LEGER DES HEILS ZIERIKZEE VIERDE GOUDEN FEEST MET 4 JUBILEUMSAMENKOMST Grote brandweerwedstrijden op industrieterrein Zierikzee DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1932 1982 Pleidooi NCOV: Meer invloed kleinbedrijf in provincies WA> Wi ve. BiJ-r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 11 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23197 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Reünie Zweefclub Haamstede ZIERIKZEE - Blijheid, intense getuigenissen, dankbaarheid en een rotsvast ver trouwen in de toekomst kenmerkten het hoogtepunt van de Leger des Heils jubileum- week ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van het Zierikzeese korps. Zaterdag werd dat hoogtepunt gevormd door een reünie van oud-heilsoldaten, korpskadetten en bevelvoerende officieren. Een dag van hernieuwde ontmoetingen, van herinnerin gen en vooral van vreugde over het feit, dat het korps in Zierikzee zich reeds een halve eeuw had weten te handhaven en in die tijd de blijde boodschap van het Evangelie had kunnen overbrengen op talloze mensen. Beekhuis de opdracht in de centrum plaats van Schouwen-Duiveland een korps te stichten. Een opdracht, waarin ze volledig slaagden. De jongsoldaten herinner den verder aan de oprichting van de Gezinsbond in maart 1933 aan de in gebruikneming van het gebouw in de Poststraat in 1935 en aan de vele ak- tiviteiten in „De Lichtboei" ten be hoeve van de dijkwerkers en huizen schoonmakers na de ramp in 1953. De zangbrigade liet zich vervol gens horen met ,,Geef mij vuur" en „Zing Hosanna". Daarna verzocht de huidige luitenant van het eerste uur naar voren te komen. De heer De Pree noemde zijn Zierikzeese perio de, een herinnering, die hij niet gauw zou vergeten. Hij memoreerde, dat het allemaal begon met een bezoek van het leger des Heils schip „De Fe- be". De belangstelling voor de diensten, die dan werden belegd, bleek matig: ongeveer zestig mensen. Toch was dit de aanzet voor genoem de opdracht aan De Pree en Beek huis. Verzoek Een van de toehoorders toen (broe der Mathijsse) verzocht namelijk het hoofdkwartier van het Leger des Heils in Zierikzee een korps op te zet ten. De beide luitenants gingen van start met een beginkapitaal van 10,—. „De belangstelling voor onze eerste openlucht samenkomst onder De Beuze was nihil", herinnerde de heer De Pree zich. Die tendens veran derde echter snel en er kwamen tij den voor dat de toehoorders de luite nants al stonden op te wachten. Hoogtepunten in die beginjaren waren volgens de heer De Pree het optreden van de muzikale Stormbri- gade op Schouwen-Duiveland en een bezoek van kommandant Vlas, toen de dienst in de Grote of Nieuwe Kerk bijna 1200 mensen trok. ZIERIKZEE - De jongsoldaten van het Zierikzeese Leger des Heisl korps presenteerden zich tijdens de jubileumsa menkomst op nostalgische wijze. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Vele oud-officieren gaven zaterdag acte de presence zowel bij de reünie als bij de jubileumsamenkomst aan het einde van de middag. Kapitein F. Bergsma bespeelde de piano tijdens de samenzang. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bijna honderd mensen, die ooit op de een of andere manier aan het Zierik zeese korps verbonden waren geweest, gaven zaterdag gehoor aan de uitnodi ging deel te nemen aan de reünie. Onder hen bevond zich ook de toenmalige luitenant (later bevorderd tot kapitein) J. A. de Pree (75), die in oktober 1932 het Leger des Heils korps in Zierikzee van de grond tilde samen met luitenant A. H. Beekhuis. Deze laatste kon zaterdag niet aanwezig zijn wegens het feit, dat hij herstellende is van een oogoperatie. Na een informeel samenzijn zater dagochtend in de Lichtboei en een ge zamenlijke lunch werd een bezoek gebracht aan het werkeiland Neeltje Jans. Om vijf uur kwamen allen weer bijeen in het gebouw in de Poststraat voor een fesstelijke jubi leumsamenkomst. Jongsoldaten Na samenzang en gebed, waarin broeder Bokhoven voorging, was het de beurt aan de jongsoldaten. Zij pre senteerden zich op ludieke wijze met een terugblik op de afgelopen vijftig jaar. Zo waren er zelfs een „mini