Gospelcabaret „Trosselos' trad op in „De Lichtboei" Veel sportduikers stropen in Zeeuwse wateren Belangstelling voor feestavond minimaal Jubileumweek Leger des Heils I11 „Week van het brood" Leden Plattelandsvrouwenbond Schouwen bezochten bakkerij STREEKNIEUWS Comité Dorpshuis Renesse Kindercrèche op ministerie Drie doden bij verkeersongeluk Rijkspolitie te water: Blijde samenkomst Leger des Heils Italiaanse minister krijgt informatie over rampbestrijding ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE m^ndu* 11 oktober 1111 Nr. 23197 3 ZIERIKZEE - Gospelcabaret Trosselos'' met v.l.n.r. Mariandel Francissen, Oeds Kamstra en Henny Visman en Ma- thilde Companjen aan de piano, presenteerde zich vrijdagavond in ,,De Lichtboei" van het Leger des Heils. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - „Waarom ben jij vanavond hier, kom je uit gewoonte of kom je voor wat plezier?", vroegen de le den van het gospel cabaret „Trosselos" aan het begin en aan het slot van het programma „99 1", vrijdagavond in de „Lichtboei". Dit cabaret-optreden vond plaats in het kader van de jubileumfeestweek wegens het vijftig jarig bestaan van het Leger des Heils korps in Zierikzee. Het publiek kwam hoogstwaar schijnlijk om te zien en te horen wat „Trosselos" te vertellen had en „Trosselos" putte zich dan ook uit, in allerlei toonaarden hun boodschap over te brengen, de boodschap van het Evangelie. Deze amateur cabaretgroep werd vrijdagavond geformeerd door de spelers Mariandel Francissen (tevens regisseur), Henny Visman en Oeds Kamstra; aan de piano speelde Ma- thilde Companjen en voor geluid en belichting zorgden John Goedman en Klaar Toet. De groep is afkomstig uit Den Haag en omstreken en bestaat reeds elf jaar. In die tijd vond één keer een „verjonging" van spelers plaats,omdat nou eenmaal in de meeste gevallen voor jong publiek wordt opgetreden en derhalve door eveneens jonge cabaretiers het beste kontakt kan worden gelegd. Aanzet tot diskussie Pianiste Mathilde Companjen ver telde desgevraagd, dat de leden allen afkomstig zijn uit de Pinksterge meente. „Trosselos" treedt heel vaak op voor groeperingen van Youth for Christ en verder voor Chr. scholen voor zeelui en soms in de gevangenis. De leden gokken erop,dat hun optre den een goede aanzet kan zijn voor een diskussie na afloop. Bewust zul len ze in hun optreden dan ook vra gen open laten of oproepen; aan het publiek de gelegenheid na afloop daarop te reageren. Het programma van Trosselos bestaat uit een optreden van twee maal een half uur. Om de twee jaar komt de groep met een nieuw pro gramma. De voorbereidingen voor zo'n nieuw optreden duren ongeveer een jaar, hetgeen betekent, dat met het ene programma wordt opgetre den en voor het andere wordt gerepe teerd. Mathilde liet weten, dat het nief moeilijk is om steeds maar weer met nieuwe acts te komen. Volgens haar is het een uitdaging steeds weer op andere manieren het Evangelie op de mensen over te brengen. „Trosselos" kan steunen op een hechte groep van eigen tekstschrijvers, Mathilde zorgt voor de muziek en de arangementen. Twee invalshoeken Het optreden dat vrijdagavond in „De Lichtboei" werd gegeven kon - uiteraard - van twee invalshoeken uit worden bekeken. Enerzijds de boodschap, die „Tróssélos" te bren gen had anderzijds het artistieke ni veau waar dat op werd gedaan. Wat dat laatste betreft kan zonder aarze len worden vastgesteld, dat de groep over prima kwaliteiten beschikt. De leden nemen hun hobby serieus en zang-, spraak-, mime- en bewe- gingslessen werpen dan ook duide lijk hun vruchten af. De stemmen van Henny, Oeds en Mariandel ble ken heel prettig op elkaar afgestemd en de bewegingen waren in de meeste gevallen zeer akseptabel, met een prima uitschieter zelfs in de scènes met de aanplakbiljetten. De leden van „Trosselos" schroom den niet bij het overbrengen van hun geloof in het Evangelie, gevoelige za ken aan te roeren: geweld, werkloos heid, milieuvervuiling, egoïsme wa ren dingen waar aandacht aan werd besteed. Een