m WEEK^® j^VANHETffi Bakkers presenteren zich tijdens week van het brood Oesterexport naar België zou kunnen worden uitgebreid Feestprogramma voor 400-jaar onderwijs Broodjes uitgedeeld in Zierikzee Goede samenwerking tussen kleuter- en lagere school Antilliaanse partijen naar nationaal kabinet Ambassadeur Van der Klaauw: STREEKNIEUWS 4 In de Zuidhoek werden aan de werknemers broodjes uitgedeeld. In een grote mand lagen krentebollen, tarwebollen en oogstbollen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode), ZIERIKZEE - Dit jaar is er geen zogenaamde dag-van- het-brood, maar staat het brood een hele week centraal. De diverse bakkerijen op Schouwen-Duiveland hebben dit via allerlei akties kenbaar gemaakt. Zo werden er kinderen of verenigingen uitgenodigd om de bakkerij eens van dichtbij te bekijken en de BB-bakkerij te Zie rikzee en bakker Hogenaar uit Haamstede kwamen don derdag met een opvallende presentatie van het dagelijks brood. Donderdagochtend werden alle patiënten en het personeel in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis door bakker Hogenaar getrakteerd op een leuk verzorgd broodmandje, dat was gevuld met allerlei soorten luxe 0 tussen de middag broodjes uitge- brOOujeS. deeld in de bedrijfskantine van de centrale werkplaats De Zuidhoek op het industrieterrein. Donderdag was de kantinedag in het kader van de wéék, van het bro'od'.'die tot en met zaterdag 9 oktober duurt. De bakke rij deelde 140 bruine bolletjes, 140 krentebollen en 140 tarwe-rozijnen- bolletjes, oftewel oogstbolletjes, uit. De Stichting Voorlichting Brood wil exploitanten en gebruikers van de bedrijfskantines wijzen op het feit dat uit een oogpunt van verstandige voeding het brood bij het twaalfuurt je een centrale plaats dient in te ne men. ,,In veel bedrijfskantines kennen 'ze tegenwoordig een ruim cafetaria assortiment en daarom wordt het brood thuisgelaten. De bakkers en ook de voedingsdeskundigen zijn niet gelukkig met deze ontwikke ling", aldus de heer G. Droppers, be drijfsleider van de BB Bakkerij. Voedingswaarde Brood is al meer dan zesduizend jaar een van de belangrijkste voe dingsmiddelen. De belangrijke voe dingswaarde en het plantaardige ka rakter van brood zijn er oorzaak van dat voedingsdeskundigen de con sumptie van brood juist in deze tijd propageren. Onder invloed van de welvaart zijn de voedingsgewoonten in Europa sterk gewijzigd. Er wordt meer vet gebeten, veel gesnoept, veel zoet gegeten en gedronken en voor vrijwel iedereen geldt, dat er te veel wordt gegeten. De laatste tien k vijftien jaar is het broodgebruik volgens de heer Drop pers teruggelopen en om die reden is twee jaar geleden de Stichting Voor lichting Brood in het leven geroepen. Het doel hiervan is uiteraard het brood te promoten en er weer volks- vocdsel nummer één van te maken. Afgelopen zaterdag werd de week van het brood officieel geopend door minister-president mr. A. A. M. van Agt. Op die dag verzorgden bakker Verwijs te Zierikzee, de BB Bakkerij en de Kon. Zeelandia een broodbuf fet aan de excursieleden, die een be zoek brachten aan het werkeiland Neeltje Jans. Onder meer was er van allerlei soorten brood een pijler ge maakt. Bakker Hogenaar deelt broodjes uit. Fruitkweker J. A. Dalebout uit Haamstede stelde voor deze aktie 120 appels beschikbaar. Met groot en thousiasme werden de meer dan hon derd mandjes in ontvangst genomen en vooral de direktrice van het zie- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) kenhuis, mevrouw A. Kortleve, toon de zich zeer verrast. Kantinedag De BB Bakkerij heeft donderdag Bruinisse BRUINISSE - Hoewel het feest van het 400-jarige onderwijs in Bruinisse voornamelijk voor de kinderen is, mag iedere bewoner van Bruinisse hieraan meedoen. Het programma voor woensdag 13 oktober t/m vrijdag 15 oktober ziet er als volgt uit: Woensdag: Deze eerste avond wor den alleen de genodigden en ouders van de leerlingen van klas 3 t/m 6 verwacht. 