Van Agt niet meer beschikbaar als premier of als minister Miljoenen schade bij brand in Goes Zeeland verontwaardigd over overnameplannen W esterschelde veren AGENDA Lubbers bereid tot opvolging Arbeiders in Gdansk weer aan het werk Overlevende Auschwitz veroordeeld Geen salaris voor stakend onderwijspersoneel FNV dreigt Terneuzens sleepbedrijf met stakingsakties Griekenland ontkent niet nakomen orders Omvangrijke belastingfraude aan het licht Levenslang voor Koos H. Jeugdsozen in het weekeinde 2 DEN HAAG - C.D.A.-fraktievoorzitter Lubbers is be reid om premier Van Agt op te volgen als eerste van de kandidaat-ministers van het C.D.A. in de lopende kabi netsformatie. Dat heeft Lubbers woensdagavond na af loop van een vergadering van de C.D.A.-fraktie bekend gemaakt. Deze opvolging houdt in dat Lubbers premier wordt van een nieuw kabinet van V.V.D. en C.D.A. als deze formatie slaagt. Lubbers zei een dergelijke rol met alle krachten waarover hij beschikt te willen vervullen. pen heeft voor het C.D.A., omdat Van Agt in een lange reeks van jaren veel voor het C.D.A. heeft betekend. Van Agt is in de periode dat hij in de politiek aktief was vaak tot de grens van zijn kunnen gegaan en dikwijls daar overheen. Daar betaal je achter af de tol voor, zo zei Lubbers. Lubbers zei dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat het C.D.A.- bestuur in hem stelt door hem voor te dragen als opvolger van Van Agt. ,,Ik zal deze taak vanuit een positieve grondhouding benaderen", aldus Lubbers. BEIROET AMMAN JERUZA LEM. - Christelijke en Islamitische milities hebben ook woensdag ten zuidoosten van Beiroet hevige ge vechten geleverd. De leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, Yasser Arafat, heeft zijn vier daagse officiële bezoek aan koning Hussein van Jordanië beëindigd en is teruggekeerd naar Tunis. MEXICO-STAD - Het Guatema- laanse leger heeft in juli een heel In diaans dorp uitgemoord. Dit hebben Indianen die naar Mexico konden ontvluchten verklaard tegenover funktionarissen van de Rooms- Katholieke Kerk. Bij de slachtpartij zouden 302 mannen, vrouwen en kin deren zijn omgekomen. WASHINGTON - In de Verenigde Staten hebben 25 organisaties, van vakbonden tot kerkelijke en etnische groeperingen, met in totaal tussen de 10 en 20 miljoen leden, zich dinsdag aaneengesloten in een nieuwe natio nale beweging, Burgers tegen atoomoorlog" (C.A.N.). Premier Van Agt liet woensdag middag weten zich niet beschikbaar te stellen voor het premierschap en ook niet als minister op enig departe ment in een nieuw kabinet. STRAATSBURG - De Turkse mili taire regering heeft tot eind januari de tijd voor de Europese Commissie voor de mensenrechten in Straats burg te antwoorden op klachten over de schending van mensenrechten in haar land. Zoals dinsdag bekend wer, willigde de kommissie het ver zoek van Turkije om vier maanden uitstel in. Zweden, Noorwegen, De nemarken, Nederland en Frankrijk hadden die klachten op 1 juli inge diend. ISLAMABAD - De Pakistaanse mi nister van binnenlandse zaken, machmoed Haroen, heeft meege deeld dat in het land in de afgelopen tijd 650 terroristen zijn gearresteerd die in opdracht van een vreemde mo gendheid een onverklaarde oorlog te gen Pakistan voerden. GDANSK - De arbeiders in Gdansk die de afgelopen twee dagen staakten om te protesteren tegen het buiten de wet stellen van de vakbond Solidari teit zijn woensdag weer aan het werk gegaan uit angst voor gevange nisstraffen en ontslagen. Maar betogers in andere steden gingen de straat op om te herinneren aan de afkondiging van de staat van beleg precies tien maanden geleden. ,,Wat kun je doen als ze een pistool tegen je hoofd drukken", aldus een boze arbeider toen hij de Leninwerf verliet. Die werf was het middelpunt van de stakingen