Neergang FDP zet zich voort in Beierse verkiezingen Geen politieke aard verschuiving in België Poolse vrije vakbond Solidariteit opgeheven AGENDA SPD handhaaft zich Bankrover van Koblenz gepakt Nieuwe kans voor niet weg demokratie in Bolivia Cuba herdenkt „Che" Guevara „Unifil kan Paus Paulus II verklaarde Poolse priester tot heilige Werkloosheid in VS ruim 10% AFSCHUW EN WOEDE IN ITALIË NA AANSLAG OP SYNAGOGE Libanees leger zuivert Palestijnse kampen Onderzeeboot wellicht ontsnapt Stakingsoproep van Solidariteit (01110)6551 2 MÜNCHEN - In West-Duitsland zet de neergang van de Liberale FDP zich voort. De partij leed zondag bij de vrkiezingen in de deelstaat Beieren opnieuw een ver pletterende nederlaag. Ze slaagde er niet in herkozen te worden in het Beierse parlement, nadat ze reeds eerder uit drie andere deelstaatparlementen was verdwenen. Overwinnaar van de verkiezingen in Beieren werd, zoals verwacht de Christendemocratische CSU, die de ze deelstaat als sinds 25 jaar regeert. De CSU, die geleid wordt door Franz-Josef Strauss, haalde echter niet de 60 procent van de stemmen waarop ze gehoopt had. De in Beieren traditioneel zwakke Sociaaldemocraten van de SPD wisten zich te handhaven. Dit on danks het feit, dat enkele weken ge leden nog voorspeld werd dat de SPD een zware nederlaag tegemoet zou KOBLENZ - De W'estduitse recherche heeft een van de twee bankrovers gearresteerd die vorige week dins dag een spaarbank in Koblenz over vielen en negen mensen in gijzeling hielden. Dit heeft een woordvoerder van de politie in Koblenz maandag morgen bevestigd. De andere dader is nog voortvluch tig. De politie legde ook beslag op een deel van de buit van een miljoen mark. Ze wenste vooralsnog geen bij zonderheden te verstrekken over de arrestatie. De nog voortvluchtige bankrover is de 36-jarige Gerhard Denoit, die als laatste woonplaats Keulen had. Toen hij 15 was, werd hij tot zes jaar jeugdgevangenis veroordeeld. Daar na werd hij politieman in Noordrijn- Westfalen. In 1978 werd hij als poli tieman ontslagen na een fooroverlan op een supermarkt. Hij moest voor vier jaar de gevangenis in. Afgelopen jaar april kwam hij weer vrij. De po litie vermoedt dat Denoit zal probe ren met ongeveer 600.000 mark naar het buitenland te gaan, en wijst erop dat hij uiterst gevaarlijk is. HAR1S Het Nederlandse Unifil- detachement kan niet uit Zuid- Libanon weg, tenzij er andere troe pen voor in de plaats komen Dit heeft de kommandant van het Neder landse bataljon van de vredesmacht, luitenant kolonel H. G. A Geerlings, gezegd Hij deed deze uitspraak tij dens het bezoek dat minister Van Mierlo van defensie brengt aan Dutchbatt. Volgens Geerlings ..barst de hel los" in het gebied als Unifil vertrekt. Hij wijst er daarbij onder andere op, dat de christelijke milities van ex- majoor Haddad de laatste tijd „fort- se pogingen" hebben ondernomen het gebied aan te vallen. gaan in Beieren. De partij heeft nu geprofiteerd van de sympathie die Helmut Schmidt ten deel viel onder de kiezers na zijn vertrek als Bonds kanselier. Teleurstelling voor Groenen Teleurstellend verliepen de verkie zingen voor de milieupartij van de Groenen. Ze boekten in Beieren we liswaar meer stemmen dan ooit, maar slaagden er toch niet in de kies drempel van 5 prpcent te overschrij den en blijven dus buiten het Beierse deelstaatparlement. Hiermee werd het electorale sukses voor de Groe nen onderbroken. De afgelopen tijds waren ze er in zes achtervolgende deelstaatverkiezingen in geslaagd een doorbraak te forceren en kregen ze zitting in evenzovele deelstaatpar lementen. Twee partijen Het parlement in de Beierse hoofd stad München bestaat voortaan nog maar uit twee partijen: de Conserva tieve CSU en de SPD. Volgens de laatste computerberekeningen van de Westduitse televisie ziet de uitslag in