J. E. Overzet benoemd tot griffier van Waterschap Vogelwacht vraagt partikuliere hulp bij inventarisatie NCOV ook in Zeeland Franse bejaarden op vakantie in Bruinisse LIKE A STAR HOLTY'S YOUNG SHOP PEREN MOETEN SLECHTE MARKT VOOR APPELS GOEDMAKEN Vergadering in 's Landskamer STREEKNIEUWS „Dacca" wordt „Dhaka" Terugloop werkgelegenheid stukgoed Rotterdam Kaapverdiaanse matroos verdronken Samenstelling „avifauna" Voorstel bonden over ambtenaren Slechte vooruitzichten voor minima Hoofdbestuur Z.L.M. Effectieve bestrijding van bacterievuur daarom belangrijk Verkeersdode 4 ZIERIKZEE - De tussengeschoven vergadering van het Waterschap Schou- wen-Duiveland, dinsdagmiddag in 's Landskamer was uiteindelijk maar voor één doei belegd: om de hoofdingelanden de gelegeheid te geven te stemmen over de opvolging van griffier J. A. Rotte, die per 1 juni '83 gebruik wil gaan maken van de V.U.T.-regeling. Enige kandidaat voor deze funktie is de heer J. E. Overzet te Hardenberg. Van de 36 uitgebrachte stemmen kreeg Overzet er 35, één blanko stem werd uitgebracht. Overzet, op de vergadering aanwezig met echtgenote, is werkzaam bij het Waterschap Beneden de Vecht te Zwolle. De vergadering behelsde weinig diskussiabele agendapunten. Bij de ingekomen stukken was de goedkeu ring van G.S. van Zeeland voor de be noeming van ing. J. R. H. Scheele tot hoofd van de Technische Dienst, en de goedkeuring van hetzelfde kollege voor de verkoop van grond aan J. Flohil te Westenschouwen. BROUWERSHAVEN Vergadering Beheerskommissie De beheerskommissie dorpshuizen gemeente Brouwershaven, vergadert 12 oktober in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. Voor tijd: zie agen da. MIDDELBURG Jubileumviering Zeeuwse Vrouwenraad In de Schouwburg te Middelburg, Molenwater 99, wordt op maandag 25 oktober het tienjarig bestaan gevierd van de Zeeuwse Vrouwenraad. Dat gebeurt met een openbare vergade ring met een feestelijk karakter. Het programma, dat van 13.30 tot 15.45 uur wordt afgewerkt, ziet er als volgt uit: Opening door de voorzitter van de Zeeuwse Vrouwenraad me vrouw D. M. Bloos-Steenhuizen. In leiding door mevrouw E. M. Schoo, voorzitter van de Emancipatieraad uver de aktuele stand van zaken met betrekking tot het emancipatiepro ces. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een fo rum, waarin zitting hebben: me vrouw E. M. Schoo, voorzitter Eman- Staande de vergadering werd (tele fonisch) melding gemaakt van de toe zegging van subsidie (80 voor de verbetering van wegen, voor: de Bouwmansweg Lokkershofweg te Noordwelle, voor de Donkereweg te Schuddebeurs en voor de Helleweg te Renesse. Deze wegen worden ver breed en van een laag asfalt voor zien. Ook voor het verbeteren van de Hoogenboomsweg te Brijdorpe zal subsidie worden ontvangen, allen uitkeringen ineens, aldus de medede ling van dijkgraaf M. J. Steur. Tevreden Verder deed de dijkgraaf de mede deling, dat de aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ..Westerschouwen" naar volle tevre denheid funktioneert: 90 van het water wordt nu gezuiverd, zonder dat er overstort heeft plaatsgevon den. De hoofdingelanden machtigden de gezworenen voor het aangaan van een geldlening van 3.000.000,— bij de N.V. Nederlandse Waterschaps- bank. Eveneens machtigden de hoofdin gelanden het dagelijks bestuur tot het instellen van beroep op de Cen trale Grondkamer te Arnhem, tegen 20 beschikkingen van de Grondka mer voor Zeeland, betreffende pacht overeenkomsten. Dit ter verkrijging van uniformi teit van de overeenkomsten. „Wij kunnen op deze manier geen goed pachtbeleid voeren", aldus dijkgraaf M. J. Steur. cipatieraad, mevrouw E. Maris- Koster, Gedeputeerde belast met emancipatiezaken, mevrouw H. Cornet-Duvekot, een „gewone" vrouw uit de provincie en mevrouw L. de Wijn, konsulente vormings- RIJSWIJK/MIDDELBURG