Zweefvliegklub Haamstede hield sfeervolle reünie Drie Spaanse meisjes in Zierikzee aangehouden u kunt hen helpen Zeeuwse pentekeningen in galerie Borsboom X Weet je nog wel Nieuwe presidente nationale vrouwenbeweging V.S. Processen tegen „B^nde van Vier Van huis weggelopen nationale kollekte geestelijk gehandicapten giro II22 22 2 """"Utrecht bank 70 70 70 333 l.3x70.3x3 Kennedy kandidaat V S-presidentschap Kabinetsformatie vertraagd Minister De Boer opgenomen in ziekenhuis INGEZONDEN STUKKEN Leden en oud-leden bijeen tijdens de reünie van de zweefvliegklub Haamstede. HAAMSTEDE - Voor de tweede maal in haar bestaan hield de Vliegclub Haamstede een reünie, die zaterdag en zondag werd gehouden op het vliegveld Haamstede. Heel jammer was het dat de noordenwind met kracht 6 a 7 gepaard gaande met af en toe ijzige buien, de deelne mers de hangar in joeg. Een nieuw toestel, de Glaser-Dirks 202, vol vernuftige apparatuur. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een vijftigtal oudgedienden had zich opgegeven voor dit feest, doch zaterdag kwam de helft maar opda gen. Zaterdagmiddag sprak voorzit ter Tonny de Bruine een welkomst woord en hoopte op goed weer en veel vluchten, waarvoor 4 twee- zitters gereed stonden. ROTTERDAM - Een brand in een bovenhuis aan de Van der Hilststraat in Rotterdam heeft het leven gekost aan een vrouw en haar twee kinde ren. Brandweerlieden troffen op de tweede etage de stoffelijke resten aan van de bewoonster van het huis en haar tweejarig dochtertje. Het vijf jaar oude zoontje van de vrouw werd zwaar gewond overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis, waar hij is over leden. „Positie- uniform DARMSTADT. West-Duits- land - Het Amerikaanse leger in de Bondsrepubliek West- Duitsland wil een gecamou fleerd positie-uniform invoe ren voor zijn vrouwelijke sol daten die in verwachting zijn. Stars and Stripes", het blad van het Amerikaanse le ger in West-Duitsland dat dit meedelde, schreef dat het nieu we werkpak beslist geen ge vechtstenue zou zijn, al zou het daarvan de camouflage krij gen. Tot nu toe was het enige positie-uniform van het Ame rikaanse leger het witte pak van koks en medisch perso neel. Volgens Stars and Stripes heeft de Amerikaanse land macht haar verbod op het dra gen van paraplu's door man nen In uniform bekrachtigd. 'Vrouwen mogen er gebruik van blijven maken. De Ameri kaanse luchtmacht stond ook geüniformeerd mannelijk per soneel drie jaar gleden toe pa raplu's te gebruiken Bij het korps mariniers t* het zo dat een man een paraplu mag meevoeren als hij toebe hoort aan de dame in zijn ge zelschap, aldus Stars and Stri pes, maar de marine wil dat weer niet. Daarna gingen snel de eerste toestellen de lucht in waar ze af en toe verdwenen in de laaghangende zware buien. Onder de oud-leden za ten enkelen die zich verder op het luchtvaartpad hadden begeven: Een KLM-gezagvoerder op de Europese lijnen, een „invlieger" bij Airbus in Marseille, een helicopterpiloot en na tuurlijk nog vele anderen die hun eerste vluchtjes op de Haamsteedse vliegweide maakten, 15 - a 20 - jaar geleden. Met ervaren vliegers gingin ze nu de lucht in, waar ze alras de knuppel weer zelf hanteerden als wa ren ze in jaren niet weggeweest. Nieuw toestel De vliegclub Haamstede beschikt weer over een fraai nieuw toestel, een Glaser-Dirks 202 van Duitse ma kelij. Een bijzonder scherp vliegend toestel vol vernuftige apparatuur en een zitkuip, waarin bijna liggend ge vlogen wordt en dan met de voeten ver vooruit op hoofdhoogte. Deze één-zitter heeft een glijhoek van 1/40. Dat wil zeggen dat het toestel op één meter hoogte nog 40 meter ver vliegt voordat het de grond raakt. Dus op 500 meter hoogte zou het vliegbereik van 20 km hebben! een prestatie die niet veel toestellen ha- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM - De politie heeft zondagmiddag op een kamer van een hotel aan het Kleine- Gartmanplantsoen in Amsterdam de 37-jarige Duitse modefotograaf H. Hap dood op bed aangetroffen. Dit heeft een woordvoerder van de poli tie zondagavond meegedeeld. AMSTERDAM Laura Bauduin uit Diemen krijgt zaterdag 30 oktober in Amsterdam de Harriet Freezerring, een jaarlijkse prijs van het feministi sche maandblad Opzij, uitgereikt Zij krijgt de