Schilderen met olieverf Nieuw ingezetene vraagt om speelveldje in Poortambacht Brandweerwedstrijd voor drieëntwintig korpsen Proefmat beschadigd door zuigmond van Cardium STREEKNIEUWS „Viktoria und ihr Husar" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag: 7 oktober 1982 Nr. 23195 3 Kennismakingsbijeenkomst Zierikzee De wethouders Groen, De Rijke en Van Gastel verwelkomden de nieuw ingezetenen in de trouwzaal. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De kennismakingsbijeenkomst voor nieuw ingezetenen, die zich de afgelopen twaalf maan den in de gemeente Zierikzee hebben gevestigd, is een succes geworden. Dinsdagavond kwamen 76 van de 250 genodigde personen naar de trouwzaal van het stadhuis. Volgens gemeentevoorlichter Ger Villerius was de op komst erg groot, in vergelijking tot het aantal bezoekers in voorgaande jaren. Hij voegde er wel aan toe dat dit jaar slechts één kennismakingsbijeenkomst werd gehou den, in plaats van twee. Van gemeentezijde waren veel bestuurders aanwezig. Behalve bur gemeester Th. H. de Meester, de wet houders J. Groen, L. J. van Gastel en P. de Rijke, gemeente-secretaris A. G. Izeboud kwamen ook de direkteur gemeentewerken J. Louwerse en de raadsleden L. S. P. van Velthoven, C. Legemaate, J. J. Geleijnse en D. v. d. Wekken naar het stadhuis. ZIERIKZEE Streekvergadering NCVB De NCVB op Schouwen-Duiveland houdt woensdag 13 oktober in het Verenigingsgebouw te Zierikzee haar streekvergadering. Mevrouw Lea de Boer verzorgt een optreden' met zang en harpspel. Voor tijd: zie agenda. Vergadering commissie onderwijs De vaste commissie van advies en bijstand voor onderwijs vergadert dinsdag 12 oktober in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat: informatie over bouw O.L.S. ,,Theo Thijssen"; prognose aantallen kleuters en leer lingen voor de jaren 1985 - 1990 - 1995; informatie over aanpassing schoolge bouw aan de Raamstraat; krediet voor plaatsing van 2 noodlokalen aan bij de prot. chr. kleuterschool „De Speeldoos" en de ,,J. W. van den Doelschool"; informatie over mede zeggenschap in het onderwijs en be- noemingseisen voor het openbaar on derwijs. Voor tijd: zie agenda. Brommer onderuit Een Duitse bromfietser ging dins dag met haar brommer onderuit voor het belastingkantoor te Zierikzee, omdat zij plotseling moest remmen voor een weg rijdende auto, die werd bestuurd door A. G. uit Zonnemaire. De Duitse liep lichte verwondingen op. De brommer werd zwaar bescha digd. Na een welkomstwoord van de bur gemeester werden de leden van het kollege voorgesteld en hield elke wethouder een toelichting over zijn verschillende portefeuilles. Wijkgebouw De nieuw ingezetenen maakten volop van de gelegenheid gebruik om enkele vragen te stellen. Een inwo ner uit de Middenbank (Poortam bacht) had bijvoorbeeld enkele schriftelijke vragen ingestuurd. Op zijn vraag of het gemeente bestuur van plan is tot plaatsing van een wijkgebouw in Poortambacht te komen, antwoordde de heer De Meester dat de grootst mogelijke meerderheid van b. en w., mede uit financiële overwegingen, wil blijven streven naar een oplossing, waarbij de behoefte aan gemeenschapsruimte wordt opgevangen door beschik baarstelling (zo mogelijk in de toe komst) van grond of gebouwen in de binnenstad. „Situering in de binnenstad heeft het voordeel dat de hele gemeen schap daarvan kan profiteren", zei de burgemeester. Wethouder Groen vindt echter dat daarnaast ten bate van de bevolking in Poortambacht een wijkakkommodatie tot stand moet worden gebracht. Verkeerslichten De briefschrijver wilde ook weten of er plannen bestaan tot plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Scheldestraat-Weststraat-Laan van St. Hilaire. Volgens de burgemeester is die wens wel opgenomen