HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Richtlijnen opgesteld voor peuterspeelzalen in Zeeland ELEKTRO LIEVENSE deurloo mode J u kunt hen helpen Stichting Overleg Kindercentra Zeeland Ambtenaar hielp privé-detective Ontsnapte gevangenen op vrije voeten WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- My RSV-rapport vertraagd ABOP: Salariskorting moet van tafel Doden na hinderlaag in Belfast Bekord aantal bezoekers op Floriade Filmweek in Amsterdam Ontwikkelingshulp Lager huishoud- onderwijs weg? Dankert leidt plaat Stars for Unicef in Wat biedt de BEELDBUIS? falB" b kt nationale kollekte" geestelijk gehandicapten giro II22 22 2"" Utrecht bank 70 70 70 333 (3*70.3*31 /ltKllUbbStUt ivitunaouui/ Vrijdag «oktober mz Nr.-zaim, Advertentie ZIEKIKZEE/MIDDELBURG De provincie Zeeland kent 97 peuterspeelza len en drie kinderdagverblijven. De dagverblijven kennen een eigen rijksbij drageregeling met wettelijke regels. Bij de peuterspeelzalen ligt dat anders. Landelijk wordt er gewerkt aan een concept voor een wet op de kinderop-, vang. Het Zeeuws Overleg van de Stichting Overleg Kindercentra Zeeland heeft een inleiding geschreven over de kinderopvang en een richtlijn gegeven voor subsidie-regels voor een peuterspeelzaal. Dit om toch enige lijn aan te ge ven voor de peuterspeelzalen zelf, maar juist ook voor de gemeenten die één en ander in het welzijnsprogramma moeten regelen. Het Zeeuws Overleg bestaat uit af gevaardigden van twaalf regio's, waar alle kindercentra bijhoren. De kindercentra hebben de inleiding en de richtlijn al ontvangen en de ge meenten hebben de stukken in sep tember toegestuurd gekregen. Ouders Peuterspeelzalen bieden aan peu ters de mogelijkheid om samen met leeftijdsgenootjes en onder vaste des kundige leiding enkele ochtenden per week buiten het gezin door te brengen. De peuters spelen in kleine groepjes met allerlei materiaal. Het kind leert met andere peuters en vol wassenen om te gaan. De ouders wor den zoveel mogelijk bij de speelzaal betrokken. Gesprekken met ouders over de peuter en over de speelzaal vormen een belangrijk onderdeel van het werk. Daar horen ook ouder avonden, bezoeken aan de speelzaal, bestuur en ouderkommissie bij. Binnenspeelruimte In de richtlijn wordt gesteld dat een peuter 5 mJ ruimte tot zijn be schikking moet hebben en de speel zaal zelf minimaal 50 mJ groot moet zijn. De binnenspeelruimte dient mo gelijkheden te bieden voor fietsen, glijden, klimmen, spelletjes en pop penspel. „Zowel een waterbak als een zandbak zijn zeer gewenst", staat in de richtlijn. Een buitenruim te hoort er gewoon bij, vindt de Stichting. Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. ARNHEM - Gelderland, tot voor kort Nederlands rijkste provincie, komt voor 1983 een bedrag van 2,3 miljoen gulden te kort. Indien de aangekondigde herverdeling van het provinciefonds doorgaat, zal dat te kort zelfs oplopen tot meer dan 3,7 miljoen gulden. DEN HAAG - De Surinaamse rege ring is voornemens Nederland te vra gen een eind te maken aan aktivitei- ten van komplotteurs tegen het be wind van Paramaribo. Dat is verno men van de Surinaamse ambassade in Den Haag. ASSEN - De minister van verkeer en waterstaat heeft de 46-jarige Veendammer A. W. werkzaam bij de Rijksdienst voor Wegverkeer in Veendam uit zijn funktie ontheven en geschorst. De man bleek gegevens over tennaamstellingen van kente kens door te spelen aan zijn plaatsge noot, de 28-jarige J. B. Deze gebruik te die gegevens voor het uitoefenen van zijn werk als privé-detective. Beide mannen werden afgelopen augustus al aangehouden door de rijkspolitie Drenthe wegens heling. Het betrof hier de 115 opgeloste in braken in Noord-Drenthe, aldus