N BEWEGENDE BODEM MJ 4,50 PAAUWE BV GROTE VERWARMINGS-ENERGIEBEURS IhEt GE5chEnhEnhui51 14, 15 en 16 oktober in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw in het Vrije te Zierikzee fel Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk Gemeente Bruinisse Gemeente Bruinisse latten als^gezonde basis SUCCESJES Edelsmederij M. Jech |w Reuze foto Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje JEROEN JAN. INGRID en GERMAINE KOSTERS 9 oktober 1982 Kraanplein 12-14 4301 CH Zierikzee Voor alle gelukwensen en ka- do's die wij mochten ontvan gen na de geboorte van ons dochtertje MAAIKE, zeggen wij u hartelijk dank. LEO en MARJA v. d. SCHELDE Looperskapelle. oktober 1982 Voor de vele felicitaties, caaeaus, bloemen en kaarten die wij na de geboorte van JOHAN hebben ontvangen zeggen wij u hartelijk dank. PHILIP en ELS BOGERT-FOLMER 4306 DC Nieuwerkerk, oktober 1982 Plataanstraat 4 Wegens ziekte van vader gaat de viering van het 35-jarig hu welijk van L. v. d. BOS J. K. v. d. BOS-v. d. BERGE op zaterdag 16 oktober niet door. FAMILIE PANNEKOEK en FAMILIE ROTTE Hiermee wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mede leven en hulp aan mij betoond, de vele kaarten, bloemen en fruit. Ook doktoren en verplegend personeel Interne afd. van het Rode Kruis Ziekenhuis, aan mij bewezen. Mevr. W. DE GRAAF-v. d. HAVE 4307 BA Oosterland, oktober 1982 Koninginneplein 11 Veel te jong, na een korte, zeer hevige strijd is onze aller fijnste vriendin SARIE BERKELMANS-PIETERS overleden. Haar intense levensblijheid zullen we altijd bij ons hou den. AMANDA, MAARTEN en ESTA-MARISKA HELLENDOORN Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat hem een ver dere lijdensweg bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man en onze vader en opa JOHANNES THEODORUS D'ANJOU op de leeftijd van 69 jaar. Zierikzee: A. A. D'ANJOU-SCHUTTE ALEX en MARIJKE KEES en TEDDY CASSANDRA, VALENTIJN, DOUWE JAN en MYRIAN RUTGER HANS en PETRI SARA 4301 SH Zierikzee, 8 oktober 1982 Laan van St. Hilaire 5 Geen bezoek aan huis - Geen bloemen De crematie zal in besloten familiekring plaatsvinden. Gelegenheid tot afscheid nemen van de overledene en condoleren van de familie: dinsdag 12 oktober a.s. van 20.30 tot 21.00 uur in het rouwcentrum „Silentium" aan de Mathenesserlaan 486 te Rotterdam. Bedroefd maar dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat hem een ver dere lijdensweg gespaard is gebleven geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader ADRIAAN DE VRIEZE weduwnaar van JOHANNA WILLEMSE op de leeftijd van 81 jaar en 11 maanden. Den Haag: A. TOETENEL-DE VRIEZE M. TOETENEL Kampen: J. KORDON-DE VRIEZE R. KORDON Amsterdam: M. IJZELENBERG-DE VRIEZE CHR. IJZELENBERG Zierikzee: J. DE VRIEZE-HONDEBRINK J. DE VLIEGER-DE VRIEZE J. LIPLIJN Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 10 oktober 1982 Bejaardencentrum ..Borrendamme" Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: J. de Vlieger-de Vrieze, De Vagerstraat 12, 4301 MS Zie rikzee. De crematie zal plaatshebben op woensdag 13 oktober a.s. om 15.15 uur in het crematorium te Rotterdam, Mae- terlinckweg 101. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 12 oktober a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur in de groene zaal van bejaardencen trum „Borrendamme". Diegenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 15.00 uur aanwezig te zijn. drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook Tel. 01110-2885 Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, gelet op artikel 12 van de Wet alge mene bepalingen milieuhy giëne, bekend, door de heer W. L. van 't Noordende, wo nende Langeweg 8 te Bruinis se een aanvraag hinderwet vergunning is ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Lange weg 8 te Bruinisse kadastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie G, nummer 330. De aanvraag en andere ter za ke zijnde stukken liggen ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken van 12 okto ber 1982 tot 13 november 1982 ter inzage: a. elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur; b. Buiten kantooruren na te lefonische afspraak. Voorts liggen genoemde stukken ter inzage tot het einde van de termijn waar binnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschik king op de aanvraag en wel elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kun nen door ieder tot 13 novem ber 1982 worden ingediend bij burgemeester en wethou ders. De ingekomen bezwaar schriften worden mede ter in zage gelegd. Indien men dat wenst, wor den de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaar schrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daar toe moet schriftelijk tegelijk met het bezwaarschrift wor den ingediend bij burge meester en wethouders. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (gemeentese cretarie, tel 01113-1251, toestel 19), kunnen tot één week voor 13 november 1982 mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan te vens gelegenheid wordt gege ven tot een gedachtenwisse- ling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aan vrager en de overige aanwe zigen. Beroep tegen de op de aan vraag genomen beschikking kan later worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de adviseurs; c. degene die binnen de gestelde termijn schrifte lijk of mondeling bezwa ren heeft ingebracht; d. een ieder die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 6 oktober 1982 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepa lingen milieuhygiëne, be kend, dat zij hebben besloten hinderwetvergunning te ver lenen aan de heer H. M. Jon ker, Dokter de Kockstraat 44 te Bruinisse, voor het oprich ten en in werking hebben van een landbouwbedrijf op het perceel Langeweg 6 te Brui nisse. Deze beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter za ke zijnde stukken, liggen van 12 oktober 1982 tot 13 novem ber 1982 op de gemeentesecre tarie, afdeling algemene za ken, ter inzage en wel op elke werkdag van 08.00 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur en voorts na telefonische af spraak buiten de kantoor uren. Beroep tegen de beschikking kan worden ingesteld door: le de aanvrager; 2e de betrokken adviseurs; 3e degenen, die tegen de aan vraag om vergunning tij dig bezwaren hebben in gediend; 4e enige andere belangheb bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet wor den gericht aan H.M. de Ko ningin en vóór 13 november 1982 worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenha- ge. Zij die beroep instellen kun nen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van dé beschik king danwel tot het treffen van een voorlopige voorzie ning. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voor zitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenha- ge. De beschikking wordt niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 6 oktober 1982 Goed slapen is de basis n voor een aktief leven. si Kies daarom voor een medisch verantwoord bed. Kies voor een uitgekiende lattenvering. Een gepa tenteerd systeem voor opti male ondersteuning van spieren en wervelkolom. Verend gemonteerd en kantelbare latten van ge laagd hardhout passen zich aan bij de vorm van het lichaam. Zowel in horizon tale als in vertikale richting. Aan beide zijden beschik ken de latten over kunststof of rubber gewrichten die op hun beurt aan het frame vastzitten. Een latten- bodem biedt u alle kans op een gezonde nachtrust In kombinatie met een goed matras. Wij hebben alle informatie en de juiste Btuu, tumult uittil modellen in huis. Wij u graag een deskundig advies. Alvast tot ziens. ZONNEMAIRE Zuidweg 20a - Telefoon 01112-1318 Het grootste fnterieurcentrum van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden Ruime parkeergelegenheid. Vrijdag koopavond Te koop: Houdt uw eetaardappels kiemvrij met ,,AA servo"; bestrijding van ratten - mui zen met AA ratex. Tuincen trum „Sluijs', Hogezoom 44, Haamstede. Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Wanten en hanschoenen van af 12,50; brommerhand schoenen 16,95. Thien, Ap pelmarkt 24, Zierikzee. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuzen in sport-, trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Voor alabastine handreini ger, plafondplast, polyester, plamuur naar Hubo Karwei- shop Renesse. Verlichting? Ruime keuze! Elektro v. d. Berge, Zeven huisstraat 6, Zierikzee. Te koop gevraagd: Gaskacheltje. Telefoon 01110- 2776. Caravanpark en of camping. Brieven onder nummer 4707 aan het bureau van dit blad. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, "van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Diversen: Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Koopt bij onze adverteerders! B yv 20 x 20 tot 20 x 28 ^^afhankelijk van negatief Nu slechts Geldig tot 1 nov. 1982. Breng uw negatief naar Fa.W.J.GOUDZWAARD en Zn. Noordstraat 33-35 - Haamstede - Telef. 01115-1331 Openingstijden: 14-10 van 13.00-21.00 uur, 15-10 van 10.00-17.00 uur, 16-10 van 10.00-17.00 uur Als u de komende winters op uw stookkosten wilt besparen (en wie wil dat niet!) kom dan naar onze zeer interessante verwarmings- en energiebeurs. Wij tonen u daar en vertellen u alles oven Warmwater voorziening Energiezuinige regelapparatuur en isolatie voor de C.V. Luchtverwarming Warmteterugwinning voor woningen Warmteterugwinning voor koelinstallaties Zonnekollektoren Warmtepompen Energiezuinige C.V.-ketels (zowel ER als HR) Airconditioning Kolenkachels Oliekachels Gaskachels o.a. energiezuinige BR haard van Benraad: Allesbranders besparing minimaal 20% Kortom een geweldige show met zo'n 40 verschillende modellen. U weet het, want ook u zult het hebben ervaren: verwarmen is duur geworden en wordt nog steeds duurder tenzij u tijdig de juiste maatregelen neemt. Komt u daarom naar onze show en laat u voorlichten over de mogelijkheden van houtkachei en allesbrander. Laat u voorrekenen wat u in uw geval kunt besparen met een ER of HR Ketel, welke warmwatervoorziening voor u het beste isof komt u eens kijken waf er allemaal op verwarmingsgebied op dit moment „te koop" is. U bent van harte welkom, u wordt er zeker wijzer van. En(ook interessant): TIJDENS DE BEURS, SPECIALE AANBIEDINGEN. <sGSb ■installatiebedrijf KLOOSTERWEG 19 SCHUDDEBEURS - TELEFOON (01110) 6255 i 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9