in de meerja renplanning van de gemeente, maar niet iedereen is het erover eens of de stoplichten uit een oogpunt van ver keersveiligheid wel zo wenselijk zou den zijn. Bovendien zijn er ook nog geen financiële middelen voorhan den om dit werk binnen afzienbare tijd uit te voeren. ZIERIKZEE/RENESSE Wintersportbeurs en modeshow In Garage Braai wordt zaterdag 23 Zaterdag in Zierikzee ZIERIKZEE - De vereniging van bevelvoerenden organiseert voor zaterdag 1? oktober in Zierikzee een hogedruk brandweerwedstrijd. Daaraan nemen 23 korpsen uit de provincie Zeeland deel. Zeelandia stelt de bedrijfsgebouwen beschikbaar en door de medewerking van de bedrijfsbrandweer kon de wedstrijd worden gerealiseerd. De leiding van de wedstrijd is in handen van de heer C. Schout, wedstrijdleider in Zeeland. Programma: Baan A: Zierikzee, baan B. Zeelandia, 9.30 uur; A: Arne- muiden, B Brouwershaven, 9.55 uur; A: Wissenkerke, B Scharendljke, 10.20 uur; A: Baarland. B PZEM Bor- sele, 10.45 uur; A Colijnsplaat, B: Hetnkenszand, 11.10 uur. Pauze. Baan A: Rilland, baan B: Wemeldin- ge, 13.30 uur; A: Ovezande, B: Schel de I. 13.55 uur; A: Middelburg, B: Ka- De bewoner van de Middenbank vroeg zich af of er een mogelijkheid bestaat om de braakliggende terrei nen tussen Steenbank en Mast gatstraat of tussen Levensstrijdweg en Roggeplaat te egaliseren en met gras te beplanten, zodat er een speel trapveldje voor de jeugd komt. De heer De Meester antwoordde dat het kollege in principe bereid is het voor openbare en bijzondere doeleinden gereserveerde terrein provisorisch geschikt te maken als speel trapveldje. Het terrein tussen Levensstrijdweg en Roggenplaat niet, omdat daarop in de toekomst woningbouw tot stand zal komen. Film De nieuw ingezetenen kregen een rondleiding door het stadhuis en het stadhuismuseum en keken naar de film „Zierikzee - stad als een kasteel". oktober een tweedehands winter sport-beurs gehóuden onder auspi ciën van Sporthuis Zierikzee bv. Op vrijdag en op zaterdagsochtends kun nen goederen worden ingeleverd. (Voor tijden: zie agenda.) De week erna, op vrijdagavond 29 oktober, houdt het sporthuis een mo deshow wintersport en wordt een de monstratie skigymnastiek gegeven in Motel De Zeeuwse Stromen te Re- nesse. Medewerking wordt verleend door de Schouwse formatie Goldsteel en Friends met zanger Lou Brond- geest. WESTERSCHOUWEN Opbrengst kollekte De kollekte voor het Prinses Bea- trixfonds, gehouden in de gemeente Westerschouwen van 13 tot en met 18 september, heeft per dorp het volgen de bedrag opgebracht: Haamstede 111,40; Renesse 597,90; Burgh 495,05; Serooskerke 132,25 en Noordwelle 91,30. Totaal: 2417,90. BURGH-HAAMSTEDE Ringsteken voor Dorpshuis De Stichting Inventaris Dorpshuis Burgh-Haamstede organiseert op za terdag 16 oktober in de Slotlaan te Haamstede: ringsteken te paard en in rijtuigen. Het programma ziet er alsvolgt uit: van 13.00 - 14.00 uur een rondrit van alle oude rijtuigen, dressuurwagen- tjes en de paarden door de omgeving. Om 14.00 uur in de Slotlaan Ringsteken voor de verschillende ka- tegorieën. We verwachten dat er veel mensen zullen komen kijken naar dit niet alledaags gebeuren. Bij slecht weer wordt het evene ment verzet naar zaterdag 23 okto ber. BROUWERSHAVEN Jeugdfilm In Verenigingsgebouw In de herfstvakantie wordt onder auspiciën van de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland in Brouwers haven een jeugdfilm gedraaid. Het is een Nederlands gesproken film (in kleur) van Karst v. d. Meu- len: „De bende van hiernaast", die wordt vertoond op dinsdagmiddag 19 oktober in het Verenigingsgebouw, Nieuwstad 13. In de pauze is er grab belton, popcorn en limonade. Voor tijd: zie agenda. DUIVELAND Burgerlijke stand Geboren 2. Dennie, z.v. A. E. J. Dorst (Oosterland); 4. Gijsbertha Theodora Johanna, d.v. G. van der Laan, en van T. van der Wende (Oosterland); 6. Elisabeth Catharina, d.v. H. Donse laar, en van J. de Bruine (Oosterland) geboren te Zierikzee; 11. Dennis, z.v. J. Flikweert, en van; A. G. Barbosa (Nieuwerkerk); 14. Steven Fabian, z.v. M. P. J. Hollestelle, en van M. R. Groeneweg (Nieuwerkerk); 22. Bren- da, d.v. J. P. den Heten, en van M. J. van den Heuvel (Ouwerkerk) gebo ren te Zierikzee; 23. Leendert, z.v. A. A. de Bruine, en van K. Dooge (Oosterland); 27. Willem, z.v. J. A. van den Berge, en van N. Heijboer (Nieuwerkerk); 27. Jan, z.v. J. IJze- lenberg, en van M. M. de Bruine (Oosterland). Gehuwd 3. Hendrik Alois Johannes Keste- loo, en Inge Karelse (beiden Nieu werkerk); 10. Izak Willem van Dijke (Nieuwerkerk), en Janna Lena Koster (Oosterland); 17. Johannes van IJsseldijk (Middenschouwen) en Everdina van den Berge (Oosterland). Overleden 10. Johannis Jacobus Hendrik Bou- terse, oud 88 jaar, wed. van Wesdorpl, Adriaantje (Oosterland); 16. Franci- scus Ritman, oud 52 jaar, gehuwd met Nellie Willemina van Maanen (Oosterland) overleden te Zierikzee; 16. Pieter Vijverberg, oud 90 jaar, e.v. Leenderina Helena Bolijn (Ou werkerk) overleden te Zierikzee; 29. Anthonie de Later, oud 87 jaar, wed. van Hendrika Roodnat (Nieuwer kerk) overleden te Goes. BRUINISSE „Beus-praet" Al heeft Bru dan geen bankje aan het Luitje, het heeft wel een oer- Oosterscheldewerken WERKEILAND NEELTJE JANS - De tweehonderd meter lange proefmat, die dinsdag 21 september in de Roompot aan de Oosterscheldezijde is gelegd door de mattenlegger Cardium, is beschadigd. De zuigmond van de Cardium heeft tijdens de beproevingswerkzaamheden de mat over een oppervlakte van 30 bij 30 m beschadigd. Volgens een woordvoerder van de afdeling voorlichting van Rijkswa terstaat wordt de mat niet gerepa reerd. degelijk beusje waar je, zoals be taamt, met beide benen op de grond blijft. Het biedt tevens een bijna pa noramisch uitzicht over de bedrijvig heid van de Bruse levensslagader, de haven en aanverwante bedrijven. Vorige week is door gemeentewer ken het beusje voorzien van een nieuw plafond. Hoewel al een paar maal ver plaatst en vernieuwd (o.a. wegens dijkverhoging) heeft het als „insti tuut der wijsheid" al vele eeuwen lang een diepgewortelde aantrek kingskracht bij de jonge, maar voor al de oudere Bruënaars. Hier kan men zowel over de diepzinnige als- wel de luchthartige dingen des le vens een mening te berde brengen. Natuurlijk stond het vroeger op een veel centraler en gezelliger plaats in het dorp: tegen de grote beurs met z'n levendige hande. Maar tijden veran deren en ook de koaie ontkwam daar niet aan. Noe laege d'r geen oute mosselboa- ten in de koaie mè vaere ze aolemael me groate kotters 't koaigat uut naer de Zuurezea. Mè 't beusje is ebleve mi gepraet over mossels, un kalme zea of sturm, over pokkens en vuuf oe- ken over 't weer en poletiek 10 jaar „Tryfosa" Vorige week werd in een enigszins feestelijke samenkomst het feit her dacht dat 10 jaar geleden de vrou- wenvereniging/zendingskrans van de Geref. Gemeente in Nederland „Tryfosa" werd opgericht. De presidente, mevrouw C. v. d. Berge-de Waal opende de bijeen komst met de lezing van Romeinen 16 waarin de groeten van Paulus staan beschreven, zoals de groet aan Tryféna en Tryfosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. De indertijd voor de vereniging gekozen naam „Tryfo sa" hebben de leden op een voortref felijke manier waar gemaakt; altijd zetten de vrouwen zich in met werk zaamheden speciaal gericht op de zending. Voor het bestuur was er een boeket bloemen, de leden kregen een presentje aangeboden. Allen lieten zich de koffie met gebak goed sma ken. De voorzitter