voor mensen met de laagste inkomens. Haal de folder op het postkantoor. DEURLOO VOOR KAMERBREED: Schiesser® ■Mï I I Ook dit jaar is er een eenmalige uitkering voor mensen met een minimum inkomen. Als u Bijstand of RWW ontvangt, krijgt u bericht van uw gemeente. In alle andere gevallen moet u de folder met het aanvraagformulier op het postkantoor halen. Of, als dat voor u bezwaarlijk is, bel 0017 en vraag om toezending. Ga in ieder geval na of u er recht op hebt. En wacht niet te lang! Vóór 15 novem ber moet uw aanvraag binnen zijn. Voor zelfstandigen met de laagste inkomens komt er een aparte regeling. hetGEsdiEnkEnliuis G. J. WILBRINK I A FUTEN GORDIJNEN VIT R AGE'S 29 verhalen uit de historie van Schouwens Westhoek Prijs f 29,50 VERS VLEES VOOR HONDEN EN KATTEN! AK,... Inbraak kan voorkomen worden GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET RUITERSPORT DE VRIEZE Schiesseris onzichtbaar mooier. JPLEUNB u kunt hen helpen PUZZELRIT M.A.C. SPARTA MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 10 Begin november verschijnt: door W. P. de Vrieze Teken nu in bij: FA. W. J. GOUDZWAARD 6. ZN Noordstraat 33-35 Haamstede Tel. (01115) 1331 HOOGERHUIS B.V. Hogezoom 194-200 Renesse Tel. (01116) 1343 1e kwaliteit, vers-diepgevroren LAPPEN PENS.per 1000 gram f 2,50 PENSper500 gram f 1,25 KIPGEHAKTper500gram f 1,50 RUND-KOPVLEES per500gram f 1,85 PAARDEVLEESper500gram 1 4,50 RUNDERHART per 500 gram f 4,50 SCHAPEVET (onmisbaar voor mooie vacht en goede konditie) per pakf 1,50 Voor kennels kwantum-korting. Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923 betrouwbare, storingsvrije beveiligingssystemen, deskundig aangelegd onder TBBS controle tel.: 01112-1267 OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend dat op de secretarie met ingang van 11 oktober 1982 tot en met 22 oktober 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, alsmede elke maandagavond gedurende die periode van 18.30 tot j 21.30 uur(na tel afspraak: 01114-1651), ter inzage ligt de ontwerp-b' schikking op de aanvraag om een vergun ning ingevolge de Hinderwet van: de heer G. J La Grand, Schoolstraat 36, Nieuwerkerk- voor hét oprichten, in werking brengen en in werking houden van een timmerwerkplaats op het adres School straat 36 te Nieuwerkerk. De ontv.frp-beschikkingen strekt tot het verlenen van een vergunning onder het stellen van voorwaarden w lordoor vaar, schade of hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager, de betrokken ad- i vfseörs en degenen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de aanvragen bezwaren in te brengen De bezwaarschriften moeten bij hot gemeentebestuur zijn ingorffend vóór 22 oktober 1982. ingek#fnen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. De persoonlijke gegevens van degenen die oen bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt Burgemeester en wethouders voornoemd, o i «erfei -ter, J. VAN BOMMEL De secretaris, J VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 7 oktober 1982 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard Onze nieuwe Flachrand setjes van Schiesser zijn zelfs onder de strakste Weding onzichtbaar. Dat komt door de perfekte manier van zomen en afwerken. Kom maar kijken: wat Schiesser maakt is zichtbaar en ónzichtbaar mooier. Perfektie is onze kwaliteit Voor al uw kleding Nieuwstraat 17 - Bruinisse Telefoon 01113-1205 Alleen 's maandagsmorgens tot 13.00 uur gesloten luiliniuiln «-—»« »-«— M nationale KoNeKte geestelijk gehandicapten giro tl 22 22 2™ Utrecht bank 70 70 70 333 (Uro.itl) Zaterdag 16 oktober Inschrijven vanaf 13.30 uur in Ons Dorpshuis te Nieuwer kerk. Start 14.00 uur. VOORDEURKNOPPEN Herman Jansen Nieuwerkerk De directeur-generaal van de Rijkswaterstaat heeft na mens de Minister van Verkeer en Waterstaat, overeen komstig art. 4 ln, lid 3 van het ontwerp van Wet tot uit breiding van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygië ne (Regelen met betrekking tot milieu-effectrapporta ge) de richtlijnen vastgesteld voor de milieueffectrap portage, inzake de projectstudie Keuze Grevelingen zout of zoet. Aan de richtlijnen liggen ten grondslag de adviezen van: de voorlopige Commissie voor de Milieueffectrap portage; de hoofdinspecteur van Volksgezondheid en Milieu hygiëne en de inspecteur Natuurbeheer en Open luchtrecreatie en van Cultuur Recreatie en Maat schappelijk werk; De richtlijnen en adviezen liggen ter inzage bij de Rijks waterstaat directie Zeeland, Vrijlandstraat 33 te Mid delburg. Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! zk Eenmalige uitkering Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10