Bouw Theo Thijssenschool gaat binnen korte tijd van start Stijging kosten algemeen beheer Sociale Dienst: 8,4 Bruinisse viert feest 1 Diploma's uitgereikt bij brandweer Bruinisse Positief financieel verschil voor gemeente Begroting 1983 Door uitbreiding personeel en exploitatie kantoorpand Jan J. Bal onderscheiden STREEKNÏEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 14 oktober 1982 Nr. 23199 3 De huidige Theo Thijssenschool aan de Kanterlaan. ZIERIKZEE - De bouw van de nieuwe Theo Thijssen school is gegund voor een bedrag van 600.000,—. Dat is 214.000,— minder dan de aanvankelijke raming van 814.000,Een positief verschil voor de gemeente der halve. Binnen zeer korte termijn zal nu met de bouw van deze school in Malta worden begonnen. Er wordt naar gestreefd het gebouw volgend schooljaar in gebruik te nemen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer Geleijnse was van mening, dat ondanks de afgekondigde bezui nigingen gestreefd zal moeten wor den naar een goede school voor „Bin nen de Veste". Deze mededelingen deed de wet houder van onderwijs, de heer J. Groen dinsdagavond tijdens een openbare vergadering van de kom missie onderwijs. De heer J. J. Ge leijnse (V.V.D.) informeerde of het begin van de bouw nog een wat offi ciële omlijsting krijgt ter onderstre ping van de vreugde over het feit, dat die nieuwe Theo Thijssenschool er nu werkelijk gaat komen. Wethouder Groen was het eens met die suggestie en zegde toe er nader over te spreken. De onderwijskom- missie boog zich verder over de prog noses voor de aantallen kleuters- en leerlingen voor de jaren 1985-1990- 1995. Volgens de richtlijnen van het ministerie was bij die prognoses dit keer uitgegaan van het zogenaamde A.V.C. (algemeen vruchtbaarheids cijfer). Dit is het aantal geboorten per 1000 vrouwen van 15 t/m 44 jaar. Het algemeen vruchtbaarheidscijfer is afhankelijk van het percentage 20 t/m 34-jarige vrouwen binnen de groep van 15 t/m 44-jarige vrouwen, aangezien uit deze groep de meeste kinderen voortkomen. Andere richtlijnen Eerdere prognoses werden gedaan op grond van het verloop in het inwo nertal, waarbij de terugloop van het aantal geboorten in de huidige maat schappij buiten beschouwing werd gelaten. De prognose op basis van het A.V.C. komt dan ook uit op lagere aantallen kleuters en leerlingen voor genoemde jaren. Kommissielid de heer D. v. d. Wek ken (P.v.d.A.) zei blij te zijn, dat op grond van de huidige prognose ge constateerd kon worden, dat een openbare lagere school in de bin nenstad bestaansrecht heeft. De heer L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) plaatste daar de kantteke ning bij, dat een ideale situatie, vol gens hem, toch is een 2-klassige kleu terschool en een 6-klassige lagere school. Antwoord van Van der Wekken: „Dat gold voorheen misschien in het klassikaal onderwijs, maar het on derwijs op de nieuwe basisschool is niet meer zo afhankelijk van klas sen, is zelfs de voorkeur te geven aan een wat kleinere school". De heer Geleijnse vulde aan, dat het bestaansrecht van een openbare school in de binnenstad ook afhanke lijk is van ligging en leerlingenaan bod. Op grond van de huidige cijfers konstateerde hij, dat er sprake zou zijn van een grotere school dan zes klasse, als de huidige scholen („Bin nen de Veste" en „Theo Thijssen school") zouden zijn samengevoegd. Woningtoename De heer Geleijnse informeerde ver der nog naar de percentages van wo ningtoename van 17,5 in de jaren 1980-1985 en 15,0 in de jaren 1985- 1990, die in de prognose stonden ge noemd. De voorzitter lichtte toe, dat het hier ging om door de gemeente raad vastgestelde percentages, „Het biijft koffiedik kijken, maar dit was het meest vaste gegeven om van uit te gaan", aldus de wethouder. Amb tenaar van de afdeling onderwijs de heer Lagendijk kwam daarop nog met de wat geruststellende medede ling, dat de cijfers hier en daar nog wel wat ruimte bieden en dat niet de hele prognose instort als er van rijks wege wat wijziging in wordt aange bracht. Gezien de nieuwe manier (volgens genoemd A.V.C.) van opstelling van de prognose, is het