liedje dat stemde tot nadenken was „Jij in jouw klein hoekje", waarmee de groep wilde zeggen, dat je in deze maatschappij als goed Christen het niet kunt veroorloven een lekker warm hoekje te scheppen en de wereld buiten te sluiten. Beetje prekerig klonk het liedje „Flash back", maar dat werd gevlgd door de sterke act „Buro Introvisie", een scè ne waarin het belijden van een Oosterse godsdienst op de korrel werd genomen. Pittiger Het tweede gedeelte van het pro gramma getuigde van wat meer durf en kreeg een wat pittiger aanpak. Vaste overtuiging van de leden van „Trosselos" sprak vooral het lied ZIERIKZEE - Vorige week bezoch ten plattelandsvrouwen van de Afde ling Schouwen de brood en banket bakkerij van de fam. llogenaar te Haamstede. Dit bezoek was zo toe passelijk omdat het ook „de weck van het brood" was. De dames wer den in de koffieshop ontvangen met koffie. Hierna ging het naar de bak kerij. waar verteld werd hoe ons da gelijks broodje gebakken wordt. Het was de bedoeling dat de dames hun eigen broodje bakten. Het deeg werd hiertoe eerst klaargemaakt in de kneedmachine, vandaar gaat het in de snijmachine en vervolgens een half uur lang in de rijskast. In de rijs- kast kunnen 500 broden gelijk een plaats vinden. In de zomer worden wel 10.000 broden per dag gebakken. Samenstelling leder maakte vervolgens zijn eigen „Er is hoop" en uit de korte scène „Wit-Zwart". Absolute topper, maar dat kan een persoonlijke voorkeur zijn, was „Vooroordelen". Twijfel? Deze cabaretgroep staalde een rots vast vertrouwen in het Evangelie uit. Door „eigen" publiek zal hun bood schap ongetwijfeld goed worden ver staan, maar zou er af en toe een klein beetje plaats voor twijfel zijn ingeruimd, dan had die boodschap misschien wat verder kunnen reiken dan dat „eigen" publiek. „Zieltjes winnen" zal niet expliciet de opzet zijn van „Trosselos", maar ook men sen aan de andere kant van de lijn tot nadenken stemmen, zal toch zeker tot de doelstellingen behoren en het blijft twijfelachtig of dat met „99 1" nou werd bereikt. Op een haar eigen wijze besloot lui tenant Annelies Dijkstra-Voorn deze avond in „De Lichtboei". Zij riep de aanwezigen op tot samenzang en ein digde met dankgebed. A. P. SCHOUWEN-DUIVELAND Kursus redakteuren klubbladen en dorpskranten In het verenigingsleven wordt met grote regelmaat drukwerk vervaar digd; folders, krantjes, brieven, uit nodigingen. De Stichting Jeugd en de Stichting Samenlevingsopbouw or ganiseren daarom een praktische kursus over druktechnieken, vorm geving, indeling, redaktie en inhoud voor mensen die zich met drukwerk bezighouden. De kursus duurt vier avonden (3, 10, 17 en 24 november) en zal worden gehouden in het gebouw van de federatie voor maatschappe lijke dienstverlening, Havenplein 24 te Zierikzee. Men kan zich hiervoor opgeven bij de Stichting Jeugd te Zierikzee of de Stichting Samenlevingsopbouw te Kerkwerve, Eerste vergadering dorpenplan Donderdag 14 oktober wordt in het dorpshuis te Serooskerke de eerste vergadering gehouden van het pro- jekt „dorpenplan". Hiervoor worden de leden van de (waarschijnlijk) vijf plaatselijke projektgroepen uitgeno digd. Aan de hand van een draai- boekje zullen er zaken besproken worden die verband houden met het opstellen van het plan. WESTENSCHOUWEN Diefstal sieraden De fam. N. R. uit de Hoge Hilleweg te Westenschouwen heeft zondag aangifte gedaan van een diefstal van een aanzienlijke hoeveelheid gouden en zilveren sieraden. Door de tuin deuren te forceren zijn de daders ver moedelijk naar binnen gekomen. De waarde is niet bekend. BURGH-HAAMSTEDE Botsing In de Grevelingenlaan te Burgh- Haamstede reed zondagmidag J. M. O. uit Delft met zijn auto tegen de ge parkeerd staande wagen van C. B. uit Dordrecht aan. O. zou niet goed hebben opgelet en kon de botsing niet meer voorkomen. Loos alarm De brandweer uit Haamstede kreeg in de nacht van zaterdag op zondag om 01.45 uur een brand-alarm voor het pand Weststraat 12. Toen de brandweer arriveerde bleek het loos alarm te zijn. HAAMSTEDE