maandag en dins dag die gewelddadige straatgevech ten tot gevolg hadden. Hij was dins dag onder militair gezag gesteld wat ondermeer inhield dat ongehoor zaamheid tot een gevangenisstraf van vijf jaar kon leiden. Ook werd gedreigd met de doodstraf. LOS ANGELES, Californië - Een overlevende van het koncentratie- kamp Auschwitz die had toegegeven dat hij andere Nazi-slachtoffers geld had afgezet van hun hersteluitke ring, is dinsdagavond door een fede raal gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. De 66-jarige Lucian Ludwig Koz- minski, een in Polen geboren jood, heeft mede-slachtoffers van de Nazi's opgelicht door hersteluitkeringen uit West-Duitsland voor hen verborgen te houden of ,,af te romen". Hij was namens hen met de ontvangst belast. Kozminski moet van rechter David Kenyon ook 41.000 dollar aan zijn slachtoffers uitkeren en de 34.000 dollar kosten vergoeden die het openbaar ministerie heeft gemaakt. Kozminski heeft in totaal 3.000 overlevenden van koncentratiekam- pen in de Verenigde Staten en er bui ten opgelicht en is er sinds 1974 meer dan een kwart miljoen dollar rijker van geworden. Nachtspiegels99 WASHINGTON - Het ruim teveer heeft het mogelijk ge maakt hele steden te verlich ten met reusachtige zonnere- flektors die in een stationaire baan in de ruimte worden ge bracht. zo heeft de Nasa mee gedeeld. Achttien spiegels van 800 meter doorsnee zouden zo vier of vijf uren achtereen, ofwel twee uren na zonsondergang en twee uren voor zonsopgang tijdens de ochtendspits, kun nen verlichten. John Canady en John Allen van het Langley onderzoekcen trum van de Nasa in Hampton, Virginia, hebben deze aedach- te verder uitgevjerkt. Het idee is niet nieuw, de Duitse ruim tevaartpionier Hermann Oberth is er in 1929 al mee ge komen. Krafft Ehricke, een Amerikaanse ruimtevaartin genieur. heeft het in de jaren 1970 nader onderzocht De twee van Lanley hebben nu vastgesteld dat het ook ekono- misch haalbaar moet 2ijn. Als reden geeft Van Agt voor deze stap dat hij in de lange reeks jaren dat hij in de politiek werkzaam is ge weest veel van zijn vitaliteit ver bruikt heeft. Teveel, ervaart hij, om fris en vief van start te kunnen gaan voor weer een tour de force van in be ginsel vier jaar. Aarzeling Toen Van Agt enkele maanden ge leden gevraagd werd opnieuw lijst aanvoerder van het C.D.A. te worden heeft hij dat na waarneembare aarze ling gedaan. ,,lk heb daarbij aanstonds een voorbehoud gemaakt: in geval van terugkeer als minister-president zou het mij moeten vrijstaan om, zo no dig, tijdens de loop van de nieuwe kabinetsperiode mijn taak over te dragen aan een ander". Kritiek Dat voorbehoud heeft, volgens Van Agt, veel kritiek ontmoet. Hij vindt die kritiek, na zorgvuldige herover weging, goeddeels gerechtvaardigd. In de Crisissituatie waarin ons land, tezamen met tal van andere landen in West-Europa en daarbuiten, zich be vindt moet het ambt van eerste mi nister worden verricht door iemand in volle vitaliteit, niet door iemand die bij voorbaat al betwijfelt of hij nog een hele regeerperiode zal kun nen volmaken. Fors probleem Lubbers zei dat het vertrek van Van Agt een fors probleem gescha- GOES - Een brand, die in de nacht van dinsdag op woensdag op vijf plaatsen in het gemeentehuis van Goes is uitgebroken, heeft een schade van tussen de één en twee miljoen gulden veroorzaakt, aldus een gemeentewoordvoerder woensdag. gesteld. Volgens de woordvoerder staan alle gegevens op banden, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gere produceerd. De staf van het stads kantoor is ondergebracht bij andere afdelingen en in een tegenover het stadskantoor gelegen gasthuis. De brandjes braken onder andere uit op de centrale verwerkings admi nistratie, waar de computer totaal werden verwoest. Ook de