een woordvoerder van de rijkspolitie Drenthe woensdagavond. Geen ruimte AMSTERDAM - De justitie in Amsterdam heeft woensdag vijf ar restanten op vrije voeten gesteld om dat er voor hen geen ruimte in de Ne derlandse gevangenissen was. Zij waren in Amsterdam door de politie aangehouden. Dit heeft het aktiecen- trum van de Politiebonden in de hoofdstad meegedeeld. Volgens een woordvoerder ging het om mensen die reeds waren veroor deeld. Zij waren uit de gevangenis ontsnapt of niet teruggekeerd van proefverlof. In een telexbericht aan de mi nisters van justitie en binnenlandse zaken merken de gezamenlijke poli tievakbonden op, dat de suggestie alsof het met de „werkdruk" bij de Amsterdamse politie wel mee zou vallen, door de'akties wordt weer legd. „Indien de Amsterdamse poli tie op aanvaardbaar niveau kan funktioneren, blijken overduidelijk de knelpunten", aldus de verklaring. Volgens de bonden moet hieraan ten behoeve van de Amsterdamse ge meenschap op zeer korte termijn een eind te komen. Vraag naar de wasbare en s-t r-e-t-c-h kwaliteiten Mol 5-7. Zlvrlkse* ROTTERDAM - De industriebon den F.N.V. en C.N.V. hebben woens dag van de raad van bestuur van het Rijn-Schelde-Verolme-concern te ho ren gekregen, dat er een vertraging van minstens een week is opgetreden bij het uitbrengen van de zogenoem de sterkte/zwakte-analyse. Deze studie moet het in moeilijkhe den verkerende concern maken in op dracht van het ministerie van ekono- miscbe zaken. Het was één van de voorwaarden waaronder minister Terlouw dit jaar bereid was een „allerlaatste" steunoperatie van 300 miljoen gulden uit te voeren. De resultaten van de sterkte zwakte-studie zouden, zoals oor spronkelijk het plan was, donderdg of vrijdag naar Den Haag gaan. Het ziet er nu naar uit, dat minister Ter louw pas op z'n vroegst eind volgen de week ovër het rapport zal kunnen beschikken? Uit de analyse zal volgens in dustriebond F.N.V. blijken, dat het vooral slecht gaat bij de scheepsrepa- ratiebedrijven R.D.M. en Wilton Feijenoord en bij de Gasturbinefa- briek Thomassen in Amsterdam. Vlissingen Men vreest ook reorganisatie bij de machinefabriek in Breda en bij De Schelde in Vlissingen en bij Verolme- IJsselmonde. Op deze prognoses van de in dustriebond heeft de concernleiding geen kommentaar willen geven. Ook in het dinsdag gepubliceerde half jaarbericht kwam R.S.V. niet met voorspellingen over de toekomst. AMSTERDAM - Het voorstel voor een algemene korting van 1,65 pro cent op de salarissen van onderwijs gevenden moet van tafel. Dit eist de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP). Alle dertien dis tricten zijn opgeroepen hiervoor ak- ties te voeren. Hiertoe is dinsdag in Amsterdam besloten. Komt minister Deetman niet op zijn voornemen terug dan komen er stakingen in delen van het onder wijs. Dit hebben de distrikten van de ABOP vastgelegd. Met de genoemde eis dient als inzet voor de akties dat over de werkgelegenheid in het on derwijs en het werkgelegenheidsbe leid serieus overleg op gang wordt gebracht. De exta salariskorting staat op de agenda van de bijzondere kommissie voor georganisaeerd overleg over de rechtspositie van onderwijsperso neel. Deze komt volgende week woensdag op verzoek van de mi nister bijeen. Aan de hand van de re sultaten bepalen de ABOP-districten of en zo ja wanneer en waar het on derwijs wordt stilgelegd. ROTTERDAM - De milieudienst van Rijnmond (D.C.M.R.) heeft pro cesverbaal opgemaakt tegen Shell vanwege een, naar de mening van de dienst, ernstige overtreding van de vergunning voor de wet op luchtver ontreiniging, enkele weken geleden. Shell heeft, toen wegens ernstig ge vaar voor smogvorming de zoge noemde waarschuwingscode 3 was