Neem Hollandse winters niet langer voor lief HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Rijk wil taken naar gemeenten overhevelen SUBSIDIE BEDRIJVEN LEIDT TOT CONCURRENTIEVERVALSING HUURDERS VAN NEDERLAND Decentralisatieplan Meer failissementen Leven 0,7 procent duurder Kabinet: korting op salarissen in onderwijs Koningin begroet Amerikaanse gasten Direkteur THC-Vlissingen: Loodgehalte benzine moet dalen Behandelings methoden prins Claus Helft tuinhouw investeert in energiebesparing De Koning: Jachtgeweer nuttig Expositie drie portretten van koninging Beatrix Eenmalige uitkering kan deze week worden aangevraagd Leerplicht verlaagd tot vijf jaar Schrijfster kinderboek krijgt Gouden Driehoek" Boekje met overzicht van gehandicapten organisaties Oscar Peterson in Amsterdam Wat biedt de BEELDBUIS? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag li oktober 1982 Nr. 23197 Advertentie De overheid geeft subsidie op de isolatie van huurwoningen. Haal deze brochure op postkantoor of gemeentehuis. En bekijk wat isolatie u aan stookkosten kan besparen en hoe u dat aan moet kaarten! DEN HAAG - Ongeveer zeventien taken van de rijks overheid kunnen volgens het interimkabinet Van Agt overgeheveld worden naar lagere bestuursorganen als provincie en gemeente. Dit stelt de regering in een decen tralisatieplan dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, als vervolg op de decentralisatienota en voor uitlopend op wetgeving in die richting. Over het afstoten van zeven rijkstaken heeft het kabinet nog geen politieke beslissingen genomen. Dat betreft landinrichting, natuur- en landschapsbehoud plus bosbouw en openluchtrekreatie, regionaal ekonomisch beleid, arbeidsvoorzie ning, organisatie van de sociale ze kerheid, energievoorziening en - besparingsbeleid, en gezinsverzor ging. DEN HAAG - Het aantal uitgespro ken faillissementen is in de maand september gestegen met tien procent in vergelijking met september 1981. In aantallen van 725 naar 797. Dit blijkt uit voorlopige CBS-tellingen. In de periode januari tot en met september bedroeg het aantal uit gesproken faillissementen 6360 tegen 5238 vorig jaar (21 procent meer). Het aantal besloten vennootschappen dat in september over de kop ging be droeg 302 tegen 296 in september 1981. De stijging in vergelijking met 1981 over de maanden januari tot en met september bedroeg voor de BVs1 23 procent, van 2121 naar 2618. DEN HAAG - De kosten van le vensonderhoud zijn tussen midden augustus en midden september met 0,7 procent omhoog gegaan. Duurder werden kleding, eieren, schoeisel, si garetten en verse groenten. Goedko per werden vers fruit, margarine, tweedehands auto's en aardappelen. Dat blijkt uit het door ekonomische zaken gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinskonsumptie. Ten opzichte van het cijfer van de cember 1981 is het prijsindexcijfer nu 4,3 procent gestegen. De verwachting is dat de inflatie dit jaar rond de zes procent zal uitkomen. DEN HAAG - De ministerraad is akkoord gegaan met een tijdelijke inhouding op het inkomen van on derwijspersoneel van 1,65 procent in 1984. De maatregel brengt 278 mil joen gulden in het laatje. Het percentage wordt berekend over het salaris voor heffing van de loon- en inkomstenbelasting. Het in houdingspercentage kan worden ver minderd als in het overleg van de re gering met de personeelsorganisaties in het onderwijs besparingen op de begroting worden overeengekomen. Wanneer die besparingen bijvoor beeld in 1984 twintig procent van 278 miljoen opleveren, zal in dat jaar ook het inhoudingspercentage met twin tig procent worden verminderd en op 1,32 worden gebracht. Taken die naar de gemeente kun nen worden overgedragen zijn vol gens de regering: bejaardenwerk, zorgen voor zogenaamde B-lijstmo- numenten, en uitgifte van paspoor ten en rijbewijzen. Ook krijgen ge meenten de bevoegdheid om hun ei gen naam te bepalen. Voor de provin cies zijn weggelegd planning en huis vesting van voortgezet onderwijs, en planbeoordeling volkshuisvesting en stadsvernieuwing. Provincies en gemeenten krijgen samen de zorg voor bejaardenoorden, planning en programering van de woningbouw, en beheer over niet- hoofdwegen. Financiëel toezicht Het financiëel toezicht van het rijk op gemeenten en provincies zal wor den beperkt tot gevallen waarin de rekening niet op tijd en sluitend is in gediend. Provincies zullen geen goed keuring meer hoeven te vragen voor hun onderlinge afspraken. Verder wil het kabinet de kaderregeling voor steun aan bedrijven, de bijdra gen voor welzijnsvoorzieningen en andere specifieke uitkeringen naar het algemeen stadsvernieuwings fonds overhevelen. De gelden voor het gemeentelijk minderhedenbeleid moeten in het gemeentefonds worden ondergebracht. De regering vindt dat de operatie, liefst nog te voltooien in de volgende kabinetsperiode, zonder extra kosten uitgevoerd moet kunnen wor den. Budgettair neutraal heet dat in Den Haag. AMSTERDAM - ,,Als u straks weer terug bent in uw land, vertel dan uw familie en vrienden dat u hier een land hebt aangetroffen dat zich door hechte vriendschap verbonden voelt met het volk van de Verenigde Sta ten. De banden van vriendschap zijn zo sterk, omdat ons bestaan als volk geworteld is in dezelfde geestelijke waarden als die van u". Met deze woorden beëindigde ko ningin Beatrix vrijdagnamiddag in het Rijksmuseum in Amsterdam een korte welkomsttoespraak tot de dui zend Amerikanen die momenteel ons land bezoeken. Een delegatie van de ze groep Amerikanen bracht verle den week een bezoek aan Zierikzee. Bij de ontvangst van de Ameri kaanse gasten in het Rijksmuseum waren onder anderen aanwezig pre mier Van Agt, minister Terlouw, kommissaris van de koningin in Noord-Holland, R. de Wit, de Amsterdamse loco-burgemeester Wolffensperger en de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, William Dyes. De politie van Amsterdam zei later op de avond dat er 44 personen zijn gearresteerd die de orde wilden ver storen tijdens deze bijeenkomst. VLISSINGEN - Direkteur ir. T. Hermans van het Vlissingsc offshore bedrijf THC Fabricators BV heeft donderdag bij het opleveren van de bovenbouw van een boorplatform ernstige kritiek geuit op het subsidiebeleid van de overheid, dat volgens hem leidt tot konkurrentievcrvalsing. Hij noemde als voorbeeld een recente order, waarvoor een RSV-onderneming bijzonder laag had ingeschreven. Het werk zou vooral in het buitenland worden uitgevoerd. Het op grote schaal subsidiëren en in stand houden van niet-gezonde be drijven werkt konkurrentieverval- sing in de hand. Het gezonde be drijfsleven wordt daar maar al te vaak de dupe van. Met name in de offshore-sektor wordt deze ongelijke strijd onaanvaardbaar geacht, aldus Hermans. Voorbeeld Als voorbeeld noemde hij de open bare inschrijving op de NAM-plat- formmodule K15/FA1 enkele weken geleden. Er waren diverse inschrij vers uit de offshore-sektor die offerte hadden gemaakt volgens zeer scher pe berekeningen. Tot grote verbazing van de gere nommeerde offshore-bedrijven ging de order naar MOVAS, een dochter van RSV voor een prijs die een kwart lager lag dan die van andere inschrij vers. De offshore-specialisten hadden het karwei voordat geld niet kunnen klaren. Achteraf Is gebleken dat MO VAS zestig procent van het werk voor de staalkonstrukties heeft uit besteed aan het Belgische bedrijf No bel en Speelman. Daarmee is volgens Hermans noch het bedrijfsleven noch de werkgelegenheid in Nederland ge