HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Overzicht 400 jaar onderwijs te Bruinisse is met extra boekje kompleet geworden Met meesters en juffrouwen na meester De Graaff DS. BUDDINGH BELICHTTE VERKIEZING EN VERANTWOORDELIJKHEID STREEKNIEUWS Projekten emancipatiewerkers Amateur kunst in de Burght mmm H ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 12 oktober 1982 Nr. 23198 3 BRUINISSE - Het onderwijzend, personeel van de Openbare Lagere School te Bruinisse, plm. honderd jaar geleden. V.l.n.r.: meester P. J. Okkerse, meester Petrie, meester L. Padmos, meester F. G. van den Berg (hoofdonderwijzer), meester Van Staalen, mejuffrouw Van den Berge en meester Van den Tol. De meesters Okkerse en Padmos waren ge boren Bruenaren, meester Van Staalen kwam van Dreischor hij huwde in Bruinisse met mejuffrouw Elenbaas; meester Van den Tol was gehuwd met mejuffrouw Zoeter eveneens uit Bruinisse. BRUINISSE - De klompenverkopers in Bruinisse ma ken goede zaken, want in de tijd van Ot en Sien liepen al le kinderen op klompen nietwaar. En die periode keert deze week op Bruinisse een paar dagen terug als de kin deren en de leerkrachten kleren aantrekken van 60 jaar geleden om het feit te herdenken dat 400 jaar geleden voor het eerst een schoolmeester kwam op Bruinisse: Joos van Leerberghe. Degene die dat aan het licht ge bracht heeft is de heer H. Uijl, archivaris in Zierikzee. Hij legde het vast in een boekje, dat zeer lezenswaard is. Hij kwam in zijn naspeuringen tot het einde van de 19e eeuw, tot en met meester De Graaff, die immers wel zestig jaar in Bru voor de klas stond. Het is een legendarische figuur, die tweemaal trouwde en 26 kinderen had. Er wo nen nog nazaten op Bruinisse en ook elders in Nederland. Maar met meester De Graaff was nog maar 300 jaar van de vier eeuwen vol gemaakt en daarom ontstond de idee dat nog iemand de laatste honderd jaar moest aanvullen. En dat is gebeurd, S. A. Jumelet maakte het overzicht kompleet. Er kwam een foto van meester De Graaff boven water, die in dit aan vullende boekje is afgedrukt, maar vooral ook foto's van de meesters en de juffrouwen daarna, die te zien zijn op de tentoonstelling van vele tien tallen schoolfoto's die ter ere van het feest in Bruinisse te zien zullen zijn. Foto's met meesters als: Peetrie, Van den Tol, Van Staalen en anderen. Maar ook van degenen die nog niet zijn vergeten en over hen gaat het vervolg op het boekje van de heer Uijl. Mensenleeftijd In dat boekje komt de zinsnede voor, dat het traditie was dat hoofd onderwijzers, dokters, en predikan ten een mensenleeftijd bleven, al thans op Bruinisse. Dat was zo met dominee Waarden burg, dat was zo met dokter De Koek, dat was ook zo met de meesters Van den Berg, Padmos en Okkerse, met meester Bastmeijer, en (in mindere mate met JKoelmans en met De Wolf). Deze tijd, de tijd van Ot en Sien ook, wordt uitvoerig behandeld, want hoe kon het ook anders, met Van den Berg, Padmos, Okkerse, Bastmeijer, die allemaal hun veertig jarig ambtsjubileum vierden en dan nog wel enkele jaren bleven, de schooljuffrouwen De Moor en Goed- bloed die zo onverwacht stierven, maar aan wie velen toch nog zulke goede herinneringen hebben, juf frouw Lindhout, die huwde met een zoon van meester Bastmeijer, en niet te vergeten juffrouw Vermeulen in de tijd toen de kleuterschool nog be waarschool heette en juffrouw Ver meulen voor één dubbeltje, vijf da gen lang op de kinderen paste. Ot en Sien, de genoemde meesters, ze behoren tot een voorbije tijd, maar ook de tijd van de meesters tussen de jaren 1920-1940, de schoolgebouwen en andere zaken worden gememo reerd. Reformatorisch Contact SIRJANSLAND - Vorige week vergaderde voor het eerst in het nieuwe sei zoen weer het Reformatorisch Contact Orgaan. Nadat gezongen was Psalm 68 10, las de voorzitter de heer W. van den Berge, Romeinen 8 28-39, om ver volgens een openingswoord te spreken ontleend aan Psalm 19. De heer Van den Berge kon met genoegen terugzien op een zomer, die zich op meer dan één