prijs voor het werk dat ze ruim tien jaar heeft gedaan voor de groep 7152, een organisatie die zich bezighoudt met de opvang van lesbische en biseksuele vrouwen, zo is zaterdag door het maandblad Op zij, dat in november tien jaar bestaat, bekend gemaakt. HILVERSUM Bij een schietpartij in het centrum van Hilversum is in de nacht van zaterdag op zondag de 39-jarige barkeeper N. Wallenburg uit Hilversum om het leven geko men. AMERSFOORT - het ingenieursbu reau Dwars, Heederik en Verhey B.V. (D.H.V.) met ruim 1100 werkne mers gaat het Gewestelijk Arbeids bureau toestemming vragen om een kollektiev ontslag door te voeren van 150-200 mensen. De direktie acht zich gedwongen ter wille van het voortbestaan van het bedrijf het aan tal arbeidsplaatsen met ongeveer 15 procent te verminderen, zo heeft zij bekendgemaakt. INDIANAPOLIS, INDIANA - De .National Organization for Women- Now" in de Verenigde Staten heeft zondag in Indianapolis Judy Goldsmith, een militante feministe van het eerste uur, gekozen tot haar presidente. Goldsmith maakte bekend dat zij van de organisatie - die een 180.000 leden heeft - een doeltreffende poli tieke beweging" wil maken die ak- tief tegen de programma's van presi dent Reagan meedoet aan de congres verkiezingen in november. Vrouwen-Nu heeft zich indertijd ingezet voor een grondswetamende- ment voor de volstrekte gelijkheid van man en vrouw (,,Era"), maar het iniatief kreeg niet de vereiste steun. 99 (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) len. Daarom kost dit pracht exem plaar met een vleugelspanning van 15 meter, een intrekbaar landings- wiel en een radio-installatie dan ook 67.000,-. Herinneringen Uit de oude doos stond een „Rhön- lerche" ter beschikking, dankzij me dewerking van de vliegclub uit Den Helder. Het oude beestje van het eerste uur deed het voortreffelijk en maakte zijn rondjes rustig mee in het gezelschp van de hypermoderne zweeftoestellen. Zaterdagavond werden talloze voorvallen nog eens opgehaald tij dens een heerlijke mosselavond in restaurant Zeelust te Westenschou- wen en zondag werden er, met beter weer gelukkig, nog veel vluchtjes ge maakt. GRONINGEN - Uitbreiding van het aantal kerncentrales in Europa moet worden tegengegaan, maar om gekeerd mag niet tot sluiting worden overgegaan. Kennisverlies en een verminderd streven naar ondervan ging van de nadelen van kernenergie zullen van dat laatste de spijtige ge volgen zijn. Aldus voorzitter J. P. M. Janssen van Jong Management NCW zaterdag op een congres van zijn or ganisatie in Groningen. EMMEN - De gemeente Emmen gaat 1700 van haar 8000 woningwet woningen te koop aanbieden aan de huurders. De gemeente is hiertoe ge noodzaakt om geld binnen te krijgen voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de resterendege meentewoningen. Er is in Emmen be rekend dat voor de komende vijf jaar 86 miljoen gulden nodig is voor het uitvoeren van het extra onderhoud. ROTTERDAM - De resultaten van de Shell rafinaderij in Pernis over het eerste halfjaar zijn gunstiger ge weest dan die over de eerste zes maanden van het vorig jaar. Het re sultaat vóór belasting is nu in tegen stelling tot de eerste helft van 1981 positief. Dit heeft algemeen-direk- teur van Shell/Pernis, de heer Groot- ers, de ondernemingsraad laten we ten. ASSEN - De officier van justitie bij de rechtbank in Assen, mr. Zwerwer, heeft gevangenisstraffen van zes jaar geëist tegen alle acht aanwezige Mo- lukkers die worden verdacht van de beschieting van een politieauto op 11 juni van dit jaar in Assen. Volgens de officier is er geen aanleiding om per persoon verschillende straffen op te leggen. Hij achtte poging tot moord in alle acht gevallen bewezen. DEN HAAG - De totale belasting opbrengst in het eerste halfjaar van 1982 is met 38,9 miljard gulden 405 miljoen gulden of één procent achter gebleven bij de ontvangst in het eerste half jaar van 1981. In het eerste kwartaal beliep de daling ten opzichte van de eerste drie maanden van 1981 nog een half miljard. Het ministerie van financiën kan in het overzicht van de opbrengst der rijks belastingen over de eerste zes maan den van 1982 dan ook een licht her stel voor het tweede kwartaal signa leren. SOESTERBERG - Ongeveer 5.000 mensen hebben zaterdagmiddag in