Kursus E.H.B.O. Bij voldoende deelname zal de afd. Schouwen (Westhoek) van het Ned. Rode Kruis op maandag 15 november beginnen met een cursus E.H.B.O., in de Beatrixschool, Weststraat 34b te Haamstede. Aanmelding kan ge schieden bij de heer O. V. Boom, tel. 01115-2132. Zij die na het behalen van het di ploma, willen toetreden tot de Colon ne van de afd. Schouwen (Westhoek) genieten de voorkeur bij de inschrij ving. ELKERZEE Diefstal uit auto De Amsterdammer M. R. v. S. par keerde zaterdagavond zijn auto om 21.00 uur aan de Elkerzeeseweg te Ei kerzee. Door enkele raampjes en het kofferdeksel te forceren werden een automatisch zwemvest, een verrekij ker, een radio-cassetterecorder, luidsprekers,een tas studieboeken en benzine gestolen. De totale waar de bedraagt ongeveer 800,—. BRUINISSE Wielen gestolen De vier wielen van de auto van de Duitser S. V. uit Erbeck-Mordamm zijn afgelopen weekeinde gestolen. De auto stond geparkeerd op het bun galowpark de Tong te Bruinisse. De waarde bedraagt 2750,—. Van de daders is geen spoor. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND EINDHOVEN - Medewerkers van het Philips Natuurkundig Laborato rium en van de hoofdindustriegroep Medical Systems in Best hebben nieuwe apparatuur ontworpen, waarmee preciese beelden van in wendige organen en andere weefsels verkregen kunnen worden. Dit ge beurt zonder dat pijnlijke ingrepen of röntgenstraling nodig zijn. Zelfs onder zeer extreme proefomstandig- heden zijn geen bijwerkingen van de nieuwe methode gevonden. RENESSE - Voor alle mensen die zich op de een of andere wijze verdienste lijk hebben gemaakt voor de vele aktiviteiten, die ten bate van de Stichting Interieur Dorpshuis Renesse zijn gehouden, was vrijdagavond in het dorps huis een feestavond. Het was de bedoeling dat al deze mensen zouden worden bedankt voor hun medewerking en de organisatie had ook verschillende voor bereidingen getroffen voor de feestavond. De entreeprijs was opzettelijk laag gehouden en het was dan ook een gro te teleurstelling dat slechts vijftig mensen naar het dorpshuis kwamen. Ondanks de geringe belangstelling vond het programma toch doorgang. De aanwezigen dansen op de live muziek van Kees Hoogersteger (elec- tronisch orgel) en Piet de Keijzer (saxofoon). Notaris W. H. Klaassen verrichtte de trekking van de grote verloting. In totaal werden ongeveer 18.000 lote verkocht. Ook de geplan de Amerikaanse verkopign werd vrijdagavond gehouden welke f 400,— opbracht. Dankzij de verkop- ging en de entreegelden kwam de Stichting toch uit de kosten. STEENBERGEN - De direktie van Enka B.V. in Steenbergen zal met in gang van heden 320 van haar 350 me dewerkers nog maar de halve tijd la ten werken. Volgens direkteur E. Heukers komt dit door problemen met de afzet van garens voor auto banden in het buitenland. De proble men doen zich vooral voor in het Midden-Oosten en landen achter het ijzeren gordijn. In het eerste gebied worden de problemen veroorzaakt door oorlogshandelingen en in het tweede doordat daar geen bankga ranties voor worden afgegeven, al dus de Enka-direktie LONDEN - De vriendin van prins Andrew blijft de gemoederen van de Britten verhitten, zo zelfs dat Buc kingham voor het eerst heeft gerea geerd. Andrew (22) vertrok verleden week met de 25-jarige „soft- pornoactrice" Koo Stark naar het zonnige Caribische eiland Mustique. Volgens de Britse kranten, waaron der ook een aantal serieuze, was ko ningin Elizabeth, die in Australië vertoeft, niet op de hoogte van Koo's filmverleden en is de vorstin nu ver stoord. DEN HAAG - Minister Rood van binnenlandse zaken is door een drie tal vrouwelijke kamerleden aan de tand gevoeld over een konflikt tus sen minister Nypels van volkshuis vesting en zijn kollega Van der Stee van financiën. Nypels wil een experi mentele kindercrèche op zijn mi nisterie, en Van der Stee heeft daar bezwaar tegen, zo is de kamerleden Ter Veld (PvdA), Jabaay (PvdA) en Van Es (PSP) ter ore gekomen. Zij hebben schriftelijke vragen gesteld. KATWOUDE - Drie personen zijn zondag door een verkeersongeluk in Katwoude (N.