Kustprovincies tegen uitstel voltooiing Deltawerken Pools parlement begraaft vakbond „Solidariteit" deurloo hu Onderzeeboot in Zweden opnieuw bestookt Lubbers en Nijpels praten over zetelverdeling Regeling instandhouding kleine scholen AGENDA Brief aan minister Kabinetsformatie D'66 wil krachtige aanpak dijk verhoging Nieuwe proefmat vervangt beschadigde Zwarte leerlingen in Londen beter dan blanke Schippersaktie beëindigd Onderzoek stookkosten WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 MIDDELBURG - „Het is voor de gezamenlijke kust provincies onaanvaardbaar, dat de voltooiing van de Deltawerken wordt uitgesteld tot 1995, dus 42 jaar na de ramp van februari 1953. Wij dringen met de grootst mo gelijke klem aan op de voltooiing van de Deltawerken uiterlijk 1990". Aldus een schrijven van gedeputeerde staten van Zeeland, namens de kustprovincies Gronin gen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zee land aan de minister van verkeer en waterstaat, de heer Zeevalking. De brief werd geschreven naar aan leiding van de ontwerp-nota „Voort gang verzwaring zeeweringen op grond van de Deltawet". Deze nota heeft een aantal aspekten van alge mene aard, reden voor de betreffende provincies, zich gezamenlijk te bera den. Het schrijven aan de minister zegt, dat het laagstgelegen deel van ons land tegen overstromingen be schermd moet worden, letterlijk van levensbelang. „De veiligheid kan en mag nooit worden afgewogen tegen andere belangen", aldus de brief. De provincies, als toezichthouder op de waterstaatswerken en de water schappen, hebben hiervoor een speci ale verantwoordelijkheid. 1985 einddatum Na de ramp van 1953, bij de indie ning van het ontwerp voor de Delta werken, was het uitgangspunt dat al le werken ter uitvoering van deze weg ongeveer 25 jaar na de ramp, dus omstreeks 1978, zouden zijn voltooid. In de zeventiger jaren werd vele ma len met kracht 1985 als einddatum genoemd. Enkele jaren geleden werd voor het eerst gesproken over 1990 als voltooiingsdatum van (althans het belangrijkste deel van) de wer ken. De oorzaak hiervan zou gelegen zijn imde technische, voorbereidende sfeer, en had geen budgettaire oorza ken. Recent nog heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal het bijzondere belang van de zorg voor de waterke ring onderkend door het aannemen van de motie Koning c.s. Daarin ver zoekt de Kamer de regering zoveel als enigszins mogelijk bij ombuigin gen bezuinigingen die uitgaven te ontzien, welke noodzakelijk zijn om de bevolking de beoogde veiligheid tegen overstromingsgevaar te waar borgen. De minister stelde toen dat dit van zelf spreekt. Nog in augustus jl. gaf Zeevalking te kennen de motie te zul len uitvoeren. Temporisering Volgens de nota is niettemin, voor namelijk om budgettaire redenen, niet aan „een zekere temporisering" te ontkomen. De voltooiing van de werken wordt echter volgens de nota niet eerder verwacht dan in 1995, dus 42 jaar na de ramp. Dit is voor de ge zamenlijke kustprovincies onaan vaardbaar. Naast het principieel andere ka rakter van de veiligheid in vergelij king met andere belangen, wijzen de provincies nog op het feit dat het hier niet om strukturele uitgaven gaat, maar om werken van aflopen aard. „Wij tekenen daarbij overigens nog aan dat volgens de nota bij de uitvoering van de werken hat accent ligt op de jaren na 1985, waarbij 40 van de uitgaven na 1990 dienen plaats te vinden. De in de nota ge noemde meerjarencijfers worden op geen enkele wijze „hard gemaakt", evenmin bestaan garanties voor het daadwerkelijk ter beschikking ko men van bijvoorbeeld de gelden van de begroting 1983", aldus de brief. Garanties „Gelet op de gang van zaken in het verleden, vragen wij duidelijke ga ranties dat de werken in het te kiezen richtjaar ook daadwerkelijk worden voltooid." Tot slot dringt men er op aan, dat de eventuele demissionaire status van het kabinet niet vertragend zal werken op de besluitvorming over de nota. STOCKHOLM - De Zweedse marine heeft in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw de onbekende onderzeeboot bij de marinebasis Musko met dieptebommen bestookt. Dit heeft een militaire woordvoerder bekendge maakt. Eerder waren tenminste dertig bommen geworpen om te trachten de onderzeeër naar het oppervlak te dwingen. In officiële