Bestuur Reinigingsdienst houdt zelfde samenstelling Plan Lievense spoedig in verkleinde vorm uitvoeren COMPUTER NEEMT HAMER EN REITEL OVER VAN NATUURSTEENBEDRIJF Rode Kruis Schouwen zoekt bloeddonors Met machtiging tot doorvoeren eventuele BTW-verhoging Rapport over windenergie: Nog geen uitspraak over plaats spaarbekken STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 8 oktober 1982 Nr. 23196 3 SCHARENDIJKE - De gemeentelijke afgevaardigden die zitting hebben in het bestuur van de Reinigings dienst Scliouwen-Duiveland (twee per gemeente) kozen op de eerste vergadering in nieuwe samenstelling una niem hetzelfde dagelijks bestuur. In de „Putmeet" gin gen talrijke stembriefjes over de tafel, een formaliteit zo bleek. Duivelands afgevaardigde L. Meerman wilde zelfs het hele bestuur bij akklamatie herbenoemen, maar voorzitter a.i. W. den Boer hield Vast aan reglemen tair schriftelijk stemmen. Het bestuur was en is alsvolgt sa mengesteld: voorzitter W. den Boer, sekretaris-penningmeester C. Slab- bekoom, vice-voorzitter T. C. Hek man, plaatsvervangend sekretaris- penningmeester J. van Bommel, lid mevrouw J. L. Niemantsverdriet- Leenheer en voor Zierikzee als enige geen burgemeester: de heer P. de Rij ke. B.T.W.-tarief Eén agendapunt gaf stof tot praten: de herziening verordening reini gingsrechten. Het dagelijks bestuur van de dienst wilde op voorhand al een voorstel goedgekeurd zien door het algemeen bestuur, dat de wijzi ging behelst van de tarieven, met ,,in het achterhoofd" de gedachte dat de b.t.w. weieens gewijzigd zou kunnen worden. „Blijkens een ontvangen informa tie van het ministerie van Binnen landse Zaken is het noodzakelijk", aldus het voorstel, „om, in geval de B.T.W.-heffing een wijziging onder gaat, de heffingsverordening in een wijzigingsbesiuit te herzien. Zonder meer aanpassen is niet toegestaan". Reden voor het bestuur, om alvast maar zo'n herzieningsbesluit op tafel te leggen, voor het geval dét. Als vei ligheid, volgens Den Boer, stél dat het doorgaat. Voorbarig Vooral mevrouw Niemantsver- driet vond het voorstel wat al te voorbarig. De reinigingsdienst hoef de wat haar betreft niet achter te lo pen, maar ook niet voor. Geruchten, als zou er een B.T.W.-verhoging plaatsvinden, waren haar niet ter ore gekomen. De heer Hekman: „Dan zal er toch eerste een nieuwe regering moeten komen!" Voorlopig De voorzitter legde nogmaals uit, dat het maar een voorlopig besluit is, dat pas toegepast zal worden als de verhoging er door is. Ook de heer J. J. Geleijnse vond het „af gaan op ge luiden" een wat al te smalle basis voor dit voorstel. J. C. Hendrikse vond, dat er weinig kans is, dat het precies één procent zal zijn, kan meer of minder worden. „Moeten we dan een nieuw voorstel maken?", was zijn vraag. Sekretaris Slabbekoorn stelde de vraag of de vergadering wel met het principe-besluit eens zou zijn en zo ja, of de vergadering dan het dage lijks bestuur wilde machtigen naar bevind van zaken te handelen. „Wij weten ook niet of het een half, één of twee procent zal worden", was zijn argument. Blijft dan de vraag, waarom het D.B. dat met het voorstel van één procent verhoging kwam. De machti ging werd evenwel verleend, het ter tafel liggend voorstel teruggenomen. Nieuwerkerk NOORDWELLE - In het prachtige dorpshuis van Noordwelle ging woensdag de sociëteit voor ouderen van start. Beslist geen bejaardensoos, want de leden zijn niet bejaard zoals ze zelf zeggen. Dorpsgenoten boven de 50, en minder- validen zijn vanaf heden welkom op de woensdagmiddag (om de weekin het dorpshuis. Hier een foto genomen op de eerste officiële bijeenkomst van woensdag, waarop weinig woorden werden gezegd, maar des te meer gedaan: sjoel bak en biljart werden driftig