ZOMER AVOND VOETBAL 25 JAAR ...door dik en dun... ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 12 oktober 1982 Nr. 23198 5 ZIERIKZEE - Zaterdag 16 oktober wordt er in „Ons Dorpshuis" aan de Poststraat in Nieuwerkerk een oprecht feestje gevierd. Vanaf 17.30 uur recepteert de zilveren Kom missie Zomeravondvoetbal Rayon Zierikzee van de KNVB-afdeling Zeeland. Onge twijfeld wordt dit niet zo maar een receptie, want daarvoor is het zomeravondvoetbal- gebeuren op Schouwen-Duiveland een te groot begrip geworden in die kwart eeuw, dat de Kommissie nu haar werk verricht. Een extra dimensie wordt aan het gebeuren toegevoegd, doordat voorzitter Cees Jumelet, onbetwist de grote drijfveer achter het geheel, mee recepteert: 25 jaar Kommissie Zomeravondvoetbal Rayon Zierikzee bete kent ook 25 jaar Cees Jumelet aan het hoofd van die Kommissie. Velen komen om de driemans-kommissie van harte geluk te wensen, maar zonder ook maar een moment afbreuk te willen doen aan de belangrijkheid van penningmeester Rinus de Vos - toch ook al sinds 1960 aktief in de Kommissie - en sekretaris Theo Kramer, wordt het voor al toch de receptie van Cees Jumelet, want wie spreekt over het zomeravondvoetbal op Schouwen-Duiveland kan niet om Jumelet heen: hij verpersoonlijkt het zomer- avondvoetbalgebeuren op het voormalige eiland: als Cees Jumelet spreekt, moet iede reen zwijgen. En zo hoort het bijna ook. Zonder Jumelet was er waarschijnlijk al lang geen zomeravondvoetbal meer geweest op Schouwen-Duiveland, want tegenover de enorme rits hoogtepunten in 25 jaar zomeravondvoetbal op Schouwen-Duiveland staan toch ook een paar dieptepunten, die vrijwel zeker funest geweest zouden zijn, als Cees Jumelet zich op dat moment niet voor 200 procent had ingezet om de zaken weer recht te plooien. Het zomeravondvoetbal op Schouwen-Duiveland verdient zaterdag avond in de bloemetjes gezet te worden, maar dan hoort de allergrootste ruiker zeker Jumelet toe. Deze man, die altijd in de weer was voor „zijn" zomeravondvoetbal heeft daar moreel recht op. Als dit gebeurt zal het pas een echt feest worden, vooral ook voor zijn mede-kommissieleden Rinus de Vos en Theo Kramer. ,,Het is allemaal begonnen op ini tiatief van de herverkaveling", ver telt Jumelet. „In 1955 zijn ze begon nen met „wild voetbal". Toen was het ongeorganiseerd. Dan speelde Jansen onder de naam van Pietersen en Klaasen onde de naam van Karei sen, maar officieel zijn we dus in 1957 begonnen met een bestuur, waarvan eigenlijk Schepers van de herverka veling de oprichter was. Medeoprich ter was ook Jaap Mast, ook iemand van de herverkaveling en Molhoek was een van de initiatiefnemers. Hij was in die tijd uitvoerder van de fir ma Janse, maar hij zat niet in die kommissie. Het is eigenlijk een groepje geweest, dat is voortgeko men uit het „wild voetbal". Dat was dan de herverkaveling, de Grontmij en van de Heidemaatschappij waar schijnlijk ook wel iemand en een aannemer. Dat waren van origine de initiatiefnemers van de huidige Kommissie Zomeravondvoetbal". Aanstelling Nadat er twee jaar „wild voetbal" was gespeeld op Schouwen-Duive land kwam de KNVB met de sug gestie, dat daar toch maar eens een eind aan gemaakt moest worden. „Dat ging volgens hen - en terecht - de verkeerde kant op", zegt Jumelet. „We zijn toen in het Huis van Nassau bij elkaar geweest met wijlen Iman Bakker als voorzitter, Jo Platteel was erbij en Johan Bom, die woonde toen nog in Middelburg en was sekre taris van de afdeling Zeeland van de KNVB. Toen is de kommissie aan gesteld. Dat waren Jaap Mast, ikzelf, Kees Vreeken, Schepers en nog ie mand, van wie ik me de naam niet zo een-twee-drie herinner, maar dat is ook niet zo van belang, want die vijf de was er toch nooit. Van die tijd af - 1957 - is het dus georganiseerd gewor den volgens de reglementen van de KNVB". „Ze begonnen toen met 7,50 per vereniging te betalen voor een ver- bandkist". vertelt penningmeester Rinus de Vos, terwijl hij driftig bla dert in een mini-kasboekje, dat een goed penningmeester natuurlijk al tijd bij zich heeft. „Voor 45,- deden ze toen aan een