HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Hardrockfestival in jeugdsoos Big S deurloo mode Leerlingwezen Zeeland betrokken bij kursus jeugdigen werklozen Dr. No contra James Bond in bioscoop de Concertzaal Kommissie neemt rekreatie onder de loep 9 Jaarverslag 1981 Wetsontwerp legbatterijen Zaterdag 9 oktober Dodelijk ongeluk Meisje schiet per ongeluk op twee kennissen Drie doden door botsing met trein „Thuiswerkkoning" voor de rechtbank WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- Sean Connery in hoofdrol Zuivelprodukten moeten zuiver zijn ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 7 oktober 1982 Nr. 23195 GOES - In het afgelopen jaar is een aanzet gemaakt om de Regionale Orga nen ten nauwste te betrekken bij de kursussen Jeugdige Werklozen, aldus het jaarverslag van het Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen in Zeeland over 1981. Het R.O. Zeeland heeft hiervoor extra faciliteiten gekregen in de vorm van een consulent en een deel-tijd administratief medewerkster. Inmiddels heeft de inbreng van het R.O. Zeeland met ingang van 1 febru ari 1982 definitief gestalte gekregen, met een aantal aktiviteiten. Op alle scholen voor L.B.O. en M.A.V.O, in Zeeland wordt voorlichting gegeven voor alle mogelijke part-time- en avondonderwijs. Daarnaast is een groeiende behoefte aan voorlichting te konstateren vanuit instellingen die niets met bovenstaande onder wijsvormen te maken hebben. Ver der heeft de voorlichting op beschei- de schaal een emancipatorisch ka rakter gehad, met het doel meisjes in traditioneel jongensberoepen te inte resseren. Schoolverlaters Een C.O.A, (Contaktcentra Onder- wijs-Arbeid) zal volgens het verslag in de toekomst belangrijke taken te vervullen krijgen. Juist in deze tijd worden schoolverlaters gekonfron- teerd met een tekort aan ar beidsplaatsen. Aan de andere kant wordt de klacht nogal eens gehoord van be drijven. dat jongeren „geen hamer meer vast kunnen houden". Een C.O.A. zal dan ook brugfunkties moeten vervullen. In 1981 is de Zeeuwse Beroepenma- nifestatie gehouden in de veilinghal len in Goes. De start van het voorbe- reidingsprojekt C.O.A. met ingang van 1 augustus 1982 zal dienen aan te sluiten bij het in gang gezette toena deringsproces tussen arbeid en on derwijs in Zeeland. In Zeeland groeit het inzicht, dat de werelden van on derwijs en arbeid op elkaar zijn aan gewezen, met name waar het gaat om beroepen-oriëntatie, beroepsvoorbe- reiding en beroepsopleiding, aldus het jaarverslag van het R.O.Z. UTRECHT - De aktiegroep „Lek ker Dier" en de Stichting Natuur en Milieu vinden dat het wetsontwerp van de Tweede Kamerleden Tazelaar (PvdA) en Van Noord (CDA) over de legbatterijen niet ver genoeg gaat. Ze zijn er teleurgesteld over dat het wetsontwerp geen uitzicht biedt op een totaal verbod van legbatterijen. In feite worden er alleen maar wat ruimere normen gesteld voor de om vang van legbatterijen maar daar worden de kippen in kwestie niet veel wijzer van, menen beide organi saties. De stelling van de heren Tazelaar en Van Noord dat een totaal verbod niet kan omdat er nog geen alterna tieven voor legbatterijen zijn gaat volgens de beide organisaties niet op. Alternatieven zijn er volgens hen wel degelijk. Zo is er bijvoorbeeld een al ternatief ontwikkeld waarbij kippen in een soort etagesysteem zitten en meer „armslag" krijgen. Bovendien is zo'n systeem ook ekonomisch ge zien niet onaantrekkelijker dan de legbatterijen, aldus beide milieu organisaties. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ENSCHEDE - Een lid van het ko- mité Burgerinspraak over de grens heeft deze week een proefproces aan gespannen tegen de deelstaatrege ring in Nedersaksen waarin wordt geëist dat de eerste deelvergunning voor de bouw van een kerncentrale in Lingen wordt ingetrokken. Met dit proces wil het komité bereiken dat Nederlanders alsnog de gelegen heid krijgen officieel protest aan te tekenen tegen de bouw van de kern centrale. Deze wordt gebouwd op on geveer twintig kilometer afstand van de grens met Nederland. DIEREN - Rijwielfabriek Gazelle in Dieren heeft werktijdverkorting aangevraagd voor de 400 produktie- werknemers van het bedrijf. De maatregel, waarmee ondernemings raad en vakbonden akkoord zijn ge gaan, moet voorkomen dat de voor raden van de fietsfabriek te hoog oplopen, aldus een woordvoerder van het bedrijf maandag. Gazelle zal, voorlopig voor de duur van zes we ken, op halve kracht draaien. UTRECHT - De voedingsbond FNV heeft een kort geding aangespannen tegen de Heidemaatschappij om dui delijkheid te krijgen over de vraag wie de ontslagen Heidemij- werknemers moet betalen. AMSTERDAM - Een paar duizend kaderleden van de onderwijsorgani saties hebben dinsdag in de Jaap- Edenhal in Amsterdam regering en parlement te verstaan gegeven dat de afbraak van hun rechtspositie onge daan dient te worden gemaakt. Ze stemden van harte in met de opvat ting van hun besturen dat het onder wijs niet werkeloos blijft toezien. Daarmee protesteerden ze tegen het bezuinigingsbeleid zoals dit in de on derwijsbegroting voor 1983 is voor gesteld. Ze legden hierbij hun grie ven en verlangens vast in een resolu tie. HAAMSTEDE - Jeugdsoos „Big S" te Haamstede blijft niet achter, ook daar komt een festival. Zaterdag 9 oktober wordt in deze soos een hardrockfestival gehou den dat 's middags al om twee uur begint. De Schouwse formatie „Kees en de snelbinders" bijt de spits af. Om vier uur volgt een optreden van „Fitskin". De leden van deze band besloten in 1979, na in diverse bands te hebben gespeeld, een eigen forma tie op poten te zetten. De bezetting van de band: Ed Grotenhuis (solo gi taar/zang), Ben Janse (basgitaar/ zang). Wil Haak (sologitaar, zang) en Rob Engelsman (drums). Jong Om zes uur komt „Bourbon Street" aan bod. een groep die meestal in het vorprogramma van Nighty Nite speelt. Een „hard-rock- topper" is de Haarlemse formatie ..Exciter" die om acht uur een optre den verzorgt. De bandleden zijn nog erg jong. Sologitarist Marcel Admi raal bijvoorbeeld is 15 jaar, maar staat de laatste tijd goed in de be langstelling. Het Engelse muziek blad Souds vergeleek hem met Young van AC/DC. Tijdens een optreden te Sliedrecht werden de jongens „ontdekt" door een platenmaatschappij. Een single volgde. Met dit nummer „All night in red light" haalde deze band kranten en muziekbladen. Ook volgde een op treden op de radio. Zaterdag zijn ze te beluisteren in Big S. Highway Chile De steeds bekender wordende for matie „Highway Chile" sluit het festival af. De groep staat garant voor een energieke live-show. High way Chile speelt snelle en stevige komposities, afgewisseld met dubbe le leadgitaarpartijen. De band speelt hoofdzakelijk eigen werk. Ten slotte deelt Big S nog mee dat er, tussen de optredens, tijd is voor broodjes en koffie. De formatie Fitskin" is aanstaande zaterdag in jeugdsoos „Big 5" te be luisteren om 16.00 uur. ZEIST - Nederland heeft genoeg aardgas in eigen bodem om de ko mende 55 jaar in de totale binnen landse behoefte te voorzien. Dat be toogde ir. G. Kardaun, hoofddirek- teur van de N.V. Nederlandse Gas unie, in Zeist tijdens een bijeen komst van een raadgevend inge nieurbureau. AMSTERDAM - NV Holdingmaat schappij De Telegraaf en Strengholt BV gaan uit elkaar. Het belang van 50 procent wat De Telegraaf in Strengholt had is overgenomen door de mede-aandeelhouders. De deelne ming in Strengholt (muziekuitgeve rij, video) zal geen invloed meer heb ben op de resultatenrekening van De Telegraaf. De bereikte overeenkomst biedt Strengholt voldoende gelegen heid voor een zelfstandig voortbe staan, aldus De Telegraaf. MIDDELBURG - Prinses Juliana zal op 20 oktober in de Schouwburg in Middelburg de afsluiting van „het themajaar water 1982" bijwonen. Bij die gelegenheid zal ze het eerste exemplaar van „Het Deltaboek" in ontvangst nemen. DEN HAAG - Negen van de tien bonden van legerpersoneel hebben met staatssekretaris