ingesteld, verzuimd bij het stoke over te schakelen op het verbruik van laagzwaveiige olie. De groep peuters kan minimaal uit tien en maximaal uit zestien peuters bestaan. De groep moet voldoende mogelijkheden bieden voor onder ling kontakt en de twee leidsters moeten voldoende individuele aan dacht en verzorging kunnen geven. De Stichting is van mening dat de ou derbijdrage per maand maximaal 35,— moet bedragen. BELFAST - Een Britse militair is donderdag in het graafschap Arr- magh in het zuidwesten van Ulster omgekomen nadat hij met zijn voer tuig in een hinderlaag was gereden. Hij werd beschoten waarna hij de macht over het stuur verloor en zijn wagen in botsing kwam met een an dere auto. De bestuurder daarvan, een gevangenisbewaakster, kwam eveneens om. Van de daders ontbreekt elk spoor. AMSTERDAM - Als de Floriade '82 in Amsterdam Zuid-Oost zondagmid dag 10 oktober haar poorten sluit, zullen naar verwachting 4,5 a 4,6 mil joen mensen een bezoek aan de ruim zes maanden geleden geopende inter nationale tuinbouwtentoonstelling hebben gebracht. Volgens de organi satoren is dit ongeveer tien procent meer dan het bezoekersaantal op de Floriade van tien jaar geleden en der halve eev rekord. Vast staat, dat er meer buitenlandse bezoekers zijn ge weest dan in 1972. Naar schtting kwam dit jaar 20 a 30 procent van de bezoekers uit het buitenland tegen 10 procent op de Floriade 1972. AMSTERDAM - Met een film van de onlangs overleden Duitse filmer Rainer Werner Fassbinder is donder- ,dag de edukatieve filmweek, de 21ste Festikón, in The Movies in de höofd- stad geopend. Tot 13 oktober worden 125 speelfilms en dokumentaires, waaronder ongeveer 40 premieres vertoond. Voorheen werd het Festi kón gehouden in het Singerkomplex te Laren (N-H.). Deze keer is gekozen voor de beslotenheid van The Movies in Amsterdam. In het speelfilmprogramma staan twee beroemde filmers centraal: Rai ner Werner Fassbinder en Ettore Sco- AMSTERDAM - In het regeerak koord van het nieuwe kabinet moet staan dat anderhalf procent van het nationaal inkomen moet worden besteed aan ontwikkelingshulp. Maar wanneer het nationaal inko men daalt, dan moet deze 1,5 pro centsnorm worden losgelaten in die zin dat het budget niet zal verminde ren. Dit schrijven elf organisaties op het gebied van ontwikkelingssamen werking in een brief aan kabinetsin formateur Scholten. In de brief staat verder dat de mi nister voor ontwikkelingssamenwer king drotere. bevoegdheden moet krijgen met betrekking tot het bui tenlands en ekonomisch beleid. De organisaties pleiten voor verminde ring van het aantal landen dat voor rang krijgt bij de hulp. Belangrijkste maatstaf dient te zijn dat de betrok ken regeringen zich richten op sprei ding van macht, kennis en inkomen. We moeten onze problemen niet af wentelen op die landen die zich van uit een zwakkere positie nauwelijks kunnen verweren, aldus de brief. De elf organisaties zijn: de Neder landse Vereniging voor een Nieuwe Internationale Orde, Evert Vermeer Stichting, Pax Christi, Bond van Ontwikkelingswerkers, Solidari- dad, SOMO, Kontaktgroep Neder landse Vrijwilligers, Vrouw, Kerk 2/3 Wereld, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Lankhorststich- ting en het CNV. GRONINGEN - Het lager huis houd- en nijverheids-onderwijs, het LHNO, moet verdwijnen. De school verlaters van deze vorm van onder wijs nemen een uiterst zwakke posi tie in op de arbeidsmarkt. De meisjes die het LHNO volgen, kunnen beter naar de lagere technische school gaan, in afwachting van het nieuw te ontwikkelen voortgezet basisonder wijs. Tot die konklusle komt de regiona le raad voor de arbeidsmarkt in het rapport over de positie van de school verlaters in de provincie