-Holland) om het leven gekomen. Het zijn de 40-jarige F. C. M. van der Hulst uit Edam en zijn dochtertje S. M. van der Hulst. Het derde slachtoffer heeft de politie nog niet kunnen identificeren. Mevrouw Van der Hulst raakte gewond. Bij het ongeval waren twee auto's betrokken die frontaal met elkaar in botsing kwamen nadat de ene auto, bestuurd door het nog niet geïdentifi ceerde slachtoffer, te lang op de rij baan voor het hem tegemoetkomend verkeer bleef rijden. De verkeerd in halende auto bleek kort voor het on geval te zijn gestolen in Volendam. Een tweede inzittende in deze auto raakte eveneens gewond. broodje in de vorm van een stok brood. vlechtbrood of kleine brood jes. Hierna gingen de broodjes in de oven om gebakken te worden. In de koffieschop werd onder het genot van koffie met gebak alles over brood, de samenstelling, en de vele verschillende broodsoorten verteld door een voorlichtster van de Stich ting Voorlichting Brood. Het brood moet aan bepaalde kwaliteiten vol doen, daartoe is de bakker aangeslo ten bij T.N.O. in Wagenlngen Deze instelling komt op bepaalde tijden het brood keuren. Voldoet dit niet aan de gestelde eisen, dan kan de bakker een flinke boete verwachten. Inmiddels waren de broodjes In de oven klaar en konden de dames hun eigen gebakken produkt bekijken. De presidente dankte de heer en me vrouw llogenaar voor de bijzonder gastvrije ontvangst en bood hen een attentie aan. VLISSINGEN/ZIERIKZEE - Sportduikers zijn niet al tijd zo sportief als algemeen door hun organisaties wel wordt aangenomen. Tot die konklusie komt de Rijkspo litie te Water in Zeeland ruim een jaar na de invoering van de duisportverordening van de provincie Zeeland. Er worden volgens de adjudant C. Pasveer van de Rijkspolitie te Water in Vlissingen door sportduikers grote hoeveelheden kreeften en vissen meegenomen. andere waardevolle planten en voor werpen. De controle van de landpoli- tie is nog uitgebreider geweest, maar daar zijn z.o kort na het seizoen nog geen cijfers van bekend. De provincie Zeeland die de dui- kersportverordening op 1 juli 1981 invoerde ter bescherming van flora en fauna In de Zeeuwse wateren en ter verhoging van de veiligheid van de sportduiker heeft intussen al ze ventien duiksportvergunningen moeten intrekken wegens zeer grove overtreding. Er zijn in totaal 8679 van die vergunningen verstrekt. De duiksport-organisaties hebben destijds nogal fel geageerd tegen in voering van de Zeeuwse duiksport- verordening omdat men in het ver gunningenstelsel onder meer een aantasting zag in de vrijheid van de sportduiker. Zelfs sportduikers die ontheffing hadden gekregen voor de verboden duikgebieden, dus mensen die het vertrouwen genoten van hun organi saties en de provincie, kwamen met de mooiste kreeft en de grootste hoe veelheden vissen boven. Ook houden diverse sportduikers er zeer onspor tieve spelletjes op na, zoals het spie- zen en aanrijgen van platvissen die liggend op de bodem tegen sportdui* kers geen schijn van kans hebben. „Wij hebben nooit geweten dat zich onder de sportduikers zoveel stro pers bevonden", zegt adjudant Pas- Het afgelopen seizoen heeft alleen al de Rijkspolitie te Water op de Oostersehelde tijdens controle met vaartuigen honderd sportduikers ge verbaliseerd die in de weer waren met kreeften, aangeregen vissen en De politie in Zeeland is echter ge lukkig met de nieuwe duiksportver ordening. Vroeger waren er bijna geen mogelijkheden om dit soort stropersaktlvitelten aan te pakken, zegt Pasveer. Nu trekken alle politie korpsen één lijn bij de controle en dat heeft de zaak voor ons heel wat duidelijker gemaakt. Vroeger kon den wc onze beschuldigingen over stroperijen door sportduikers niet hard maken, dat kunnen we nu aan de hand van cijfers wel. Volgens Pas veer heeft de verordening tot nog toe niet bijgedragen tot verhoging van de veiligheid van de sportduiker. Er 2ijn ook dit jaar weer ongelukken met sportduikers gebeurd, meest