Beieren er als volgt: CSU SPD FDP Groenen 58,8 procent (was 59,1) 31,7 procent (was 31,4) 3,4 procent (was 6,2) 4,4 procent (was 1,0) DARMSTANDT - Het Duitse ge nootschap voor taal en letterkunde heeft zijn naar de toneelschrijver Ge- org Büchner (1813-1837) genoemde prijs van 20.000 mark dit jaar postuum toegekend aan de Zweeds- Duitse schrijver Peter Weiss, die in mei op 65-jarige leeftijd overleed. RIAD/TEHERAN - Saoedi-Arabië heeft 69 Iraans pelgrims uitgewezen, die ervan worden beschuldigd te heb ben aangezet tot onrust in de heilige plaats Medina. Dat heeft het officiële Saoedische persbureau bekendge maakt. Volgens het Saoedische mi nisterie van binnenlandse zaken wa ren de 69 Iraniërs donderdagavond betrokken bij rellen, waarbij 19 per sonen werden gewond. Gemeenteraadsverkiezingen LA PAZ - Hernan Siles Zuazo is zondag beëdigd als president van Bo livia. Hiermee is een einde gekomen aan de militaire diktatuur van de af gelopen twee jaar. Kort voor de beëdiging van Siles Zuazo verklaarde generaal Guido Vildoso, die tot nu toe staatshoofd was. dat de strijdkrachten „geen aanleiding meer zullen zien de rege ring over te nemen, wanneer de de mokratie op verstandige wijze ge handhaafd wordt". De 69-jarige Siles Zuazo. die al eer der van 1956 tot 1960 het president schap békleedde, kondigde een zui vering van het officierkorps aan. Hij beloofde een „levensvatbare" demo kratie te zullen opbouwen in het land dat de afgelopen 18 jaar bijna onon derbroken is geregeerd door rechtse militairen. HAVANNA - „Iedereen in Cuba huilde die dag", herinnert huis vrouw Sylvia Ward zich de oktober dag vijftien jaar geleden toen Fidel Castro de dood van zijn revolutionai re kameraad Ernesto „Che" Guevara meldde. De op 14 juni 1928 in Argentinië ge boren Guevara werd een symbool voor linkse guerrillabewegingen over de gehele wereld. Na de Cubaan se revolutie mede te hebben geleid, stond Guevara aan het hoofd van een guerrillabeweging in Bolivia. Daar werd hij op 8 oktober 1967 gear resteerd, en, volgens Cubaanse funk- tionarissen, de volgende dag doodge schoten. De dag dat „Che" werd ge pakt wordt sinds die tijd in Cuba „de dag van de heroïsche guerrilla" ge noemd. BRUSSEL - De gemeenteraadsver kiezingen die zondag in België zijn gehouden hebben geen politieke aardverschuivingen opgeleverd. Ver geleken met diezelfde verkiezingen van zes jaar geleden zag het beeld, zondagavond omstreeks 23.00 uur er als volgt uit: in het gehele land heb ben christen-democraten terrein prijs moeten geven. In Wallonië hebben, de^ liberalen wat winst geboekt," "madf- in het Vlaamse land bewogen ze zich onge veer op het niveau van 1976. De socia listen hebben in Wallonië, tegen de verwachting in, vrijwel geen winst geboekt ten aanzien van de vorige ge meenteraadsverkiezingen en in het Vlaamse land zijn ze ongeveer gelijk gebleven. Echte winnaars zijn de „groene" partijen. Zes jaar geleden waren er nog geen milieupartijen die zich op het gebied van de gemeentepolitiek bewogen, maar hun poging om nu in de Belgische gemeenteraden voet aan de grond te krijgen heeft duidelijk succes gehad. Even duidelijk is dat een eveneens nieuwe politieke stro ming, de anti-belasting partij „respect voor arbeid en democratie" die haar volgelingen vooral zocht bij winkeliers, kleine ondernemers etc., geen voet aan de grond gekregen heeft. Kritiek op ontbinding Solidariteit VATICAANSTAD - Tijdens een feestelijke plechtigheid op het St. Pietersplein heeft paus Johannes Paulus II de Poolse priester Maximi lian Kolbe heilig verklaard. Kolbe gaf in augustus 1941 in het concentra tiekamp Aschwitz zijn leven voor een ten dode opgeschreven landge noot. Meer dan 150.000 mensen waren voor deze gelegenheid naar het St. Pietersplein gekomen. Onder hen waren tienduizenden pelgrims uit onder meer Polen