„BIG S" KAN TER OP PRIMA HARD-ROCK-FESTIVAL BZN start promotie-toernee nieuwe LP in Veilinghal Goes KLEIN ORKEST NAAR JEUGDSOOS DE PUL Nansenmedaille voor Noorse kroonprinses Wat biedt de BEELDBUIS? Ruim 250 bezoekers 4 TEL AVIV - De Israëlische kom missie die een onderzoek moet instel len naar de slachting op 16 en 17 sep tember in de Palestijnse kampen Sa- bra en Chatilla, heeft maandag men sen die willen getuigen, opgeroepen zich te melden. HAMBURG - In het afgelopen jaar zijn in de Sowjet-Unie meer dan 100 doodvonnissen ten uitvoer gelegd. Dit heeft de Sowjet-vereniging van juristen verteld aan een westerse de legatie die kort geleden op bezoek was. Het aantal ligt aanzienlijk bo ven de schattingen van „Amnesty In ternational". Ook ramingen van dis sidenten in de Sowjet-Unie lagen heel wat lager. GENÈVE - Kroonprinses Sonja van Noorwegen heeft maandag de Nan senmedaille van het hoge commissa riaat voor vluchtelingen van de Ver enigde Naties gekregen, voor haar „inspirerend handelen" ten bate van vluchtelingen. De hoge commissaris, de Deen Poul Hartling, zei dat de kroonprinses „de zaak der ontheemden" had geholpen door toespraken op radio en televi sie, het organiseren van deur-tot- deurkollektes en ander werk. Voorts wil de toekenning uitdrukking zijn van erkentelijkheid voor de „gene reuze bijdragen" van Noorwegen aan het vluchtelingenwerk. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 11-10. Aanvoer totaal 1531, waarvan: slachtrunderen 1226, schapen en lammeren 305. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,55 - 8,75, 2e 6,60 - 7,50; koeien le 7,50 - 8,75, 2e 7,00 - 7,40, 3e 6,15 - 6,90; worstkoeien 5,50 - 6,80; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 190 - 230. Overzicht: slachtrunderen: aan voer ruim, handel ruim, en prijzen iets lager; schapen en lammeren: aan- voer gelijk, handel rustig; en prijzen stabiel. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 11-10. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 17,00 - 18,00; 50 mm opwaarts 18,50 - 19,00; 35- 55 mm 18,00 -ƒ 18,50; Eigenheimer 35 mm opwaarts in zakken 26,00 - 28,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 13,00 - 15,50; 50 mm opwaarts 16,50 - 18,00. Export-aardappelen, blankschilli- ge rassen van de kleigrond voor over zee: Bintje 40 mm opwaarts in zak ken 18,00 - 19,00; Bintje 45 mm op waarts in zakken voor Italië 21,00. Voeraardappelen 8,00 - 10,00. De stemming was prijshoudend. KERKNIEUWS Oud Ger. Gemeente BRUINISSE - Donderdag 14 okto ber, 19.30 uur, ds. A. van der Meer, St. Philipsland (dankstond). Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Maassluis (toe?.): D. Heikoop, IJmuiden-West. Aangenomen naar 's-Gravenhage tot predikant met bepaalde opdracht (Pastoraal miss. pred.): B. Jager, Ro den; naar Rotterdam-Delfshaven: W. Dekker, Loenen a.d. Vecht. Bedankt voor Waddinxveen: H. G. de Graaff, Klaaswaal. Gereformeerde Kerken Beroepen te Santpoort (geestelijk verzorger Prov. Ziekenhuis): C. van rijn, leraar godsdienst, Amstelveen; te Andijk: J. W. Kuipers, Oenkerk. Aangenomen de benoeming tot di- rekteur van de Stichting Youth for Christ Nederland per 1 januari '83: N. J. A. van Exel, miss. predikant te Ca- scaval (Brazilië). Beroepbaar: A. Hooimeijer, zie kenhuispredikant te Zaandam, Wei ver 145, 1551 SH Westzaan, tel. 075- 286043. Christelijke Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Deventer: drs. -W. van Heest, Ridderkerk. Bedankt voor Huizen: D. Visser, Nieuw-Vennep. Tweetal te Heerenveen: H. R. H. A. de Boer, kand., te Huizen; W. Quak, kand., Apeldoorn. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Terwolde de Vecht: J. Kareis, Beekbergen. Bedankt voor Moerkapelle: R. Boogaard, Leiden; voor Doetinchem: L. Blok, Nunspeet; voor IJsselmon- de: J. C. Weststrate, 's-Gravenpolder; voor Utrecht: P. Honkoop, Kampen. WOENSDAG 13 OKTOBER NED. I: De dolende ridder Don Quichot krijgt het aan de stok met de Heilige Broederschap. Vissersla tijn" is de titel van een Tjechoslo- ivaakse jeugdfilm uit 1971 van Ota Koval. Het middagprogramma wordt besloten met een aflevering van „De film van ome Willem". Een bezoek wordt gebracht door het team van Gewest tot gewest aan het jubile rende Ouwehands dierenpark. Koos Postema presenteert het programma Laat ze maar praten". Als gast wordt ontvangen Henk Bemboom, direkteur van het rekreatiecentrum Slagharen. Studio Sport" is het laatste programma onderdeel dat op het scherm komt. nr. u NED. II: De VPRO brengt na de ru briek BGTV een optreden van de popgroep uit de jaren vijftig The Weavers. Het is een registratie van het Reünie concert uit 1980. Veel ou de bekende liedjes zullen ten gehore gebracht worden evenals nieuwe werken. De gezondheidszorg staat centraal in het diskussieprogramma Tijdverschijnselen WOENSDAG 13 OKTOBER NED. 1: 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 10.00 Schooltelevisie; 15.30 Don Quichot15.55 Vissersla tijn; 17.05 De film van ome Willem; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke partijen; 20.00 Laat ze maar praten; 21.37 Jour naal; 21.55 Studio Sport; 22.20 Den Haag vandaag; 23:10 Journaal; 23.15 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Staatsloterij; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 Schade en schande; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.28 Socutera; 20.33 BGTV; 21.03 The Weavers; 22.08 Tijd verschijnselen; 23.00 Teleac; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. DONDERDAG 14 OKTOBER NED. 1: John snapt niets van de vij andige houding van Angela's moe der. Dit is te zien in de aflevering van „Sons and daughters". De VARA be gint de avond met de spinazie etende held Popeyegevolgd door een ge tekend avontuur van Captain Cave man". Dan een Duitse produktie over de „Bedoeïnen van Wadi Rum", die het zuidelijkste gedeelte van Jor danië wonen. Dan een registratie van het Poppenfestivaldat te Was hington gehouden werd. De femi nistische rubriek „Kijk Haar" brengt twee onderwerpen: De gevol gen van de ekonomische toestand op vrouwenbanen en het internationale kongres te Amsterdam Wij vrou wen eisen". De NOS brengt het derde deel van de geschiedenis van Surina me. Dit deel behandelt de periode 1800-1900. NED. II: De ..Harold Lloyd show" opent het NCRV programma. In „De Zevensprong" krijgt meester Frans van der Steg te horen wat er aan de hand is met Graaf Grisenstijn. Eddy Becker neemt de presentatie op zich van het programma „Kwistig met muziek". Dan het tweede deel van Mijn leven op Bamfylde". David heeft vakantie en gaat naat Wales, maar ontdekt al ras, dat hij het mijn werkersmilieu ontgroeit is. Het NCRV-programma wordt afgesloten met „De Quakers" hierin vertelt Jan de Hartog over zijn leven onder de Quakers. Tevens wordt de geschiede nis van deze godsdienstige stroming geschetst. DONDERDAG 14 OKTOBER NED. I: 9.30. 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 10.30 Schooltelevisie; 16.00 Aktua matinee; 16.15 Sons and daughters; 18.58 Nieuws; 19.00 Po peye; 19.05 Captain Caveman; 19.15 De Bedoeïnen van Wadi Rum; 20.00 Poppenfestival; 20.50 Kijk haar; 21.37 Journaal; 21.55 Avonturen aan de wilde kust; 22.55 Den Haag van daag; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 De Harold Lloyd show; 19.25 De zevensprong; 20.00 Journaal; 20.28 Kwistig met muziek; 21.40 Mijn leven op Bamfly- de; 22.30 Hier en Nu; 23.10 De Qua kers; 23.50 Journaal; 23.55 Nieuws voor doven. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Minister Gardeniers zal op 15 november in de Ridderzaal de Nationale Raad voor de Volksge zondheid installeren. De voorzitter van de Centrale Raad voor de Volks gezondheid, J. P. M.Hendriks, heeft dit op de openbare vergadering van de raad meegedeeld. AMSTERDAM - Het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit (VU) en het Emma-Kinderziekenhuis in Amsterdam wollen uiterlijk 1 ja nuari 1987 samen beginnen met de bouw van een nieuw kinderzieken huis met 180 bedden op het terrein van het VU-ziekenhuis (AZVU). De besturen van beide ziekenhuizen hebben dit bekendgemaakt. ZWOLLE - De Nederlandse Vereni ging van Wegenbouwers (NVWB) maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op de Nederland se wegen in de komende winter. Tij dens een kongres van de vereniging in Zwolle is gesteld dat veel van de schade die vorige winter aan de we gen is ontstaan nog steeds niet her steld is als gevolg van bezuinigingen bij de overheid. DEN HAAG - Koningin Beatrix brengt het komend voorjaar, waar schijnlijk in mei, een staatsbezoek aan Italië. Volgens een woordvoer der van de Italiaanse ambassade in Den Haag zijn de voorbereidingen voor het bezoek al enige tijd aan de gang. Een officiële datum is nog niet vastgesteld. Deze zal pas enkele we ken voor het daadwerkelijke bezoek worden bekendgemaakt. UTRECHT. Prof. dr. H. van de Hulst van de GROC (Nederlandse Geofysica- en Ruimteonderzoekkom missie) en zijn Russische kollege Ko- telnikov van de Academie van We tenschappen in Moskou hebben in Utrecht een overeenkomst onderte kend voor de plaatsing van een ka mera van het Utrechtse Laboratori um voor Ruimteonderzoek aan boord van een Russische ruimtelaboratori um van het type Saljoet. ROTTERDAM - Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam wil het zeehavengeld met ingang van 1 janu ari 1983 met gemiddeld 7,2 procent verhogen. Als de Rotterdamse ge meenteraad met het voorstel ak koord gaat, kan het havenbedrijf het volgend jaar rekenen op een extra .opbrengst aan zeehavengelden van bijna 18 miljoen gulden. Vrijdag 22 oktober De belangstelling was aanvanke lijk matig, maar tegen het einde van het optreden van deze formatie, die overigens niet met echt keiharde mu ziek kwam, was het bezoekersaantal tot ongeveer 85 opgelopen. Vervolgens was het de beurt aan Ed Grotenhuis (solo-gitaar/zang), Ben Jonge (basgitaar/bassynthesi zer/zang); Wil Haak (sologi taar/zang) en Rob Engelman (drums). Samen vormden zij de for matie „Fitzkin", een groep die in 1979 werd geformeerd. Niet alleen eigen leden Jos Provoost schat het bezoekers aantal in de avonduren op ongeveer 175 en dat was in elk geval niet ben den de verwachtingen. Het publiek bestond zeker niet alleen uit eigen soosleden, maar ook jongeren uit de regio en vooral ook van Goeree- Overflakkee. Aan de formatie „Bourbon Straat" de taak de zaal warm te draaien voor de topper van de avond: De Haarlem se groep „Exciter". Volgens Jos sloeg deze hardrockband het meeste aan bij het publiek. GOES - Ter gelegenheid van de re lease van het nieuwe album van B.Z.N., getiteld Pictures of Mo ments", zal deze uitermate sukses- volle Volendamse formatie een toer- nee door Nederland maken, waarbij zij in zes grote steden konserten zal verzorgen. Aanstaande vrijdag 15 ok tober start de groep de konserttoer- nee in de Goese Veilinghal. Vervol gens wordt nog opgetreden in En schede, Groningen, Nijmegen, Zwol le en Amsterdam. Pictures of Moments" is de twaalfde LP van de groep, die zij