kompetitie mee, maar daar was dan ook alles bij inbe grepen. In het eerste seizoen deden er twaalf ploegen mee en toen werd de Firma De Oude Se De Jonge kampi oen". De door De Vos genoemde kampioen haalde de titel weg met 21 punten uit elf wedstrijden. Met drie punten achterstand werd de Fa. Jan- se tweede en de derde plaats werd in genomen door de ploeg van de Gront mij. Het deelnemersveld werd ge- kompleteerd door de Provinciale Wa terstaat, Zeelandia, Zlerikzee- veteranen, Herverkaveling. Drukke rij L Se O, Neptunus. Rijkswa terstaat, de PZEM en de Ned. Heide maatschappij. In deze volgorde ein digden de ploegen ook In de eerste of ficiële kompetitie. Ontspanning In de aanloop naar de officiële ge reglementeerde zomeravond voetbal kompetitie werd Jan en alleman in de ploegen opgesteld. Spelers die in een bedrijf werkten, maar daarnaast ook in een KNVB-ploeg draafden eveneens zonder blikken of blozen op in het zomeravondvoetbal. „Dat kon natuurlijk niet. Daar moest een eind aan komen", legt Cees Jumelet uit. „Op die manier gingen we niet de goede kant op. We spelen zomeravondvoetbal als ont spanning voor de ouderen, maar met de opzet om beslist niet de aktieve zaterdag- of zondagverenigingen te benadelen. Onze Kommissie is een van de weinigen in heel Nederland, die ook geen aktieve spelers wil la ten deelnemen, onder geen voor waarde. Geen enkele vereniging mag benadeeld worden, want als dat het gevolg is, dan willen we geen zome ravondvoetbal spelen". In diverse andere rayons wordt aanmerkelijk minden de hand gehou den aan het duidelijk gescheiden houden van het zomeravondvoetbal- gebeuren en het KNVB-kompetitie- gebeuren. „Wij willen beslist niet, dat een klein verenigingetje de dupe wordt van ons verhaal. Renesse en Zierikzee spelen met een vierde en vijfde elftal van voornamelijk oud- eerste elftalspelers mee in de kompe titie. Dat geldt waarschijnlijk ook voor andere verenigingen op het ei land. Het is toch gelukkig voor die verenigingen dat dat kan. Dat willen wij als Kommissie Zomeravondvoet bal kost wat kost handhaven", er kent Jumelet. „We betrekken onder geen beding spelers, die nog aktief in de vereniging kunnen zijn. Pas als de kompetitie voor spelers-is afgelopen, mogen ze naar het zomeravondvoet bal komen, eerder niet. Dat is een uitdrukkelijke bepaling, die wij er bij gemaakt hebben, want anders zijn die verenigingen gedupeerd". Twee jaar wachten Jumelet herinnert zich nog een KNVB-vergadering van de afdeling Zeeland, waarop zowel Zierikzee als Mevo met een ideaal voorstel kwa men om het KNVB-voetbalgebeuren en het zomeravondvoetbalgebeuren nog konkreter van elkaar gescheiden te houden. „Daar werd het voorstel gelan ceerd om overschrijving van het zo meravondvoetbal naar het aktieve voetbal direkt toe te staan en twee jaar wachten om van het aktieve za terdag/zondagvoetbal naar het zo meravondvoetbal over te gaan", legt hij uit. „Waar doe je dat voor? Ter be scherming van de verenigingen. Ie mand die twee jaar moet wachten om zomeravondvoetbal te kunnen spe- lem, die bedenkt zich nog wel eens, want ondertussen mag hij voor zijn andere vereniging ook niet uitko men, om dat te doen. Dit voorstel is helaas op de jaarvergadering af gestemd, omdat de verenigingen Middelburg en Vlissingen in die tijd nog vreselijk machtig waren en iedereen hun wil op konden leggen. Ook een tweede Zierikzeese poging drie jaar later is er niet doorgeko men. Dit bewijst, dat het altijd onze bedoeling is geweest beslist geen ak tieve spelers in het zomeravondvoet bal". Na de aanvankelijke glorietijd, waarin met twaalf, dertien of veer tien teams werd deelgenomen aan de zomeravondkompetitie, kwam er ook een mindere periode. „Dat het aantal teams na verloop van tijd wat afzakte was eigenlijk logisch", on derkent de Kommissie-voorzitter. „De ramp-periode is natuurlijk over gegaan. De herverkaveling is opge heven, de heidemaatschappij en de Grontmij zijn verdwenen en er is ge leidelijk ook een splitsing gekomen in bedrijven. Dit waren allemaal oor zaken, die tot gevolg hadden dat er minder ploegen kwamen. Tot we op een bepaald