Groningen. Het rapport kwam tot stand in sa menwerking met het sociologisch in stituut van de rijksuniversiteit Gro ningen. Meer dan dertig procent van de meisjes die zonder diploma de school af gingen krijgt geen baan. Meisjes die wel een diploma halen komen sneller aan het werk. BRUSSEL - De strijd tegen honaer en armoede in de wereld moet volle dig geïntegreerd worden in de ont wikkelingspolitiek van de Europese Gemeenschap. Dat heeft de voorzit ter van het Europees Parlement, de socialist Piet Dankert, woensdag in Brussel gezegd op een bijeenkomst waar een nieuwe aktie ten behoeve van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, werd gepresen teerd. Unicef gaat een grammofoon plaat verkopen met een boodschap van Dankert op de hoes. V/oensdag zei Dankert, dat een vijf de van de wereldbevolking onvol doende voedsel heeft, maar dat we in die wereld wel een miljoen dollar per minuut uitgeven voor bewapening. In de geïndustrialiseerde westelijke wereld bestaat de tendens om, nu we zelf diep in de (economische) zorg zit ten de noden van de Derde Wereld te vergeten. Dat mag niet, aldus de voorzitter van het Europees Parle ment. ZATERDAG 9 OKTOBER NED. 1: Don Quichot en Sancho ra ken bij een gevecht betrokken, om dat zij verdacht worden van diefstal. Niet agressief gaat het toe in het filmpje van de Pink Panther. De aan valler is de titel van nieuwe jeugdse rie waarin Ben Dyker de centrale fi guur is. De NCRV start het avond programma met de Harold Lloyd show. Prinses Diana van Engeland komt dan op het scherm in een ge filmd portret. Nadat het panel de juiste zoon bij de juiste vader ge plaatst hebben in Zo vader, zo zoon. Gaat Maggie Forbes weer aan het werk. Na het journaal en Studio Sport brengt de NCRV nog een afle vering van het koorzangprogramma U zij de glorie. NED. 2: De AVRO richt zich tot de jeugd met de Mini-bios. Pim Jacobs fungeert weer als spelleider in het spelletje Babbelonië. MIES treedt voor het voetlichting en wordt bij gestaan door Toots Thielemans en Louis van Dijk. De Farlows stellen alles in het werk om Sue Ellen met haar zoontje te bewegen op hun ranch te blijven. Dit is te zien in Dal las. Na de aktualiteiten volgt nog een aflevering van Vegas, waarin de drugshandel een belangrijke rol zal spelen. ZATERDAG 9 OKTOBER NED. 1: 9.20, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 11.00 Teleac; 16.00 Don Quichot; 16.25 Pink Panther; 16.45 De aanvaller; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De Harold Lloyd show; 19.25 Lady Di; 20.15 Zo vader, zo zoon; 20.40 Maggie Fprbies; 21.37 Journaal; 21.55 Studio Sport22.25 U zij de glorie; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. NED2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.25 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.56 De mini- bios; 19.15 Babbelonië; 20.00 Jour naal; 20.28 MIES; 21.30 Dallas; 22.20 Televizier; 23.00 De toestand in de wereld; 23.10 Sportpanorama; 00.10 Zondag 10 oktober, Nederland 1: 21.40 uur: ,,De roerige jaren '60". Met o.a. de protestzanger Donovan. NED. 2: Vader Charlie tracht bui tenleven in een nonnenconvent te brengen door de plaatsing van een tv- toestel. Dat stuit op een enorme te genstand van de moeder overste. Ontdek je plekje brengt dit keer een bezoek aan Willemstad, waarna de hitparade beklommen wordt in Top- pop. hartslag en lichaamstempera tuur komen aan bod in het program ma Artsenij. Na de vast programma onderdelen van de NOS neemt de KRO het over en start met een kwar tiertje Charlie Chaplin. Terugkeer in Brideshead is de titel van een nieuwe serie. Het verhaal speelt zich af op een landgoed in 1944 dat ingericht werd als militair kamp. Tot slot van de avond komt