TOMATENKAS DREISCHOR IS BIJNA VERKOCHT 3» VIER EEUWEN ONDERWIJS: BRUINISSE VIERT FEEST GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Miljoenenprojekt wordt waarschijnlijk gesloopt Vredesprijs voor Zweedse en Mexicaan Hypotheekrente onder tien procent Ot en Sien herleven Feestredegeschenken en musical als hoogtepunt W> UQh PË eu.r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 14 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23199 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Nieuwbouw Theo Thijssenschool DREISCHOR - De indrukwekkende tomatenkassen aan de Kapiteinsweg bij Dreischor staan weer in de be langstelling. Voor dit miljoenenbedrijf, dat eind juni dit jaar failliet werd verklaard, is hoogstwaarschijnlijk een koper gevonden. Volgens een woordvoerder van de Rabo-bank, de eerste hypotheekhoudster, zijn er ver gaande onderhandelingen aan de gang. Het ziet er vol gens hem naar uit dat binnen enkele dagen tot de defini tieve verkoop kan worden overgegaan. Het faillissement zorgde afgelopen zomer voor nogal wat opschudding, ze ker voor het 15-koppige personeel van de tomatenkassen. Eigenaar C. V. Bee kenkamp kon volgens zeggen de zware financiële lasten niet meer dragen en vertrok met vrouw en kinderen naar Portugal. Het witte zeil dat begin dit jaar nog de bodem bedekte in de kassen, om o.a. het onkruid geen kans te geven, ligt nu slordig op een hoop naast de kassen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) drie miljoen r kssubsidie) opgezet om te experimenteren met een energie-besparende kas. Volgens Niemants verdriet had Beekenkamp het projekt niet zo grootschalig moeten beginnen. ,,We hadden absoluut geen erva ring met bijvoorbeeld het materiaal, waarvan de kas is gebouwd. Achter af bleek dat het minder licht door laat dan glas hetgeen de tomaten niet ten goede kwam." „Ook hadden we te kampen met problemen als ziekten, die we niet zo één, twee drie konden oplossen. Daardoor was de prijs die wij voor onze tomaten kregen niet zo hoog. Ook het op temperatuur houden van de kas ging problematisch. Tempera tuurwisselingen zijn eveneens niet best voor tomaten. Kortom - er wa ren moeilijkheden. Als Beekenkamp kleiner was begonnen, had het alle maal niet zoveel hoeven te kosten. De lasten konden niet meer worden opgebracht". Slopen? Volgens curator J. M. Den Hollan der uit Middelharnis zijn de verkoop plannen nagenoeg rond. „Het is nog niet bekend wat de toekomstige eige naar met de kassen gaat doen. Het dak zal zeker vervangen moeten wor den voor glas of een ander materiaal dat meer licht doorlaat. Dit heeft echter grote konsekwenties, want dan moet de hele konstrukie van de kas veranderd worden. Er bestaat een grote kans dat het hele projekt wordt gesloopt". Als deze kassen met de grond ge lijk worden gemaakt verdwijnen meer dan tien miljoen guldens in het niets. Het is voor velen nog steeds een ongelofelijke zaak dat de heer Beekenkamp destijds zoveel geld heeft losgekregen van regering en banken. Het ziet er verpauperd uit in de kassen aan de Kapiteinsweg te Dreischor. Onkruid heeft vrij spel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten OSLO - De Zweedse Alva Myrdal en de Mexicaanse oud-minister van buitenlandse zaken, Alfonso Garcia Robles, hebben woensdag samen de Nobelprijs voor de vrede 1982 gekre gen. Beiden* staan bekend om hun strijd voor ontwapening. De kassen en de prachtige woning daarnaast staan sindsdien leeg. In de kas woekert het onkruid inmiddels voort en dat zorgt voor een ietwat troosteloze aanblik. Alleen beheer der bedrijfsleider J. Niemantsver- driet is nog in de kassen aanwezig, o.a. om het bedrijf te bewaken. In een gesprekje met hem geeft hij toe dat de waarde van de kassen enorm is gedaald. „Er zijn miljoenen gestopt in deze experimentele kas die vooral energiebesparend zou moeten zijn. Elf miljoen, heeft men mij ver teld, terwijl het nu waarschijnlijk voor 1 miljoen al verkocht gaat wor den". Te grootschalig Het projekt is destijds (met o.a. DEN HAAG - De levensverzekerin gen verlagen met ingang van donder dag 14 oktober hun hypotheekrente met 0,4 procent, zodat de basisrente 9.9 procent wordt. Het bureau Voor lichting Verzekeringen heeft dit woensdag gemeld. Deze rente geldt voor hypotheken met gemeentegarantie en voor hypo thecaire leningen tot en met 75 pro cent van de executiewaarde. BRUINISSE - „Wij zijn hier in het Dorpshuis bijeen om te gedenken, dat vierhonderd Jaar geleden een een voudige Bruse burger het initiatief nam om in een hut van stro onderwijs te gaan geven aan de kinderen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Onder de meest pri mitieve omstandigheden en middelen in het verlengstuk van de opvoeding van de ouders en kerk, mede de zorg van die opvoeding op zich te nemen en ze klaar te maken voor de taak in de maatschappij van die dagen", Aan het woord burgemeester T. C. Hekman woensdagavond in het „Durps'Uus" in zijn feestrede aan het begin van de viering van het grote jubi leumfeest: 400 jaar onderwijs in Bruinisse. De eerste burger sprak in een bijna tot de laatste plaats toe gevuld Durps'Uus. Genodigden, leerkrachten, ouder kommissie en ouders van de leerlingen van de klassen 3 t/m 6 kwamen bijeen om stii te staan bij deze vier eeuwen onderwijs in Bru. Een groot aantal ver scheen in nostalgische kleding, hetgeen een bijzondere sfeer oproep. BRUINISSE - Een momentopname