manier van zijn beste zijde had laten zien, maar meer dan de natuur schittert de wet Gods. c.q. de liefde Gods, zoals die ons in de Bijbel wordt vertolkt. Spreker voor deze avond was ds. Buddingh uit Scherpenisse over Ver kiezing en Verantwoordelijkheid. Een onderwerp, zoals ds. Buddingh ook naar voren bracht, waarover in de kerk veel te doen is geweest en waarover ook veel is getwist. Spreker las enkele gedeelten van de Dordtse leerregels, de artikelen tegen de Remortstranten, zoals die op de Synode van Dordrecht waren sa mengesteld. Deze handelen ook over de dubbele praesestinatie, immers zowel de Verkiezing als de Verwer ping worden er in behandeld. Ons verstand kan de verkiezing en ver werping zoals ons die in de Schrift worden geleerd, niet ten volle bevat ten, maar toch hebben we ons te hou den aan wat de bijbel ons leert over deze zaak, betoogde spreker. Verantwoordelijkheid Het is Gods verkiezende genade, dat een mens behouden wordt, ver diensten onzerzijds spelen daarbij geen rol. God verkiest al direkt in het eerste boek van de Bijbel: Gene sis, waar we lezen dat Abram uittrok uit Ur der Chaldeen, dat Noach met zijn achttal behouden bleef in de Ark. Voorbeelden vinden we verder in de gehele Heilige Schrift. Maar de leer der verkiezing ontheft ons niet van onze verantwoordelijkheid. God is ook een roepende God en aan die roep heeft een mens gehoor te geven. Spreker haalde citaten aan van Kerkvaders als Augustinus, Calvijn, Origenes, Luther enz., maar ook van meer eigentijdse denkers en Godge leerden als Kohlbrugge en anderen. Zowel de standpunten van Karl Barth (ieder is verlost door het lijden en sterven van Christus), als van dr. Steenblok (de roeping komt alleen tot de Uitverkorenen) werden door spreker afgewezen, die vervolgens het onderwerp verder uitdiepte. En kele vragen over het moeilijke on derwerp werden beantwoord. De vergadering werd druk bezocht, Ds. Buddingh sloot met dankge bed, nadat de voorzitter nog had me degedeeld, dat de volgende vergade ring zal worden gehouden woensdag 17 november met als .spreker d.s. Schaap, Arnemulden over de Christelijke Vrijheid. Enkele versjes, die in die tijd ge zongen werden, op de Openbare School nog wel, die bewijzen dat toen op de school een humaan christelijke toon de boventoon voerde zijn afge drukt. Een aantal gebeurtenissen over de onderwijzers - in chronologische volgorde - vormen het slot. Iedere leerling krijgt straks het boekje mee, vele ouderen zullen er geïnteresseerd in bladeren en lezen. ZIERIKZEE Gemeentebegroting In de gemeenteraadsvergadering op maandagavond 18 oktober zal aan de raad de ontwerp-gemeentebegro- ting 1983 met bijbehorende stukken worden aangeboden. Op donderdag 4 november zal in de kommissie finan ciën vervolgens de behandeling van de begrotingsstukken plaatsvinden. De algemene beschouwingen van de raadsfrakties en het antwoord van het kollege van b. en w. op die be schouwingen zal dit jaar schriftelijk geschieden. Op donderdag 25 november zal de behandeling van de begroting tenslotte mondeling worden voortge zet. In deze vergadering komen dan aan de orde: re- en duplieken, hoofd- stuksgewijze behandeling ontwerp- gemeentebegroting, vaststelling be groting 1983, vaststelling begroting 1983 gemeentelijke Volkskrediet bank, behandeling meerjaren- perspektief 1983 t/m 1986 en de be handeling van de voorstellen inzake diverse subsidie verzoeken. Vloeistof in auto gespoten Door een kier van een openstaand raampje is maandag vloeistof gespo ten in de auto van de Duitser T. S. uit Witten, die zijn voertuig aan de Laan van St. Hilaire had geparkeerd. De politie denkt dat een soort schoon maakmiddel was, een vluchtig gas veroorzakende vloeistof. Er werd geen schade aangericht, maar de Duitser meldde dit merkwaardige gebeuren wel aan de politie. Opbrengst kollekte dierenbescherming De Nederlandse Vereniging tot be scherming van dieren, afdeling Schouwen-Duiveland heeft in de af gelopen weken gekollekteerd. De opbrengst in de dorpen was to taal 1.988,15, in