Betere politieke besluit vorming- tenminste nodig Burgemeester steeds meer een manager AGENDA Decentralisatie Rapport regeringskommissaris: Zeven aanbevelingen voor toekomstige ministers Kabinetsinformatie: Politieke besluitvorming Nog geen akkoord over welzijnmaterie Doden bij rellen in India Rapport: Zweedse marine bestookt „onbekend objekt" Romp „Mary Rose" boven water Suriname: Militair vertoon wekt paniek Rellen in Amsterdam bij ontruiming kraakpand Lucky Luijk Texelse veerboot zwaar beschadigd na val in dok Nederlander in Frankrijk doodgeschoten Olie aangeboord voor de kust ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 De rijksoverheid wil een aantal ta ken gaan verschuiven naar gemeente en provincie. De genieenten zouden in de nabije toekomst taken moeten vervullen op het gebied van gekoör- dineerd bejaarden werk, bejaarden oorden, bescherming en instandhou ding van bepaalde monumenten, het bepalen van de eigen naam van de ge meente en de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen. De provincies zouden bevoegd worden tot het beoordelen van stadsvernieuwingsplannen. Ze zouden de zorg krijgen voor het maatschappelijk werk voor geeste lijk gehandikapten en de overkoepe lende funkties op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. ,,Het gaat het kabinet erom het nu tanende vertrouwen in de lokale en provinciale demokratie te verster ken", zo staat vermeld in de medede ling van het ministerie van binnen landse zaken over de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Prachtig de lokale overheid heeft immers zo vaak ach en wee geroepen over te veel rijksbe tutteling. De gemeentelijke overheid zou best zelf in staat zijn bepaalde za ken zonder bijsturing van bovenaf te regelen. Prachtig dus, die decentrali satie, ware het niet, dat de regering vindt, dat die decentralisatie „bud gettair neutraal" dient te worden uitgevoerd. „Budgettair neutraal", zonder een sou meer op tafel te leg gen, zonder die lagere overheden fi nanciële armslag te geven die nieuwe taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Beetje ordinair gezegd mis schien, maar dat is het eigenlijk ook wel. Decentralisatie in een tijd van steeds strakkere bezuinigingen krijgt immers een zeer wrang smaak je. Een triest voorbeeld daarvan biedt reeds het gedecentraliseerd welzijnsbeleid. Prima uitgangspun ten natuurlijk: Koördinatie en verde ling van de gelden aan de basis (door de gemeenten) en inspraak voor de nauwst betrokkenen (het „partiku- lier initiatief" dus). De praktijk blijkt anders: de inspraak wordt gro tendeels om zeep geholpen door het verstikkend jargon van de welzijns planning, moedige pogingen dit te doorbreken ten spijt; de gemeentelij ke overheid krijgt het steeds moeilij ker met die financiële verdeling, door steeds verder gaande kortingen op de rijksbijdrage. Een triest gevolg van dat laatste dreigt te worden: een passieve houding ten opzichte van nieuwe initiatieven. ,,Het geld ont breekt, er moet al gekort worden op bestaande voorzieningen", wordt een steeds meer gehoorde kreet. Je zou je natuurlijk wel kunnen afvra gen of het juist is alle nieuwe wensen en initiatieven dan maar „klakke loos" onder tafel te schuiven. De ge meentelijke overheid stelt ook nog steeds meerjarenplannen op voor uit te voeren publieke werken, ook al is bekend, dat het nog wel ettelijke ja ren jaren zal duren voor de financiële middelen beschikbaar zijn. De zoge naamde „zachte sektor" (soc. kultu- reel werk) dient eenzelfde behande ling te krijgen. Geen geldwen sen en initiatieven maar vergeten, kan toch nooit de oplossing zijn. Als dat het gevolg van decentralisatie is, ziet de toekomst er zeer zwart uit. AP. DEN HAAG - Tijdens de kabinetsformatie moet een beperkt aantal projektministers worden aangewezen die konkrete plannen en maatregelen voorbereiden en/of uitvoeren. Die plannen en maatregelen moeten behoren tot de