admi nistratie voor de sociale dienst en de persoonsgegevens op de afdeling bur gerzaken bleven niet gespaard. De politie heeft een onderzoek in- DEN HAAG - Het onderwijzend personeel krijgt geen salaris uitbe taald voor de uren en dagen, waarop leerkrachten staken. De overheid zal de schoolbesturen geen enkele ver goeding geven voor de tijd waarop personeel, in strijd met de verplich tingen, opzettelijk nalaat zijn werk te doen. Dit heeft het ministerie van onder wijs en wetenschappen woensdag meegedeeld. Hiermee houdt minister Deetman vast aan de gedragslijn die twee jaar geleden kenbaar werd ge maakt. VLISSINGEN - De Vervoersbond FNV dreigt na maandag 25 oktober met stakingsakties bij het sleepbootbedrijf Muller in Terneuzen. Volgens dis- triktsbestuurder Nico Sannes van de Vervoersbond FNV weigert de direktie van het bedrijf tegemoet te komen aan de eis van de bond om vier in plaats van drie bemanningsleden op enkele sleepboten in te zetten. Sannes heeft dit woensdag meegedeeld. Het bedrijf is van mening dat de betreffende sleepbo ten zo geautomatiseerd zijn dat ze gemakkelijk door drie mensen gerund kun nen worden. De Vervoersbond ontkent dit. Volgens Sannes is een bemanning van drie mensen onder diverse omstandigheden te weinig. Daarmee wordt de veiligheid in gevaar gebracht. Bij bepaalde klussen staat de bemanning van de sleepboot zestien tot 24 uur op zijn benen. Met de drie mensen aan boord kan er niet afgelost of gerust worden. Als derde punt noemt Sannes het terug brengen van vier naar drie beman ningsleden per sleepboot een ernsti ge aantasting van de werkgelegen heid. Als wij hiermee akkoord gaan, dan is het hek van de dam en zullen ook andere sleepbootondernemingen hiertoe overgaan, wat ernstige gevol gen kan hebben voor de werkgele genheid in de totale sektor. Losse krachten Volgens Sannes is de hele persone le bezetting bij het Terneuzense sleepbedrijf niet wat het moet zijn. Er wordt veel gewerkt met losse krachten. Muller heeft bijvoorbeeld voor haar acht boten veertig vaste krachten in dienst. Het konkurre- rend bedrijf de Union, dat ook gesta tioneerd is aan de Westerschelde, heeft voor acht boten 125 man in vaste dienst. De nieuwe Vlissingse sleepdienst 28 mensen voor drie boten. De situa tie bij Muller is duidelijk te on gunstig, meent Sannes. Het sleep- bootpersoneel van Muller heeft zich voor honderd procent achter de sta kingsakties gesteld. Het bedrijf krijgt volgende week een ultimatum aangezegd. Als daar niet voor 25 ok tober aanstaande op wordt ingegaan, dan zullen de volgende dag de sta kingsakties van start gaan, aldus Sannes. VLISSINGEN - De provincie Zeeland is stomverbaasd over de plannen van minister Rood van binnenlandse zaken om de provinciale Zeeuwse Wester schelde veren voor 1 januari 1985 te laten overnemen door het rijk. De Zeeuw se gedeputeerde J. de Voogd belast met de provinciale bootdiensten in Zee land. zegt hogelijk verbaasd en geïrriteerd te zijn over deze plannen. ,,Daar is met ons nog nooit met een woord over gesproken zegt hij en nu vernemen wij via de decentralisaticnota van minister Rood, dat het kabinet die beslissing al min of meer heeft genomen". Volgens De Voogd zou een dergelij ke overname door het rijk ernstige gevolgen kunnen hebben voor het personeel van de Provinciale Stoom bootdiensten en de dienstverlening aan het publiek. De tarieven van de veerdiensten worden tot nu toe altijd door de staten van Zeeland vast gesteld. Die zien erop toe dat de prij zen niet al te rigoureus verhoogd worden. Als het rijk de exploitatie over neemt, dan bepaalt het rijk de tarie ven. Nu de tekorten op de provincia le veren ieder jaar toenemen, ko mend jaar wordt een tekort van circa 36 miljoen gulden verwacht, 2ookt het rijk natuurlijk ook naar midde len