c Reddingsboot Dolfijn sloeg om bij terugkomst oefening ^iefnifiss KOMMISSIE ADVISEERT MINISTER BOUW VAN 3300 WONINGEN 1983 DE ZIERIKZEESCHE COURANT Voor de provincie Zeeland: Bemanning dobberde door misverstanden enige uren op zee bij Haamstede UW TAXATEUR Voor Schouwen-Duiveland een aantal van 163 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 8 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23196 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) ln dit nummer: Kinderboekentveek op Schouwen üuivelon d Door een aantal misverstanden in de kommunikatie heeft de Dolfijn twee en een half uur op het water ge dobberd, hoewel de bemanning ook nog acht vuurpijlen had afgestoken, maar die heeft niemand opgemerkt. De boot is dermate beschadigd dat hij dit jaar zeer waarschijnlijk niet meer zal varen. BRUSSEL - De Europese Gemeen schap en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten inzake uitwisseling van informatie en sa menwerking bij het beheer van radio-actieve afvalstoffen. Die over eenkomst is in Brussel ondertekend door de Amerikaanse ambassadeur bij de E.G., George Vest, en EG- kommissaris voor buitenlandse be trekkingen, Wilhelm Haferkamp. MADRID - Vier van de 32 militai ren die in juni berecht zijn in ver band met de poging tot een staats greep in Spanje van verleden jaar fe bruari zijn overgebracht naar ee i gr vangenis buiten Madrid. BOGOTA - De voornaamste linkse guerrillabeweging in Colombia, de M-19 (beweging van de 19de april), heeft officieel verklaard dat zij voor taan binnen de grondwet zal optre den. BRUINISSE - Naar aanleiding van de komende festivi teiten vanwege het 400-jarig bestaan van de scholen in Bruinisse hier een foto gemaakt bij de ingebruikname van de semi-permanente Openbare Lagere School op 1 mei 1949. De schoolgebouwen aan de Molenstraat en Schoolstraat waren door oorlogshandelingen verwoest. In 1946 werd nog school gehouden in een houten barak, onder uiterst primitieve omstandigheden. Groot was de vreugde met deze nieuwe school, van het toenmalig on derwijzend personeel. Vorig jaar werd de school afgebro ken. Op deze plaats staan nu aan de Prinses Wilhelmina- laan acht nieuwe huizen van Beter Wonen". Op de foto (vooraan) burgemeester W. van den Berg Dz., naast hem de heer Argeloo, direkteur Bouw- en Woning toezicht Schouwen-Duiveland. Ook diens opvolger P. J. Boot is op de foto te zien. Rechts achteraan staat de heer M. Cvan Weele, hoofd van de school. Verder de ..meesters" Zoeter en Immerzeel, de leden van de toenma lige gemeenteraad, de bouwers heren Deurloo en verder nog leden van de ouderkommissie, gemeente se kretaris Van der Linde en ander sekretarie-personeel. Achter de burgemeester de heer S. A. Jumelet die de foto beschik baar stelde. Voor programma: zie elders in dit nummer Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten WASHINGTON - Een paar Ameri kaanse senatoren heeft bij de Russi sche ambassade een verzoek inge diend de in de Sowjet-Unie gevangen zittende dissident Anatolo Sjtsja- ranski te bezoeken. Dë Russische am bassade in Washington heeft dit ver zoek afgewezen. LIMA - De dinsdag door het parle ment van Bolivia gekozen president Hernan Siles Zuazo wil direkt na zijn beëdiging aanstaande zondag, ,,een totale oorlog tegen de korruptie, hon ger, spekulaties en de georganiseerde misdaad" beginnen. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Men kan onmogelijk zeer ge leerd worden als men alleen maar leest wat behaagt. J. Joubert BURGHSLUIS - De reddingsboot de „Dolfijn" uit Burghsluis heeft donderdag door kommunikatie - mis verstanden twee en een half uur op het water gedobberd, voordat de bemanning voet aan wal kon zetten. Door een grote golf was de Dolfijn tevoren - tien over half vier 's middags - omgeslagen, toen zij samen met de „Tuimelaar" uit Cadzand, de „Bruinvis" uit Terheijden en de „Griend" uit Ouddorp terugkwam van een oefe ning. Ongeveer een mijl ten noorden van Door aan een touw te trekken, ont- de vuurtoren in Haamstede sloeg de vouwde zich een ballon, waardoor reddingsboot uit Burghsluis om met het schip zich weer oprichtte. Behal aan boord de bemanningsleden kapi- ve een paar builen en schaafwonden tein-stuurman Arie Roon, Machiel liepen de opvarenden geen ernstige Overbeeke en een nog onbekende verwondingen op. derde opvarende. De motoren raak ten onder water en liepen vol met het zoute water. Net als de zendinstalla- AlWacnten tie werkten de motoren niet meer. Het team besloot het anker uit te gooien en af te wachten. De reddings boot Tuimelaar had het ongeluk zien gebeuren en sloeg alarm via de mari foon. Het lag in de bedoeling dat de Griend uit Ouddorp hulp zou bieden, maar deze boot was inmiddels al uit het water. Vuurtorenwachter Jan Kloet uit Burgh-Haamstede zag de Dolfijn op het vzter dobberen en besloot naar de boot te zwemmen. Aan de opvarenden vertelde hij dat de President Jan Leis binnen niet al te lange tijd zou arriveren. Later bleek dat dit slechts een vermoeden was van Jan Kloet, want de Jan Leis was niet gewaarschuwd. Tweede zwemmer Zeker een uur later kwam een tweede lichtwachter. Kees Polder man, naar de Dolfijn gezwommen. Hij vertelde dat de kapitein van de Jan Leis hem opdracht had gegeven om het anker te lichten en de Dolfijn maar naar de wal te laten drijven. Kloet zwom daarna - net als Kees Polderman overigens - terug naar de kust. Ter hoogte van de Oude Hoeve Advertentie van onroerende goederen in geheel 2.w.-Nederland MEEUS/DE KOEPEL, Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus heeft gepleit voor een nieuwe dialoog in Polen tot behoud van de vrijheden die met moeite verworven werden voor de afkondiging van de staat van beleg op 13 december vorig jaar. Hij deed dit in een toespraak tot landgenoten die bijeen waren geko men op het Sint Pietersplein. ZIERIKZEE - De week van het brood is in Zierikzee niet onopgemerkt voorbij gegaan. In het Zweedse Rode Kruisziekenhnis bijvoorbeeld keken personeel en patiënten even verbaasd op, toen hakker Hogenaar uit Haamstede het zie kenhuis trakteerde op 120 goed gevulde broodmandjes. Ook op het werk voor zieningsschap ..[Je Zuidhoek" werd brood uitgedeeld, waarover elders in dit blad evn artikeltje Op de foto De direktrice urm het ziekenhuis meuroutr A. Kortleve en broeder Bakker konden hun ogen niet geloventoen grote rekken met luxe broodjes werden binnengerold. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) spoelde de Dolfijn ten slotte om tien minuten over zes aan. Een Landrover van Rijkswaterstaat trok de boot op de wal. Met de trailer van de Griend werd de Dolfijn naar de haven van Burghsluis vervoerd, waar de red dingsboot om half zeven arriveerde. De reddingsboot de Zeemanspot uit Stellendam was inmiddels ook gewaarschuwd. Het schip voer echter voor niets uit, want de Dolfijn lag al op het strand. Ook de Jan Leis ging het water op, maar keerde halverwe ge terug, in de veronderstelling dat de Zeemanspot er veel eerder zou zijn. Veel bewolking en enkele buien, mogelijk met onweer; minimumtem peratuur omstreeks 10 graden; mid- dagtemperatuur ongeveer 14 graden; matige noordwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 12 okt.: Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: n.west 4 Maandag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.. 