sinds 1971 op de markt brengen. Mo menteel staat de single „Twilight", die van de LP is genomen, hoog in de hitparade. De groep B.Z.N. werd in 1968 ontdekt door Ex-Veronica- technikus Adje Bouwman. In 1976 komt Anny Schilder - toen 17 jaar - als zangeres bij de groep en onmid dellijk kennen de suksessen geen grenzen. „Mon Amour" wordt de eerste grote hit, samen met Anny. In mei 1982 wordt gelijktijdig met de geboorte van Anny's dochtertje „Blue Eyes" uitgebracht en luttele maanden later is Twilightde nieu we hit en opwarmer voor hun LP „Pictures of Moments". Het konsert vrijdag in Goes begint om 20.30 uur. BRUINISSE - De Nederlandse popgroep Klein Orkest uit Den Haag-Oegstgeest geeft vrijdag 22 oktober in jeugd soos De Pul te Bruinisse een optreden. In het voorpro- framma speelt gedurende een half uur de groep Pléémo- ielz uit Bruinisse, die sinds kort uit vier leden bestaat. Klein Orkest heeft korte tijd geleden de hit Laat mij maar alleen" gehad en bereikte daarmee een grotere be kendheid bij het Nederlandse publiek. De teksten voor de uit vier leden bestaande band worden meestal geschreven door Harrie Jekkers (zang en gitaar), die onlangs ook de soloplaat van Harry Klorkestein schreef en zong voor de studio-opname. Het liedje kende als thema: „O, o, Den Haag, mooie stad achter de duinen". Niek Nieuwenhuijsen verzorgt voor het Klein Orkest de drums en zang, Chris Prins staat borg voor het spel op de basgitaar en Leon Smit neemt orgelspel en zang voor zijn rekening. Sinds 1979 werkt de groep aan Op de vraag waarom gekozen werd voor speciaal een hard-rock-festival in „Big S", antwoordde Jos Pro voost, dat de belangstelling van veel soosbezoekers in de Westhoek daar nou eenmaal naar uit gaat. „Big S" heeft vojgens Jos geen financiële aderlating moeten ondergaan voor dit evenement. „We hebben in elk ge val quitte kunnen draaien", zegt Jos. De groep bestaat uit jonge muzi kanten van rond de achttien jaar. „Exciter" verwierf reeds nationale bekendheid met hun single „All night in red light". Aan de groep „Highway Chile" was de eer toebedeeld dit hard-rock- festival in de Westhoek te besluiten. Het betekende een „beton-act", zoals voorafgaand was beloofd met veel snelle, stevige en vooral melodieuze composities, afgewisseld met dubbe le leadgitaarpartijen en rustige pas- Het hoogtepunt van het rockfestival: een optreden van de formatie Exciter. zijn Nederlandstalig programma. In mei van dit jaar ver scheen het Klein Orkest voor het eerst op de televisie, in het IKON-programma Puberteit. De radio-opnames van VARA's popkrant hebben geleid tot de eerste L.P. „Het Leed Versierd", waarop ook de song „Laat mij maar al leen" staat. De groepsleden hebben een gemiddelde leeftijd van der tig jaar en hebben allen een lange ervaring in de meest uiteenlopende groepen, met muziek variërend van folk tot jazz. Al deze invloeden zijn terug te vinden in de stijl van het Klein Orkest. De teksten vormen een protest te gen levensangst. De groep Pléémobielz uit Bruinisse bestaat uit Dennis Klop, Ad Jongmans, Theo Tektiel en Ron van Nimwegen. Het optreden van de groep zal ongeveer een half uur du ren. Voor foto Pléémobielz: zie onder. BURGH/HAAMSTEDE - Jos Provoost, grote organi sator achter het Hard-Rock-Festival zaterdag in jeugd soos „Big S", toonde zich tevreden over het verloop van dit evenement, waar vijf spetterende hardrock- formaties hun bijdrage aan leverden. De Schouwse band Kees en de Snel binders beten 's middags om twee uur de spits af. Het festival moest toen nog duidelijk wat op gang ko men. sages. Er werd veel eigen werk gespeeld. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4