hoofdpunten van het beleid van het kabinet als ge heel. Dit is een van de zeven aanbevelingen die de rege- ringskommissaris voor de reorganisatie van de rijks dienst, Mr. H. D. Tjeenk Willink, doet in zijn vandaag ge publiceerde jaarbericht 1983. BONN - De Westduitse minister van binnenlandse zaken, Friedrich Zimmerman, wil de grondwet zo wij zigen dat er in de toekomst gemakke lijker verkiezingen kunnen worden uitgeschreven. Zoals bovengenoemde en ook de andere aanbevelingen aangeven en zoals de aanhef - „Aan de toekomsti ge ministers" - en inhoud van de in het jaarbericht opgenomen open brief van de rtegeringskommissaris bevestigen, sluiten de voorstellen aan op de aktuele politieke situatie. DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA en VVD, Lubbers en Nij- pels, zijn het maandag bij kabinet sinformateur Scholten nog niet eens geworden over alle voorstellen van de werkgroep Deetman betreffende de welzijnsonderwerpen. In Den Haag wordt aangenomen dat de par tijen hier uiteindelijk wel uit zullen komen. De fraktieleiders zetten hun dage lijks beraad bij informateur Schol ten hedenochtend op het gebruike lijk tijdstip, negen uur, voort. In het kader van het rapport van de groep- Deetman vormden maandag in de besprekingen vraagstukken op het terrein van verkeer en waterstaat de hoofdmoot. De informatie-Scholten lijkt haar eerste stroomversnellingen voorbij te zijn. Waar tot nu toe van „goede voortgang" werd gerept was maan dag nog sprake van „voortgang" in de besprekingen. NEW DELHI - In New Delhi heb ben zich maandag bij het parlements gebouw in het centrum van de India se hoofdstad ernstige ongeregeldhe den voorgedaan tussen demonstre rende Sikhs en een politiemacht van enige honderden mannen. Vier beto gers kwamen door politiekogels om het leven, terwijl er zes met zware verwondingen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Tegen de zestig politie mannen werden gewond, zo is van of ficiële Indiase zijde bekendgemaakt. „Daarmee kunt u de weg naar een betere politieke besluitvorming ins laan", zo merkt Mr. Tjeenk Willink in zijn open brief over zijn aanbeve lingen op. Die betere besluitvorming van het kabinet is „tenminste" nodig willen de belangrijke beleidsbeslis singen, „die u voor ogen staan", eni ge kans van slagen hebben. Samengevat luiden de zes overige aanbevelingen: In de regeringsverklaring geeft het nieuwe kabinet ook zijn uitwer king van het regeerakkoord voor 1983. Die uitwerking is tevens het ak- tieprogramma van het kabinet, het geen duidelijkheid schept over de prioriteiten van de ministerraad. Het aktieprogramma moet jaarlijks worden bijgesteld ter voorbereiding van de algemene politieke beschou wingen; Er worden voorlopig drie hoofd beleidsgebieden vastgesteld voor de signalering en selektie van de belangrijkste maatschappelijke pro blemen; Maandelijks trekt de minister raad twee uur uit voor een debat over de belangrijkste beleidsinhoudelijke problemen, die een individuele mi nister op zijn beleidsterrein onder vindt; In de komende kabinetsperiode worden voorzieningen getroffen voor gemeenschappelijke ondersteuning van de leden van de ministerraad; Alle externe adviesorganen, met uitzondering van de in de grond wet genoemde, worden via een nader op te stellen schema binnen zes jaar opgeheven. Tot het moment waarop dat schema is vastgesteld, worden geen nieuwe extrene adviesorganen ingesteld; Kreatief Er moet beter gebruik worden gemaakt van de aanwezige kapaci- teit, kreativiteit en deskundigheid van ambtenaren en deskundigen van buiten de rijksdienst. Ter bevorde ring van een grotere mobiliteit en een grotere inzetbaarheid van ambte naren worden zij alleen in de rang van administrateur aangesteld als zij ervaring hebben in tenminste één ander departement of buiten de rijksdienst. DEN HAAG - Het burgemeestersambt kent meer dan vijftig taken. Van de ze taken kennen de burgemeesters zelf het