n Op 1 november zal in de Schouwburg te Middelburg het gewest Zeeland van het NCOV (Nederlandse Christelijke Ondernemers Verbond) officieel wor den opgericht. Door de oprichting van een provin ciale organisatie voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, krijgt het NCOV meer mogelijkheden het provinciaal en lokaal beleid ten be hoeve van de middenstand te beïn vloeden en te volgen. Verschillende aktiviteiten staan voor 1 november op het programma. Een NCOV-delegatie zal zich in de plaatsen Goes en Vlissingen bezig houden met problemen en mogelijk heden van de plaatselijke, onderne mers. Verschillende gesprekken, met ondernemers, wethouders en Gede puteerden staan op het programma. 's Avonds zal NCOV-voorzitter S. Veninga een toespraak houden onder de titel „Ondernemen in de tachtiger jaren", terwijl tevens een forumdis- kussie zal worden gehouden over de vraag „Welke kansen zijn er vandaag voor ondernemers?". Aan deze diskussie zal o.a. worden deelgenomen door de heren R. C. E. Barbé, gedepueetrde ekonomische zaken, mr. R. de Blij, sekretaris Ka mer van Koophandel, C. M. A. Bos man, beleidsmedewerker NCOV. Gepland voor 1983 BRUINISSE - In het voor- en naseizoen van 1983 brengen zeer waarschijn lijk drieduizend Franse bejaarden een week vakantie door in Aquadelta in Bruinisse. De Franse reisorganisatie CIT verzorgt al jaren reizen voor de vere nigingen van zestig plussers. In samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme, afdeling Parijs heeft deze organisatie zich ingezet om volgend jaar voor de eerste keer een reis naar Nederland te maken. Honderd vertegenwoordigers van de diverse verenigingen brachten de ze week een bezoek aan Aquadelta, een zogenaamde kennismakingsreis. om zich op de hoogte te stellen van de verschillende mogelijkheden om een vakantie in Nederland door te bren gen. Woensdag arriveerde in Bruinis se een tweede groep, bestaande uit 250 vertegenwoordigers. Volgens de heer J P. de Regt, direktcur van de Provinciale VVV. is de eerste proef- reis van de vertegenwoordigers goed geslaagd. Medio Burgum Heden (donderdag)avond zal voor de Fransen Medio Burgum, een fol kloristische dansgroep uit Walche ren, optreden. Mevrouw M. Dalebout-v. d. Sloot spreekt een wel komstwoord namens de Provinciale VVV en het Nationaal Bureau voor Toerisme. De twee kennismakings- reizen worden ondersteund door Aquadelta, de Provinciale VVV en het Nationaal Bureau voor Toerisme. Ook de heer J. Kalff, direkteur van de vestiging in Parijs, leverde een belangrijk aandeel in de voorberei ding voor de komst van de bejaarden in 1983. Naar verwachting zullen drieduizend bejaarden in het voor- en naseizoen Bruinisse bezoeken, wat neerkomt op ongeveer twintigdui zend overnachtingen. De arbeidsovereenkomstenveror dening waterschap Schouwen-Duive- land werd ingetrokken, overeen komstig de wens van het dagelijks bestuur. Aan deze overeenkomst is geen enkele behoefte meer, en dus overbodig. Tot slot werd het alge- Meen ambtenaren reglement van het waterschap gewijzigd, in verband met het verlagen van de VUT-leeftijd van 62 naar 61 jaar. werk en volwassenenedukatie. Het forum zal worden voorgezeten door mevrouw S. van Heemskerck Pillis- Duvekot, tot voor kort beleidsmede werker van de Zeeuwse Vrouwen raad. Opening gebouw PTT Op vrijdag 15 oktober wordt het administratiegebouw van het Post- district Middelburg aan het Goud- eind 8-10 te Middelburg officieel in gebruik genomen. De direkteur van Campus n.v. Amev-vas Mij te Utrecht, ir. H. C. van den Berg, zal het gebouw overdragen aan direk teur J. L. de Wild van het Postdistrict te Middelburg. De burgemeester van Middelburg, drs. P. A- Wolters, ver richt de opening. VLISSINGEN Oplevering boorplatform Vandaag (donderdag) levert T.H.C.- DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft een motie van mevrouw Kraaijeveld-Wouters (C.D.A.) aange nomen om gehuwde buitenlandse werknemers in Nederland, van wie het gezin in het buitenland verblijft, dit jaar in aanmerking te laten ko men voor een eenmalige uitkering, die via het postkantoor kan worden verkregen. Zij hebben recht op een uitkering voor een alleenstaande in dien hun inkomen gelijk of lager is dan de bijstandsnorm voor een echt paar. DACCA, Bangladesj - De militarie overheid van Bangladesj heeft dins dag beschikt dat de Engelse spelling van 's lands hoofdstad van „Dacca" verandert in „Dhaka", om haar dich ter te brengen bij de manier waarop de naam klinkt in het Bengaals. Zij deelde mee dat de raad van mi nisters onder leiding van militair ge zaghebber luitenant-generaal Hos- sain Mohammed Ershad tot de veran dering en haar onmiddellijke invoe ring had besloten. Fabricators b.v. te Vlissingen het Mobil P/A 6-deck op, ter komplete- ring van de reeds geleverde jacket en palen, die zich reeds op hun lokatie op het Nederlandse deel van het con tinentale plat bevinden. De feestelij ke „load-out" vindt plaats in aanwe zigheid van talrijke genodigden. Te vens wordt stilgestaan bij het éénja rig bestaan van het bedrijf, dat de be drijfsgebouwen heeft op de terreinen van de voormalige NAPM. Het be drijf biedt inmiddels werkgelegen heid aan 250 personen en heeft al ver scheidene projekten suksesvol afge leverd. ROTTERDAM - De werkgelegen heid in de Rotterdamse stukgoedsec tor (vijfduizend werknemers, uitge zonderd containeroverslag) zal tot 1985 sterker teruglopen dan tot voor kort werd aangenomen. Dit wordt veroorzaakt door een verdere terug gang van het stukgoed dat niet per container wordt vervoerd en een doorgaande verschuiving naar la ding in grotere eenheden. Dit schrijft het kollege van b. en w. van Rotterdam in een notitie over de huidige situatie in de stukgoedsector die binnenkort naar de gemeente raad zal worden gestuurd. DORDRECHT - De 33-jarige Kaap verdiaanse matroos J. N. is woens dagmorgen overboord gevallen van het binnenschip Navix 16 en hoogst waarschijnlijk verdronken. Volgens de rijkspolitie te water in Dordrecht, die dit meedeelde, is de man vermoe delijk gestruikeld en overboord ge vallen. Bemanningsleden van het schip hebben de matroos nog een red dingsboei toegeworpen, maar de man verdween onder water en kwam niet meer boven. De rijkspolitie te water en de rijkshavendienst hebben de he le dag vruchteloos gedregd. Advertentie in deze rok met blouse, zwart met fuchsia of okergeel 129 gulden (Ingezonden) SCHOUWEN-DUIVELAND - Een drietal dolenthousi aste „vogelaars", dat tevens lid is van de Natuur- en Vo gelwacht Schouwen-Duiveland, heeft eind juli het won derschone plan opgevat een „avifauna" van Schouwen en Duiveland samen te stellen. In deze avifauna zouden alle ooit op ons eiland waargenomen vogelsoorten, gege vens betreffende het broeden, de doortrek en het voorko men in vroegere tijden van onze gevleugelde en geveerde vriendjes, en andere bijzonderheden over deze krea- tuurtjes in het Schouwse en Duivelandse opgenomen moeten worden. ZIERIKZEE Het geheel zou dan verluchtigd en geïllustreerd kunnen worden met foto's en andere prentjes, artikelen over de landschapstypen en de natuurbescher ming, maar dat zijn momenteel nog zorgen voor later. tweede „maar". Indien u er toch vast van overtuigd bent, dat de steen arend hier nestelt, zouden wij het wel op prijs stellen, dat een andere, min of meer deskundige vogelaar dat bevestigen kan. Kortom, vooral als het om een waarneming van een „ra re aves" gaat, zouden wij deze waar neming graag door een of twee ande re natuurliefhebbers bevestigd wil len zien. Dit wat betreft de „maar"-en. Voor de rest hebben wij slechts bedankjes voor een ieder die op deze wijze mee wil helpen