diend. Er is de komende jaren in ver band met de toenemende aktivitei- ten in de Noordzee nog voldoende werk voor alle Nederlandse offshore- bedrijven, maar dan zal men er toch op moeten toezien dat aan deze kon- kurrentievervalsende praktijken een eind komt, aldus direkteur Hermans. Miljoenen order Hermans maakte voorts bekend dat de in Nederland gevestigde Ame rikaanse oliemaatschappij Union Oil bij THC een miljoenenorder heeft ge plaatst voor de bouw van staal konstrukties zoals Jackets voor olie- platvorms bestemd voor het zoge naamde Hoornveld in het Nederland se deel van de Noordzee. Volgens di rekteur ir. T. Hermans van THC le vert deze order tweehonderd manja ren werk op. Hij deelde dit donderdag mee tij dens de oplevering van het Mobil P/6 A. Deck, de bovenbouw van een boorplatvorm dat in opdracht van Mobil Oil is gebouwd. THC heeft momenteel diverse gro te orders in uitvoering. Het bedrijf werkt nauw samen met de Herema- groep en vanuit die groep worden veel werkopdrachten verstrekt. DEN HAAG - Het loodgehalte van benzine zal de komende vier jaar moeten dalen van 0,4 gram per liter tot 0,15 gram. Om te voorkomen dat als vervanging het ook schadelijke benzeen wordt toegevoegd, wordt het maximumgehalte daarvoor per midden 1986 op vijf volumeprocent gesteld. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssekreta- ris Lammers (volksgezondheid en milieuhygiëne) om hiervan een ko ninklijk besluit te maken. De maat regel loopt in de pas met de ontwik kelingen in de andere EG-ianden. De periode van vier jaar is nodig voor de raffinaderijen om hun produktiepro- ces aan te passen, zo licht het depar tement van de staatssekretaris. BASEL/DEN HAAG - Prins Claus wordt tijdens het onderzoek in de psychiatrische universiteitskliniek van Basel niet onderworpen aan ri- goreuze behandelingsmethoden als electroshocks, drugs of isolatie. Dit heeft de behandelende geneesheer van prins Claus, professor Paul Kiel- holz, gezegd in een gesprek met DPA. Kielholz reageerde in het gesprek op berichten als zou de prins een mensonwaardige behandeling onder gaan. De professor wees dit resoluut van de hand. De behandeling door middel van bijvoorbeeld de electro shocks, wordt al 15 jaar niet meer gé bruikt. Hoewel Kielholz niet inging op de gevolgde methoden bij het onderzoek van prins Claus, wilde hij het West- duitse persagentschap wel een alge mene indruk geven van zijn behande lingsmethoden. Deze omvatten onder meer ontspannings- en ademhalings oefeningen, toediening van rustge vende medikamenten, vitaminen en eiwitstoffen en vervolgens de psy chotherapie. DEN HAAG - Ongeveer de helft van de 10.000 tuinders in Nederland investeert op het ogenblik tussen de vijf- en zeshonderd miljoen gulden in voorzieningen die het aardgasver bruik in hun kassen moeten vermin deren. Gemiddeld is dat ruim 100.000 gul den per tuinder. De voorzitter van het Landbouwschap, J. van der Veen, heeft deze cijfers woensdag genoemd in de maandelijkse bestuursvergade ring van deze organisatie van boeren, tuinders en agrarische werknemers. Voor een subsidie uit het over- heidspotje van 300 miljoen gulden voor de glastuinbouw, hebben inmid dels achtduizend glaskwekers een aanvraag ingediend. Het bestuur van het Landbouwschap heeft zijn voor zitter woensdagmiddag de opdracht gegeven naar minister De Koning te gaan, met de boodschap de bewinds man van landbouw ommeer geld te vragen. Volgens het schap is de 300 miljoen die dc regering twee jaar ge leden beschikbaar stelde niet vol doende om alle tuinders te helpen. De uitbetaling van door tuinders aangevroadeinvesteringssteun zou volgens bestuurslid J. Th. Keur niet geheel vlekkeloos verlopen. Veel tuinders krijgen hun geld niet, som migen wachten er