mogelijk dat ook de onderwijsnota van de gemeente Zierikzee bijgesteld dient te worden, als de huidige cijfers worden overge nomen door het ministerie. De informatie over de aanpassing van het schoolgebouw aan de Raamstraat waar de openbare school „Binnen de Veste" t.z.t. gehuisvest zal worden, beperkte zich tot de me dedeling, dat de architekt een zeer voorlopig plan heeft gemaakt, dat uitsluitend dient ter invulling van het aantal te benutten m2. Onzeker heid bestaat nog over de vraag hoe de zolder van de huidige school in de Raamstraat, tot voor kort in gebruik als gemeenschapsruimte bestemd zal moeten worden. Inmiddels ligt er wel een raadsbesluit dat voorziet in een aangepaste school met een speel lokaal en een gemeenschapsruimte. Dit raadsbesluit werd ter goedkeu ring zowel naar g.s. als naar het mi nisterie van onderwijs gezonden. Programma van eisen De heer Van Velthoven kreeg des gevraagd de mededeling, dat „Bin nen de Veste" en het bestuur van de Nutskleuterschool in goed overleg een programma van eisen hebben op gesteld. Verder wilde de heer Van Velthoven weten hoe het straks zal gaan als twee bevoegde besturen bij een gebracht zullen worden. Hij ver wees naar de wet, die het mogelijk maakt twee bevoegde besturen naast elkaar te handhaven. Volgens de wethouder zou dat echter betekenen dat een bijzonder neutrale school ge- kreëerd zou moeten worden. De heer Groen toonde zich daar geen voor stander van en was het volmondig eens met de heer Geleijnse en de heer Sprengelmeijer, die vonden dat men niet direkt moet beginnen de openba re school een andere status te geven. Met de sombere mededelingen van minister Rood in het achterhoofd, voorspelde de heer Van der Wekken, dat het nog wel even zal duren voor de aanpassing van de Raamstraat- school een feit zal zijn. „De mensen, die destijds gezegd hebben dat gebouw wel even aan te passen, hebben dat wel erg opti mistisch ingeschat", aldus de heer Van der Wekken. De heer Geleijnse reageerde onmiddellijk op de schoen, die de P.v.d.A.-woordvoerder hem wilde aanschuiven. Hij herinnerde de heer Van der Wekken eraan, dat tijdens de lange diskussie destijds over „Binnen de Veste" gesproken was over de haalbaarheid van aan- pssing ten opzichte van nieuwbouw. Noodlokalen De kommissie bracht een positief advies uit een krediet van f 47.000,— beschikbaar te stellen voor verplaat sing van een noodlokaal aan de Raamstraat naar de huidige J. W. van den Doelschool en een krediet van 154.000,— beschikbaar te stel len voor de plaatsing, aanbouw en in richting van een noodlokaal ten be hoeve van kleuterschool „De Speel doos". De heer Van der Wekken had aanvankelijk wat bedenkingen tegen dit laatste krediet, omdat naar zijn mening ook gekeken moest worden naar de mogelijkheid een tweede hands noodcluster aan te kopen. Hij veranderde dat standpunt echter toen de heer Van Velthoven hem me dedelen, dat het lokaal minstens 12 13 jaar in gebruik zal blijven. De heer Lagendijk deelde nog mede, dat de rijksvergoeding toereikend zal zijn voor dekking van de aanschafkosten. De heer Van Velthoven drong aan op spoedige plaatsing „met het oog op de lokaal vergoeding". Dat laatste ging echter niet op, daar de lokaal vergoeding voor het te verplaatsen lokaal tóch al wórdt verstrekt en om dat de loka,alvergoeding voor het kleuteronderwijs niet geldt. Desalniettemin kreeg de heer Van Velthoven van de wethouder de toe zegging dat afgezien van financiële aspekten toch zo spoedig mogelijk tot plaatsing zal worden overgegaan. Ten aanzien van de medezeggen schap in het onderwijs deelde de voorzitter mede, dat op alle openbare scholen in de gemeente inmiddels voorlopige medezeggenschapsraden zijn geformeerd. De enige gemeen- schappelij ke medezeggenschapsraad kon gevormd worden bij De Woelwa ters Theo Thijssenschool. Voor ver der richtlijnen wordt gewacht op het reglement van de V.N.G. (Ver. van Ned. Gemeenten) dat werd opgesteld na overleg met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) en de Alg. bond voor Onderwijzend Perso neel (ABOP). De voorzitter antwoordde de heer Van Velthoven