meeste gewicht toe aan het funktio- neren als ombudsman. Dit staat in het rapport „Burgemeesters wegen hun ambt", dat door de auteurs L. E. M. Klinkers en J. K. Oosthoek van de Rijks universiteit te Utrecht is aangeboden aan minister Rood van binnenlandse za ken. ZIERIKZEE - Op de bedrijfsterreinen can de Kon Zeelandia te Zierikzee teer den zaterdag brandweerwedstrijden gehouden voor 23 korpsen uit de provin' eie Zeeland De deelnemende ploegen usaren in twee banen verdeeld Winnaar van baan A werd Zierikzee en in baan B eindigde Wemeldinge als eerste. De bedrijfsbrandweer van Zeelandia deed ook mee Volgens de opdracht moest de gewonde van de eerste verdieping naar beneden worden gehaald Om de eerste verdieping te bereiken gebruikten de brandweerlieden een steil stalen trapje Op de foto enkele mannen van het Zeelandia-korps. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Doel van het onderzoek was na te gaan hoe burgemeesters hun taken zien, hoeveel tijd zij daaraan beste den en hoe moeilijk en hoe belang rijk zij dat vinden. Verder zijn de au teurs nagegaan wat de burge meesters denken te moeten kennen en kunnen om hun werk goed uit te voeren. BERGA - De Zweedse marine heeft maandagmiddag een mijn tot ont ploffing gebracht tegen een niet- geïndentificeerd objekt dat op de bodem ligt van het Fjord Hors in de buurt van de marinebasis in Muskoe. Dit heeft de woordvoerder van de Zweedse generale staf, kapitein Sven Carlsonn, bekendgemaakt. Carlsonn wilde niet zeggen waar precies de mijn is geexplodeerd. Vol gens goedingelichte kringen is dat gebeurd ten zuiden van het Fjord buiten het gebied dat de Zweedse ma rine sinds ruim een week heeft afge grendeld toen bij Muskoe een onder zeeboot werd waargenomen. De militaire autoriteiten zeiden niet te kunne zeggen of de bom een onderzeeër had beschadigd en of het met de sonar objekt een onderzeeër is. PORSMOUTH - De donkerbruine spanten die de romp vormen van de „Mary Rose", het vlaggeschip van de Britse zeemacht ten tijde van koning Hendrik VIII, zijn maandag boven water gehaald nadat het scheeps wrak meer dan 430 jaar op de bodem van het Kanaal had gelegen. Het lichten van de overblijfselen van de Mary Rose duurde minstens een etmaal langer dan men zich had voorgenomen, maar een woordvoer der zei dat „die ene dag er best bij kon". Kroonprins Charles, de voor zitter van de stichting tot berging van de Mary Rose, was ooggetuige van het boven water brengen van de restanten van het schip. Daartoe had men een konstruktie van stalen bui zen en luchtkussens gemaakt, waarin de romp werd „gelegd". VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus II heeft een beroep gedaan op het Poolse militaire bewind een eind te maken aan het lijden van de Polen. „Mijn land verdient het niet in tra nen en wanhoop te worden gestort", zo zei hij tegen een gehoor van ca. 10.000 landgenoten die hij in een spe ciale audiëntie ontving. Onder de aanwezigen was ook een delegatie van de Poolse regering. Begrafenis MADRID - De 71-jarige Spanjaard Francisco Molina Gutierrez heeft zondag de be grafenis bijgewoond van een van zijn benen dat onlangs in een Madrileens ziekenhuis was afgezet. Tot begraven was besloten omdat het betrokken zieken huis had moeten afzien van het verbranden van afgezette lede maten na klachten van omwo nenden over de onaangename geur. ,,Het was een deel van mij en ik ging bij mijn geweten te ra de over wat me te doen stond. Ik besloot een taxi te nemen en bloemen te leggen op het graf van mijn been", aldus Molina. Uit het onderzoek blijkt dat ook het voorzitterschap van gemeente raad en kollege van b. en w. en het werven van rijkssubsidies of het aan trekken van industrieën hoog in het vaandel staan bij de burgemeesters. V ertrou wensman Het moeilijkst vinden zij de funk- tie van vertrouwensman van de be volking en het overbruggen van te genstellingen in hun gemeente. De burgemeesters