Van Houwelin- gen van defensie een akkoord be reikt over een verhoging van de ont slagleeftijd uit dienst. DEN HAAG - Ruim vierhonderd Nederlanders (422) zitten momenteel vast in gevangenissen in het buiten land. Verreweg de meesten van hen verblijven in West-Duitsland (101). Volgens een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, die deze cijfers bekend maakte, heeft het merendeel van deze gestraften zich schuldig gemaakt aan drugsde licten. UTRECHT - Ook zonder een kern oorlog is het bestaan van het kernwa- penarsenaal een gevaarlijke zaak. Op den duur zijn ernstige ongeluk ken bijna onvermijdelijk. Bij de pro- duktie van kernwapens zijn de milieugevolgen vergelijkbaar met die van kernenergie. Tot die konklu- sies komt een studiegroep van de Stichting Natuur en Milieu, die zich speciaal bezighoudt met het (kern)be- wapeningsvraagstuk. HEERLE - De 62-jarige J. C. Basti- aanse uit het Westbrabantse Heerle (Gem. Halsteren) is disdag door een ongeluk op zijn erf om het leven ge komen. De man raakte bij het afkop pelen van een ploeg bekneld tussen ploeg en trekker. Hij overleed ter plaatse, aldus de rijkspolitie. HEERLEN - De Heerlense politie heeft dinsdag een schietpartij opge helderd, die zijn maandagavond af speelde op de Brunssummerheide bij Heerlen en waardoor twee jongens ernstig, maar niet levensgevaarlijk gewond werden. Twee vrienden van de twee getroffenen beweerden aan vankelijk, dat de auto waarin ze ge vieren zaten maandagavond door on bekenden was beschoten. Onderzoek ter plaatse en moeizame verhoren, al dus de politie dinsdag, wezen echter uit dat schutters en beschotenen el kaar goed kenden. De beide jongens, de 16-jarige K. B. en de 21-jarige D. H., beiden uit Heer len, werden per ongeluk onder vuur genomen door het 18-jarige meisje A. van H. uit Heerlen. Het meisje, wilde samen met twee vrienden een Ameri kaans geweer demonstreren, dat zo wel geschikt is om hagelpatronen als kogels af te vuren. Tegen haar en te gen de bezitter van het geweer, de 24- jarige J. H. uit Heerlen, werd proces verbaal opgemaakt wegens het toe brengen van zwaar lichamelijk let sel. Over de herkomst van het ge weer wilde geen van de betrokkenen iets zeggen, aldus de politie. DRIEBERGEN - Drie mensen zijn dinsdagavond om het leven gekomen door een ongeval op een spoorweg overgang in Driebergen. De auto waarin zij zaten kwam kort na tien uur op de spoorwegovergang op de spoorlijn Utrecht-Arnhem in botsing met een trein. De drie inzittenden van de auto waren op slag dood, al dus een woordvoerder van de Rijkspolitie. De slachtoffers zijn het echtpaar Wierts uit Zeist, alsmede de moeder van de vrouw van dit echtpaar. AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag de 55- jarige Amsterdamse zakenman Mat thias G., beter bekend als de „thuis werkkoning", schuldig bevonden aan oplichting en flessetrekkerij. De „thuiswerkkoning" kreeg hiervoor echter nog geen straf opgelegd, om dat de rechtbank eerst eens een psy chiatrisch rapport over G. wil laten uitbrengen. Pas daarna zal hij defini tief veroordeeld worden. De officier eiste twee weken geleden drie jaar gevangenisstraf. G.. aic inmiddels een goede beken de van justitie is, werd in hel verle den diverse malen veroordeeld voor zijn thuiswerkpraktijken. Daarbij lichtte hij miljoenen mensen op door ze vla advertenties thuiswerk aan te bieden. Reflectanten moesten dan een paar tientjes betalen waarna ze het werk zouden ontvangen. Werk was er echter niet bij en de mensen konden fluiten naar hun geld. Advertentie Vraag naar de wasbare en s-t-r-e-t-c-h kwaliteiten Mol 5-7, Zl erikzee Z1ER1KZEE - De al jaren oude film Dr. No met Sean Connery in de rol van James Bond draait vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 oktober in bioscoop de Concertzaal. Ursula Andress is zijn mooie tegenspeelster Honey. Dr. No wordt gespeeld door Joseph Wiseman. Het verhaal in de film Is gebaseerd op het boek Dr. No, geschreven door lan