van de musical, die in het Dorpshuis van Bruinisse werd opgevoerd ter gelegenheid van 400 jaar onderwijs in Bru. Een première, tekst van Dig Vleugel en Han Viergever, muziek ftianda Dalebout. De musical wordt vandaag (donderdag) voor de kinderen opgevoerd in het Dorpshuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In vergelijking met de schetsing van de omstandigheden in 1582 sprak de burgemeester ook over de onder wijssituatie in de huidige tijd. „Onze kinderen zitten in een schitterende behuizing, voorzien van alle snufjes, goed en breed opgeleid personeel, goede begeleiding en adviezen van de daarvoor in het leven geroepen insti tuten". Hoewel omstandigheden, on derwijsmethoden en middelen ten opzichte van vierhonderd jaar gele den onvergelijkbaar verschillen, konstateerde de heer Hekman dat aan de wezenlijke opdracht van toen niets is veranderd. Joost van Leerberghe Een jubileum van vier eeuwen was voor de burgemeester, die het onder wijs altijd een zeer warm hart heeft toegedragen, reden genoeg ook in het verleden te duiken. Uiteraard werd de naam genoemd van Joost van Leerberghe; hij was het, die in 1582 met het lesgeven begon. In 1468 werd de polder van Bruinis se als laatste op Schouwen-Duive- land ingedijkt. De burgemeester droeg een soort exkuus aan voor het gegeven dat het onderwijs aanzienlij ke tijd later van de grond kwam. Zo noemde hij het feit, dat de samenle ving in alle onderdelen na 1468 nog geheel gevormd moest worden en dat onder zeer moeilijke omstandighe den. Ook wethouder van onderwijs de heer H. Schot had voorafgaand aan dc feestrede van dc burgemeester over dit facet gesproken. Dc wethou der merkte op, dat dc Bruenaren in die tijd voor 1582 zeker niet dom wa ren geweest. ,,Ze leerden veel van dc natuur en ze leerden veel van elkaar", aldus dc heer Schot. Dc burgemeester liet in zijn feestrede ook weten, dat er aanvan kelijk wat aarzeling bestond bij alle betrokkenen over dc vraag of er wel of geen feest gevierd moest worden ter gelegenheid van die vierhonderd jaren onderwijs. Streekarchivaris de heer H. Uil had het feit ontdekt bij het ordenen van het gemeente-archie van Bruinisse. Deze ontdekking leid de ten slotte toch tot het grote feest, dat deze dagen in Bru wordt gevierd, zowel door openbaar en Christelijk onderwijs, niet apart, maar allemaal tezamen. De burgemeester was ver heugd, dat men die eerste AArzeling had overwonnen omdat het vaak van Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Onthoudt u vast 28, 29 en 30 oktober Dit nummer bestaat uit 16 pagina's. Goede argumenten moeten voor betere wijken. Shakespeare belang is een blik in het verleden te werpen en daar lering uit te trekken voor het heden. Ook vroeger De eerste burger wees erop, dat niet alleen het huidige gemeente bestuur maar ook dat van enkele eeu wen terug, het belang van het onder wijs inzag. Joost van Leerberghe be hoefde dan ook niet tot in lengte van dagen in zijn hut van stro te blijven lesgeven. In 1598 kon onderwijs gege ven worden in het verbouwde koor van de kerk. De heer Hekman herinnerde eraan, dat een onderwijzer in die tijd meer deed dan lesgeven; gebruikelijke an dere funkties waren: voorzanger in de kerk, koster en klokluider. Hij gaf verder enkele sprekende voor beelden van de strenge voorschriften destijds. Dat betroffen regels hoe de school jeugd zich diende te gedragen. De sankties op het negeren van die re gels waren bepaald niet mis. Zoals acht dagen opsluiting op water en brood en dat dan nog op eigen kosten. Uiteraard kwam in de rede van de burgemeester ook nog de schoolstrijd aan de orde, die, zoals bekend, eindigde in 1920 met de ge lijkstelling van openbaar en Christe lijk onderwijs. Bezinnen „Herdenken is niet alleen terug blikken in het verleden, maar zich Vervolg pag. 3 Advertentie C - Verwachting tot vrijdagavond: Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele buien; minimumtemperatuur omstreeks 8 graden; middagtemperatuur onge veer 13 graden; krachtige, aan de kust nu en dan stormachtige noord westelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 18 okt. Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuid 5 Zondag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuid 4 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuid 5 ZON- EN MAANSTANDEN 15 okt. Zon op 7.04, onder 17.47 Maan op 4.43, onder 17.45 Nieuwe Maan: 17 okt. (1.04) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwaler 15 okt. 2.04 13.50 7.37 20.07 Springtij: 19 oktober HET WEERO VERZICHT DE BILT, 14-10. Het K.N.M.l. deelt mede: Een depressie, die donderdag morgen boven het Nauw van Calais lag, trekt naar het noordoosten en wordt vrijdag boven Denemarken verwacht. Achter dit lagedrukgebied draait in onze omgeving de wind naar noordwest. Via de Noordzee drijven dan buien landinwaarts, af gewisseld door opklaringen. De mid dagtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. Een dergelijk weertype komt ook voor in de ons omringende landen. Daarentegen vriest het in noord- Skandinaviè 's nachts enkele graden, terwijl het daar nu en dan sneeuwt De noordwestelijke wind is nu ook tot Spanje doorgedrongen en zorgt daar voor koeler weer. In zuid-ltaliê en de zuidelijke Balkanlanden is het nog betrekkelijk warm onder in vloed van lucht, die over de Middel landse Zee wordt aangevoerd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1