Zierikzee werd 2.161,74 opgehaald. De plaatselijke Dierenbescherming is erg verheugd over deze bedragen, omdat het geld hard nodig is voor de bouw van een asiel op Schouwen-Duiveland Men is nu een flink stuk in de goede richting gekomen. EO-jongerendag Vanaf het ZWN-station te Zierikzee vertrekt zaterdag 16 oktober een bus naar de EO-jongerendag te Utrecht. Het vertrek is om 07.00 uur 's och- tens. Voorinformatie: 01110-3172. BURGH-HAAMSTEDE Conferentie in De Burght In het evangelisch ontmoetingscen trum De Burght wordt van 18 tot 21 december een conferentie gehouden met als titel „Huwelijk en gezin". Voor meer informatie kan men kon- takt opnemen met het ontmoeting scentrum ELLEMEET Jaarvergadering dorpsraad De dorpsraad van Ellemcet belegt voor vrijdag 15 oktober voor de In woners van Ellemcet een jaarverga dering, die In het dorpshuis wordt ge houden. Op de agenda staat onder meer een verslag van de aktivlteiten van de dorpsraad, een financieel ver slag en de stand van zaken met be trekking tot de woningbouw. Na af loop van de vergadering volgt nog een gezellig samenzijn. Voor tijd: zie agenda. SCHARENDIJKE Postzegelrullmlddag In de Putmeet te Scharendijke wordt zaterdag 16 oktober een post- zegelruilmiddag gehouden. De orga nisatie is in handen van de filate listenvereniging Delta-West uit Mid delburg. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Reisje ANBO De ANBO, afdeling Nieuwerkerk maakte haar najaarsreis naar het werkeiland Neeltje Jans en Middel- harnis. Met een bus van de fa. Van Oeveren en drie auto's vertrokken de bejaarden vanaf Ons Dorpshuis. In het informatiecentrum op Neeltje Jans zag het gezelschap een film over de Oosterscheldewerken. Met de bus werd een rondrit over het werk eiland en door de bouwput gemaakt. In restaurant Rietnisse te Renesse ge bruikten de Nieuwerkerkers een maaltijd. Via Goeree reed de bus naar Middelharnis. Aan het einde van de middag arriveerde het gezel schap weer in Nieuwerkerk. Zangdienst In het kerkgebouw aan de Ooststraat werd zondag een goed be zochte zangdienst gehouden met als voorganger de heer M. J. Rouw te Ou- werkerk. Deze dienst vond plaats in het ka der van de samenwerking tussen de Ned. Hervormde Gemeente en de Ger. Kerk. Het thema van de medita tie was ,,Er is nog zoveel om te zin gen". De tekst was uit Col. 3 16 „Lofzangen en geestelijke liederen, zingende". Er werd gezongen uit: de oude zangbundel uit de Herv. Kerk 1938, het liedboek, de oude gezangen bundel en de budenl Joh. de Heer. Tussen het zingen door sprak de heer Rouw de verbindende tekst. Slotzang was: Gezang 281 - oude Herv. bundel „De dag door Uwe gunst ontvangen is weer voorbij". Bakkerwedstrijden Bakker H. ten Hove uit Nieuwer kerk behaalde tijdens de bakker- wedstrijden in Goes de derde prijs met de punt-broodjes. Zijn jeugdige" medewerker M. C. Dorst kreeg een derde prijs bij de cocosmacronen. Bij de roombroodjes behaalde hij een eervolle vermelding. OOSTERLAND Bibliotheek In het bijgebouw van de kerk van de Ger. Gem. te Oosterland gaat woensdag 13 oktober de bibliotheek weer open. Aan de voorraad zijn hon derd werken toegevoegd. De biblio theek is open van half acht 's avonds tot half negen. ■r> Woningen Aan de „Groene Poort" bouwt bouwbedrijf Boogert B.V. uit Ooster land negen woningen voor woning bouwvereniging Beter Wonen uit Zierikzee. Bij een aantal woningen is de betonfundering ai gestort en het heiwerk is bijna voor alle woningen gebeurd. Kinderpostzegels Klassen vijf en zes van de lagere school in Oosterland verkochten kin- derkaarten en -postzegels. De op brengst bedroeg voor de kaarten 580,- en voor de postzegels 2290,-. BRUINISSE Oude auto met jonge kinderen Als voorproefje op het grote schoolfeest ter gelegenheid van het 400-jarig onderwijs, eind deze week, heeft een aantal kleuters van de bei de kleuterscholen ,,'t Kwetternest" en ,,d' Eerste stap" vrijdagmiddag een rondritje gemaakt door Bruinis se met een old-timer. Deze ln 1930 ge bouwde auto, die voor bruiloften nog wel eens