KINDERBOEKENWEEK Lezend op reis Op reis in de wereld van het kinderboek De Gouden Griffel en twaalf andere bekroonde boeken Aktiviteiten in Zierikzeese bibliotheek retourtje ver Boekenweek op school Tekeningen voor kinderen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijda* 8 oktuber IS.82 Nr. 23196 9 Het wordt weer kinderboekenweek. Van woensdag 13 oktober af worden kinderen uitgenodigd op reis te gaan in de wereld van het boek, want de periode van 13 tot en met 23 oktober staat in het teken van reizen. Tenslotte vertonen reizen en lezen veel overeenkomsten. In beide gevallen vertrek je uit de alledaagse omgeving en kom je terecht in een andere wereld. Het grote voordeel van le zend op reis gaan is dat het nauwelijks geld kost (een boek lenen bij de bibliotheek kost niets of weinig) en de mogelijkheden zijn onbeperkt. Grenzen bestaan niet en het aardigste van alles is dat je elk moment kunt ver trekken. Sla je boek maar open In het hoofdstuk Dieren op reis" wordt uitgelegd waarom bepaalde dieren trekken. Vogels bijvoorbeeld vertrekken vóór de winter naar warmere oorden, maar ook vissen of mollen gaan nog al eens op pad naar andere gebieden. Verder wordt in het boek aandacht besteed aan: kaartlezen, voedsel uit verre lan den, vervoer vroeger, zwervende volken, wonen in een woonwa gen, kamperen, verdwaalde Bladerend door het boek ko men de jeugdige lezers waar schijnlijk al gauw in een nieuwe omgeving, ergens ver weg. En het aardige van een retourtje ver weg is, dat je altijd weer terug komt. Het is een prachtig boek geworden dat tevens als agenda kan worden gebruikt. Na een jaar kunnen de kalenderstroken eraf worden gescheurd, zodat een leuk verhalen- en kijkboek over blijft. De 28ste kinderboekenweek wordt 13 oktober geopend in het muziekcentrum te Utrecht. Daar worden tevens de gouden en zilveren griffels en penselen uitgereikt. In to taal heeft een jury dertien boeken bekroond. De Gouden Griffel gaat dit jaar naar een boek voor de leeftijdsgroep drie jaar en ouder. Het is een voorleesboek, getiteld ,,De eend op de pot" van Nannie Kuiper. De tekst is door haar in dichtvorm geschreven en Dagmar Stam verzorg de de illustraties. Het boekje handelt over een klein meisje dat niet op de grote mensen wc" durft te zitten. Ze geeft de voorkeur aan haar eigen pot je met een eendekop. De Gouden Penseel is dit jaar bestemd voor Joost Roelofsz voor zijn platenboek „Voor en achter". Het boek is door de illustrator van tekst voorzien. Het gaat in „Voor en achter" om tegenstellingen. Naast een tekening over „warm" staat er één over „koud". In totaal worden vijftien tegenstellingen in beeld ge bracht. De twee Zilveren Penselen worden uitgereikt aan Jenny Dalenoord, voor haar illustraties in „Muis, mol en rat" en Ralph Steadman voor zijn tekeningen in „Inspecteur Kaasja ger". bert Cumming met „Kijken en zien", voor 10 jaar en ouder, Paul Biegel met het boek „Haas" voor 12 jaar en ouder en Hadley Irwin met „Hidden Doe" voor 13 jaar en ouder. Griezels Vlag en wimpel Verder ontvangen negen schrijvers schrijfsters een zilveren griffel. Dit zijn: Kees Fens met het boek voor al le leeftijden „Nou hoor je het eens van een ander"; Roald Dahl met „De Griezels" voor 6 jaar en ouder; Boris Zhitkow met „Het verboden bootje" voor 7 jaar en ouder; Joke van Leeu wen met „De metro van Magnus" voor 8 jaar en ouder; Veronica Hazel- hoff met „Nou moe" en Christine Nöstlinger met „Het huis van Niemandsland" beide boeken voor de leeftijd van 9 jaar en ouder; Ro- De jury heeft uit een enorme stapel kinder- en jeugdboeken slechts der tien