Soesterberg gedemonstreerd tegonde kernwapens. De demonstratie was in het bijzonder gericht tegen de plaat sing van nieuwe kernwapens (kruis raketten) op Nederlandse bodem. De betoging was georganiseerd door de IKV-kernen in de regio Utrecht en de Stop-de-neutronenbom-groepen in dezelfde regio. DEN HAAG - Er zijn in Nederland ruim 300.000 mensen die lijden aan migraine. Deze bijna dagelijkse hoofdpijn veroorzaakt jaarlijks voor circa honderd miljoen gulden aan ziekteverzuim in het arbeidsproces. Een en ander werd meegedeeld op de zaterdag in Den Haag gehouden jaar vergadering van de Nederlandse Ver eniging van Migrainepatiênten. doet u telt s 6 ZIERIKZEE - Drie jonge meisjes, die tijdens het weekend wat verloren door de binnenstad van Zierikzee dwaalden, werden opgemerkt door de bemanning van een surveillance auto van de rijkspolitie. Na aanhouding bleken het drie jon ge meisjes uit Spanje te zijn in de BOSTON, Massachusetts - Wie er nog aan twijfelde dat senator Ed ward M. Kennedy in 1984 kandidaat voor het Amerikaanse president schap is, is inmiddels overtuigd. De democratische senator volgt een vermageringskuur en heeft sinds de zomervakantie al ongeveer 8 kilo verloren. „Helemaal niets bijzonders", zei Kennedy donderdag tegen de journa listen die hem op een tournee voor de aanstaande congresverkiezingen in Massachusetts vergezellen. „Je let gewoon op wat je eet en doet wat re gelmatiger gymnastiek". PEKING - In China worden proces sen voorbereid tegen volgelingen van het eerste uur van de zogenoemde „Bende van vier", wier ideeën door het huidige Chinese bewind als „ex tremistisch" worden beschouwd. Dit blijkt uit een artikel in de „Pe king Review", volgens welk blad in diverse provincies processen zijn ge voerd tegen extreem-linksen. Daar bij werden weinig bijzonderheden vermeld, maar wel werd gezinspeeld op nog meer processen. Volgens het blad zullen de proces sen geruime tijd duren, hetgeen zou bijdragen aan een beter begrip van het Chinese volk voor China's gede gen en onafhankelijke rechtspraak. De officiële pers heeft sinds dat van de Bende van vier in 1980 - waarvan de weduwe van Mao Ze Dong de lei ding zou hebben gehad - melding ge maakt van slechts enkele processen tegen links-extremisten. DEN HAAG - De sociaal-ekonomi- sche werkgroep van kamerleden van CDA en VVD heeft informateur Scholten zaterdag laten weten dat zij meer tijd nodig heeft voor het uit brengen van haar rapport. Informa teur Scholten heeft er daarop in over leg met de fraktievoorzitters van CDA en VVD, Lubbers en Nijpels, mee ingestemd dat de werkgroep on der leiding van VVD—kamerlid Van Aardenne maandag en dinsdag nog een aantal onderwerpen op sociaal- ekonomisch gebied zal doornemen. Dinsdag 12 oktober om uiterlijk zes uur 's avonds zal de „werkgroep" haar rapport bij de informateur inle veren. De welzijnswerkgroep onder leiding van CDA-kamerlid Deetman heeft zaterdag wel een volledig rap port bij informateur Scholten ingele verd. Scholten en de beide fraktie voorzitters hebben in de loop van za terdagochtend nog enkele onderwer pen met betrekking tot de buiten landse politiek besproken. De kern- wapenproblematiek kwam niet aan bod. Schiphol: de beste SCHIPHOL - De luchthaven Schip hol is opnieuw gekozen tot beste luchthaven ter wereld. Ditmaal ge beurde dat in een verkiezing van het Engelse maandblad voor zakenreizi gers en reisagenten ..Executei Tra vel". Dit blad heeft dit jaar voor de eerste keer een enquête onder zijn abonnees gehouden naar de in hun ogen beste luchtvaartmaatschappij en en luchthavens ter wereld. De resultaten van deze enquête, waarin Schiphol als beste lucht haven naar voren kwam, zijn gepu bliceerd in het oktobernummer van het blad. Schiphol had een voor sprong van niet minder dan veertig procent op nummer twee, de nieuwe luchthaven van Singapore, Changi. Derde was Zurich, vierde de Londen- se luchthaven Ga^wick en vijfde Frankfort. ZIERIKZEE - In galerie Borsboom te Zierikzee wordt van 16 oktober tot en met 10 november een expositie in gericht van pentekeningen en aqua rellen van Trees Verwilligen uit Mid delburg. Deze tentoonstelling zal za terdag 16 oktober worden geopend door de heer M. D. Dalcbout, direk- teur van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. Trees Verwilligen, geboren te Hulst (1942) maakte voor de PZEM een serie kalenders die als onder werp hadden: „Zeeland, levende her innering". Op de tentoonstelling in Zierikzee zijn alvast de serie pente keningen te zien van de kalender voor het volgende jaar met als onder werp „Schouwen-Duiveland". De expositie is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 -17.