een overzicht van alle Schouwse en Duivelandse vogels sa men te stellen. Voor nadere informa tie kunt u altijd terecht bij: Jan-Willem Vergeer, Ted Sluiters en Karei Leeftink De afgelopen weken zijn wij drieën druk bezig geweest met het doorstruinen en uitpluizen van aller lei vogeltijdschriften, zoals de Ster- na, het Vogeljaar, Limosa en Vogels, op zoek naar de „avifauna van Schouwen-Duiveland". Na een x- aantal kilo's papier te hebben door gewerkt worden alle gegevens gesor teerd, ingedeeld, zorgvuldig met het tiepmasjien op papier gezet en in klappers opgeborgen om even later verwerkt te worden. Wie? Nu zijn er ongetwijfeld ook tiental len vogelliefhebbers, die de afgelo pen decennia de stoute gummilaar zen en het regenpak aangetrokken, de kijker rond de hals geslingerd en yogels bespied hebben, maar die „hun" waarnemingen nooit gepubli ceerd hebben. Op deze mensen nu doen wij een be roep: indien zij ooit waarnemingen op Schouwen-Duiveland gedaan heb ben, verzoeken wij hen beleefd, maar toch dringend, deze gegevens per brief (of desnoods per telefoon) door te geven aan Ted Sluijters, 't Lage Burgh 9 in Burgh-Haamstedc (01115- 3014) of aan Karei Leeftink, Smids- weg 10 te Noordwelle (01116-2129). DEN HAAG - Een werkweek van 36 uur voor iedere voor het eerst in dienst tredende ambtenaar, een werkweek van 39 uur voor alle huidi ge ambtenaren, verlaging van de VUT-leeftijd naar 60 jaar en een vier jarenplan voor algemene arbeidstijd verkorting. Dat stellen de vijf centrales van overheidspersoneel, verenigd in de CFO, voor in een brief aan minister Rood (binnenlandse zaken). De brief is woensdag verstuurd. De ambtenarenbonden protesteren hiermee tegen de plannen van het interim-kabinet om de salarissen van overheidspersoneel volgend jaar op het huidige niveau te houden. In de brief noemen zij deze 'bevriezing' „onwettig". Er zijn echter twee ,,maar"-en aan deze uitnodiging verbonden. Ten eerste moeten het wel enigszins waardevolle waarnemingen en gege vens zijn. Kijk, dat de huismus in groten getale alle dakpannen van ons eiland bevolkt is op zich wel interes sant, maar dat weten wij ook wel, en dat de steenarend nog steeds niet op Schouwen-Duiveland broedt hoeft u ons ook niet te vertellen. Overigens laten wij u natuurlijk zelf uitmaken wat „waardevol" is. Bevestiging Er is zoals gezegd ook nog een NEW YORK - Arabische landen hebben besloten een delgatie onder leiding van koning Hassan van Ma rokko eind oktober te sturen naar de Verenigde Staten om Arabische en Amerikaanse vredesvoorstellen bespreken, zo deelde het State De partment in. Washington dinsdag mee. PALERMO, SICILIË - Dinsdag is in Reggio Calabria in het zuiden van Italië een man gearresteerd die er van verdacht dat hij een van de moordenaars is van generaal Carlo Alberto Dalla Chiesa, de perfect van Palermo op Sicilië die op 3 septem ber met zijn vrouw om het leven is gebracht. De arrestant is Nicola Al- varo. MANAMA - Irak heeft met een te genoffensief de Iraanse strijdmacht „volledig vernietigd" die vorige week vrijdag bij de Iraakse grensplaats Mandali in de aanval ging. BONN - President en partijleider Leonid Brezjnjew van de Sowjet- Unie heeft tegenover de nieuwe rege ring in Bonn de hoop uitgeproken dat men goed met elkaar zal samenwer ken. DEN HAAG - Minister De Graaf van sociale zaken en werkgelegen heid verwacht dat, gezien de plannen van het kabinet, het koopkrachtver lies voor de minima volgend jaar „aanzienlijk" zal zijn. In hoeverre daar volgend jaar iets tegen gedaan kan worden door middel van een een malige uitkering hangt sterk af van de budgettaire situatie van het rijk, zei De Graaf dinsdag in de Eerste Ka mer bij de behandeling van het wets ontwerp voor het geven van een een malige uitkering aan degenen die dit jaar van één minimum-inkomen of - uitkering moeten rondkomen. BERGEN OP ZOOM - Het hoofdbestuur van de Zuide lijke Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) hield afgelopen maandag in motel „de Wouwse Tol" te Bergen op Zoom zijn maandelijkse bijeenkomst. De belangrijkste punten van bespreking waren onder andere de miljoenennota 1983. Het bestuur van de Z.L.M. vindt de algemeen- economische situatie waarin ons land verkeert „erg zor gelijk". Dat de landbouwbegroting 1983 er naar verhou ding redelijk afkomt acht het bestuur grotendeels schijn, omdat de overheidsuitgaven op dit terrein al zover uit geknepen waren dat de grens van wat nog verantwoord al bereikt was. Üe folklnri.iti.iehe dansgn voor de eerste groep Fran ep uit Walcheren, Medio Burgum, ver2orgde ook bezoekers een optreden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) VINKEVEEN - Do 35-jarige me vrouw C. J. Prijs uit Monnickendam is woensdagavond door een verkeers ongeluk op rijksweg 2 bij Vinkeveen om het leven gekomen. Haar auto stond stil in een file en werd van ach teren aangereden De auto vloog in brand, waardoor de vrouw verbrand de. aldus de politie donderdag. De situatie is des te zorgelijker ge zien de gespannen handelsverhou dingen tussen Amerika en de E.E.G. Het gevaar van grootscheepse dum ping van landbouwprodukten door de V.S. is nu reëel aanwezig. Als het zover zou komen, is een crisis A la de dertiger jaren niet uitgesloten. In dit verband hangen de Amerikaanse graan- en zuivelvoorraden als „zwaar weer" boven de gemeen schappelijke markt. In de pluimveehouderij is de situa tie aanhoudend slecht. In de varkens sector daarentegen verloopt de afzet momenteel naar tevredenheid. Appels en peren De marktsituatie is voor de appels ronduit slecht. Voor het zuidwesten is daarom van groot belang dat de markt voor peren wat beter is en als kurk kan fungeren waarop men blijft drijven. Daarom wordt het belang van een effectieve bestrijding van het bacte rievuur onderstreept. Zeer teleur gesteld is het Z.L.M.-bestuur er daar om over dat In de Rijksbegroting 1983 geen extra geld beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van het bacterievuur. Het Z.L.M.-bestuur nam kennis van de voorgenomen wijziging van de vogel wet 1936 Met name de nieu we bepaling die het verontrusten van vogels verbiedt wekte juist veel ver ontrusting omdat dit een zeer rek baar begrip is wat zeker nadere be grenzing behoeft. Wat betreft de voorgenomen herziening van de Wet Uitkering Wegen bekritiseerde het Z.L.M.-bestuur het ontbreken van een vergoedingsregeling. Hierdoor zullen er met name ook in ruilverka- velingsverband problemen ontstaan. Bijeenkomsten Op de op 6 december 1982 te Ettcn- Leur te houden algemene ledenver gadering zal ir. L. Hertog, landbouw raad te Bonn een inleiding houden, 's Morgens zal de direkteur land bouwonderwijs dr. ir. D Schenk een inleiding houden over de toekomsti ge ontwikkelingen in het landbouw onderwijs. De Z.L.M. zal deze winter weer 2 kadercursussen organiseren nl. één voor afdelingsbestuursleden en één voor kringbestuursleden. Ook zal er weer een studiedag worden gehou den. Op de 29 oktober 1982 te Goes te houden ledcnraadsvcrgadering van de Z.L.M. zal 's middags een inlei ding worden gehouden door ir. E.» Talstra. H.I.D. voor de Bedrijfsont wikkeling in Noord-Brabant en als zodanig waarnemend in Zeeland Het Z.L.M.-bestuur constateerde andermaal dat het zogenaamde pach tersvoordeel waarbij bij bedrijfs- overdracht in principe forse belas tingaanslagen kunnen worden tege moet gezien - nog steeds niet goed is geregeld. Ook bij normale voortzet ting van het bedrijf van vader op zoon komen er nog steeds grove on billijkheden aan het licht. De Z.L.M. zal een en ander (op nieuw) bij het Landbouwschap aan hangig maken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4