opgepoetst wordt, is door Govert Schraver beschikbaar gesteld voor deze dagen. Met zes kleuters tegelijk maakten ze een ritje in de feestelijk versierde Chevrolet. En al is het merk en de plaats dan anders, heel toepasselijk zongen de kinderen op school het ou de liedje: „De olieman heeft een Fordje opgedaan; daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan". Mevrouw N. C. van Tuyl, hoofd leidster van 't Kwetternest: „De kin deren vonden het geweldig in die au to". Op de beide kleuterscholen waant men zich met de fraaie schoolplaten in de oude tijd. Enkele moeders, stemmig gekleed in Zeeuwse kleder dracht uit begin deze eeuw de monstreren oude ambachten zoals spinnen, kantklossen en bakken bab belaars en bolussen. Projektboek Ook in d'Eerste Stap wordt hard gewerkt in het projektboek met knippen, plakken en kleuren. Hoofd leidster mejuffrouw D. Steketee: „De moeders hebben een erg grote bijdrage geleverd met hun hulp bij de oude spelletjes die we speelden zo als koekhappen, ezeltje prik en der gelijke. Ook zijn we al na ar de oud heidskamer geweest waar de kleu ters erg enthousiast over waren". En al zijn de kleuters van Bru bijelkaar nauwelijks 400 jaar, ze nemen wel de gelijk een volwaardige plaats in in het 400-jarig schooljubileum van Bruinisse. Bedrijvigheid in Bruinisse Reeds meermalen hebben we be richt, dat de beide machinefabrieken te Bruinisse, Maaskant en Padmos, voorlopig nog goed in hun orders zit ten, zodat ze nog wel vooruit kunnen. Niet alle bestelde schepen zijn afgele verd. Maar daarnaast is er ook bij an dere bedrijven tevredenheid, zoals bij jachtwerf Van Duivendijk en bij de bedrijven op het industrieterrein aan de Dorpsweg. 's HEER HENDRIKSKINDEREN Country-band De country swing-band uit Enge land „Phil Brady and the Ranchers" treedt zaterdag 23 oktober in 's Heer Hendrikskinderen op. Het koncert wordt gegeven in het Heer Hendriks- huls. De groep bestaat al meer dan twintig jaar en heeft toernee's ge maakt door Italië, Frankrijk, Noor wegen, Duitsland, België en de Ver enigde Staten. De band heeft echter nog nooit een optreden in Nederland gegeven. Ook wordt een optreden verzorgd door het Zeeuwse country- duo Country Contrast, bestaande uit Anneke Pant us en Cynthia Scholten. Met akoestische gitaren en zang brengen zij het easy-listening country-genre. De aanvang is 20.15 uur. DEN HAAG - Minister De Graaf heeft als koördinerend minister voor het emancipatiebeleid de Tweede Kamer laten weten dat het aflopende experiment proefprojekten emanci patiewerkers een vervolg krijgt. Op de begroting van het ministerie van sociale zaken en werkgelegen heid is voor 1983 vier miljoen gulden beschikbaar voor genoemde projek ten. Dit bedrag is goed voor veertig formatieplaatsen met bijbehorende kosten, aldus het ministerie. De subsidie heeft tut doel een tijde lijke impuls te geven aan emanci patie-ontwikkelingen binnen of van uit organisaties. De projekten kun nen een bijdrage krijgen in de kosten van één of twee formatieplaatsen van 25 uur en bijbehorende appa raatskosten. STOCKHOLM - De Zweden Sunc Bergstroem en Bengt Samuelsson en de Brit John Vane hebben maandag de Nobelprijs voor de medicijnen ge kregen. De drie hebben zich onder scheiden door ontdekkingen met be trekking tot Prostaglandine en ver wante biologisch aktieve stoffen, al dus het Karolinska instituut in Stockholm dat de Nobelprijs toe kent. Zomaar twee schilderijen die tot en met 16 oktober te zien zijn in confe rentiecentrum De Burght te Burgh- Haamstede. Het landschap werd ge maakt door Ans Schreyer uit Noord- gouwe en het portretje werd geschil derd door G. Kooy-v. d. Staal uit Zie rikzee. Beide schilderessen zijn lid van de Amateur Beeldende Kunste naars Zeeland. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) JtS ---9 li?