desgevraagd, dat nog niet gesproken is over een eventuele financiële vergoeding aan voorzitter en/of sekretaris van een medezeg genschapsraad. Daarover kan vol gens de voorzitter pas nader gedis- kussleerd worden, als bekend is wat precies tot de taak van deze mensen zal behoren. De grootst mogelijke meerderheid van de kommissie adviseerde verder een brief van de V.O.O. betreffende de benoemingseisen voor het open baar onderwijs voor kennisgeving aan te nemen. Alleen de heer Van der Wekken wilde de brief krachtig on derschrijven. Eén en ander betreft het expliciet in een advertentie tot uiting laten komen dat sollicitanten voorstander van openbaar onderwijs dienen te zijn. De heer Van der Wek ken liet weten daar „hardgrondig voor" te zijn. Sombere vooruitzichten De P.v.d.A.-woordvoerder had al eerder tijdens deze vergadering som bere vooruitzichten voor het onder wijs ter sprake gebracht, hij deed dat tijdens de rondvraag nogmaals. Zo signaleerde hij de drastische bespa ringen op scholenbouw door de rijks overheid, het uitstel van vergoeding stichtingskosten gedurende het eerste jaar, het schrappen van ver goedingen voor rand voorzieningen, zoals schoolzwemmen e.d. De voorzitter liet weten, dat nog geen circulaire voorligt waarin deze drastische maatregelen zwart-op-wit worden aangekondigd, maar dat met de konkrete bezuinigingen in de ge meentebegroting 1983 wordt reke ning gehouden en dat de bijdrage van de gemeente in het onderwijs dan ook aanzienlijk hoger zal zijn. De heer Van Velthoven noemde tij dens deze vergadering reeds vroegtij dig een bestemming voor één van de in de toekomst vrijkomende lokalen van de semi-permanente school van „Binnen de Veste". Hij dacht aan een onderkomen voor het Rode Kruis en stelde voor een lokaal te plaatsen achter de brandweerkazerne. „Ik kan dan ook nog wel wat gegadigden noemen", was daarop de reaktie van de heer Geleijnse. De voorzitter liet weten de opmerking van de heer Van Veltho ven „mee te nemen", maar geen ver dere toezegging te doen. ZIERIKZEE - Door uitbreiding van personeel en de kosten, die verband houden met de exploitatie van het nieuwe kantoorpand, dat waarschijnlijk in het eerste kwartaal van het volgend jaar zal kunnen worden be trokken, bedragen de totale kosten van het algemeen be heer van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Schou- wen-Duiveland St. Philipsland voor het jaar 1983 1.174.664,—. Na aftrek van de eigen inkomsten van de dienst resteert voor rekening van de gezamenlijke ge meenten een bedrag van 1.071.327,—. Dat betekent ten opzichte van 1982 een stijging van 2,26, oftewel 8,4 van het bedrag per inwoner. Dal meldt de begroting 1983 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Ondanks het streven van de Rijks overheid om de salarissen van het ambtelijk personeel te beteugelen wordt toch rekening gehouden met een bruto stijging van ca. 4 fn dit jaar werd besloten over te gaan tot uitbreiding van het perso neelsbestand als gevolg van de toena me van de werkzaamheden, ontstaan door de stijgende werkloosheid en de als gevolg daarvan toegenomen aan tallen ultkeringsgerechtigheden. Sociale zorg De uitgaven van de kosten sociale zorg voor 1983 bedragen naar raming 23.841.496.- Dat is 5.126 604.- meer dan in 1982. Verwacht wordt dat de inkomsten na verrekening BRUINISSE - Er worden in de tegenwoordige tijd steeds hogere en technische eisen gesteld aan leden van plaatselijke brandweerkorpsen. Op een goede manier paraat zijn en vakbekwaam met alle apparatuur kunnen werken eist een gedegen opleiding", aldus een ernstige burgemeester Hekman dinsdagavond in de brandweer kazerne van Bruinisse. De leden van de vrijwillige brandweer onder kommando van M. Jumelet, burgemeester T. C. Hekman en wethouder M. v. d. Velde waren hier bijeen om enkele diploma's uit te reiken en om stil te staan bij het feit dat Jan J. Bal 12'/x jaar aktief lid van het Bruse korps is. Jaap de Ronde en Jan Bal kregen uit handen van de burgervader het Rijksdiploma voor Technische hulp verlener. Deze cursus werd verzorgd door de Regionale Brandweer Mid den Zeeland. Ze gaat