zien hun taak meer en meer als een managersfunktie. Zij vinden dat zij het meest behoefte hebben aan kennis van specifieke be leidsgebieden (zoals sociaal- ekonomisch beleid), bestuursweten schappen en bestuurlijk funktione- ren. Voor het onderzoek werd onder al le burgemeesters in Nederland een enquête gehouden. In totaal vulden 536 burgemeesters het enquête formulier in. WARSCHAU - De Poolse autoritei ten zullen 308 geïnterneerden op vri je voeten stellen. Dit heeft het mi nisterie van binnenlandse zaken in Warschau bekendgemaakt, zonder evenwel te vermelden wanneer de vrijlatingen zullen plaatsvinden. BRUSSEL - Er komt wellicht een einde aan het staalkonflikt tussen de EG en de VS. De Europese Kommis sie heeft laten weten een aantal wij zigingen te hebben aanvaard in haar aanbod aan de Amerikaanse staalin dustrie de export naar de Verenigde Staten voor elf staalprodukten be perkt te houden tot 5,75 procent van de Amerikaanse staalmarkt. PARAMARIBO - In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo raakte de be volking in paniek toen militairen met zwaar materieel schoten in de lucht losten. Het werd een grote cha os in het verkeer, scholieren werden naar huis gestuurd cn bedrijven de den hun deuren dicht. Een uur later berichtte de nationa le voorlichtingsdienst dat het hier een alarmoefening van de militairen betrof die over het gehele land werd gehouden. Op de bevolking werd een beroepe gedaan zich rustig te houden en alle medewerking te verlenen voor een vlot verloop van de oefe ning. Waarnemers brengen deze aktie van de militarien echter in verband met de verschijning van luitenant Ramboeus voor de krijgsraad woens dag aanstaande, die verdacht wordt van een couppoging op lö en 11 maart jl. Zakenlieden in Paramaribo beslo ten na een poosje hun deur voor de rest van de dag weer open te doen voor het publiek. AMSTERDAM - Ruim honderd ar restanten, zeker twintig gewonde ME-ers en tientallen gewonde rel schoppers waren het gevolg van de felle gevechten, die maandag in de Amsterdamse binnenstad ontston den na de ontruiming van het kraak pand Lucky Luijk, waartoe het ge rechtshof besliste. Na de ongeregeldheden 's middags ontstonden op en rond het Ko ningsplein om acht uur 's avonds nieuwe rellen, toen 200 jongeren daar protesteerden tegen de arrestaties en riepen om opheffing van de beperkte noodtoestand die burgemeester Po lak 's middags had afgekondigd. Op grond daarvan konden een aantal mensen worden opgepakt, van wie kon worden verondersteld dat zij de orde konden verstoren. Een gemeentewoordvoerder deelde dinsdagochtend mee, dat de noodver ordening ter handhaving van de openbare orde naar verwachting ook dinsdag nog van kracht blijft. Van de 122 arrestanten zijn er dins dagochtend 23 heengezonden. De an dere 99 worden vastgehouden we gens openlijke geweldpleging en (de meeste) wegens overtreding van de noodverordening. BOLNES (RIDDERKERK) - De Texelse veerboot „Marsdiep" is bij de scheepswerf Boele in Bolnes tij dens een onderhoudsbeurt door onbe kende oorzaak uit het doik gevallen. Het schip liep zware beschadigingen op. De eigenaar, Texels Eigen Stoom bootonderneming TESO, spreekt van een schade van ten minste een mil joen gulden, een woordvoerder van de werf Boele kan nog geen bedrag noemen. Enkele personen liepen bij het gebeuren licht verwondingen op. Het 1600 ton metende schip is 1.20 meter naar beneden gevallen. De blokken waarop het rustte, zijn ge deeltelijk door de scheepswand ge gaan. Het schip ligt op zijn kant, maar zal volgens de woordvoerder van Boele vandaag (dinsdag) weer drijvend gemaakt worden. Dan kan een begin gemaakt worden met het vaststellen van de exacte schade. Boele noch TESO kunnen zeggen of het schip al dan niet total loss ver klaard zal worden. LAREN/SENLIS - De 48-jarige Charles Kreijtz uit Laren is zondag vermoord gevonden in zijn oranje kampeerbusje op een parkeerplaats langs de