Uitzonderlijk veel regen vertraagt de bietenoogst Voorstel tot deelneming in subsidiëring van Stichting Theaterbureau Uit in Zeeland DE ZIERIKZEESCHE COURANT Geen reden tot paniek E.G. gaat import zeehondenvellen verbieden Gemeenteraad Zierikzee Jttotnisse <rï 5 ZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 12 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23198 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Ot etl $ïe tl" I/I BruilllSSe SCHOUWEN - Ondanks het slechte weer, gingen de oogstwerkzaamheden bij een boer te Haamstede gewoon door. Speciale machines en meer droge grond dan elders maakten het mogelijk met de werkzaamheden door te gaan. Voor de schuur ligt 500 ton bieten, die waarschijnlijk deze week naar de fabriek zullen worden vervoerd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) optimistisch. Voor Schouwen-Duive- oogst van 61 ton per hectare ver- land wordt een gemiddelde bieten- wacht. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Niet bezorgd Volgens het KNMI-Zierikzee is er in de maand oktober 100 mm regen gevallen, waarvan ongeveer 45 mm de afgelopen drie dagen. Op Schouwen werd echter 90 mm gemeten sinds verleden week vrijdag en ook in Duiveland, Oosterland werden hevige slagregens waargeno men. Men spreekt in één week over 100 mm. Ondanks deze waarnemingen is er volgens de heer Eerkens dus nog geen reden om bezorgd te zijn. ,,Na regen komt meestal zonneschijn", zegt hij ,,Er is echter nog absoluut geen reden tot paniek. Pas wanneer het deze en volgende week blijft plenzen, dan worden deze werkzaamheden drastisch vertraagd, en kan het pro blematisch worden voor enkele boe ren". Het prachtige weer het afgelopen seizoen gaf de boeren geen reden tot klagen. De verwachtingen voor de bietenoogst zijn hooggespannen. Door het mooie weer kon ook iets eerder met het oogsten worden be gonnen, ongeveer de tweede week van september. Zonder tegenvallers zal de oogst ongeveer half november zijn afgerond. De afname zal tot rond de kerst duren. SCHOUWEN-DUIVERLAND - De uitzonderlijke re genval in de afgelopen weken (voor de afgelopen drie da gen spreekt het KNMI Zierikzee van een buitengewoon hoog aantal millimeters) betekent voor de boeren een kleine tegenvaller, want in een door en door natte grond is het moeilijk bieten oogsten. Het is zodoende vrij rustig op de bietenvelden. De heer H. Eerkens, bedrijfs- voorlichter akkerbouw te Zierikzee, verwacht dat de grond nog enkele dagen te nat zal zijn om te oogsten. STRAATSBURG - De Europese Kommissie zal de wens van het Euro pese Parlement om de invoer van vel len van jonge zadelrobben en jonge klapmutsen te staken, inwilligen, zo heeft Karl-Heinz Narjes, lid van de Europese Kommissie voor onder meer milieubescherming, in Straats burg gezegd. Het parlement krijgt binnenkort een richtlijn (kaderwet) voorgelegd, die de importstop moet regelen. Het is de bedoeling dat het verbod op 1 maart 1983 ingaat. In maart dit jaar diende de Neder landse Hanja Maij-Weggen in het Eu ropese Parlement een voorstel in om de invoer van vellen van jonge zee honden te stoppen. De stap van de Europese Kommissie is een harde klap voor de Canadese zeehondenja gers, want tachtig procent van de be treffende huiden wordt in de EG in gevoerd, zo verklaarde Hanja Maij na het bekendworden van de beslis sing van de kommissie. Het Europese Parlement had in maart vijf miljoen handtekeningen ontvangen voor stopzetting van de import van jonge- zeehondenvellen. PARIJS - De wereldekonomie is in wezen nog lang niet onkwetsbaar voor verstoringen van de olievoorzie ning. Het huidige overschot op de wereldmarkt is misleidend en ver hult de ontwikkeling van de vraag op middellange en lange termijn. Dit zegt het Internationale Energie Bu reau (I.E.A.) in zijn rapport „World Energy Outlook", dat een drietal sce nario's geeft voor de ontwikkeling van de vraag naar olie en van energie in het algmeen tot het jaar 2000. WARSCHAU - Havenarbeiders in Gdansk zijn in staking gegaan om hun eis kracht bij te zetten dat de vakbond Solidariteit in ere wordt hersteld. Dat heeft een Amerikaanse televisieploeg die uit die Oostzeestad terugkeerde gemeld. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering; tel. 01116-1215 maandag gesloten In het evangelisch ontmoetingscentrum De Burght te Burgh-Haamstede is een zeer gevarieerde expositie ingericht van wandkleden, schilderijen, penteke ningen en houtsnijwerken van leden van de ABKZ, Amateur Beeldende Kunstenaars Zeeland Er hangen prachtige werken tussen, zoals dit schilderij van twee katten in olieverf, gemaakt door M. Visser. Degenen die deze wer ken nog willen bezichtigen kunnen deze week nog in de Burght terecht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) i Goed onder oude dingen kie- i zen is haast nieuwe uitvinden. i Abbé Trublet ZIERIKZEE - Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het kollege van b. en w. zal de gemeente Zierikzee gaan deelnemen in de subsidiëring van de Stichting Theaterbureau Uit in Zeeland. Deze zaak komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van maan dag 18 oktober. In de gedetailleerde toelichting bij het kollegevoorstel wordt nogeens ingegaan op de oorzaken, die leidden tot het opheffen van de Stichting Cul tuurspreiding Zeeland (S.C.Z.) en de initiatieven, die vervolgens werden ontplooid om te komen tot een vorm van intergemeentelijke samenwerking ten behoeve van het uitvoerend werk op het terrein van de podium kunsten. ƒ4,80 en het'tarief voor eigenaren zou van 9,45 tot 8,65 worden ver- Overleg tussen de gemeenten Zie rikzee, Goes, Middelburg, en Vlissin- gen leidde tot een gunstig resultaat. Mede dankzij een financiële bijdrage van de provincie, werd overeenstem ming bereikt over een vorm van sa menwerking tussen deze vier ge meenten met ingang van 1 januari 1983. De huidige S.C.Z. zal nu - via een statutenwijziging - „omgebouwd" worden tot een Stichting Theaterbu reau Uit in Zeeland. De gemeenten Goes, Middelburg, Viissingen en Zie rikzee gaan een overeenkomst aan, waarbij zij zich verplichten tot subsi diëring van de Stichting Theaterbu reau Uit in Zeeland overeenkomstig de in die overeenkomst neergelegde regels. De personeelsbezetting van de stichting zal worden terugge bracht tot vijf personen, uitgaande daarvan zijn voor 1983 en volgende jaren in beginsel de apparaatskosten van de stichting begroot op maxi maal 410.000,— per jaar op basis van het prijspeil 1982. Gedurende elf jaar zal een provinciaal subsidie van 300.000,-— per jaar worden ver strekt. 0,88 per inwoner De bijdrage in de apparaatskosten van de stichting komt voor de vier genoemde gemeenten dan neer op een jaarlijks bedrag van in totaal 110.000,— of 0,88 per inwoner op basis van het prijspeil 1982. Voor Zie rikzee betekent dat een totale bijdra ge in de apparaatskosten van 8.514,-. In hun voorstel aan de raad wijzen b. en w. er voor alle duidelijkheid nog op, dat de gemeente, naast deze apparaatskosten, de tekorten op de evenementen blijft subsidiëren. In de begroting van 1.982 werd rekeningge houden met een subsidie in die tekor ten van 2,76 per inwoner of in to taal 25.694,-. In tegenstelling tot de huidige S.C.Z. wil de Stichting Theaterbu reau Uit in Zeeland gaan werken met een kalenderbegroting (de S.C.Z. werkte met een seizoenbegroting). Dit heeft tot gevolg dat de gemeente begroting al of niet gefaseerd aan de ze nieuwe situatie moet worden aan gepast. Een eenmalige doorvoering zou leiden tot een extra uitgave van 8.565,—. Volgens het kollege biedt de gemeentebegroting 1982 voldoen de ruimte deze eenmalige extra uit gaaf te dekken. B. en w. stellen de raad dan ook voor overeenkomstig dit voorstel te beslissen. Aankoop aquarel Een voorstel tot aankoop van een aquarel van Ciano Siert, dat eerder werd aangehouden om het kollege in staat te stellen wederom de commis sie musea tc raadplegen, komt in de ze raad weer aan de orde. B. en w. stellen voor deze aquarel aan te ko pen voor 1.750,- overeenkomstig het advies van genoemde commissie. In het aangehouden voorstel stond een prijs van 2.500,— vermeld voor de aankoop van deze aquarel. Voorgesteld wordt verder de heer Th. H. de Meester en de heer L. J. van Gastel aan te wijzen als resp. lid en plaatsvervangend lid in de Voorlopi ge Raad van Bestuur voor de Grcve- lingen. Overeenkomstig het advies van de meerderheid van de kommissie fi nanciën stellen b. en w. de raad voor een zodanig tarief voor de onroerend- goedhelasting vast te stellen, dat een verhoging van de belastingopbrengst 