dieper in op de technische bijstand die verleend kan worden bij b.v. een auto-ongeluk waarbij passagiers bekneld zitten. Onderscheiding Voor onderbrandmeester Jan Bal was er tevens het feit nog dat hij een 12l/f-jarig jubileum had als Bru's brandweerman. Hiervoor kreeg hij een oorkonde, toegekend door de Kon. Ned. Brandweervereniging en de Ned. Ver. van Brandweerkom- mandanten. De versierselen die hier bij behoren werden hem opgespeld door burgemeester Hekman waarbij deze opmerkte dat Bruinisse trots kan zijn op z'n goede materiaal en ge diplomeerd personeel bij de brand weer. En schertsend tot de wethouder: „In de raad kan soms een uur over 10,-subsidie „ge-emmerd" wor den, maar een aanschaf voor de brandweer is altijd een hamerstuk". Over de brandweerman in het alge meen: „Het is niet alleen een gezellig klubje dat in een goede sfeer wat oe feningen verricht; op basis van vrij willigheid wordt een grote inzet ver eist waar je beslist gemotiveerd voor moet zijn en bereid je op te offeren voor de medemens", aldus Hekman. ZIERIKZEE Aanrijding Een vrachtwagen van fa. V. d. W. uit Utrecht reed woensdagochtend vroeg achteruit op de hoek Peterse- liestraat-Bagijnestraat. Daarbij raakte de vrachtwagen een auto, bestuurd door M. uit Kerkwerve. De auto raakte beschadigd. Sociale Dienst De Intergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland St. Philipsland houdt dinsdag 19 okto ber haar begrotingsvergadering 1983. Voor tijd: zie agenda. Aanrijding Op het Kraanplein zijn woensdag middag om 16.40 uur twee auto's te gen elkaar gereden. Bestuurder J. A. J. v. d. E. uit Zierikzee reed op het Kraanplein, komende vanaf de rich ting Corneliastichting. Vanaf het Ha venplein naderde J. J. v. d. Z. uit Zie rikzee, die voorrang had. V. d. E. remde wel, maar gleed door het glad de wegdek door. Beide auto's liepen materiële schade op. Koplamp afgereden Automobilist L. v. d. B. uit Scha- rendijke parkeerde dinsdag zijn auto op de Balie te Zierikzee. Toen hij te rugkeerde bij zijn wagen bleek er een koplamp te zijn afgereden. Philatelies De Int. Ver. Philatelica, afdeling Schouwen-Duiveland houdt maan dag 18 oktober in het „Huis van Nas sau" haar maandelijkse bijeen komst. Op de agenda staat onder meer een dia-lezing over merkwaar dige dieren op postzegels. Na het offi ciële gedeelte wordt een veiling ge houden. Voor tijd: zie agenda. Ds. W. van Dijk plotseling overleden Op de leeftijd van 46 jaar is plotse ling overleden ds. W. van Dijk direk- teur van het Nederlands Bijbel Insti tuut te Bosch en Duin. Ds. Van Dijk is van 1967 tot 1969 verbonden geweest aan de Chr. Ge- ref. Kerk van Zierikzee voor de evan gelieverkondiging onder Israël. Daarvoor was hij predikant te Hille- gom. Van 1969 tot 1979 stond hij te Gouda. Hij werd 27 juli 1936 geboren in Veenendaal. Botsing Op de kruising Mol-Dam-Schuitha- ven zijn dinsdagavond om acht uur twee auto's tegen elkaar gereden. Automobilist J. d. G. uit Zierikzee reed over de Mol en wilde rechtdoor. M. C. B. uit Zierikzee kwam van de Dam en wilde naar de Schuithaven. B. zou geen voorrang hebben ver leend aan D. G. Beide voertuigen lie pen materiële schade op. DEN HAAG - Ziektekostenverze keraars krijgen bijna vijftien mil joen gulden in de schoot geworpen door de extra bezuiniging van 1,65 procent, die minister Deetman van onderwijs en wetenschappen op on- derwijssalarissen wil toepassen. met het rijk naar raming 22.752.921,— zullen bedragen. Dat betekent een verschil van 1.088.575,- en dit bedrag blijft vol ledig ten laste van de deelnemende gemeenten. Dat komt neer op een bedrag van 34,80 per hoofd van de bevolking. In 1982 was dat 30,17. Deze stijging wordt met de diverse gemeenten niet op basis van het aantal inwoners ver rekend, maar op basis van verschil len tussen uitgaven en inkomsten per gemeente. Oorzaak van de stijging Is In hoofdzaak een toename van uitke ringsgerechtigden en de toenemende langere uitkeringsduur. „De nog steeds stijgende werkloos heid schept ook voor het jaar 1983 sombere verwachtingen. De toename van het aantal werklozen en de te ruggelopen vraag naar arbeidskrach