gebruikt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGHHAAMSTEDE - De afdeling Schouwen (Westhoek) van het Neder landse Rode Kruis heeft het plan, binnenkort een donor-bloedafname avond te organiseren en roept alle gezonde inwoners op, zich hiervoor aan te melden. Er is nog steeds veel bloed nodigbloed van gezonde mensen voor zieke mensen. Zowel voor direkte transfusies in de ziekenhuizen als voor de berei ding van allerlei lang houdbare pre paraten, die eveneens voor de behan deling van bepaalde ziekten onmis baar zijn. Zo zijn er stoffen (immunoglobuli- nen), die dienen ter voorkoming van bepaalde infektie ziekten (zoals geel zucht: mazelen) en bijvoorbeeld teta nus. Het anti-Rhesus (D) immunoglo- buline is een andere belangrijke stof die dient om te voorkomen dat er z.g. Rhesus-babies" worden geboren. En niet te vergeten de verschillende stollingsfaktoren die in het bloed yan gezonde mensen aanwezig zijn en die uit het plasma kunnen worden geïsoleerd. Deze „stollingsfaktoren" kunnen aan patiënten met bepaalde stollingsafwijkingen worden toege diend (haemofilie patiënten). Zo zijn er steeds meer toepas singsmogelijkheden voor bloed en daaruit afgeleide stoffen. En juist omdat het bloed van gezonde mensen steeds meer en op allerlei manieren kan worden gebruikt om zieken te genezen, doet het Rode Kruis een be roep op gezonde mensen om bloed af te staan. Een mens heeft zelf 5 liter bloed en daarvan heeft men nog geen halve liter af te geven. Mensen tussen 18 en 65 jaar kunnen zich aanmelden via een kaart die bin nenkort in de brievenbus rolt. Voor alle zekerheid moet men dan nog een vragenlijst invullen over de gezond heidstoestand. Verder zal de bloed druk worden gemeten. liefst vijftien prijzen weg. De jury keek naar de struktuur en fijnheid van rijs, rook aan het produkt en proefde het ook nog. De heren Bouw man en Van den Berge kregen voor witte puntjes, roombroodjes en wit speculaas een eerste prijs. Voor de krentebollen en de bitterkoekjes werd een tweede prijs behaald. De derde prijs was voor wit, bruin en volkorenbrood en beschuitbollen. De bakkers kregen voor kadetten, cake,- melkbrood en boterkoekjes een eer volle vermelding. Voor het konsump- tiebrood werden twee diploma's uit gereikt. DEN HAAG - De gemeenten Den Haag en Zoetermeer hebben zich offi cieel kandidaat gesteld om de orga- nistie van de Floriade 1992 op zich te nemen. feRUINISSE Uitbreiding boekenbestand bibliotheek Door de gemeente Bruinisse is een bedrag beschikbaar gesteld aan de Culturele Stichting Bruinisse voor de uitbreiding van het boeken bestand en de inrichting van de bibli otheek. Door de bibliotheek was een bedrag gevraagd van 22.200,voor de aanschaf van een aantal jeugdboe ken en romans en boekenrekken. De gemeente heeft voor dit jaar 12.000,— beschikbaar gesteld en het resterende bedrag uitgesmeerd over de twee volgende jaren. Deze aan schaf behoort in feite nog bij de eerste inrichting van de bibliotheek. KAPELLE Lezing over gedrag en gehoorzaamheid Donderdag 14 oktober houdt kyno- logenclub Zeeland de maandelijkse kontaktavond. De heer v. d. Meulen- graafkeurmeester op het gebied van gedrag en gehoorzaamheid voor hon den, geeft een lezing (met film) over: Het opleiden van de hond tot lande lijk G. en G.