14 gr. Windkr.: variabel 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 9 okt. Zon op 6.53, onder 18.00 Maan op 22.21, onder 14.26 10 okt. Zon op 6.55, onder 17.58 Maan op 23.30, onder 15.21 11 okt. Zon op 6.57, onder 17.56 Maan op onder 16.04 Laatste Kwartier: 10 okt. (0.26) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 9 okt. 10 okt. 11 okt. Hoogwater 6.51 19.28 7.45 20.43 9.08 22.13 Laagwater 0.36 13.01 1.37 14 09 2.54 15.32 Doodtij: 12 oktober HET WEEROVERZICHT DE BILT. 8-10 Het K N M I. doelt mede: Een uit de Middellandse Zee afkomstig storingsgebied bracht gisteren overvloedige regenval in ons land. In zuid-Limburg en in Zeeuws-Vlaanderen viel zelfs tot om streeks 50 mm. Inmiddels blijven de resten van dit slechtweergebied bo ven West-Europa rondcirkelen. De aktlviteit hiervan neemt echter af. Toch zal het genoemde storingsge bied ook het komende weekeinde ons weer nog blijven bepalen. Het houdt bij ons minstens tot en met zondag een noordwestelijke stroming in stand. ZIERIKZEE - De advieskommissie Verdeling Rijkssteun Woningbouw (AVRW) in de provincie Zee land heeft aan de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een advies uitgebracht over het woningbouwprogramma 1983. De kommissie, onder voorzitterschap van gedeputeerde mevrouw E. Maris- Koster adviseerde de minister toestemming te geven voor de bouw van 3300 woningen in Zeeland, waaronder 100 in de vrije-sektor. Het aantal van 3300 is inklusief 426 gesubsidieerde woningen, dc „over loop naar 1983" van grote kom- plexen, die al in de loop van dit jaar zijn goedgekeurd. Bovendien zullen 556 woningen (hoofdzakelijk in de woningwetsektor) moeten worden gebouwd in stadvernieuwingsgebie- den, waar het Rijk reeds bijdragen heeft verstrekt op grond van het Besluit Bijdragen Rekonstruktie- en Saneringsplannen. mende drie jaren gemiddeld 2651 wo ningen per jaar tc worden gebouwd. In verband met een geringe toewij zing aan deze provincie in de jaren '81 en '82 acht de kommissie een in haalprogramma noodzakelijk. Daar om adviseert de kommissie de mi nister dringend voor 1983 een pro gramma toe te wijzen, dat 25 hoger ligt dan het gemiddelde van 2651 de komende drie jaar. De minister zal aan de hand van dit advies uiteindelijk een beslissing ne men in hoeverre met het beschikbare budget tegemoet kan worden geko men aan de adviezen uit de provin cies. Dit in samenhang met de Com missie Verdeling Rijkssteun Woning bouw. Voor Schouwen-Duiveland gelden dc volgende (advics-)cijfcrs: Brou wershaven 22; Bruinisse 10; Duive- land 16;Middcnschouwcn 8; Wester- schouwcn 10 en Zierikzee 97. Het to taal voor Schouwen-Duiveland komt hiermee op 163 geadviseerde wonin gen voor het jaar 1983. Advertentie Verdeling De AVRW adviseert de minister de volgende verdeling te maken: 1600 woningwetwoningen; 100 premie- huur woningen; 200 premie-koop A; 50 premie-koop B; 150 woningwet- wooneenheden; 200 premiewooneen- heden en 100 vrije sektor woningen. Het voorgestelde woninghouwprn- gramma voor Zeeland is gebaseerd op dc Vragenlijsten Nieuwbouw, die na eerst ln de gemeenteraden te zijn behandeld, door de betreffende ge meenten werden ingediend. Hun to tale aanvraag voor 1983 bevatte de bouw van 3628 woningen en - eenheden. De AVRW heeft deze aanvragen ge- toest aan de behoefte aan woningen de komende vijf jaar en heeft tevens rekening gehouden met een daling van de gemiddelde woningbezetting van 2,74 (1 jan. 1982) tot 2.61 (1 jan 1987) Naar de mening van de kom missie dienen er in Zeeland de ko-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1