al anderhalf jaar op, zo zei hij in de vergadering. UTRECHT Het is onjuist als dc jacht met het geweer als een niet pas send middel wordt gezien voor het faunabeheer Dit heeft minister De Koning (landbouw) gezegd op een bij eenkomst van wildschade-commis- sies. Waar bepaalde wildsoorten in gro te aantallen voorkomen, bestaat het gevaar van regelmatig terugkerende schade aan natuur en landbouwgron den. zo sprak de bewindsman. De Koning zei zich verantv/oorde- lijk te achten voor een evenwichtig beheer over de dierenwereld. Dat be heer moet volgens hem niet alleen aanvaardbaar zijn voor de land- bouwsektor en andere grondgebrui kers, maar ook voor houders van jachtterreinen. HELMOND/VEGHEL - De coöpe ratieve zuivelvereniging Campina in Veghel (9000 leden-veehouders) en de coöperatieve melkinrichting ,,De Eendracht" in Helmond (200 leden- veehouders) starten binnenkort besprekingen over een volledig sa mengaan van beide organisaties. Het initiatief kwam van ,,De Eendracht", aldus een communiqué van Campina. DEN HAAG - Het portret van ko ningin Beatrix wordt komende maanden, in verschillende uitvoerin gen, geëxposeerd bij diverse provin ciale en gemeentelijke instellingen, aldus zaterdag een mededeling van het ministerie van binnenlandse za ken. Begin van dit jaar verleende het ministerie aan vier kunstenaars de opdracht een portret te vervaardigen van de koningin. Drie van de vier kunstwerken zijn inmiddels uitge voerd. Het betreft een bronzen beeld, vervaardigd door Nel van Lith, een zeefdruk, gemaakt door Marte Ro ling en een bronzen portret in relief, gemaakt door Eric Claus. De kunstewerken zijn de komende maanden te zien in Leeuwarden, Schiedam, Enschede, Tilburg, Em- men. Middelburg, Zwolle, Eindho ven, Laren, Venlo, Utrecht, Apel doorn, Haarlem, Arnhem, Alkmaar en Hilversum. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsontwerp van minister De Graaf van Sociale Zaken en Werkge legenheid tot het verlenen van een eenmalige uitkering voor mensen met de laagste inkomens als compen satie voor het verlies aan koopkracht over 1982. De wet zal nu zeer binnen kort van kracht worden. Voor de eenmalige uitkering ko men in aanmerking degenen die van één minimuminkomen leven. Is men gehuwd of woont men samen dan zal bij de aanvraag ook het inkomen van de partner moeten worden opgege ven, vergezeld van een bewijsstuk. De eenmalige uitkering bedraagt maximaal: f 300 voor alleenstaanden 400 voor éénoudergezinnen 450 voor echtparen en samen wonenden. Over de uitkering behoeven geen belasting of sociale premies te wor den betaald. Van vandaag 11 oktober af zijn aanvraagformulieren met een toe lichting bij alle postkantoren ver krijgbaar. Indien het niet mogelijk is naar het postkantoor te gaan, kan het formulier telefonisch worden aangevraagd via nummer 0017, de klantenservice van de P.T.T. 23 Dat zou op z'n minst het einde van de burenvriendschap betekenen. En wat had je aan ongenoegen? Zonder elkaar te groeten naast elkaar verder leven? Dat hield geen mens op de duur uit Eigenlijk moest ze gewoon doorgaan met ademhalea Net doen, of er niets aan de hand is, niets gebeurd. Dat wekte de minste achterdocht Jannic zal vandaag of morgen haar beha wel missen en dan gaat ze zitten piekeren: waar kan dat ding gebleven zija Tot ze zich herinnert wat ze gedaan heeft met Frans in de Mercedes Ja, wat voor de donder hebben ze met elkaar gedaan in die grote wagen? Waar je de zittingen zo kan neerlaten, dat jè languit kunt liggen. Met z'n tweeêa Als ze toch met hemIna liep rood aan bij de gedachte alleea Dan ben ik in staat haar te vermoorden! Die morgen stapte ze in gaar eigen wagen om enkele boodschappen te doea Terwijl ze voor een stoplicht in een lange file zat, stak ze