boeken uitgekozen. Er zijn na tuurlijk nog meer prachtige kinder boeken. Op de Vlag en wimpel lijst bijvoorbeeld staan de boeken ver meld die net niet in aanmerking kwamen voor een penseel of een grif fel. In „De Boekenmolen" een uitga ve van de commissie voor de collec tieve propaganda van het Nederland se Boek staat deze lijst gepubliceerd. „De Boekenmolen" is in iedere boe kenzaak verkrijgbaar. Tijdens de kinderboekenweek verschijnt een speciale uitgave, getiteld „Retourtje ver weg" die verkrijgbaar is voor 3,75 bij aankoop van een kinder- of jeugdboek. Het boek is bestemd voor kinderen van vier tot veer tien jaar en gaat over allerlei vor men van reizen. Op de eerste pa gina al worden kinderen uitgeno digd op zoek te gaan naar „reis boeken". Een paar voorbeelden zijn „Kruistocht in spij kerbroek" of „Alleen op de we reld" maar in de bibliotheek of boekenwinkel zijn natuurlijk volop andere voorbeelden te vin den. Agenda planten, toekomstvervoer en dit alles wordt afgewisseld met (soms spannende) verhalen over reizen. ZIERIKZEE - In de Zierikzeese bibliotheek aan het Groeneweegje worden tijdens de kinderboekenweek volop aktiviteiten georganiseerd voor lagere schoolkin deren en kleuters. Tenslotte is een bibliotheek een verza melplaats bij uitstek als het boek centraal staat. Het boekenweek-thema „reizen" wordt op diverse manieren naar voren gebracht. Van woensdag 13 oktober af wor den er in de „bieb" dagelijks filmp jes vertoond over reizen. De onder werpen lopen zeer uiteen. Er zit een filmpje tussen over Schiphol, maar ook een reportage over een volk in een ver land. De kinderen mogen vrijblijvend een kijkje komen ne men. Voor woensdagmiddag is er een programma opgesteld dat de titel Doe-middag meekreeg. Van half twee tot half 3 zijn alle kinderen tot zeven jaar welkom om met papier vervoersmiddelen te maken. Materi aal is in de bibliotheek aanwezig en er kan dus volop worden geknipt en geplakt. Van kwart voor drie tot kwart voor vier worden, kinderen van zeven tot negen jaar uitgenodigd om speciale kinderboekenweekpuz zels te maken. Verder zullen er aller lei vlaggetjes worden gemaakt van diverse landen, die in de bibliotheek zullen worden opgehangen. Verhalen Tussen vier en vijf uur kunnen kin deren van negen tot twaalf jaar luisteren naar spannende reisverha len, verteld door mevrouw Sacré uit Burgh-Haamstede. Ze zal ook dia's vertonen van haar reizen. Daarna kan deze groep ansichtkaarten ma ken, waarbij materiaal gebruikt wordt uit reisgidsen etc. De boekenweekfeestvreugde zal waarschijnlijk nog worden verhoogd als alle kinderen, die aan deze Doe- middag deelnemen, zich verkleden als een kind uit een ander land. Woensdag 20 oktober wordt er in de bibliotheek een film vertoond, ge titeld: „Op jacht in Holland". De film begint om twee uur en is bestemd voor kinderen tussen acht en twaalf jaar. Vrijdag 22 oktober om tien uur ver zorgt Elles Sayers van poppenthea ter „Al te Klein" uit Zierikzee een poppenkastvoorstelling over het the ma reizen. Alle kinderen van 6 tot 8 jaar zijn welkom. Poppenkast Tijdens de kinderboekenweek geeft zij nog drie poppenkast voorstellingen elders, namelijk: maandag 18 oktober in het dorpshuis te Renesse; dinsdag 19 oktober in het dorpshuis te Nieuwerkerk en don derdag 21 oktober in het Tonnenma- gazijn te Brouwershaven. De voor stellingen beginnen om twee uur. Tij dens speciale evenementen in de bi bliotheek (woensdagmiddag 13 en 20 oktober) kunnen geen boeken wor den uitgeleend. Verder zullen in de bibliotheek alle bekroonde boeken en de boeken van de „met vlag en wimpellijst" op