19.45 uur: Officiële ope ning in het Dorpshuis door de heer H. Schot, wethouder van onderwijs. Hieropvolgend een feestrede door burgemeester T. C. Hekman. 20.00 uur: Musical n.a.v. het 400-jarig bestaan, opgevoerd door de leerlin gen van beide lagere scholen. Vanaf 21.00 uur: bezichtiging van de ten toonstelling in het scholenkomplex van door de leerlingen gemaakte werkstukken, schoolfoto's en school- voorwerpen van vroeger. Lawaai-optocht Donderdag is het een slechte dag voor langslapers: Vanaf 8.30 uur gaan vanaf vier punten in Bruinisse de jeugd in een la waal-optocht met bellen en toeters op weg naar het scholencomplex. 8.45 uur: Officiële opening voor de schoolkinderen Tij dens deze opening zingen de kinde ren het Bruse volkslied en wordt de Bruse vlag gehesen. Deze dag staat geheel In het teken van de jeugd zelf met o.a. de film 500- jaar Bruinisse, de musical, verhalen van vroeger en bezoek aan de plaat selijke musea. Tentoonstelling open vanaf 13.30 uur (voor iedereen). De avond is gereserveerd voor de ouders van de kinderen van de kleu terscholen en de klassen 1 en 2. Bo vendien worden de oud-leerlingen en verdere belangstellenden op deze avond verwacht. Opening 19.45 uur. Musical: 20.00 uur. Braderie Vrijdag 15 oktober: 8.30 - 13.00 uur: Spelletjes in en rond het scholenkom plex. Bij slecht weer wordt uitgewe ken naar het Dorpshuis en de gym zaal. Vanaf 10.00 uur wordt op het schoolplein een braderie gehouden waarvan de opbrengst zal worden ge bruikt voor het verfraaien van de speelplaatsen. 12.00 uur: eten wat de pot schaft. Voor deze gaarkeuken moeten de kinderen vork en lepel meebrengen. Tijdens deze morgen wordt het ge heel opgeluisterd door draalorgelmu- zlek. Alle deelnemers aan de festivi teiten dragen kleding uit de tijd van Ot en Sien. willigerskorps van de brandweer die enkele kursussen hebben gevolgd. Vorige week ging de gemeenteraad akkoord met een krediet voor de aan schaf van een nieuwe spreider", een hydraulische tahg die de brandweer kan gebruiken om bij verkeersonge lukken een auto uit elkaar te trekken om verongelukten te bevrijden uit het wrak. Nieuwe vergaderruimte Sinds kort heeft Bruinisse er een fraaie ruimte bij voor kleine bruilof ten, grote verjaardagen en uiteraard vergaderingen voor 30 40 personen. Het is de kelder onder het Dorpshuis die na de ontruiming van jeugdsocië- teit ,,De Pul" grondig onderhanden is genomen. „Aan zo'n ruimte was in Bru een behoefte", zei J. Wiebrens, bestuurslid van de Stichting, het Durps'uus. „Vaak is een bestuurska mer te klein en een zaaltje te groot', aldus Wiebrens, die ook vertelde dat er leuke mogelijkheden zijn om deze ruimte te huren. Zo kan de kelder met - en zonder bediening gehuurd worden en mag eigen drank worden meegenomen. Het idee en ontwerp voor deze vorm van gebruik van de kelder komen van Wiebrens zelf. Het is een gezellig geheel geworden met een houten lambrizering, leuke sche merlampjes en een eigen barretje met koeling. Het timmerwerk is ver richt door A. Deurloo, het metsel werk door C. Kapelle, de bekleding door G. Bal. Voor het sanitair zorgde fa. de Korte-Beye en het schilder werk nam fa. Schults voor zijn reke ning. Benoeming leden advieskommissie Welzijnsbeleid Onlangs zijn de leden benoemd van de welzijnskommissie van Bruinisse. De voorzitter is de heer H. Schot. De leden zijn: de heer W. F. M. Vonk na mens de gemeenteraad; mevrouw H. M. Verton-v. d. Weel namens de vrou wenverenigingen. Nieuw in de kom missie is de heer L. S. Abraham- se voor kuituurzaken in de plaats ge komen voor J. Wiebrens; C. Heule na mens de sportzaken; eveneens nieuw mevrouw I. v. d. Houten namens de maatschappelijke zorg, ze is in de plaats gekomen voor de heer J. de Keyzer. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HILVERSUM - Uitbreiding van de televisiezendtijd is nodig om een ant woord te geven op het onevenredig grote aanbod van televisie uit het buitenland. Dat zegt de NOS, met oog op het op te stellen regeringsbe leid ten aanzien van de omroep in de jaren 1982-1986, in een notitie aan de kabinetsinformateur. DORDRECHT - Het bedrijf Chem- proha uit Zwijndrecht, dat chemi sche produkten verhandelt, heeft ja renlang vijftig ton chemisch afval in de rivier de Oude Maas geloosd. Dat heeft een onderzoek door de Rijkspo litie te water in Dordrecht en de ge meentepolitie te Zwijndrecht aange toond. Jaarvergadering te Nieuwerkerk NIEUWERKERK - In het schoolgebouw aan de Ribesstraat werd de jaarver gadering gehouden van openbare kleuterschool ,,De Kleine Dobbelsteen", on der voorzitterschap van de heer C. de Jonge, die als plaatsvervanger optrad voor de heer J. Pollemans. In zijn openingswoord sprak de voorzitter er zijn voldoening over uit dat de vergadering zo goed werd bezocht. Aanwezig waren ouders, maar ook personeel van de openbare lagere school en vertegenwoordigers van de peuterspeelzaal. De begroting 1983 werd door de aanwezigen goedgekeurd. Verder werd meegedeeld dat de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 82/83 gehandhaafd zal blijven. Het bedrag blijft 4,- per maand, voor het tweede kind uit 1 gezin bedraagt het 2,— per maand, hoofdleidster mej. W. P. Gaanderse sprak enthousi ast over de hulp die de school ont vangt van de ouders. Er werd veel werk verricht. Het schilders werk werd keurig uitgevoerd en ook de onderhouds- en de schoonmaakwerk - zaamheden werden op korrekte wij ze gedaan." De school telt dit jaar minder leer lingen dan verleden jaar. Verder deelde zij mede dat de school best nog wat spelmoeders kan gebruiken. Uitstekend De samenwerking tussen kleuter en lagere school werd uitstekend ge- WILLEMSTAD - De Antilliaanse politieke partijen hebben dinsdag een beginselverklaring ondertekend, die door vrijwel alle politieke leiders gezien wordt als een stap op weg naar een nationaal Antilliaans kabi net. Het uitwerken van een regeer programma voor zo'n kabinet zal echter nog veel voeten in de aarde hebben, zo werd eraan toegevoegd. De acht politieke partijen die in de Antilliaanse staten zijn vertegen woordigd, hebben alle de beginsel verklaring ondertekend. In de ver klaring wordt het zelfbeschikkings recht van ieder eiland erkend. Op grond van dit recht kan ieder eiland, aldus de verklaring, afzonderlijk beslissen of het staatsrechterlijke banden met Nederland handhaaft of dat het een zogenaamde aparte status wil. AMSTERDAM - Het gaat slecht met de tijdschriften in ons land. De neergaande lijn die zich vorig jaar al scherp aftekende heeft zich in 1982 verder voortgezet en het dieptepunt is dit jaar nog niet bereikt. Abonnee aantallen lopen terug en het adver tentievolume krimpt in. noemd. Er werd samen aan een groot projekt gewerkt getiteld .Verkeer en politie". Programma's worden uitgewisseld. T\vee leden van de ouderkommis sie, de heer Pollemans en mevrouw Slootmaker traden af. Ze worden op gevolgd door mevrouw Hart en de heer Regeer. Tijdens de rondvraag kwamen za ken aan de orde als: ouders in de klas, is de ouderbijdrage verplicht, en er kwamen vragen over gods dienstles. Na de koffiepauze gaf de heer Bree- man een demonstratie muziekmaken met eenvoudige middelen. De aanwe zigen kregen natuurlijk ook de gele genheid een deuntje mee te spelen. Na afloop ontving de heer Breeman welgemeende dankwoorden. Zeskamp bij 10 jaar Onderdak van de baan ZIERIKZEE - Op zaterdag 16 oktober zou er in het sportcen trum Onderdak in Zierikzee, ter gelegenheid van het tien jarig bestaan van de Zierikzee- se akkommodatie een zeskamp worden georganiseerd, waaraan alle zes de Schouwen- Duivelandse gemeenten met een ploeg zouden deelnemen. Vrijdagmorgen maakte Ap Zwart namens het organise rend komitee bekend, dat de zeskamp van de baan is. ,,Het is uitermate teleurstel lend", stelde hij. „Het lijkt wel of je vandaag de dag niets meer met sukses kunt organi seren. Aanvankelijk hadden alle gemeenten positief gerea geerd en met uitzondering van Duiveland definitief toegezegd te zullen komen. Nadat in het begin van de week eerst deze laatste gemeente afhaakte, volgde later Westerschouwen met definitief „neen" en alsof dat nog niet genoeg was, meld den Middenschouwen en Brou wershaven „nog niet klaar te zijn". We werden zodoende ge dwongen het vele werk in de prullenbak te gooien. In het komende weekeinde wordt nog overlegd of er niet een al ternatief mogelijk is, maar het is hoe dan ook een trieste affai- YERSEKE - Het Nederlandse bedrijfsleven zou veel meer gebruik moeten maken van „zijn" ambassades in de diverse landen. Dat zei dr. Ch. van der Klaauw, am bassadeur van Nederland in België, donderdagavond na afloop van zijn bezoek aan de mossel- en oesterteelt in Yerseke. georiënteerd op de mossel- en oeste rexport. Aan de export van mosselen naar België valt niet zo heel erg veel te verbeteren, maar de oesterexport zou nog veel meer uitgebreid kunnen worden, meent Van der Klaauw. Volgens Van der Klaauw zijn het vooral de kleinere bedrijven die on voldoende bekend zijn met de ex portmogelijkheden in het buiten land. Een ambassade is, aldus Van der Klaauw, een hardwerkend be drijf dat zich ook bezighoudt met het stimuleren en bevorderen van ex portmogelijkheden voor het Neder landse bedrijfsleven. Ambassadeur Van der Klaauw heeft, zich donderdag voornamelijk Van der Klaauw bepleitte in dit verband een gezamenlijke inzet van het bedrijfsleven om de promotieak- tiviteiten in België uit te breiden. Die gezamenlijke aanpak van het mossel- en oesterbedrijf in Yerseke is nog steeds niet van de grond geko men. Volgens Van der Klaauw moet daar snel verandering in komen. BRUINISSE Nieuw materiaal gemeente Gemeentewerken van Bruinisse gaat een z.g. klepelmaaier aanschaf fen. Dit is een gemotoriseerde grasmaaier voor kanten en sloten en voor ruw terrein. Op het gemeente huis komt een papiervernieti gingsmachine om geheime stukken te vernietigen. Voor deze aanschaf is krediet verleend tijdens de laatste gemeenteraad. Uitreiking brandweerdiploma's Volgende week dinsdag worden in de brandweerkazerne door burg meester Hekman de diploma's uitge reikt aan leden van het Bruse vrij- Het rekreatiepark ..Beekse Bergen" te Hilvarenbeek deelt uit tijdens de herfstvakantie. De toegang i* namelijk tus sen 17 oktober en 24 oktober vrij en verder zijn bijna alle attrakties gratis. In een feesttent worden jtperiale aktivitei- ten georganiseerd zoals: zelf pannekoeken en poffertjes bakken, wedstrijdjes, kinderspelen etc. Maar het i* ook tnope- lijk gratis een kort ritje te maken op een pony of *"lfs op een kameel, dicht bi) het *n/aripark

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4