1983 van ongeveer 4 ten opzichte van 1982 wordt gerealiseerd. Rekening houdend met de hertaxa ties, die uitkwamen op een gemiddel de verhoging van 13.81 dienen de thans geldende tarieven van de on- roerendgoedbelasting met ongeveer 8,5 te worden verlaagd. Het tarief voor gebruikers zou door dit besluit verlaagd worden van 5,25 naar WA> ffih PÊ 811.7* De raad wordt verder voorgesteld een gemeentegarantie te verlenen voor een door de Lawn Tennis Club Zierikzee aan te trekken lening van 300.000,— ten einde de aanleg van vier tennisbanen met een clubge bouw in Poortambacht te kunnen fi nancieren. Het kollege deelt mede, dat na overleg met de aktiegroep Haven kwartier en de woningbouwvereni ging Beter Wonen overeenstemming bereikt kon worden over de situering van een speelplaats in de omgeving van het Lange Groendal. Derhalve dient een wijziging plaats te vinden van een eerder genomen raadsbesluit betreffende de verkoop van grond aan „Beter Wonen" in verband met realisering van een projekt van 34 woningen in de binnenstad. Overeenkomstig de adviezen van de kommissie publieke werken stel len b. en w. voor een krediet beschik baar tc stellen voor het slopen van dc opstallen op het voormalig terrein van transportbedrijf Van der Wek ken. Dat geldt ook voor het voorstel 7.700,— te voteren voor het plaat sen van een vangrail langs de Nieuwe Haven ter hoogte van de nieuwe pas- santcnstciger. Het betreft een laag hekwerk van dezelfde konstruktie als is toegepast langs de Oude Ha ven. Eveneens in navolging van het advies van dc kommissie publieke werken wordt dc raad gevraagd een krediet van 137.890.- beschikbaar te stellen voor herbestrntingswerk- zaamheden in enkele gedeelten in de wijk Malta. Het kollege komt verder met een voorstel met betrekking tot aanwij zing van leden en plaatsvervangende leden, geen raadslid zijnde, voor de adviescommissie welzijnsbeleid. In verband met het eervol ontslag, dat per 1 april 1983 zal worden ver leend aan de direkteur gemeentewer ken de heer J. Louwcrsc. stellen b. en w. de rand voor de heer D. D. J. van der Poel in deze vakante betrekking tc benoemen. De heer Van der Poel is thans hoofd civiele werken, tevens adjunkt- direkteur gemeentewerken. Indien de raad dit voorstel overneemt, zul len b. en w. voor de dan vakant ko mende funktic van de heer Van der Poel gegadigden oproepen. Aan het einde van deze vergade ring zal de gemeenteraad dr ontwerp begroting 1983 Gemeentelij ke Vol ksk red iet bank aangeboden krijgen, evenals de ontwerp- gemeente-begroting 1983 met de daarbij behorende bijlagen en de me morie van toelichting, inklusief het Meerjarenperspektief 1983-1986. Verwachting tot woensdagavond: Onbestendig Vanavond en vannacht regen; over dag enkele opklaringen, afgewisseld door een bui; minimumtemperatuur omstreeks 11 graden; middagtempe- ratuur ongeveer 14 graden; vrij krachtige wind, aan de kust tijdelijk hard, draaiend van zuidoost naar zuidwest. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding; het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 15 okt.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 6 Vrijdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag. 80%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: variabel 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: n.west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 13 okt. Zon op 7.01, onder 17.51 Maan op 2.05, onder 17.04 14 okt. Zon op 7.02. onder 17.49 Maan op 3.25, onder 17.26 Nieuwe Maan: 17 okt. (1.04) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laag water 13 okt. - 12.08 5.31 18.19 Mokt. 1.03 13.08 6 40 19.22 Springtij: 19 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-10. Het K.N.M .I. deelt mede: Een nieuw hogedrukgebied kwam gisteren boven het Kanaal tot ontwikkeling en de bijbehorende re- genzóne bereikte de regio gisteren middag al. Het gehele storingsgebied is de afgelopen nacht met langdurige neerslag over Brabant naar Duits land getrokken. In ijltempo volgen nu de weersystemen elkar op Eerst is er een rug van hoge luchtdruk, die via zuid-Engeland nadert>ij komt en ons tegen de middag is gepasseert. De wind is hierdoor naar richtingen tussen west en noordwest gedraaid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1