De Pree en Beekhuis" gehuld in nostal gisch uniform. De jongsoldaten her innerden eraan, dat reeds in 1908 po gingen voor een korps in Zierikzee werden ondernomen door kapitein De Vink en luitenant Peters. De po gingen werden echter in 1915 gestaakt. In 1932 kregen De Pree en eerste soldaten-inzegeningen was overweldigend: ruim vijfhonderd mensen kwamen tezamen in de bo venzaal van het Huis van Nassau, zo dat de eigenaar tijdens de pauze moest verzoeken het perceel te verla ten, omdat het plafond begon door te buigen. Afscheid Verder memoreerde de spreker de revue „Wat doet het Leger des Heils met de jeugd" en de af scheidssamen komst van luitenant Beekhuis, die naar Ede moest vertrekken. In mei 1934 kreeg De Pree zelf bericht; dat op zijn diensten in Arnhem werd ge wacht. Hij besloot zijn toespraak za terdagmiddag met het citeren van een verslag over de afscheidsbijeen komst en de begroetingssamenkomst van de nieuwe bevelvoerende officie ren. De schriftlezing zaterdagmiddag werd verzorgd door zuster E. C. van Vessem. Zij las ps. 118 vers 124 t/m 129. Vervolgens was het de beurt aan een gelegenheidsmannenkoor met „God gaf Zijn Zoon voor mij". Het koor werd aangevuld met mannelij ke toehoorders, die door luitenant Dijkstra aangemoedigd werden hun „gebronste stemmen" te laten horen. Ook de belangstelling voor de Hierna informeerde luitenant Dijkstra of broeder P. Bakker (91) bereid was enkele woorden te spre ken. Broeder Bakker kwam naar vo ren en zei „het was niet de bedoeling", maar haalde vervolgens zijn reeds voorbereide toespraak te voorschijn. De krasse - toenmalige .- korpssergeant majoor legde een in tense getuigenis af. Hij zei dankbaar te zijn, deze jubileumsamenkomst te mogen meemaken, een kind van God te zijn en dat God zijn leven geleid heeft. „Ik ben een rijk mens", aldus broeder Bakker, die toegaf, dat hij ook moeilijke momenten had ge kend. Verder haalde hij enkele per soonlijke herinneringen op uit de vijftig jaren Leger des Heils korps in Zierikzee. „Dankbaar" „Er gaat heel wat in je om nu er voorafgaand aan de jubileumviering zoveel over het verleden werd gesproken", aldus zuster C. de Graaf. Zij memoreerde, dat haar moeder haar destijds als kind met het Leger des Heils had kennis leren maken en voelde zich daar nog steeds intens dankbaar voor. Zuster De Graaf, leidster van de Gezinsbond, toonde zich ook dankbaar voor het feit, dat God haar altijd trouw gehouden had. Vervolg pag. 3 Winnaars: korpsen Zierikzee en Wemeldinge ZIERIKZEE - De ploegen van Zierikzee en Wemeldinge hebben zaterdag de grote brandweerwedstrijd gewonnen, waaraan 23 korpsen uit de provincie Zeeland deelnamen. Op het bedrijfsterrein van de Kon. Zeelandia te Zierikzee werkten de korpsen een hoge druk brandweerwedstrijd af. De deelnemers waren in baan A en baan B ondergebracht. Zierikzee met H. J. Fiercns als be velhebber en D. Kouwenberg als commandant werd de winnaar in baan A en Wemeldinge was de sterkste in baan B. Twee brandweerlieden van het korps Zierikzee, voorzien van persluchtmas kers, haalden in dichte rook het bijna bewusteloze slachtoffer uit de toiletten- groep (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ondanks de zware regenval, waar mee ook de brandweerlieden te kam pen hadden, heeft elk korps zijn op dracht uitgevoerd. Hoewel de beide voorzitters van de jury voor de prijs uitreiking in de kantine van machi nefabriek NEMAG nog wel het een en ander hadden op te merken. De tij dens de wedstrijd gemaakte fouten werden in vlug tempo besproken en gevolgd door een goed advies. Door loting zat Zierikzee in de pou le met Arnemuiden, Axel, Wissen- kerke, Colijnsplaat, Middelburg, de Schelde 2, Hulst, Rilland, 's-Graven- polder, Philippine en Baarland. De scène van de oefening: in het ketel huis van de centrale verwarming had zich een gasexplosie voorgedaan. Er was brand uitgebroken en doorgesla gen naar de zoldering. In de toiletten- groep bevond zich in dichte rook een bijna bewusteloos slachtoffer, dat gered moest worden. De brandweer lieden gingen met persluchtmaskers op naar binnen en moesten ruim twintig mëter afleggen, voordat ze bij het