met gediplomeerde mensen. Aanpassing De provincie Zeeland is bezig met een evaluatie van de duiksportveror- dening. Volgens coördinator R. Westerhout van de provincie zal aan de hand daarvan beslist worden of er aanpassing van de bestaande vergun ning moet plaatsvinden. Dat zou dan moeten gebeuren door het seizoen '83-'84 want dan lopen de eerste duiksportvergunningen af en moeten er nieuwe worden Aangevraagd. Het Comité Stichting Interieur Dorpshuis gaat gewoon door met ak- ties om gelden bij elkaar te krijgen. Binnenkort wordt een olieboilenak- tie gehouden. (Vervol van pagina 1) Door deze jubileumdag voelde ze zicli bemoedigend en gesterkt. Zij wenste tot slot de officieren veel wijsheid en sterkte voor de toekomst. Na samenzang leidde luitenant Dijkstra een kwis tussen drie groe pen, bestaande uit de oudere oud- officieren (luitenant De Pree, broe der Bokhoven en majoor Zuidema), de jonge oud-officieren (kapitein Kooiman en luitenant De Jong) en de huidige heilsoldaten (zuster Van Ves- sem, zuster Verkerke en broeder Rin- gelberg). Deze groepen kregen vragen te beantwoorden over het vijftig jarig korps in Zierikzee, over het Leger des heils wereldwijd en over de stad Zierikzee. De oudere oud-officieren kwamen als winnaar uit de bus met elf punten. Luitenant Dijkstra sprak vervol gens woorden van dank tot de jubi leumkommissie voor de geweldige inzet en tot alle broeders en zusters, die aan deze jubileumviering een bij drage leverden. Het kinderkoor zette de dienst voort met „Ik wil graag iets doen voor mijn Heiland". Bijbeloverdenking De Bijbeloverdenking werd ver zorgd door luitenant A. N. A. Dijkstra-Voorn. Zij ging in op de wa re vrijheid, die alleen kan bestaan in de gebondenheid aan God. Ze sprak over de offers, die met liefdekoorden aan het altaar worden gebonden. Voorafgaand daaraan was zij nader ingegaan op de veranderingen, die maatschappij, mens en geloof de af gelopen vijftig jaar hadden doorge maakt. De luitenant sprak ook over „gelegenheids Christenen", mensen, die alleen in tijden van voorspoed God dienen en over „verlegenheids Christenen", mensen die denken God niet nodig te hebben in tijden van te genspoed, die denken het allemaal wel alleen af te kunnen. Door de zangbrigade en met samenzang werd deze van blijdschap sprankelende ju bileumsamenkomst besloten. Oude Egyptische tempel ontdekt CAIRO - Ten zuiden van de pirami den van Gizeh bij Cairo is een Egyp tische tempel gevonden die waar schijnlijk ruim 3.000 jaar geleden in opdracht van de farao Ramses II werd gebouwd. Dit heeft het blad AL Achbar zondag gemeld. Ramses II was. volgens sommige geschiedkundigen, degene die farao was tijdens de uittocht van de Joden uit Egypte. Hij regeerde van 1304- 1237 vóór Christus. De tempel die gewijd was aan de god van de wijsheid Thot. werd bij toeval ontdekt. Een Egyptenaar die werkte aan de fundamenten voor zijn huis, stootte op zuilen. Het gebied werd direkt onteigend. Bij verdere opgravingen kwamen op anderhalve meter diepte de zuilen en muren van de tempel te voorschijn. Daarop wa ren hiërogliefen en schilderingen van Ramses II aangebracht. DEN HAAG - Dc Italiaanse mi nister G. Zamberletli, in zijn land verantwoordelijk voor de bescher ming van de bevolking, brengt van zondag 10 tot en met woensdag 13 ok tober een bezoek aan ons land om zich te informeren over de Neder landse organisatie van rampbestrij ding. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft dat zaterdag meege deeld. Samen met staatssekretaris Van Leijenhorst van binnenlandse zaken woont minister Zamberlcttl maan dag een vergadering bij op het mi nisterie van financiën over do organi satie van rampbestrijding 's- Middags volgt een bezoek aan decen trale meld- en regelkamer van d dienst centraal milieubeheer Rijn mond in Schiedam. Deltawerken Dinsdag bezichtigt minister Zam- berletti de Deltawerken en het nieu we academisch medisch centrum le Amsterdam. Woensdag bezoekt hij in Amsterdam het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3