en West-Duitsland. Een van de aanwezigen bij de plech tigheid was de nu 81-jarige Francis- zek Gajowniczek, wiens leven pater Kolbe in 1941 redde. Paus Johannes Paulus II heeft zon dag, na de heiligverklaring alle „mensen van goede wil in de wereld" opgeroepen voor zijn vaderland (Po len) te bidden. Verwijzend naar de ontbinding van het vakverbond Soli dariteit zei de paus ten overstaan van meer dan 150.000 mensen, onder wie veel Polen, dat de kerk de rechten van de arbeiders zal blijven verdedi gen. In verband met de stappen tegen solidariteit sprak hij van een „schen ding van de fundamentele rechten van de mens". Onder zijn gehoor was ook een de legatie van de Poolse autoriteiten, die naar Rome was gekomen voor de heiligverklaring van pater Kolbe. WARSCHAU - Het Poolse parlement heeft de nieuwe vakbondswet goedgekeurd. Tegen stemden tien afge vaardigden. Negen onthielden zich van stemming. Bij het van kracht worden van de nieuwe wet worden de ge schorste vrije vakcentrale Solidariteit en de andere bestaande vakbonden in Polen opgeheven. Hot Poolse parlement telt 460 afge vaardigden. Terwijl zij In alle ge moedsrust delibereerden woonden een 500-tal aanhangers van Solidari teit een mis bij in de St.-Andreas- kerk van Warschau voor de vakcen trale en voor de vrijlating van haar gedetineerde leiders, zoals Lech Wa lesa. Toen de uitslag van de stemming was bekendgemaakt, applaudiseer- den de parlementariërs Onder de tien tegenstemmers waren de vier le den van het katholieke blok Znak, de oud-voorzitter van de katholieke be weging Pax, Ryszard Reiff, de schrij ver Edmund Osmanczyk en de voor zitter van de consultatieve sociale raad, Jan Szczepanski. De nieuwe wet richt „nieuwe vak bonden" per bedrijf op Zij zullen het recht van staking hebben, maar on der omstandigheden die de prakti sche uitvoering vrijwel uitsluiten. De afgevaardigden hechtten ook hun goedkeuring aan een wet inzake de organisaties van agrariërs, waar van de bedoeling is de wedergeboor te van boerensolidariteit te voorko men. Hier waren geen tegenstem mers. Negen parlementariërs ont hielden zich. Ontstemming De opheffing van Solidariteit kan niet anders dan grote ontstemming teweegbrengen bij haar leden, die vóór de afkondiging van de staat van beleg met een kleine 10 miljoen wa ren. Blij daarentegen zouden naar ver wachting Polens communistische bondgenoten zijn, die bij voortdu ring hebben gewaarschuwd voor het politieke risiko dat Solidariteit bete kende en die aandrongen op terug keer naar de orthodoxe bonden onder communistische toezicht. HELSINKI - De Finse regering heeft zondag de mark met 6 procent gedevalueerd. Bovendien heeft ze besloten tot een prijsstop voor een groot aantal produkten. De maatre gel geldt tot 15 december. Het was de tweede devaluatie van de Finse mark in een week. GENÈVE - Afghanistan heeft het Internationale Rode Kruis gelast het land te verlaten. Dit heeft het inter nationale komité van het Rode Kruis (ICRC) zondag in Genève meege deeld. Waarom dit was gebeurd kon het ICRC niet zeggen. SAN SALVADOR - Het leger van El Salvador zegt zeker dertig linkse guerrillastrijders gedood te hebben in een aktie die volgde op een hinder laag van guerrillastrijders, die aan zes politiefuntionarissen het leven gekost zou hebben. WASHINGTON - In september za- tenin de Verenigde Staten 11,3 mil joen mensen zonder werk, overeen komende met 10,1 procent van de be roepsbevolking. Dat heeft het Ame rikaanse ministerie van arbeid be kendgemaakt. De cijfers houden in dat er in vergelijking met augustus 450.000 werklozen zijn bijgekomen en dat het werkloosheidspercentage 0,3 is gestegen. In 1940 werd een werkloosheids percentage van 14,6 genoteerd en het cijfer voor september is het hoogste sedertdien. Tweejarig kind gedood 133 zetels (was 129) 71 zetels (was 