slachtoffer waren. De eerste straal diende op het ketelhuis (met de vuurhaard) te worden gericht en de tweede straal op de doorslag. Stalen trapje EU korpsen vervulden de opdracht voor baan B. Dat waren: Wemeldin ge, de Schelde, Heinkenszand, PZEM Borssele, Ovezande, Kapelle, Vlis- singen, Zeelandia, Sas van Gent, Brouwershaven en Scharendijke. In het grondstoffenmagazijn was op de eerste verdieping achter in het gebouw in de stortkokcr brand uitge broken. Achter de vuurhaard lag het slachtoffer met een gebroken been. De gewonde kon pas worden gered, nadat de eerste straal op de vuur haard was ingezet. Om de gewonde te redden moesten de brandweerlieden via een steil sta len trapje omhoog. De brand was doorgeslagen door het dak en om een tweede straal op het dak te plaatsen werd gebruik gemaakt van een lad der. Brouwershaven en Scharendijke eindigden in baan B op de tiende en elfde plaats. Voordat de heer H. J. Doeleman, direkteur van de Kon. Zeelandia tot de uitreiking van de prijzen overging prees hij de vrijwillige inzet van de brandweerlieden, die zich op vrije uren inzetten voor de veiligheid van de burger. Dankwoorden waren er voor de juryleden, de heer C .Schout, wedstrijdleider en voor de direkties van Zeelandia en NEMAG. Uitslag. Baan A: 1. Zierikzee, 2. Ar nemuiden, 3. Axel, 4 Wissenkerke, 5. Colijnsplaat. 6. Middelburg, 7 de Schelde 2. 8 Hulst. 9. Rilland. 10. 's- Gravenpolder, 11. Philippine en 12. Baarland. Baan B: 1. Wemeldinge. 2. de Schel de, 3. Heinkenszand, 4. PZEM Bors sele, 5. Ovezande, 6. Kapelle, 7. Vlis- singen, 8. Zeelandia, 9. Sas van Gent, 10. Brouwershaven en 11. Scharen dijke. DEN HAAG - Voorzitter Vcninga van het Nederlands Christelijk On- dernemersverbond (NCOV) vindt dat het midden- cn kleinbedrijf op pro vinciaal niveau le weinig aandacht krijgt. Ook in de nieuwe kolleges van gedeputeerde is de positie van het midden- cn kleinbedrijf nief aan merkelijk versterkt, aldus Veniga maandag op dc jaarvergadering van zijn organisatie in Den Hang Het weinige geld warover de provincies beschikken voor regionaal ekonomi- sche beleid gaal veelal naar de regio nale ontwikkelingsmaatschappijen, waarvan het midden- en kleinbedrijf niet profiteert, aldus Vcninga De provincies zullen volgens hem ande re instrumenten ter beschikking moeten krijgen dan ze nu hebben om een ekonomisch beleid te voeren. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. yiMMWAMIiaWWWW/ Voor de blijmoedige is het al- C tijd feest. Spreuken 15 15 S Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Veel bewolking en vanavond en vannacht plaatselijk een bui; morgen overdag ook enkele opklaringen; mi nimumtemperatuur ongeveer 9 gra den; middagtemperatuur omstreeks 14 graden; matige naar west draaien de wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 15 okt. Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 9 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidoost 6 Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Minimumtemp.: 9 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 6 Vrijdag: Kans op neerslag: 80%. Minimumtemp.: 9 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: variabel 4 ZON- EN MAANSTANDEN 12 okt. Zon op 6.59, onder 17.54 Maan op 0.46, onder 16.38 Nieuwe Maan: 17 okt. (1.04) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 12 okt. 10.45 23.45 4.14 17.01 Doodtij: 12 oktober HET WEEROVERZICHT DE BILT. 11-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Een gebied met overvloedige regenval passeerde gedurende het weekeinde ons land. Plaatselijk ging dit gepaard met onweer. Opeen aan tal plaatsen viel meer dan 70 milli meter regen, zijnde de manndsom voor oktober. Een regengebied dat vanmorgen boven Engeland en west-Frankrijk was gelegen trok in onze richting cn zal vooral in de avond en nacht tot wat regen aanleiding geven. Daarna breidt een zwakke rug van hoge druk zich over ons land uit. Waarschijnlijk zullen we dan ook morgen de zon af en toe te zien krijgen. In het temperatuurverloop komt maar weinig verandering en er zal een matige meest westelijke wind waaien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1