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Kerk te Brouwershaven, een pentekening van Trees Verwilligen. leeftijden van 12, 13 en 14 jaar. Deze vriendinnen waren acht dagen gele den van huis weggelopen en liftend via Frankrijk, België in Nederland terecht gekomen. Hun reis eindigde in Zierikzee. Op het vliegtuig Ze waren afkomstig uit Villa Gar cia bij de plaats Arosa, een plaatsje dicht bij de Portugese grens in het noordwesten van Spanje. De kinde ren zijn zaterdag via Interpol op het vliegtuig naar Spanje gezet. DEN HAAG - Wegens „klachten aan de luchtwegen" is demissionair minister Hans de Boer van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk in een ziekenhuis in Haarlem opgeno men, aldus heeft zijn adviseur be kendgemaakt. Na onderzoek bleek de patiënt niet aan hartklachten maar aan te hoge bloeddruk te lijden. De minister mag na een korte perio de van rust weer naar huis. De woordvoerder verwacht dat hij over een week weer op zijn post in Den Haag is. Dierenvrienden, hartelijk dank Langs deze weg willen wij alle die renvrienden hartelijk dank zeggen die op een of andere wijze onze akties op en rond Werelddierendag 1982 hebben gesteund. Echter niet alleen op Werelddieren dag 4 oktober, maar elke dag werken wij in het belang van de noodlijden de dieren. Laat daarom onze inzet voor een betere behandeling van alle dieren niet verslappen. Helaas ook in 1982 ziet men nog ge noeg voorbeelden omtrent de wijze waarop de mens misbruik maakt van zijn macht over het dier. De Sophia - Vereeniging tot bescherming van die ren werkt dag in dag uit in het belang van de noodlijdende dieren. Mogen wij op uw steun blijven rekenen? Hoogachtend, P. I. Heijboer, vert. van de Sophia - Vereeniging tot be scherming van dieren, Esdoornstraat 33, Nieuwerkerk (Z.). Tel. 01114-1583. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 11-10. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 204 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1725 - 2425; 3-jarige paarden 1550 - 2600; 2-jarige paarden 1300 - 2400; veulens 400 - 1200; hitten 600 - 1450; pony's 200 - 1000. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 5,10 - 6,65; jonge slachtpaarden 5,00 - 6,65. De handel in slachtpaarden was stug in pony's lui. SCHEEPVAART Acila, 7-10 T.A. Rede Port Said Acmaea, 7-10 230 west Manzanillo naar Yokohama Aldabi, 7-10 365 zuid Lagos naar La Paillice Atlantic Star, 7-10 160 zuid zuid oost Halifax naar Southampton Macoma, 7-10 van Singapore naar Mi na ala Fahal Nedlloyd Amersfoort, 7-10 160 noord west Cartagena naar St. Maarten Nedlloyd Barcelona. 7-10 90 noord Kp. Finisterre naar Genua Nedlloyd Dejima, 7-10 van Djeddah naar Suez Nedlloyd Rockanje, 7-10 240 west noord west Charleston naar Tripoli Ondina, 7-10 275 noord west Flores naar New York Onoba, 7-10 50 zuid zuid west Dakar naar Gamba Vitrea (pass) 7-10 Wight naar Coryton KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Voorthuizen: H. Har- kema, Brakel. Toegelaten tot de Evangeliebedie ning: E. G. H. Laseur, Spelderholt 5. 7361 DA Beekbergen. Toegealten tot de Evangeliebedie ning en beroepbaar gesteld: Mevr. M. Beekhuis-Wassenburg, Lammcroen 10, 1141 ZT Monnickendam, tel. 02995-4369; J. Simonse, Beringlaan 23. 2803 GA Gouda, tel. 01820-1174. Nederlands Gereformeerde Kerken Door de regio Utrecht is beroep baar gesteld: C. C. Koolsbergcn, Oosterengweg 271, 1212 CK Hilver sum, tel. 035-853494. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Zeist: M VIietstra, Bunschoten. Drs. C. W. Buijs, 1.1. zen dingspredikant In Indonesië, stelt zich per 1 december '82 beroepbaar. Piet Heinstraat 50. 3262 XH Oud Beijerland, tel. 01860 14716 Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Ouddorp: A. Moerker ken, Nieuw-Beijerland. Bedankt voor Oud-Beijerland: R. Boogaard, Leiden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4