kringen werd vernomen dat de zweedse marine zich energieker toont in de akties om de onderzeeboot van onbekende nati onaliteit te dwingen naar boven te komen. De militaire woordvoerder wilde berichten in een zweedse krant niet bevestigen, als zou een andere vreemde onderzeeër de zóne rond de basis van Musko zijn genaderd. Vol gens de krant „Dagens Nyhater" werd de tweede onderzeeër donder dagavond gesignaleerd in de baai van Mysingen, buiten de baai van Horsfgarden. Volgens het dagblad is ook de tweede onderzeeër met diep tebommen bestookt, toen deze zich bij de zwaar bewaakte noordelijke ingang naar de baai bevond. DEN HAAG - De fraktievoorzitters van CDA en VVD, Lubbers en Nijpels, hebben zich donderdag óntifer leiding van informateur Schiólten gebogen ovef de departementale indeling en de zetelverdeling in het te vormen kabinet. Vandaag - vrijdag - zullen ze hun besprekingen met Scholten voortzetten, zo heeft de woordvoerder van de informateur bekend gemaakt. Het onderwerp vrede en veiligheid zijn. Ingewijden wijzen er op dat de is voorlopig van de agenda afge- verschillen op dit punt niet al te voerd. In politiek Den Haag wordt moeilijk te overbruggen waren, aangenomen dat CDA en VVD elkaar maar dat de knelpunten vooral lig- op het punt van de plaatsing van gen bij het bereiken van een akkoord kruisraketten zeer dicht genaderd op sociaal-ekonomisch terrein. DEN HAAG - De kans is groot dat de glastuinbouw een extraatje van twintig miljoen gulden krijgt. Een woordvoerder van het ministerie van landbouw en visserij heeft na afloop van een gesprek tussen minister De Koning en voorzitter Van der Veen van het Landbouwschap verklaard dat er financieel „nog wel een uit- loopje mogelijk is". De woordvoer der van h?t Landbouwschap noemde een bedrag van twintig miljoen gul den. DEN HAAG - Alles moet in het werk worden gesteld om de 70 mil joen gulden te vinden die nodig zijn om „verdere vertraging van de nood zakelijke dijkverhogingen langs de kust te voorkomen". Dit zegt de fraktie van D'66 in een uitegeven verklaring. Het bedrag van 70 miljoen dat vol gend jaar nodig zal zijn is niet te vin den in de begroting van het ministe rie van verkeer en waterstaat en daarom zou de minister van finan ciën dit bedrag extra ter beschikking moeten stellen, zo menen de Demo craten. Mocht dit laatste niet mogelijk zijn dan zou het ministerie van financiën de benodigde bedragen moeten voor financieren, daarbij gebruik makend van het feit dat de begrotingen van verkeer en waterstaat na 1986 meer ruimte zullen bevatten in verband met het gereed komen van de Ooster- scheldewerken. Overleg Overleg over deze mogelijkheid tussen de minister van financiën, de betrokken provinciale besturen en de Unie van Waterschappen zou op de kortst mogelijke termijn moeten plaatsvinden, zo menen de Democra ten. D'66 vindt dat de verantwoorde lijkheid voor de nu ontstane situatie ten volle ligt bij die frakties die beslist niet wilden kiezen voor dijk verhoging rond de Oosterschelde, toen dat nog mogelijk was. De vaste kommissie voor verkeer en waterstaat van de Tweede Kamer tal maandag op uitnodiging van de Unie van Waterschappen een werk bezoek brengen aan dijkversterkin gen in noord-oost Groningen, bij Lo- bith en in Zeeland. DEN HAAG - Kleine scholen die eigenlijk zouden moeten verdwijnen, maar die in 1985 onder de wet op het basisonderwijs bestaansrecht krijgen, mogen nu niet worden gesloten. Door daling van leerlingentallen moeten thans veel ontheffingen worden verleend. Een en ander heeft er toe geleid dat staatsse- kretaris Hermes van onderwijs en wetenschappen een nieuwe regeling heeft ontworpen die vandaag in een notitie aan de Tweede Kamer is voorgelegd. Daarin komen vaste leerlingenaan tallen voor, waaraan het recht voor voortbestaan van kleine scholen ont leend wordt en waarmee gewerkt kan worden bij het verlenen van ont heffing. De leerlingentallen zijn gro ter naarmate de gemeenten meer in woners tellen. Aantallen De bewindsman heeft de gemeen ten in vier groepen ingedeeld: met meer dan 100.000 inwoners, van 100.000 tot 50.000 zielen, van 50.000 tot 25.000 ingezetenen en de kleinere. Er kan automatisch een nieuwe ba sisschool komen als de kleuter- en la gere school er rcspektievclijk 30 kleuters en 95 leerlingen tellen, 25 en 75, 20 