dan nog de rubriek Tussen Keulen en Parijs op het scherm. ZONDAG 10 OKTOBER NED. 1: 9.30, 13.00 en 17.55 Nieuws voor doven; 11.00 Eucharistieviering; 17.00 Dovendienst; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Mr. Merlin19.30 Countdown; 20.10 Dynasty; 21.00 Not the nine o'clock news; 21.15 Vak werk; 21.40 De roerige jaren '60; 23.10 Agenda23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2: 12.00 Capitool; 13.00 ZONDAG 10 OKTOBER NED. 1: Vanuit de St. Stephanus- kerk in Nijmegen wordt de Eucha ristie gevierd volgens de Byzantijns- Slavische ritus. Een Hervormde kerkdienst vindt plaats vanuit de Eben Haëzerkerk te Nijkerkerveen. Mr. Merlin is de titel van een nieuwe serie over een moderne tovenaar. In Countdown is een plaats gereser veerd voor een muziek special rond Steve Miller en zijn band. Not the ni ne o' clock Newsjs de titel van een Engels saterisch programma. Vak werk een nieuw programma van de VOO dat gaat over mensen, die in hun beroep met de natuur te maken hebben. Hoe roerig de jaren zestig waren wordt duidelijk in de doku- mentaire De roerige jaren. Nieuws voor doven; 16.00 Nieuws; 16.05 Vader Charlie; 16.30 Ontdek je plekje16.35 Toppop; 18.00 Sprekers- hoek; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Artse nij; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 H.V.; 20.45 Een plezierige dag; 21.00 Terugkeer naar Brideshead; 22.40 Tussen Keulen en Parijs23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven. MAANDAG 11 OKTOBER NED. 1: Gesprekken over de alle daagse dingen van het leven gelar deerd met gezellige muziek zijn te aanschouwen in het programma Ti neke. Geheimzinnige dingen rond een politie insptekteur worden uit de doeken gedaan in Bassie en Adriaan. Simon van Collem brengt weer nieuwtjes van het filmfront in Si- monskoop. A touch of class is de titel van een Amerikaanse filmkomedie met in de hoofdrollen George Segal, Glenda Jackson en Hildegard Neil. Het verhaal handelt over een verze- keringsmanager Steve, wiens gezin tijdelijk elders verblijft. Hij maakt kennis met een aantrekkelijke jonge vrouw. Ze is gescheiden. Het klikt di rect tussen deze twee. Drama in mu ziek is de titel van een programma over muzikale wonderkinderen die historisch belicht zullen worden. Tot slot een voorproef je van het symposi- um Godsdienst en geweld. **"?-'■ NED. 2: In de jeugdserie De verbor gen vallei probeert De Spin in het ge niep een stinkbom te maken. In de Terugkeer naar Brideshead wordt Charles voor een vakantie uitgeno digd op het buitengoed, waar hij on gehinderd kan genieten van het huis en zijn omgeving. Daar komt veran dering in als plotseling de oudere broer van Lord Sebastian en zijn zus Cordelia opduiken. Na Brandpunt een dokumentaire over Nigaragua. MAANDAG 11 OKTOBER NED. 1: 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 10.00 en 14.00 Schooltele visie; 16.00 Tineke; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Bassie en Adriaan; 19.25 Simonskoop; 19.50 A tough of class, speelfilm; 21.37 Journaal; 21.55 Drama in muziek; 22.45 Godsdienst en geweld; 23.00 Journaal; 23.05 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat18.50 Jeugdjour naal; 18.56 Maja, de bij; 19.25 De ver borgen vallei; 20.00 Journaal; 20.28 Terugkeer naar Brideshead; 21.25 Brandpunt; 22.10 Nicaragua, het ein de van een droom?; 23.00 Journaal. 