Fleming en de regie is in handen van Te rence Young. Het hoofdkwartier in Londen van de Britse Geheime Dienst stuurt James Bond naar Jamaica, omdat agent Strangways is verdwenen. Bond weet via gesprekken te achterhalen dat Strangways is vermoord en komt aan de weet dat Strangways vlak voor zijn verdwijning interesse had voor het diepzeeduiken. EDE - Het zuivere en gezonde ima go van zuivelprodukten dreigt te worden verstoord door besmetting van die produkten met verontreini gingen uit het milieu en met hulpstoffen die als residu in het eind- produkt achterblijven, zoals dierge neesmiddelen en reinigingsmidde len. In hert eerste geval zal beheer sing van milieuverontreiniging een oplossing moeten bieden. Een in voorbereiding zijnde wijziging van de kandbouwkwaliteitswet moet het daarnaast mogelijk maken bepaalde grondstoffen uit te sluiten of slechts onder strikte voorwaarden toe te la ten bij de agrarische produktie. Dat zei minister J. de Koning van landbouw en visserij dinsdag in Ede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het centraal orgaan voor melkhygiëne (COM). Volgens de be windsman eist de konsument vooral- les dat zijn voedsel geen voor de ge zondheid schadelijke stoffen bevat. Luipaardvijf ling geboren AMERSFOORT - In het dierenpark Amersfoort is in de nacht van dins dag op woensdag de Afrikaanse jachtluipaard Cleo van een vijfling bevallen. Volgens een woordvoerder van het dierenpark is het uniek dat deze dieren in gevangenschap baren. In het eigen land wordt de diersoort met uitsterven bedreigd, aldus de woordvoerder. Jachtluipaarden behoren tot de fa milie van katachtigen. Ze worden on geveer 1,5 meter lang en een meter hoog. Moeder Cleo en baby's, alsme de vader Sphinx, maken het goed. Cleo voedt haar kleintjes zelf. Zijn dagelijkse tochten maakte hij met een visser, Quarrel (John Kitz- miller) en diens helper Puss-Feller (Lester Prendergast), een gigantische neger. Van deze twee mensen en van Felix Leiter (Jack Lord), Amerikaan se geheim agent, komt Bond te weten dat de visserij maar een camouflage was om de omringende eilandjes aan een nader onderzoek te onderwer pen. Crab Key Crab Key is de naam van een van deze eilandjes. De eigenaar daarvan is een geheimzinnige Chinees, ge naamd Dr. No, die daar, naar men zegt, een bauxietmijn exploiteert. Geen vreemdeling mag het eiland op straffe des doods betreden. Bond besluit nu onmiddellijk naar Crab Key te gaan, temeer gezien het feit, dat binnen vierentwintig uur een Amerikaanse poging zal worden ge daan een raket naar de maan te zen den. Onder de hoede van de duister nis gaan Bond en Quarrel in Crab Key aan wal en verbergen hun boot in de struiken. Bij het aanbreken van de dag blij ken zij niet alleen te zijn. Bond ziet tot zijn grote genoegen een mooie, spaarzaam geklede jonge vrouw op het strand lopen. Zij vertelt hem, dat zij hier altijd naar schelpen duikt en dat haar naam Honeychile Rider (Ur sula Andress) is. Plotseling verschijnt er een pa trouilleboot en 2ij worden beschoten met mitrailleurs. Ze raken niet ge wond, maar Honey's kano is vernie tigd. Er zit voor Bond niets anders op dan haar mee het binnenland in te ne men. Zij trekken door het moeras en worden overvallen door een tankwa gen, waarbij Quarrel gedood wordt en Bond en Honey overmeesterd. Ze worden naar Dr. No's hoofd kwartier gevoerd, waar zij tot hun verbazing zeer goed behandeld wor den, maar Bond ontdekt te laat, dat men iets in de koffie heeft gedaan en zij vallen in een diepe slaap. Later op de avond dineren zij met Dr. No, een briljante kernfisicus, die eens zijn handen heeft verloren en in plaats daarvan een paar metalen klauwen heeft. Geld Dr. No vertelt hen, dat hij het brein is van een grote groep internationale gedaan naar de wensen en de motie ven van de rekreant. Ook komen de sociale aspekten van de verblijfsre- kreatiesector aan de orde. Aktieprogram De kommissie bestaat uit vertegen woordigers van de Recron, Hiswa, Bovag, de