om de kosten te drukken. Het rijk past jaarlijks zeventig procent van de exploitatietekorten bij. Dertig procent wordt opgebracht door de tarieven. Het is natuurlijk niet zeker of het rijk bij die ver deelsleutel blijft na de overname. Vaste oeververbinding Volgens De Voogd rijst er met de overname nog een probleem. Zeeland heeft vergaande plannen om een vaste oeververbinding Westerschel de te bouwen. Gaat het rijk die zaak dan ook overnemen, zo vraagt hij zich af Het kollege van gedeputeerde sta ten van Zeeland zal dinsdag met mi nister Zeevalking van verkeer en wa terstaat een gesprek hebben over de vaste oeververbinding Westerschel de. ,,We zullen de minister dan in ie der geval om uitleg vragen over de overnameplannen die het rijk heeft uitgedokterd zonder ons daarin te kennen", aldus De Voogd. Advertentie STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur Het is niet de eerste keer dat er brand in het stadskantoor van Goes is uitgebroken. Vorig jaar augustus was er een geval van inbraak en brand. Tot nu toe heeft de politie hiervoor nog niemand kunnen aan houden. De uitkeringstrekkers kunnen eind van deze maand normaal wor den bediend, ,,want toevallig was er een uitdraai van de voorschotten ge maakt", aldus de woordvoerder. DEN HAAG - De Griekse ambassa de in Den Haag heeft woensdag ont kend, dat de huidige regering in Griekenland door vorige regeringen gesloten kontrakten met buitenland se ondeniéming.en niet wil nakomen, q •De ambassade reageert hiermee op berichten, dat onder andere Philips een order van maximaal dertig mil joen is misgelopen. Het ging bij Phi lips om de levering van medische ap paratuur aan drie nieuwe ziekenhui zen in Griekenland. Volgens de Griekse ambassade zijn er rond de kontrakten moeilijkheden gerezen door procedurefouten. De nieuwe (socialistische) regering ont dekte, dat volgens de Griekse wetge ving, de kontrakten ongeldig waren, omdat zij niet ondertekend waren door de direkties van de ziekenhui zen, maar door de minister van socia le zaken. De Raad van Staat in Grie kenland heeft de zaak onderzocht en de ongeldigheid van de kontrakten bevestigd, aldus de ambassade. AMSTERDAM De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de 50-jarige H. J. T. M. B. uit Diemen aangehouden op ver denking van een omvangrijke be lastingfraude. De man wordt er van verdacht kapitaalscertificaten ter waarde van twee miljoen gulden niet aan de belastingen te hebben opgege ven. Dit heeft de officier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam, Mr. P. Wooldrik, woensdagmorgen meege deeld. De zaak kwam aan het licht door de kraak van ruim vijftig bankkluis- jes in een filiaal van Slavenburg's Bank aan de Rubenstraat in Amsterdam-Zuid in maart van dit jaar. De daders, die er met een mil joenenbuit vandoor gingen, konden kort na de bankkraak worden aange houden. Ook de buit zelf kwam bo ven water. Overigens hadden de bankkrakers een deel van de buit, waar ze niet zo snel raad mee wisten, ongemoeid gelaten. Bij het onderzoek dat volgde kwa men ook genoemde certificaten bo ven water. Het sterke vermoeden bestaat dat de aangehouden B. daar de eigenaar van is, aldus Mr. Wool drik. DEN HAAG Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag in hoger be roep de 32-jarige Koos H. uit de resi dentie konform de eis van de procu reur-generaal veroordeeld tot le venslange gevangenisstraf. Het hof acht de hem ten laste gelegde moor den op drie jonge meisjes (Edith Post uit Wassenaar, Emy den Boer uit Schiedam en Thialda Visser uit Den Haag) bewezen benevens enkele ver- mogensdelikten. In november vorig jaar werd de Haagse nachtklubpor- tier door de rechtbank eveneens tot levenslang veroordeeld. S{yzi///e een W film van Raphaele Billetdoux Eindelijk weer een goede franse film Klaus Kinski Michel Robin Penelope Palmer 16 jaar a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur De film die maar ééns gemaakt kon worden! een woest avontuur Tippi Hedren Melanie Griffith John en Jerry Marshall Kyalo Mativo camera Jan de Bont ragie Noel Marshal p«n»rt»ion' getuid Kees Linthorst CONCORDE FIUVI FïïS alle leeftijden in dolbystereo verwacht vanaf 16 december, de nederlandse premiere van de nieuwe andré van duin film met o.a. vanessa en andré bazes. Scharendijke De Putmeet. Postzegelruilmiddag. 