ten zal onherroepelijk gevolgen heb ben voor het verder oplopen van de uitkeringsbestanden WWV en RWW. Sinds oktober 1981 is het bestand WWV bijna verdubbeld," aldus de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Moeilijk Voor 1983 wordt gerekend op een financieel moeilijk begrotingsjaar. Zowel budgettair als organisatorisch zal het komende begrotingsjaar veel aandacht vragen van bestuurders en ambtenaren. (Vervol van pagina 1) ook bezinnen op het heden", meende de heer Hekman en hij meende dat ie der, die in welke funktie dan ook met de jeugd te maken heeft, zich dient te bezinnen op het aandeel dat hij of zij in de vorming van die jeugd te leve ren heeft, op de steun die hij of zij die jeugd in zijn moeilijkste jaren geven kan. De burgemeester eindigde zijn feestreden met de vaststelling, dat er in Bruinisse alle reden is om dank baar te zijn: „kinderen, die in alle vrijheid onderwijs mogen genieten, goed gekleed en gevoed naar school kunnen, in prachtige scholen mogen verblijven, begeleid worden door een goed lerarenkorps, kortom als we eerlijk zijn, wat blijft er nog te wen sen over", aldus burgemeester Hek man. Wethouder van onderwijs de heer Schot had voorafgaand aan deze feestrede reeds zijn vreugde uit gesproken over het feit, dat dit grote jubileum gezamenlijk tussen Chr. en openbaar onderwijs gevierd kan worden. Ook de wethouder sprak over het dak van stro, waaronder Joost van Leerberghe zijn taak vier honderd jaar geleden begon. „We zijn nu nog onder één dak", aldus de heer Schot en hij doelde op het feit, dat openbaar en Chr. onderwijs in Brui nisse sinds 1978 samen in een gloed nieuw gebouw zijn gevestigd; lagere scholen en kleuterscholen van beide richtingen bijeen. Tijden van weleer Desalniettemin bleek uit de woor den van de wethouder, dat hij met wat weemoed terugdacht aan de tij den van weleer, toen naar zijn me ning de gezinnen een hechtere basis vormden voor het kind, vader en moeder nog niet allebei 's ochtens de deur uitgingen, voor zover ze nog bij elkaar zijn, toen er minder op schrift werd gesteld, maar men elkaar tocht beter begreep. - Er werden tijdens deze bijeen komst in het Durps'Uus ook geschen ken aangeboden. Burgemeester T. C. Hekman mocht namens ouderkom missies en schoolbesturen een zeer fraaie oorkonde in ontvangst nemen. Ook de heer H. Groene veld en mej. A. J. Steketee, resp. hoofd van de Chr. school en hoofdleidster Chr. kleuterschool en de heer M. A. Wit- zenberg en mevrouw N. C. van Tuyl, reps, hoofd openbare school en hoofdleidster openbare kleuter school mochten allen een ingelijste oorkonde ontvangen. Deze geschen ken werden overhandigd door drie leerlingen in lieve Ot en Sien- kleertjes: Jeanette de Ronde, Carina de Hertog en Peter Klink. De oorkon den waren ontworpen door de heer M. Lems. Musical Na alle officiële woorden kwam toen de beurt aan de leerlingen van de klassen 5 en 6 van de beide scho len. Ze voerden een musical op. die het publiek de situatie toonde in het onderwijs in verleden, heden en toe komst. Een vertederend stukje to neel met puntige teksten en van en thousiasme stralende mini-acteurs en -actrices. De teksten werden ge schreven door Dig Vleugel en Han Viergever, Rianda Dalebout bespeel de de piano en de schildersklub „De Tekenaars van Bru" zorgde voor de dekors. Dc musical, die deze avond zijn première beleefde, werd een groot sukses cn oogstte tot slot een staand applaus van het talrijk publiek. Vier eeuwen onderwijs: ze laten het niet ongemerkt voorbij gaan in Bru. Don derdag cn vrijdag wordt het feest voor cn door de leerlingen voortge zet. BRUINISSE - Om in stijl te blijven werd dit ..ouwetje" van stal gehaald: een in 1930 gebouwde Chevrolet, waarmee de kleuters van Bruinisse woensdag een rondrit maakten door het vissersdorp. De auto (beschikbaar gesteld door Govert Schraver) was wèl fresteliik aangekleed, de kinderen woensdag (nog) niet. Dat is vandaag anders, toen Bru werd u>akker gemaakt met een „lawaai- optochtmet alle leerlingen van de Bruse scholen in nortalgizehe kledij. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3