een sigaret op en rookte. Langzaam trok ze een eindje op, toen het licht groen werd, maar kort daarna was het opnieuw rood. Op nieuw dacht ze aan de beha, waardoor ze heftig aan haar sigaret trok. Auto matisch opende ze de asbak en tipte haar sigaret af. Met haar vingers voelde ze iets en keek. Een peuk sigaar lag er in. O ja, Frans had hem de vorige dag mee gehad Maar wacht eens even: Frans rookt doorgaans enkel pijp. Een heel enkele keer een kleine sigaar. En dit is zeker een grote geweest; van het DEN HAAG - Kleuters van vier jaar mogen naar de basisschool, maar die van vijf moeten er naar toe omdat ze leerplichtig zijn. Engels als vak mag met ingang van 1 augustus 1985 op het lesrooster van de basis school staan. Later wordt het ver plicht. Deze twee maatregelen wil staatssekretaris Hermes van onder wijs en wetenschappen treffen met de overgangswet voor het nieuwe ba sisonderwijs, waarin kleuter- en la ger onderwijs opgaan. Hij negeert hiermee de kritiek die onder andere de onderwijsraad op deze plannen had. Dit blijkt uit het ontwerp voor de overgangswet, dat hij bij de Tweede Kamer heeft ingediend. AMSTERDAM - De redactie van de kinderrubriek van „Orlando", een nieuw tijdschrift over (homo)sexuali- teit en samenleving, heeft bekend ge maakt dat de schrijfster Liva Wil- lems de Gouden Driehoek zal worden toegekend. De prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, is bedoeld als te genhanger van de Gouden Griffel, die al jaren wordt toegekend voor het beste kinderboek. De Gouden Driehoek is ingesteld ter bekroning van ,,het kinderboek dat het best laat zien dat de wereld meer te bie den heeft dan het verplicht vadertje en moedertje spelen". Liva Willems krijgt de prijs voor haar boek ,,E1 is zo blij met Els". Zij vertelt hierin over de liefde tussen twee vrouwtjes-marmotten. De Gouden Griffel-winnares Nan nie Kuiper reikt de onderscheiding op 21 oktober uit in galerie-zuid in Amsterdam. UTRECHT - Het nationaal orgaan gehandicaptenbeleid heeft een boek je gepubliceerd - „Gehandicapte mensen en hun organisaties" - dat een overzicht geeft van doel, werk zaamheden en kontaktadressen van 43 landelijke organisaties voor moto risch, zintuiglijk of organisch gehan dicapten en ouderverenigingen. Tot deze publikatie is besloten om dat er een grote behoefte bleek aan een duidelijk overzicht, nu het aantal organisaties op dit gebied de laatste jaren sterk is toegenomen. soort, dat Bert rookt. Bert! Verdorie hoe kan dat nou? Het was zeker weken geleden, dat ze Bert een keer mee genomen had naar de stad. Maar sinds dien had ze de asbak zeker wel tien keer geleegd. Eergisteren nog. Giste ren had Frans de wagen mee gehad Een luid getoeter acht zich bracht haar tot de werkelijkheid terug. Ze gaf een dot gas en wist precies nog onder het oranje licht door te komen, niet ziende de misprijzende blik van de politieman, die in de nabijheid van de stoplichten een oogje in het zeil hield. Terug in het dorp inspecteerde ze de wagen vorder. In de asbak lagen twee witte lucifers. Hoe kan dat? Bert heeft een kleine doos met rode lucifers en steekt een enkele maal zijn pijp aan met de aansteker, die ze hom laatst op z'n verjaardag heeft gegeven. Zou hij gisteren Bert meegenomen hebben? Ergens vandaan? Of ergens heen? Maar hij heeft er niets van gezegd. Ze stond beteuterd te kijken en snapte er steeds minder van. Plotseling zag ze het kledingstuk, half onder de zitting van de voorste bank. Langzaam nam ze het op en bekeek het Het is een slipje. Dc aan blik gaf haar een schok. Zou hy dan toch? Zou hij gisteravond, voor ze thuis was, nog met Jannie op sjouw geweest zijn? Maar de Volkswagen stond al in de garage, toen ze thuiskwam. Hoe wel hoe laat was hij terug in bet