ministeries van ekono- mischje zaken, C.R.M., sociale zaken en werkgelegenheid, de kampeer- raad, de dienstenbond F.N.V., de A.N.W.B., de K.N.W.V. en van het be- drijfsschap horeca. In totaal maken 23 mensen er deel van uit. De kom missie verwacht eind 1983 haar on derzoek afgerond te hebben. Op basis daarvan komt een aktieprogramma waar de overheden en de onderne mers in de verblijfsrekreatiesektor hun toekomstplannen op kunnen af stemmen. DEN HAAG - Staatssekretaris Van Zeil (ekonomische zaken) heeft in Den Haag de struktuurkommissie verblijfsrekreatie geïnstalleerd. De kommissie gaat het struktuuronder- zoek in de verblijfsrekreatie in Ne derland begeleiden. Daarvan maken onder meer deel uit de kampeer- en bungalowsektor, de jachthavens, bo tenverhuur bedrijven en zeilscholen. De Nehem heeft de uitvoeringsbe geleiding van het projekt. Voormalig C.D.A.-fraktieleider mr. Willem Aantjes is voorzitter van de struk tuurkommissie, zo heeft de Nehem meegedeeld. Naast het in kaart brengen van de branche besteedt de struktuurkom missie veel aandacht aan de toe komstige ontwikkelingsmogelijkhe den binnen de diverse segmenten. Daarom wordt tevens een onderzoek misdadigers. Hun plan is enorme be dragen geld los te krijgen van de twee grote wereldmachten, daar geen van beide ooit meer iets zal kun nen doen aan de ruimtevaart, zonder dat Dr. No het verijdelt. Helaas zul len Bond en Honey, zo zegt Dr. No, geen getuige zijn van zijn experimen ten, daar zij nog maar een paar uur te leven hebben. Bond wordt gevangen gezet in een cel, waaruit hij na boven menselijke inspanning weet te ont snappen via een ventilatieschacht. Na een levensgevaarlijke tocht over de reactor, waar hij bijna verbrandt door de geweldige hitte, bereikt hij de ontsmettingskamer. Daar overweldigt hij een van Dr. No's medewerkers en trekt diens anti-radio-actieve kostuum aan. Hij gaat op zoek naar de hoofdkontrole- kamer, waar Dr. No en zijn assisten ten juist luisteren naar het aftellen op Cap Canaveral. Radeloos snelt Bond naar het instrumentenbord en haalt alle handels over. Voor tijd: zie agenda. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 8 OKTOBER NED. 1: In het middagprogramma herhaalt de NCRV de aflevering van Speel's met licht klassiek en tevens wordt de aflevering van het Duiven- plein uitgezonden. De Tros opent met Het lelijke eendje en een aflevering van De eerste de beste. Wim Bors- boom en Mireille Bekooy presente ren weer het consumentenprogram ma Kieskeurig. André van Duin komt op het scherm met een herha ling van een van zijn theatershows uit 1981. Dan een nieuwe aflevering van Dr. Renz Co. Advocaat Renz krijgt bezoek van een jeugdliefde. Zij heeft zijn advies nodig inzake een grote verkoping. Aan onze ouders is een nieuw praatprogramma van de IKON. De Tros komt vervolgens weer op het scherm met een registra tie van een popfestival in Popnacht. NED. 2: De smurfen, een teken filmpje is het programma waarmee de VARA opent. Vijf tegen vijf is een spelletje dat onder leiding van Wil lem Ruis wordt gespeeld. Dan een af levering van De Chartreuse van Par ma. Ondanks de beloften aan de her togin van Sanseverina laten prins Er nst IV en graaf Mosca Fabrizio in de val lopen. Voorts een aflevering uit de Engelse serie Het zoete linkse le ven. Barbara is voor een weekendje naar Londen en Howard ziet zijn kans om zijn lerares te versieren VRIJDAG 8 OKTOBER NED. 1: 10.30 Schooltelevisie; 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 16.00 Speel 's met licht klassiek; 17.00 Duivenplein; 18.58 Nieuws; 19.00 Het lelijke eendje; 19.10 De eerste de beste; 29.50 Kieskeurig; 20.20 André van Duin; 21.37 Jour naal; 21.55 Dr. Renz Co; 22.55 Gesprek met de minister-president 23.05 Aan onze ouders; 23.40 Jour naal; 23.45 Vernocica's popnacht. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 De smur fen; 19.22 Vijf tegen vijf; 20.00 Jour naal; 20.28 Achter het nieuws; 21.10 De chartreuse van Parma; 22.10 De ombudsman; 22.40 Het zoete linkse leven; 23.35 Journaal23.40 Nieuws voor doven. 