een tafel worden uitgestald. Üok boeken die betrekking hebben op reizen krij gen een apart plaatsje. Bibliobus De bibliobus die in alle dorpen komt, krijgt volgende week een feestelijk uiterlijk, want de bus zal worden versierd met vlaggen uit al lerlei landen die door de kinderen zullen worden gemaakt. In de bus is materiaal hiervoor aanwezig. Verder is er een aardige kleurplaat verkrijgbaar, die een reizende biblio bus voorstelt. Kleuters Overigens worden de kleuters niet vergeten. Alle kleuterscholen heb ben een uitnodiging ontvangen om een kijkje te komen nemen in de Zie rikzeese bibliotheek. Er zullen dan dia's worden vertoond van een pren tenboek. Kortom er is van alles te be leven in de „bieb", maar daar is het ook kinderboekenweek voor. In het kader van de kinderboeken week organiseert het Zeeuws Kunstenaarscentrum te Middelburg van 9 tot en met 28 oktober een expo sitie van pentekeningen van Joke van Leeuwen Het zijn voornamelijk tekeningen voor kinderen. Joke van Leeuwen ontvangt dit jaar de Zilve ren Griffel voor haar boek „De metro van Magnus" Overige kinderboeken door haar geschreven en geïl lustreerd zijn „Een huis met zeven kamers" en „De Appelmoesstraat Is anders" De expositie is dinsdag en donderdag geopend van 10.00-17.00 uur, woensdag en vrijdag van 13,30- 17.30 uur en van 19 00-21 00 uur. Za terdag van 10.00-16.00 uur. De Tovertrein Door het land van licht en donker rijdt de rode tovertrein, die alleen bij jou kan stoppen als de seinen veilig zijn; als je af en toe kunt denken dat kabouters echt bestaan, omdat jij ze zelf gezien hebt in een bos hier ver vandaan; als je af en toe kunt zeggen dat de rpus jóu toch niet kent. omdat jij net als Klein Duimpje heel erg slim en handig bent; als je af en toe kunt dromen dat de goede toverfee ergens in jouw eigen land woont ja, dan neemt de trein jou mee. ZIERIKZEE - Op bijna alle kleuter- en lagere scholen wordt volgende week extra aandacht besteed aan het kinderboek. Kinderen mogen stukjes uit hun lievelings boek voorlezen, meester of juffrouw haalt de bekroonde boeken in de klas, boeken worden door kinderen uitge beeld en zo zijn er tal van mogelijkheden. Het thema reizen*' biedt daar genoeg ruimte voor. Ook de Schoolradio en de Ne derlandse Onderwijs Televisie besteden aandacht aan de kin derboekenweek. In het School TV-weekjournaal komen kinder boeken aan de orde. De Schoolra dio herdenkt 19 oktober het feit dat de serie „Lees met plezier" tien jaar bestaat. Tien jaar lang werd tijdens deze uitzendingen gepraat over kinderboeken voor kinderen in de lagere schoolleef tijd. Het programma besteedt ook aandacht aan schrijven en schrijvers en zal gedeeltelijk van de KRO-studio worden uitgezon den. Voor de kinderen die ernaar luisteren bestaat de gelegenheid om er via een opdracht aktief bij betrokken te zijn. fn een uitgave van NOT KRO /CPNB getiteld „Speelwerk- brief" staan volop tips en sug gesties voor onderwijzers on derwijzeressen om als „reisbege- leider" op te treden bij het uit werken van het thema reizen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld hun mening geven over de be kroonde boeken voor hun leef tijdsgroep (en daar kan wel eens iets anders uitkomen, dan wat de officiële jury heeft geformu leerd). Er kan op school een ruil- markt worden ingericht, zodat kinderen kennis kunnen maken met nieuwe boeken. Verder zijn in deze „Speelwerkbrief" ge dichten opgenomen die het the ma reizen kunnen inleiden. Hier naast een aardig kinderversje van Nannie Kuiper uit „Zo kan het ook".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9