-examen. De avond wordt gehouden in de Vroone te Ka- pelle en begint om 19.30 uur. SCHOUWEN-DUIVELAND - Er mag geen tijd verlo ren gaan met de verdere uitwerking van de plannen voor de aanleg van een energie-spaarbekken schrijft de kom missie „Appendix Plan Lievense" in een rapport, dat donderdagmiddag aan minister Deetman van onderwijs en wetenschappen werd aangeboden. Uitstel van beslis singen kan leiden tot stagnatie van een gezonde en ver antwoorde ontwikkeling van windenergie. Het Plan Lie vense zal echter in verkleinde vorm moeten worden uit gevoerd. Met het projekt, dat in het jaar 2005 gereed moet zijn, is een bedrag van rond de 8,8 miljard gulden gemoeid. Daar staat een besparing aan brandstof van rond een miljard gulden per jaar tegenover. In juli van dit jaar stelde de regering voor dat een spaarbekken ook eventueel voor de kust van Schouwen-Duiveland ge vestigd zou kunnen worden. Ook was de regering van mening dat het werkeiland Neeltje Jans in de Ooster- schelde niet bij voorbaat moet worden uitgesloten als één van de mogelijke lokaties voor de windcncrgicccn- trale. Over de definitieve plaats waar het spaarbekken moet komen doet de kommissie echter geen uitspraak in het rapport. Ingenieur Lievense had gedacht aan het Markermeer, maar de kom missie houdt de mogelijkheid open dat het energie-spaarbekken elders aal worden aangelegd en denkt onder meer aan een plek voor de kust van de Zuid-Hollandse eilanden. De kommissie heeft het plan. dat ir. L. Lievense uit Breda enkele jaren geleden aan de toenmalige minister voor wetenschapsbeleid Van Trier had voorgelegd, in opdracht van we tenschapsbeleid opnieuw bestudeerd en helemaal doorgerekend. Uit de studie is gebleken dat met een veel kleiner spaarbekken kan worden volstaan dan aanvankelijk was verwacht. Hiermee is tevens het bezwaar van het grote ruimtebeslag van het spaarbekken, dat Lievense had berekend op maximaal 165 vier kante kilometer, weggenomen De kommissie denkt aan een spaarbek ken met een omvang van 30 vierkan te kilometer en een waterkracht ver mogen van 1200 megawatt. De Breda se ingenieur had gedacht aan een ver mogen van 2400 megawatt. De kommissie wijst er in haar rap port op dat het projekt niet alleen rendabel is, maar ook veel werkgele genheid schept. Voor de aanleg van het spaarbekken zijn 19.000 manja ren nodig, voor de bouw van de wind turbines 35.000 en 900 manjaren per manent voor de bediening en het on derhoud van het systeem. Windturbine Een van de aanbevelingen uit het rapport is dat direkt begonnen moet worden met de ontwikkeling van een windturbine met een vermogen van enkele megawatts en een investe ringsbedrag lager dan 2000 gulden per kilowatt. In het demonstratie- projekl windturbines van het natio naal ontwikkelingsprogramma win denergie moeten windturbines van 1 megawatt en meer worden opgeno men. In mei 1.981 had een studiekomrnis- sle onder voorzitterschap van ir. G. Plantcma in een rapport het plan Lievense haalbaar genoemd. De kommissie kwam tot de konklusie dat een spaarbekken met een groot aantal (tot 1000) windmolens een voordelige zaak voor de energievoor ziening is. Er waren echter enkele be zwaren tegen hét rapport. De kosten van de ontwikkeling en bouw van de windturbines zouden niet goed zijn berekend. Deze zijn nu opnieuw bere kend. De huidige kommissie ver wacht dat het afgeslankte spaarbek ken hij een bedrijfstijd van vijftig jaar een besparing van rond de 40 miljard gulden aan olie en gas zal opleveren. Tevens was er veel kritiek op de enorme omvang van het spaarbek ken. Vooral milieubeschermingsor ganisaties hadden het er moeilijk mee dat een dergelijk projekt in het Markermeer moest komen. Voorts vonden enkele kritici het niet juist dat niet naar andere opslagsystemen was gekeken, zoals een ondergronds spaarbekken of opslag van perslucht in bijvoorbeeld uitgeloogde zout koe pels. NIÈVWERKERK - De electronica mei bijbe horende chip is in vele moderne bedrijven ge meengoed geworden. Een sprekend voorbeeld daarvan is het natuursteenbedrijf Timmerman b.v. in Nieuwerkerk, waar een pas aangeschaf te computer een groot deel van het produlslie- proces regelt. Hamer en beitel kunnen de kast in en grote kranen met electronisch gestuurde „zuignappen" nemen het zware til-werk over van de twintig