22 Terwijl hy het glas leegdronk, dacht de man: Kind, je moest eens weten, hoe je de spijker op z'n kop hebt geslagea Hij had het immers zelf ervaren? Doch hij antwoordde enkel op rustige toon: „Oké, ik zal je raad opvolgea Best mogelijk, dat ze onder bepaalde om standigheden gevaarlijk kan zfja Maar bij mij heeft ze geen enkele kans, versta je goed? Maar dan ook beslist geen enkele kans. Jy bent mijn vrouw en van jou houd ik. Misschien ben ik daarom vandaag wel thuisgekomea Soms heb ik een onbedwingbaar ver langen naar je, als ik honderd of meer kilometers bij je vandaan ben. Dan moet ik me beheersen om niet in m'n wagen te stappen en hierheen te rij den. Helaas, de plicht gebiedt me dan te blijven. Maar nu ben ik er, schat, en ik ben blij, naar huis gereden te zyn". Ze was het kledingstuk in de Merce des vergeten en keek haar man met schitterende ogen aan. Want elk woord, wat hfj sprak, klonk als muziek in haar oren. En toen hij op haar toeliep kwam ze zelf overeind en strekte haar armen naar hem uit. Frans sliep al lang, maar Ina lag nog wakker. Opnieuw knaagde bij haar het wantrouwen. Want in de Mercedes Jag nog altijd de beha van Jannie Essenga In ieder geval heeft ze minstens één keer b\J hem in de wagen gezeten, dat staat onomstotelijk vast Bij welke ge legenheid gebeurde dat en waatf En waarom heeft ze dat kledingstuk uitge trokken en niet meer meegenomen? ïk kan er geen touw aan vastknopen. Frans houdt van me. Zó kan een man zijn vrouw niet bedriegea Het was vanavond weer helemaal als van ouds, net als in de wittebroodsweken. Mijn man aanbidt me, dal weet ik zeker. En ik hem. Maar die beha van Jannie, hoe zit dat nu? De volgende dag reed Frans ter Scheure vroeg weg, want hij had nog heel wat kilometers voor de boeg, voor hy by zijn eerste klank kon zijn. Achter het stuur, op de nog tamelijk rustige autoweg, piekerde hij over zijn vróuw. Nu, op de nuchtere ochtend, vroeg hij zich af: hoe kan het een en het ander? Gisteravond stond toch wel duidelijk vast, dat Ina nog altijd dol op hem was. Maar dat decente kledingstuk dan in haar auto? En de sigarepeuk en luci fers, kennelijk van Bert Essenga? Wat moet ik hieruit nu konkluderen? Op de een of andere manier klopt er iets niet Gisteravond heeft ze vol verrukking in mijn armen gelegen. We hebben el kander tot in het oneindige gekust maar in haar wagen Met een diepe zucht trapte hij het gaspedaal dieper ia Na de heftige ex plosie van de vorige avond hadden man en vrouw met een kille kus afscheid van elkaar genomen Er is iets tussen ons gekomea voelde hij. Maar wat? Verstoord, omdat hij geen antwoord wist op deze vragen, probeerde hij zich geheel te concentreren op de weg voor zich. Het zag er naar uit dat het mistig werd, naar gelang hij zuidelijker kwam. Door GRE DE BOER Dat mankeerde er nog maar aaa En het werd bovendien druk. Van alle opritten kwamen stromen wagens, die allemaal in zuidelijke richting gingen. Hij keek op het klokje op het dash board, net zeven uur. Dat beloofde wat voor straks Ina ter Scheure was die morgen met hoofdpijn uit bed gestapt Nadat Frans weggereden was, begon het wantrou wen weer te groeien. Boven, in haar eigen kamer, lag de beha van Jannie Essenga. Gevonden in de Mercedes van Frans. Eigenlijk moest ik hem straks terugbezorgen, waar Bert bij zou zijn: Alsjeblieft Jannie, je beha Je hebt hem zeker per ongeluk in de wa gen van mijn man laten liggen? Daar vond ik hem tenminste, toen ik hem uitmestte, snap je. Aprospos, je mag hem wel ens wassen. Hij ziet er vuil en verfromfaaid uit Net of iemand er met zijn handen aan zitten wriemelen Nee, dat kon je niet doen, want dan werd oorlog Jannie was net het type om je in de haren te vliegen en haar zorgvuldig gemanicuurde nageltjes over jc gezicht te halea Toch zou ze het smoelwerk van Bert wel eens willen zien, als ze zo met dat decente kledingstukje in haar hand naar binnen liep. Zou hij terstond be- grijpea wat dit betekende? Allicht hij is beslist niet achterlijk. Dus dit was onmogelijk. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11