autosnelweg naar Parijs, even voor Senlis. Aan de dood van Kreijtz is een schietpartij voorafge gaan: de man had een kogel in zijn borst met een kaliber van 7.65. In de kampeerbus vond de politie een re volver met een kaliber van 6.35 - waarschijnlijk van het slachtoffer - en munitie daarvoor. Met het wapen is enkele malen geschoten, getuige de kogelgaten in de bus. Dit heeft de po litie van Versailles maandagavond meegedeeld. De recherche van Versailles heeft de zaak in onderzoek. Waarom Kreijtz is doodgeschoten en door wie is niet duidelijk. DEN HAAG - In het Nederlandse deel van de Noordzee op ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Den Haag, heeft Amoco, een samenwer kingsverband van elf internationale oliemaatschappijen, voor de tweede maal olie aangeboord. De vondst werd gedaan op ongeveer drie kilo meter afstand van de plaats waar in april van dit jaar ook al olie werd aangeboord. Volgens een woordvoerder van Amoco is uit proeven gebleken dat de put tot 4000 vAten olie per dag zou kunnen produceren. Wanneer tot ex ploitatie van de put wordt overge gaan is nog niet bekend. Dinsdag 12 oktober Zierikzee Stadhuis. Vergadering advieskom missie onderwijs. 19.00 uur. Zeeuws Pannekoekenhuis. Kennis makingsavond NIVON. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Kreatie- ve avond C.P.B. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatie-zaal Geref. Kerk. Optre den toneelgroep met na de pauze le zing door John Matthews, imker te Noordgouwe over het wel en wee. Voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Westerschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Vergadering be- heerskommissie dorpshuizen. 19.30 Woensdag 13 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Spel- middag kinderboekenweek, 13.30 - 14.45 uur voor kinderen tot 7 jaar; 14.45 - 15.45 uur kinderen van 7 tot 9 jaar; van 16.00 - 17.00 uur kinderen van 9-12 jaar. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Cafetaria Marktzicht. Fraktieverga- dering P.v.d.A. 19.30 uur. Verenigingsgebouw. Streekvergade- ring NCVB. 20.00 uur. Donderdag 14 oktober Serooskerke Dorpshuis. Startvergadering „Dor penplan". 19.30 uur. Scharendijke Hervormd Verenigingsgebouw. Ver koping handwerken, vrouwengroep Contact. Van 14.00 tot 17.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijd. 20.00 uur. Vrijdag 15 oktober Zierikzee Chr. Scholengemeenschap MAVO LHNO. Officiële opening gereno veerd schoolgebouw. 15.00 uur. Ellemeet Dorpshuis. Jaarvergadering dorps raad. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en Bingo avond, Bond van opzichzelf staan- den. 20.00 uur. Zaterdag 16 oktober Haamstede •Slotlaan. Ringsteken te paard en in rijtuigen voor Interieur Dorpshuis. Scharendijke De Putmeet. Postzegelruilmiddag. 14.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Puzzelrit mac Spar ta. 14.00 uur. Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravond voetbal, KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Poppenkastvoorstelling „Al te Klein". 14.00 uur. Dinsdag 19 oktober Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugdfilm „De bende van hiernaast". 14.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Poppenkastvoorstelling, „Al te Klein". 14.00 uur. Woensdag 20 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Kinder boekenweek, film: „Op jacht in Hol land", 14.00 uur, voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Donderdag 21 oktober Brouwershaven Tonnenmagazijn. Poppenkast voorstelling. „Al te Klein". 14.00 uur. Vrijdag 22 oktober Zierikzee Bibliotheek, Groeneweegje. Poppen kastvoorstelling kinderboekenweek. 10.00 uur, kinderen van 6-8 jaar. Garage Braai. Inleveren goederen voor tweedehands wintersportbeurs. 17.00 - 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaklie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 53% (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2