65) zetels (was 10) zetels (was BRUSSEL - De Belgische regering heeft het voor het komende jaar net to te financieren saldo vastgelegd op (omgerekend) ongeveer 24,6 miljard gulden (443,1 miljard Belgische fran ken). Dat komt neer op 10,5 procent van het bruto nationaal produkt. De Belgische minister van financiën, Willy de Clerq, heeft dat meegedeeld bij de presentatie van de nationale begroting voor 1983. WENEN/LONDEN - De psycho analytica Anna Freud, jongste doch ter van de grondlegger van de psycho-analyse, Sigmund Freud, is vrijdagnacht op 86-jarige leeftijd in Londen overleden. Dat heeft het Sigmund-Freud-genootschap in We nen bekendgemaakt. ROME - Afschuw en woede heersen in Italië na een aanslag van zaterdag op een synagoge in Rome. Een twee jarig jongetje werd bij die aanslag gedood. Zijn vierjarig broertje en zijn moeder behoren tot de 5 van de in totaal 34 gewonden die er zeer ern stig aan toe zijn. LONDEN - Lord Noel-Baker, de voormalige Labour minister die in 1959 de Nobelprijs voor de vrede ont ving, is in zijn woning te Londen op 92-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie bekendgemaakt. BEIROET - Het Libanese leger is (heden) maandagochtend begonnen het gebied van de Palestijnse vluch telingenkampen Sabra en Chatilla aan de zuidwestkant van Beiroet uit te kammen. Tevoren waren alle toe gangswegen afgezet. Het is de eerste maal dat het Liba nese leger een dergelijke aktie in de kampen uitvoert, waar op 16 en 17 september door Falangisten een bloedbad werd aangericht. Franse en Italiaanse militairen van de interna tionale vredesmacht die in de kam pen zijn gestationeerd, namen niet aan de operatie van het Libanese le ger deel. Aanhoudingen Deze aktie maakt deel uit van een algemene zuiveringskampagne waarbij het Libanese leger speurt naar wapens, munitie en mensen die illegaal in de hoofdstad verblijven. In de wijk Bourj Barajneh, in het zuidwesten van Beiroet, waar zich ook een Palestijns kamp bevindt, werden zondag 42 personen aange houden onder wie vijf Libanezen die door de politie werden gezocht. Voor ts werden grote hoeveelheden wa pens en munitie in beslag genomen. Zweedse opperbevelhebber: STOCKHOLM - De opperbevelheb ber van de Zweedse strijdkrachten, generaal Lennart Ljung, heeft zonda gavond als zijn mening te kennen ge geven dat de onderzeeër waarnaar al sinds 10 dagen wordt gezocht, wel licht het verboden gebied ten zuiden van Stockholm al heeft verlaten. In een verrassende uitspraak ver klaarde de generaal ook dat er „met zekerheid een boot in het gebied van Harsfjaerden is geweest". Het vaar tuig zou echter het zeegebied voor de marinebasis Muskoe al „op dezelfde dag hebben kunnen verlaten als waarop het voor het eerst werd gesig naleerd, namelijk op 1 oktober". Ook voor de afgesloten zóne van 30 bij vijf km was, volgens de generaal, zeker een onderzeeboot gesignaleerd. WARSCHAU - De ondergedoken leiders van het verboden Poolse vak verbond Solidariteit hebben zondag de Poolse bevolking opgeroepen 10 november te staken en te demonstre ren tegen het parlementsbesluit Soli dariteit buiten de wet te stellen. De oproep werd gedaan in een pam flet dat was ondertekend door vier ondergedoken leiders die deel uitma ken van de nationale coördinatie kommissie van de verboden vak bond Het pamflet circuleerde in Warschau. De datum van 10 novem ber is uitgekozen, omdat het dan twee jaar geleden is dat de vrije vak bond Solidariteit officieel werd gere gistreerd De aanslag werd gepleegd na een „Bar-Mitzah", een dienst waarbij jongens worden aangenomen als vol wassen leden van de Joodse religieu ze gemeenschap. Volgens een re- konstruktie van de politie stonden de daders in een zijstraat te wachten tot de gelovigen uit de synagoge kwamen. Toen gooiden zij handgra naten in de groepjes mensen. Zij be