en 55, en 12 kleuters en 38 leer lingen. Dc ontheffingsnorm ligt lager als de basisschool de enige is van een be paalde richting of zuil binnen een straal van drie kilometer. Van grote naar kleine gemeenten zijn deze aan tallen: 20 kleuters en 60 leerlingen, 17 en 53, 13 en 37, en 8 en 22. Het gaat om scholen die in een geï soleerde kern of woonwijk liggen, of staan verkeer of milieufaktoren ver wijzing van leerlingen in de weg, dan kunnen scholen beneden die normen blijven voortbestaan. Gelijke richting Een bestaande lager school hoeft niet te verdwijnen als ze in bijzonde re omstandigheden verkeert, en er bovendien binnen anderhalve kilo meter geen school van gelijke rich ting is. Afhankelijk van de gemeen tegrootte is de opheffingsnorm dan: 21 kleuters en 65 leerlingen, 17 en 50, 15 en 40, of 8 en 25. Is er binnen drie kilometer geen school van dezelfde zuil dan gelden lagere normen: 13 kleuters en 40 leerlingen, 10 en 30, 8 en 20 of 8 en 15. BERN - Het Zwitserse parlement heeft een wetsontwerp aangenomen dat de eigenaars van kerncentrales onbeperkt aansprakelijk maakt voor schade als gevolg van nucleaire onge lukken, zelfs in tijden van oorlog. De wet zal waarschijnlijk volgend jaar in het staatsblad worden opgeno men. BATON ROUGE - Bij een oudheid kundig onderzoek aan de universi teit van Louisiana is gebleken dat de Indiaanse terpen in die staat wellicht ouder zijn dan de piramiden van Egypte. NEELTJE JANS - Er zal toch een nieuwe proefmat met een lengte van 150 m worden gemaakt voor proef- werkzaamheden voor de pijlerdam. Deze week raakte de tweehonderd meter lange proefmat beschadigd door de zuigmond van de Cardium. Een woordvoerder van de afdelng voorlichting van Rijkswaterstaat deelde mee dat zowel de bovenmat als een nieuwe proefmat zal worden gelegd. De nieuwe 150 m mat komt in de Roompot naast de 200 m ondermat te liggen, een karwei waarmee de Car dium twee dagen bezig zal zijn. Dat betekent dat de Cardium twee dagen later naar de Hammen vertrekt dan gepland. De 150 m mat krijgt volgens de woordvoerder zuiver een funktie als proefmat voor het afrollen van een tegelmat, zuigproeven en kopbalkpo- sitionering. De financiële gevolgen vallen wel mee, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. „De waarde van er varing die je opdoet met een nieuwe mat kan niet in guldens worden uit gedrukt," verklaarde hij. LONDEN - Bij een onderzoek op 12 middelbare scholen in Londen is ge bleken dat zwarte leerlingen beter resultaten behalen dan blanke kinde ren. De Londense kinderpsychiater Mi chael Rutter konstateerde dat van de zwarte scholieren 10 procent ten minste een eervolle vermelding krijgt, terwijl dit percentage bij blanke leerlingen zes bedraagt. On der de negerkinderen haalde negen procent ten minste vijf tienen in een vak, terwijl dat bij blanke leerlingen met slechts vijf procent het geval was. Rutter die verbonden is aan de yni-, versiteit van Londen, schrééf deze verschillen toe aan een grotere moti vatie bij de zwarte leerlingen, vooral onder de meisjes. ROTTERDAM -AMSTERDAM - De aktie van binnenschippers voor de instelling van een toerbeurtsysteem, met bodemtarieven voor het vervoer van lading naar de Noordduitse ka nalen, is beëindigd. Op een schip- persvergadering in Rotterdam is besloten het voor bevrachters en ver laders aanstootgevende publikatie- bord, waarop de vrachten gemeld zouden moeten worden, te verwijde ren. Dat is nu gebeurd, zo heeft een woordvoerder van het inmiddels op geheven aktiekomité meegedeeld. Van de 266 schippers die aan een stemming over hardere akties deel namen bleken er 135 voor te zijn. Dat was naar de mening van het aktieko mité een te krappe meerderheid om door te gaan. DEN HAAG - De gas- en lichtreke- ning zal de komende jaren een steeds groter deel van de netto-inkomens van met name de lager betaalden opslokken. De energiekosten van mi nimumloners zullen in 1985 negen tot tien procent van het inkomen belo pen (in 1980 vijf tot zes), die van de modale werknemer (36.000 gulden bruto) zeven tot acht procent (in 1980 vijf) en die van een werknemer die twee maal modaal krijgt zeven pro cent (vier procent). Dat heeft het Nederlands Ekono- misch Instituut becijferd in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangele- genheden. WARSCHAU - In het Poolse