14.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Puzzelrit mac Spar ta. 14.00 uur. Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravondvoetbal, KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie- rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Zondag 17 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Roar. 20.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Poststraat 25. 20.00 uur. ,,Huis van Nassau". Philatelica. 20.00 uur. Kursus metamorfose. Bijeenkomst Donderdag 14 oktober Serooskerkc Dorpshuis. Startvergadering „Dor penplan". 19.30 uur. Scharendijke Hervormd Verenigingsgebouw. Ver koping handwerken, vrouwengroep Contact. Van 14.00 tot 17.00 uur. Zonncmairc Café Bommenede. Klaverjaswed- strijd. 20.00 uur. Vrijdag 15 oktober Zierikzee Chr. Scholengemeenschap MAVO LHNO. Officiële opening gereno veerd schoolgebouw. 15.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. La Femme- Enfant. 20.00 uur. Dorpshuis. Jaarvergadering dorps raad. 20.00 uur. Zonnemairc Café Bommenede. Dans- en Bingo avond, Bond van opzichzelf staan- den. 20.00 uur. Zaterdag 16 oktober Zierikzee Lutherse ktrk. Ars Musica Concert, Froukje Wiebenga (fluit) en Rosema- rie Mastero (piano). 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Roar. 20.00 uur. Haamstede Slotlaan. Ringsteken te paard en in rijtuigen voor Interieur Dorpshuis. Dorpshuis. Poppenkastvoorstelling „Al te Klein". 14.00 uur. Dinsdag 19 oktober Zierikzee Intergemeentelijke Sociale Dienst. Vergadering. 19.15 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugdfilm „De bende van hiernaast". 14.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Poppenkastvoorstelling, „Al te Klein". 14.00 uur. Woensdag 20 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Kinder boekenweek, film: „Op jacht in Hol land", 14.00 uur, voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Donderdag 21 oktober Brouwershaven Tonnenmagazijn. Poppenkastvoor stelling, „Al te Klein". 14.00 uur. Vrijdag 22 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Poppen kastvoorstelling kinderboekenweek 10.00 uur, kinderen van 6-8 jaar. Garage Braai. Inleveren goederen voor tweedehands wintersportbeurs. 17.00 - 20.00 uur. Bruinisse Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Garage Braai. Tweedehands winter sportbeurs. 11.00 - 17.00 uur (inleve ren goederen 9.00 - 11.00 uur). Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Hoorzitting welzijn. 20.00 Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi, Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede. Bezoek van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Wes- terschouwen. 13.30 uur ingang Slot. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Vrijdag 29 oktober Renesse Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersport en demonstratie skigymnastiek. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstcde) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur optreden „Klein Orkest" met in voorprogramma „Plééihobielz" uit Bruinisse; zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zondag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur optreden „Carlsberg Bana"; zondag 15.00 -18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2