® mm 24 Frans ter Scheure heeft die vrijdag goede zaken gedaan. Aan een zieken huis in Maastricht heeft hij een geheel nieuw instrumentarium verkocht Wat ze nodig hebben voor de uitbreiding, de nieuwe vleugel, die nagenoeg g- reed is. Hij heeft ditmaal een bijzonder goede week. Alles bij elkaar een dikke tweeduizend gulden verdiend. De baas kan tevreden zijn. Bovendien is hem nog een extraatje in het verschiet ge steld. Het leven is niet zo slecht op deze manier. Evenwelvrijdagsmiddags, op de terugreis, denkt hij opnieuw aan het geen hij de vorige dag in de volkswagen van Ina gevonden heeft Ina en Bert het is gewoon ondenkbaar. Volgende week zijn Ina en ik vier jaar getrouwd. Kan een vrouw binnen vier jaar al genoeg hebben van haar man? Bestaat zoiets? Zelf is hy minstens nog even dol op Ina als op de dag van hun huwelyk. Aan de ene kant verlangt hy weer op een verschrikkelijke manier naar zijn vrouw. Met het prettige vooruitzicht, dat hij het hele weekeind thuis kan zyn. Morgenochtend even naar de baas, het weekrapport brengen en een babbeltje maken. Kwestie van hooguit een uurtje, dan kan hy weer naar huis rijden. Daar de wagen wassen, een douche nemen en zich verkleden. Met het vooruitzicht op een heerlijk week eind met Ina. Anderzijds knaagt het wantrouwen. Ze was che avond, (oen hy onverwacht thuis kwam, aanvankelijk ook zo eigen aardig. Alles bij elkaar combinerend, wel iets om over na te denken. Want Ina zal intussen haar blauwe slipje wel gemist hebben. Hoe reageert een vrouw, die een slippertje heeft ge maakt en niet alle bewijzen vernietig de? Ongetwijfeld zal ze geschrokken ziojn, toen ze ontdekte, wat ze vergeten had uit de wagen te halen. Anders niets voor Ina, die altijd zo akelig precies is. Op de kaartavond had hij het pas tegen Ina gezegd, dat hij haar VW zou nemen, omdat de Mercedes een grote beurt moest hebben. Dat gebeurde wel vaker, hoewel hij het doorgaans ruim schoots van te voren vertelde. Ditmaal zei hij het 's avonds pas vóór zijn ver- trek. Hoe laat was het toen? Zo onge veer half elf. Nadat Jannie en Bert naar hun eigen huis waren vertrokken, gin gen Ina en hij vrijwel meteen naar boven. Doorgaans ruimde ze alles nog op, maar ditmaal hadden ze de afwas samen naar de keuken gebracht en hij had de flessen, die nog niet leeg waren, weggeborgen in de huisbar. Vrijwel meteen daarna gingen ze naar hun slaapkamer. Als je het goed beschouwt, had Ina in feite geen enkele gelegen heid meer de spullen uit de VW te halen. En hoe was ze de volgende mor gen? Ina was toch eerder uit bed ge stapt? Ja, zoals gewoonlijk, want toen hij aangekleed en wel beneden kwam, stond het ontbijt al gereed. Zelf zat ze in haar kimono een sigaret te roken. Voor haar zou het een kleine moeite ge weest zijn even naar de garage te lopen Door GRÉ DE BOER en de spullen uit de VW te halen. Zou ze er niet aan gedacht hebben? Maar wie vergeet nu zoiets? Nu was hij twee dagen weg geweest In die twee dagen zal ze wel een keer met de auto het dorp in geweest zijn om boodschappen te doen. Zeker vandaag, op vrijdag Dat deed ze doorgaans om dat ze er een hekel aan had zaterdags nog te moeten winkelen. Dan moet ze toch welhaast ontdekt hebben, wat er in de wagen ligt? Ze heeft immers de gewoonte om te pas en te onpas het asbakje te ledigen? Dan ziet ze de peuk en de twee witte lucifers. Dat kan ge woon niet missen. Met als gevolg dat ze kan begrijpen: Frans heeft alles in de wagen gezien. Terwyl de persoon in kwestie op de autobaan voortraast met een snelheid van om en nabij de 150 kilometer, komt hy er niet uit Halverwege Utrecht is een wegrestaurant Zyn keel is droog en hy heeft ook trek. Natuurlijk kan hij in één ruk doorrijden naar huis. Dat is misschien een kwestie van anderhalf uur. Maar opeens heeft hij er geen zin meer in. Daarom remt hy af en steekt de richtingwyzer uit Enkele minuten later zit hy in het wegrestaurant en be studeert de spijskaart, want nu wil hy meteen maar eten. De dienster kent hem, want Frans komt hier al jaren. Ze is een goed geproportioneerde blonde vrouw van een jaar of vijf en twintig Doorgaans maakt Frans een grapje met haar, doch ditmaal is hy wat afwezig en vrij kort van stof. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3