moment een wat vastere kern kregen. Daarna hebben we weer een diepteperiode gekregen. Er is zelfs een periode geweest, dat we maar met zes verenigingen waren, zodat we ons af moesten vragen of het nog wel door zou gaan". Voorzittershamer Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan werd het voor eerst groot feest gevierd. Aan dit jubileum her innert altijd nog de voorzittersha mer, die de Kommissie in ontvangst mocht nemen van het Stibekavo, de zusterkommissie uit Rotterdam. „Met Stibekavo hebben we wel een jaar of vijftien bijzonder prettig kon- takt gehad", weet Jumelet nog. „Het is een periode geweest, die er bijzonder uit gesprongen is. Het is hfèlaas op een gegeven moment kapot gegaan, omdat de overgrote meerder heid van het bestuur niet meer wilde, want ze speelden in Rotterdam met een paar honderd elftallen in een kompetitie en zij gaven op een gege ven moment meer de voorkeur aan een kampioenendag. Enkele huidige bestuursleden zouden er echter nog best voor te porren zijn om het kon- takt met Zierikzee weer te herstel len, maar ja, zij moeten zich ook neerleggen bij een meerderheid. We hebben er vijftien jaar heel prettig kontakt mee gehad". Doordat de animo voor de uitwisse lingen met het Stibekavo verslapte omdat de krachtsverschillen veel te groot werden („Er kwamen uitslagen uit de bus die niet leuk meer waren") werd het idee gelanceerd wat aan trekkelijker sparringpartners te vin den. Toen kwam Vlissingen een paar jaar aan bod met Uitterhoeve en ook nog Gorinchem en Ridderkerk, maar alle kontakten duurden niet lang. Een jaar kwam er zelfs nog een ploeg uit Groningen richting Zeeland om een uitwisseling op te starten, maar van een tegenbezoek is nooit iets te recht gekomen. „Die uitwisselingen waren keer over keer geweldige fijne dagen. Er was ook echt belangstel ling voor, want de gemeentebesturen in z'n totaliteit waren er altijds bij. Heel dat spul ging altijd mee", weet Rinus de Vos zich nog te herinneren. Speciaal potje Burgemeester Dijkmeester droeg het zomeravondvoetbalgebeuren ze ker een goed hart toe. „Dijkmeester had nog eens een speciaal potje in een of andere bureaula staan", herinnert De Vos zich. „We kwamen ergens op een keer aan te kort en ik ben hem toen eens tegengekomen. Toen zei hij tegen me, dat ik hem maar een beetje de begroting moest geven. We kwa men toen, dacht ik, zo'n driehonderd gulden te kort. Hij haalde dan een potje uit een of andere la en maakte dan de begroting weer sluitend. Dat deed hij gewoon". Cees Jumelet voegt hier evenwel nog een brokje reklame aan toe. „We kregen in die tijd ook van alle bedrij ven de nodige ondersteuning. We hadden nooit gebrek aan prijzen, want er stonden altijd wel bedrijven klaar om ons uit de brand te helpen. Het lukte altijd, want we konden feestavonden beleggen aan het slot van de kompetitie waar we echt sukses mee hadden. Dan was de Graanbeurs stijf en stijfvol. Later is dat allemaal wat afgezakt en er is zelfs een dieptepunt geweest bij ons twintigjarig bestaan". Dat dat toen evenwel fout liep, verwijt Jumelet mee bezig. Gelukkig is er weer een opleving gekomen met de komst van Dosbouw, die kwam toen ineens met twee elftallen. Later kwam ook Her- ,nesseroord er nog bij. En dan de tweede periode, waarmee we aan het randje van de afgrond stonden, die was het vorig jaar. Als het zo was ge bleven als het vorig jaar, dan hoefde het voor ons ook niet meer, want dat leek wel een stap terug naar het alle reerste begin met het „wilde voetbal". Nee, dat was foute boel". Onmiddellijk springt Rinus de Vos in als Cees Jumelet de affaire met de talloze ongerechtigde spelers van het vorig jaar aanroert. „Dat is voor de volle honderd procent de persoonlij ke inbreng van onze voorzitter ge weest, dat dit mankement aan ons zo- meravondbestel in de kortste keren is verholpen. Zonder zijn adekwate ingreep hadden we nu geen feestje voor de deur gehad. Cees zal dit in zijn bescheidenheid wel ontkennen, maar wat ik hierover zeg is juist. Altijd zal hij het wel aan het rechte eind hebben, maar dit keer wil ik dat best eens aandragen". „Er