parlement wordt eind de ze week het officiële doodvonnis over de vrije vakcentra le Solidariteit voltrokken. De leden van de Scjm komen vandaag en zaterdag bijeen voor het aannemen van de nieuwe vakbondswet, waarmee alle bestaande vakbon den worden ontbonden. Sinds de afkondiging van de noodtoestand was de aktiviteit van Solidariteit opge schort, maar nu wordt dc vrije vakbeweging illegaal. De sfeer in het land is gespannen en er zijn de Polen weinig mogelijkhe den gelaten om hun misnoegen te uit en. Met hun machtsvertoon bij de be togingen van 31 augustus hebben de autoriteiten getoond dat ze elk verzet in de klem willen smoren. Maar de spanning Is wel zo hoog opgelopen dat aarstbisschop Jozef Glemp een voorgenomen reis naar Rome heeft afgezegd. Het stakingsrecht wordt in de nieu we wet drastisch beperkt. Stakingen zijn toegestaan ter ondersteuning van ekonomische en sociale eisen, maar alleen als alle bemiddelingsmo gelijkheden zijn uitgeput. Politieke en solidariteitsstakingen zijn verbo den. In een „kritieke ekonomische si tuatie" kan het parlement het sta kingsrecht voor onbepaalde tijd op schorten. Onder de staat van beleg en de staat van oorlog zijn stakingen verboden. Zaterdag 9 en zondag 10 oktober Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter A. M. Dorrestein, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel- Tandarts F. van der Vliet, Varre- markt 1, Zierikzee, tel. 01110- 6190 neemt waar voor Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Badhuisstraat 3, Nieuwerkerk. Tel. (01114) 1228, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Vrijdag 8 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Dorpshuis. Feestavond Comité Stichting Interieur Dorpshuis. 21.00 uur. Zaterdag 9 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Zondag 10 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Tuinaanleg en onderhoud. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Nieuwerkerk Zaal achter Gereformeerde kerk. In terkerkelijke gespreksgroep. 19.30 uur. Dinsdag 12 oktober Zierikzee Stadhuis. Vergadering advieskom missie onderwijs. 19.00 uur. Zeeuws Pannekoekenhuis. Ken nismakingsavond NIVON. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Kreatie- ve avond C.P.B. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Vergadering be- heerskommissie dorpshuizen. 19.30 uur. Woensdag 13 oktober Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Verenigingsgebouw. Streekvergade- ring NCVB. 20.00 uur. Donderdag 14 oktober Zonnemaire Café Bommenede. KlsvcTjas- wedstrijd. 20.00 uur. Vrijdag 15 oktober Zierikzee Chr. Scholengemeenschap MAVO Advertentie weekend servicedlenst tel. (01110) 6255 LHNO. Officiële opening gereno veerd schoolgebouw. 15.00 uur. Zaterdag 16 oktober Haamstede Slotlaan. Ringsteken te paard en in rijtuigen voor Interieur Dorpshuis. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Puzzelrit mac Spar ta. 14.00 uur. Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravond voetbal, KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dinsdag 19 oktober Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugdfilm „De bende van hiernaast". 14.00 uur. Vrijdag 22 oktober Zierikzee Garage Braai. Inleveren goederen voor tweedehands wintersportbeurs. 17.00 - 20.00 uur. Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Garage Braai. Tweedehands winter sportbeurs. 11.00 - 17.00 uur (inleve ren goederen 9.00 - 11.00 uur). Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Hoorzitting welzijn. 20.00 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi, Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Vrijdag 29 oktober Renesse Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersporten demonstratie skigymnastiek. 20.00 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Dinsdag 2 november Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Hoorzitting. 19.30 Big „S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 9 oktober: hard rock festi val: 14.00 uur: Kees en de snelbin ders, 16.00 uur: Fitzkin, 18.00 uur: Bourbon Street. 20.00 uur: Exciter, 22.00 uur: Highway Chile. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden; vrijdag 20.00-24 00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur 4 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2