schoten de gelovigen met machinege weren, terwijl zij zich uit de voeten maakten. Van de daders ontbrak zon dag nog ieder spoor. Ooggetuigen Volgens ooggetuigen gaat het om twee tot vier mannen met een donke re huidskleur. De „Vuurgroep PLO- Rode Brigades" heeft zich in tele foontjes aan verschillende media voor dé aanslag verantwoordelijk gesteld. De politie hecht weinig ge loof aan deze melding. Paus Johannes Paulus II en presi dent Pertini van Italië spraken zater dag hun verontwaardiging uit over het gebeurde. Vlak na de aanslag hadden Joodse betogers felle kritiek op hen geuit, omdat zij verleden maand PLO-leider Yasser Arafat hadden ontvangen. De Joodse gemeenschap in Italië verweet de Italiaanse regering dat zij de Joden geen bescherming heeft ge boden. Hierom hadden Joodse groe peringen de afgelopen weken her haaldelijk gevraagd. Ook op de mas samedia werd kritiek geleverd, om dat zij met hun kritiek op Israël het anti-semitisme hebben aangewak kerd. Zaterdagavond trokken 2000 me rendeels jonge Joden door de Ro meinse binnenstad. Zij probeerden de zetel van de president te bereiken, maar de politie verhinderde dit. Hierbij kwam het tot ongeregeldhe den. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 -21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oostcrland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdeg Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Uitlenen van boeken. Van 18.30 tot 19.15 uur. Oostrrland „Oosterhof". Bejaardcnsoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theck. 18.30-20.00 Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Brouwershaven Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Tuinaanleg en onderhoud. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Nieuwerkerk Zaal achter Gereformeerde kerk. In terkerkelijke gespreksgroep. 19.30 Dinsdag 12 oktober Zierikzee Stadhuis. Vergadering advieskom missie onderwijs. 19.00 uur. Zeeuws Pannekoekenhuis. Kennis makingsavond NIVON. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Kreatie- ve avond C.P.B. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatie-zaal Geref. Kerk. Optre den toneelgroep met na de pauze le zing door John Matthews, imker te Noordgouwe over het wel en wee. Voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Westerschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Vergadering be heers kommissie dorpshuizen. 19.30 uur. Woensdag 13 oktober Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Cafetaria Marktzicht. Fraktieverga- dering P.v.d.A. 19.30 uur. Verenigingsgebouw. Streekvergade- ring NCVB. 20.00 uur. Donderdag 14 oktober Serooskerke Dorpshuis. Startvergadering „Dor penplan". 19.30 uur. Scharendijke Hervormd Verenigingsgebouw. Ver koping handwerken, vrouwengroep Contact. Van 14.00 tot 17.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijd. 20.00 uur. Vrijdag 15 oktober Zierikzee Chr. Scholengemeenschap MAVO LHNO. Officiële opening gereno veerd schoolgebouw. 15.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en Bingo avond, Bond van opzichzelf staan- den. 20.00 uur. Zaterdag 16 oktober Haamstede Slotlaan. Ringsteken te paard en in rijtuigen voor Interieur Dorpshuis. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Puzzelrit mac Spar ta. 14.00 uur. Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravondvoetbal. KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dinsdag 19 oktober Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugdfilm „De bende van hiernaast". 14.00 uur. Vrijdag 22 oktober Zierikzee Garage Braai. Inleveren goedei-en voor tweedehands wintersport beurs. 17.00 - 20.00 uur. Bruinisse Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Gemeenschapsruimte, theek. 19.30 - 20.30 uur. Nutsbiblio- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2