min of meer de Kommissie zelf, „want we hebben het toen alleen ge probeerd en toen is het een diepte punt geworden". Natuurlijk mag en een verhaal over 25 jaar zomeravondvoetbal niet de voortreffelijke band met de scheidsrechters ontbreken. „In ande re rayons moeten ze smeken en soe batten om een scheidsrechter bij een wedstrijd te krijgen", stelt Jumne- let. „Als je dan hoort hoe dat wij een verstandhouding hebben met de scheidsrechters, dat is grandioos. Bij ons is er altijd een scheidsrechter, maar dat komt gewoon omdat alles onderling perfekt geregeld is. Onze kompetitieleider Theo Kramer heeft bij de scheidsrechters maar met een man te maken. Als er iets is aan onze kant of aan de kant van de scheids rechters dan is het kontakt in een mum geregeld. Ook voor de financië le afwikkeling weet Rinus de Vos precies bij wie hij moet zijn. In z'n to taliteit mogen we gerust stellen, dat er een uitstekende verstandhouding is tussen de zomeravondvoetbalkom- petitie en de scheidsrechterskommis- sie. Dat zie je zo in heel Zeeland niet en misschien wel niet in een nog gro ter verband". Foute boel Aanstaande zaterdag bestaat de Kommissie Zomeravondvoetbal Rayon Zierikzee officieel 25 jaar. In die kwart eeuw is het voornamelijk gezellig geweest en verliepen de za ken intern perfekt. Toch herinnert Cees Jumelet zich twee fasen, waarin het bestaansrecht van de Kommissie aan een zijden draadje hing. „Allereerst de periode, dat er maar zes verenigingen meer waren, maar daar hadden we het al eerder over. Toen hebben wc wel eens tegen el kaar gezegd, Rinus en ik, dit zal wel het laatste jaar worden. Toen hebben we tegen elkaar gezegd waar zijn we moest ingegrepen worden, want zo als het zich plotseling ontwikkelde, dat kon niet. Daar waren we het met z'n drieën roerend over eens. Als het zo moest, dan was het voor ons drieën het einde van de rit, maar ge lukkig hebben we nu weer een sei zoen achter de rug zonder een wan klank, maar wat belangrijker is zon der één ongerechtigde speler, maar dan ook geen een. dat is pertinent waar. Na wat er nu achter ons ligt mogen we zaterdag feesten", voegt Jumelet er aan toe. Toekomstvisie Natuurlijk hoort bij een jubileum viering ook een blik in de toekomst. Wie mag daarvoor eerder dan wie ook naar gevraagd worden dan een man, die vanaf de eerste tot de laatste dag van het bestaan van een Kommissie een duidelijk persoonlijk stempel op die Kommissie gedrukt heeft zoals Cees Jumelet dat in het zomeravondvoetbalgebeuren op Schouwen-Duiveland heeft gedaan „Als ik zo de tendens hoor bij het afdelingsbestuur, waar wij als Kom missie uiteindelijk knechtje van zijn. dan denk ik - maar ik hoop, dat ik het mis heb - dat het in z'n totaliteit alle maal rckreatic-voetbalsport zal zijn. Ik ben bang, dat ze trachten om het zomeravondvoetbal maar af te sto ten. Als dat het geval zou zijn. dan zie ik en met mij mijn mede-kommissic- lcden - het donker in. Want als het re- kreatievoctbal gaat worden met een caféklubjc zus en een campinkjc zo enzovoorts, ik geloof niet dat een van ons drieën - Jumelet, De Vos en Kra mer - dan nog zou zeggen, dat doen we ook wel. Wat ze op die campings en dergelijke doen, vind ik allemaal leuk, maar daar hoeft geen kommis sie voor benoemd te worden. Ze zijn dan bezig om het „wilde voetbal" te propageren. Dan zijn we terug bij af en daar passen wij met z'n drieën Bij dr folo'n Boren non dc papina het huidige bestuur van de zilveren Kommissie Zomeravondvoetbal Rayon Zierikzee van de KNVB Afdeling Zeeland Voorzitter Cees Jumelet wordt geflankeerd door sekretaris Theo Kra mer (links) en penninpmeester Rinus de Vos. Hierboven ren clftalfoto van de eerste ..echte" kampioen. Het team ran de Fa Dr Oude Dr Jonge werd ongeslagen kampioen. Links onder ren van de befaamde toespraakjes i>an Cees Jumelet bij gelegenheid van weer een start van een zomeravond kompetitie KNVB-bestuurslid Dirk Mooij (links ran Jumelet) en Rinus de Vos (rechts tussen de spelers) luisteren aavdnrhtio naar wat de nestor te zeggen heeft. (Foto's: Zierikzeesehe Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5