dorp? DEN HAAG - Rijkswaterstaat gaat als proef bij Badhoevedorp langs Rijksweg 9 borden plaatsen, die de automobilisten moeten aansporen langzamer te rijden om de geluids hinder voor de bewoners in de omge ving van de weg te beperken. AMSTERDAM - De Amerikaanse pianist Oscar Peterson zal op woens dag 13 oktober een concert geven in het Concertgebouw te Amsterdam. De Haagse impressario Paul Acket heeft voor dit eenmalig optreden van de beroemde jazzpianist eveneens beslag kunnen leggen op twee bege leiders van grote naam. Dat zijn bas sist Niels Henning-Pederson en drummer Martin Drew. Het concert begint om 20.15 uur. DINSDAG 12 OKTOBER NED. 1: De planten die op de met lava overspoelde aarde groeien staan centraal in de aflevering Leven op aarde. In de reeks Herman de zes wil dit heerschap zijn vakantie thuis houden. In De Waltons dingen ver schillende familieleden mee naar prijzen op de jaarmarkt. In de serie Ontstaan van Israël wordt de aarts vader Abraham belicht. Te gast bij Gert en Hermien is een muzikaal pro gramma waarin diverse artiesten hun opwachting zullen maken. De NOS neemt het heft in handen en al lereerst met het kunstmagazine. Op zicht. Medewerking wordt aan dit programma verleend door Gerrit Komrij. NED. 2: In Hi de Hi is mr. Partrid ge niet vies van de drank en dat mist zijn uitwerking niet in zijn -wetlc^-N**-'' het journaal de eerste afleyeringvititx-, de dertiendelige reeks Dhamahfën:' Het speelt zich af in het Londense dt- amantencentrum Hatton Garden, waar het familiebedrijf Coleman Sons gevestigd is. Er is echter wel eens verschil van zakelijk inzicht tussen pa en zoon Frank. Henk van der Meyden zal weer vele bekenden ontvangen in zijn programma Privé. Chase moet een som a vijftigduizend gulden grondbelasting betalen in de aflevering van Falcon Crest. DINSDAG 12 OKTOBER NED. I: 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven: 10.00 en 14.00 Schooltele visie; 16.00 Leven op aarde; 16.55 Herman en de zes; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij 19.15 De Waltons; 20.05 Het ontstaan van Israël20.40 Te gast bij Gert en Hermien; 21.24 tenslotte21.37 Jour naal; 21.55 Op zicht; 22.10 Barca di Venetia per Padova: 22.45 Den Haag vandaag; 23.35 Journaal. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 Mickey en Donald; 19.20 Hi de hi; 20.00 Jour naal; 20.28 Diamanten; 21.20 TV- privé; 22.10 Aktua tv; 22.50 Falcon crest; 23.45 Journaal. Door GRÉ DE BOER Ze bekeek het kledingstukje nog wat aandachtiger. Toen uitte ze een kreet van verrassing: het is de mijne! Ik weet hel zeken 't is van mij! Ik heb maar één lichtblauweOfzijn er meer zo? Ze rende het huis binnen, de trap op naar haar kamer en opende de kast, waarin ze al haar lingerie had liggen. Zenuwachtig zicht ze tussen de stapels kleding. Ik heb maar één lichtblauwe, wist ze. Beslist maar ééntje. Als er niet in de kast een gelijke ligt, is dit de mijne. Die ik nu aan heb, is wit Maar in de kast ligt hij niet dus deze is van mij. Zou Frans het ding ook gezien hebben? Dat kan haast niet missen. En wat heeft h\j ervan gedacht? Frans zocht ergens troost Vrijdagsvonds is Frans ter Scheure laat thuis. Voor zijn doen zelfs heel laat Ina heeft tot tien uur op hem zitten wachten, maar heeft toen de tafel afge ruimd en een hartig hapje op de keu kentafel klaargezet Op het gascom- foor staat de koffie, met een fles melk ernaast Als hij zin heeft kan-ie nog wat eten en drinken, als hij thuiskomt Ik ben het zat Ik ga naar béd. Waar kan dat jong uithangen? Meestal belt hij, als hij later komt maar hij beeft helemaal geen bericht gegeven. Gatsie, hij kan wel een ongeluk gekregen hebben laat ik er alsjeblieft niet aan denken. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5