vakmensen. Een stuk aangenamer werken, in een sfeertje van .alles is van ons" zoals de heer W. Chr. C. Timmerman vertelde tijdens een ,,open huis" voorde media. Timmerman is duidelijk trots op het bedrijf, en best wel een beetje terecht. Het groeide onderzijn leiding uit tot een bedrijf uan formaat, dat half Nederland voorziet van een in eigen be heer ontworpen, geheel nieuwe serie grafstenen. Na Het inzakken van de bouwmarkt de belangrijkste pijler van het bedrijf. Onder de naam M. v. d. Linden was de steenhouwerij at in de I9e eeuw bekend en gevestigd in Zierikzee in een zijstraat van de Oude Haven. Later overgenomen door Chr. C. Timmerman, vader van de huidige direkteur. Na de ramp van '53 begon de vernieuwing met on der meer de aanschaf van de eerste diamant-zaag, een investering van 2000.—. Computer gestuurd De enorme vlucht van de electronica is ook aan dit bedrijf niet voorbij gegaan: het «lot van het automatiseringsproces was de aan schaf van een computergestuurde polijstmachine. die ook werkt als er geen personeel bij is. In 1965 verhuisde Timmerman naar Nieu werkerk Hier had men volop de ruimte en werden de nieuwe machi nes geplaatst. Juist toen alles gereed was kondigde de toenmalige regering een bestedingsbeperking af, die bijna noodlottig werd voor de steenhou werij. Immers Timmerman had veel werk van restauraties van ker ken, aktiviteiten die toen op een laag pitje werden geict. Het roer werd volledig omgegooid in 1977 toen een her-oriëntatie plaatsvond. Resultaat: de automatisering van het produktieproces en een deel wan de administratie Kortom: een 143 jaar oud bedrijf, maar nog steeds jong. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE Bejaardenmiddag N.C.V.B. De N.C.V.B. afdeling bejaarden- werk houdt de bejaardenmiddag op woensdagmiddag 13 oktober, in het Hervormd Verenigingsgebouw aan het Vrije. Voor tijd: zie agenda. Kreatieye avond CPB Dinsdag 12 oktober wordt in het Hervormd Verenigingsgebouw te Zierikzee een kreatieve avond geor ganiseerd door de Christelijke Plat telandsvrouwen Bond. De onderwer pen waaruit gekozen kan worden zijn: werken met droogbloemeh, of met kurk, glasgraveren en gipsgie- ten. Voor tijd: zie agenda. BURGHHAAMSTEDE Aanrijding Op de hoek Julianastraat- Bernhardstraat kwamen donderdag twee auto's met elkaar in botsing. Bestuurder F. d. S. uit Halsteren zou geen voorrang verleend hebben aan bestuurder S. L. B. uit Burgh-Haam- stede, die op een voorrangsweg reed. De auto van B. raakte zwaar bescha digd en de auto van D. S. in mindere mate. OUWERKERK Kollekte De kollekte ten bate van de vereni ging Kinderzorg heeft voor het derde kwartaal 174,35 opgebracht. Ge vers en kollektantjes Mirande, Lin da, Cathy, Diana, Jantine, Krista, Cuusta en Ineke worden dank ge- NIEUWERKERK Kollektie Nierstichting De kollekte ten bate van de Nierstichting heeft in Nieuwerkerk 1919,91 en in Ouwerkerk 791,65 opgebracht. Totaal: 2711,67. Interkerkelijke gespreksgroep Maandagavond 11 oktober zal de interkerlijke gespreksgroep voor 't eerst in het winterseizoen weer bij eenkomen. Deze avond wordt gehou den in de gereformeerde kerk aan de Badhuisstraat. Iedereen is hartelijk welkom. OOSTERLAND Kollekte De kollekte ten bate van de Stich ting Kinderzorg te Middelburg heeft het bedrag van 477,20 opgeleverd. De gevers en kollektanten wordt dank gezegd. Kollekte De kollekte ten bate van het zen dingswerk van de Ger. Gemeente heeft 199,85 opgeleverd. Ook werd een bedrag van f 162,80 aan oud pa pier en vodden opgehaald. De gevers en kollektanten wordt dank gezegd. Bakkerswedstrijden In de veilinghallen te Goes zijn de ze week bakkerswedstrijden gehou den. Jan Bouwman en Jan van den Berge uit Oosterland sleepten maar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3