21 Nu moet ik oppassen, wist hij. Zodra ze de terminologie „Meneer mijn echt genoot" bezigt, is ze nijdig en geladen. Maar hij antwoordde toch: „Jij bent begonnen". De vrouw haalde ongeduldig haar schouders op. „Laten we aljeblieft hiermee ophouden, Frans, we lijken wel kleine kinderea Als je het precies wilt wetea dan wil ik je wel verslag uitbrengea Ik heb vanmorgen eerst je wagen gezogen, want hij zag er van binnen uit alsalsnou, ik weet er geen passende definitie voor. Hele maal van onder tot boven schoonge maakt, hoor je? Daarna ben ik met jouw wagen naar huis gereden en daar ge bleven. Daar de Augiusstal es uitge mest Vader zei: we maken de Merce des vandaag meteen in orde, kun je hem vanavond weer meenemea Je kunt hier wel eten. Dat heb ik gedaan en 's middags, na de thee, riep vader, dat de wagen klaar was. ik heb thuis brood gegeten en ben om een uur of zes hierheen gereden. Je kunt dus mor genochtend je eigen slee weer mee nemen, meneer. Nog vragen verder?" Ze keek hem met gefronste wenkbrau wen in het gezicht aan. Frans ter Scheure dacht aan de si- garenpeuk en de twee lucifers in de asbak, alsmede aan het lichtblauwe stipje. Alles lag nu nog in haar wagen de. Net doen, of ik er geen erg in heb gehad en dan overmorgen, als ik terug ben, eens kijken, hoe ze er dan op reageert. Maar hij antwoordde enkeL „Fyn. Dank je wel voor de moeite". Ze opende haar tasje en haalde er een brief uit, dat ze voor hem neer- legde. „De nota. Ik heb hem betaald. Doe het maar bij het huishoudgeld. Ik zit er niet op te wachten". „Dank je wel". „O ja. Intussen heb je me nog altijd niet verteld, waarom je onverwacht thuiskwam. Je zou toch drie dagen wegblijven?" „O, eigenlijk niets bijzonders. Ik had vandaag in Den Bosch een grote trans actie. Ik heb er van tien uur tot half drie voor moeten bomen en was hondsmoe. Ik heb ergens gegeten en had geen zin meer om verder naar het zuiden te rijden. Morgenochtend ga ik wat vroe ger weg. Dan kom ik er wel een uur later, maar dat hindert nieL Houd ik de firma Bergema voor het laatst Daar kan ik zelfs na zessen nog terechht als het moet Ik had gewoon zin om naar huis terug te keren. Dat was feitelijk alles". „O juist, ja", antwoordde Ina op afge meten toon. „Wat heb jij ineens vanavond?" Hij keek haar verstoord aan en omdat ze niet terstond antwoord gaf, kwam hij overeind om zich een borrel in te schenken. „Wat zou ik hebben? Misschien nu ja, laat ik het maar zeggen. Je kunt me een plezier doen, als je niet meer te hooi en te gras bij Jannie binnenloopt als Bert er niet is". Met de borrel in zijn hand bleef hij bjj Door GRE DE BOER de huisbar staan. „O, is het dat? Is mevrouw opeens jaloers?" Ze schudde ongeduldig 't hoofd. „Onzin, Frans, je weet wel beter. Het gaat er enkel om de schijn te vermij den. Temeer omdat Jannie „Ja, ga verdetf Wat is er met Jan nie?" vroeg hij, toen ze zweeg. „Ik ben een vrouw, Frans, en een vrouw ziet die dingen beter dan een man. De manier, waarop ze jou soms bekijkt als je er geen erg in hebt staat me niet aaa Gisteravond ook, toen we zaten te kaarten". Hij had zin om haar een beetje te voeren. „Misschien wil ze wel een keer met me uit". „Frans!" Het klonk als een zweep slag. Meteen beheerste hij zich weer. „Sorry, schat dat is natuurlijk onzin. Maar je ziet op de een of andere manier water branden. Bert en Jannie zijn nog altijd gek op elkaar en ik ben het op jou. Maak je dus niet nodeloos zorgen". „Het kan zijn, jongen, maar jij bent zowat elke dag weg en ik woon vlak naast haar. De laatste tijd hebben ze wel eens ruzie. Dat kun je hier horen. Of die twee tegenwoordig nog wel zo stapel op elkaar zijn, meen ik te moeten betwijfelen. Ik zal geen kwaad spreken van mijn buurvrouw, want we kunnen tot nog toe gelukkig goed met ze over weg. Toch adviseer ik je uit te k(jken voor die vrouw. Ze is gevaarlijk". (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9