van de kerkeraad van de GereL Gemeente in Neder land in Bruiriisse, de heer C. Wolf- fensperger, sprak de jarige vereni ging toe en feliciteerde hen. Aan het begin van samenkomst werd Psalm 89 vers 9 gezongen; de slotpsalm was 84 6. MIDDELBURG Uitreiking Award aan Prinses Juliana H.K.H. Prinses Juliana krijgt za- terdag 16 oktober in de Koorkerk te Middelburg een Special Internatio nal Four Freedoms Award uitge reikt. Dr. W. A. Visser 't Hooft, dr. J. H. van Roijen, dr H. J. Witteveen en mr M. van der Stoel krijgen een In ternational Four Freedoms Award uitgereikt. De eretekenen zijn toege kend door de „F. D. Roosevelt Memo- ZIERIKZEE - Landschapschilder Ad Zuiderent, die sinds enkele jaren schil- derkursussen verzorgt in Noordgouwe, heeft een nieuw atelier gevonden on der de Concertzaal te Zierikzee. Deze ruimte, die destijds was inge richt als bar, is een stuk ruimer dan het atelier op camping „De Stern" te Noordgouwe en wat dat betreft is Zuiderent er een stuk op vooruit ge gaan. Degenen die het schilderen met olieverf ai enigzins onder de knie hebben, kunnen een eigen program ma volgen terwijl Ad Zuiderent hen begeleidt en adviseert. Maar ook be ginners kunnen er terecht, waarvoor Zuiderent een totaal lesprogramma heeft opgesteld. Kortom-men kan er alle kanten op - en in een ongedwongen sfeer komen amateurschilders in het atelier tot zeer aardige resultaten. pelle, 14.20 uur; A: Axel, B: Sas van Gent, 14.45 uur; A: de Schelde II, B. Vlissingen, 15.10 uur; A: Hulst, B: 's- Gravenpolder, 15.35 uur; B: Philippi ne, 16.00 uur. Drs. P. Schotte, direkteur van de Kon Zeelandia, reikt om vijf uur in de kantine van de NEMAG de prijaen uit. De xchilderkursu* uan Ad Zuiderent in Zierikzee. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het was de bedoeling dat de boven mat, met een lengte van 60 m en een breedte van 31 m. in de tweede week van oktober zou worden afgerold. Door deze onverwachte tegenslag is echter nog niet zeker of die bovenmat inderdaad in die week wordt gelegd. Volgens de woordvoerder bestaan er twee mogelijkheden: of de boven mat wordt gelegd op het niet bescha digde deel van de 200 m lange proef mat of er wordt een nieuwe onder- mat gemaakt. Week later In dat geval zal de Cardium niet zo als gepland in eind oktober, maar waarschijnlijk een week later naar de Hammen vertrekken. In dit sluit gat worden de eerste matten voor de toekomstige pijlerdam gelegd. rial in the Netherlands Committee" en zullen worden overhandigd door een daartoe gevormde delegatie uit dit komitee. De vier heren worden geëerd wegens hun nationale en in ternationale verdiensten ter berei king van de door Roosevelt na gestreefde vier vrijheden: vrijheid van vrees, vrijheid van wil, vrijheid van spraak en vrijheid van religie. De uitreiking is om 11.00 uur 's och tends. Hoofdstadoperette „Reich mir zum Abschied nog ein- mal die Hande".... nee, geen af scheid, een begin: woensdagavond een grandioze start van het S.C.Z./Uit in Zeeland theaterseizoen in de Zierikzeese Concertzaal. De Hoofdstadoperette pakte breed uit met „Viktoria und ihr Husar" van Alfred Grünwald en Fritz Löhner- Beda. Regisseur Alexander Pichler, die er een nieuwe bewerking aan gaf, noemt „Viktoria..." een „revue- operette". Een terechte omschrijving in vergelijking met de „klassieke" operettes, die voorafgaande jaren op het programma stonden. Misschien verkiest de muziekliefhebber-in- hart-en-nieren dat meer klassieke werk. „Viktoria und ihr Husar" be vat heel veel showelementen en char meert waarschijnlijk een breder pu bliek. Deze operette biedt tal van oogststrelende scènes, die echter geen wezenlijke bijdrage aan het ver haal leveren: het tennisdansje van O- Lia-San (met het bekende liedje van de mamma uit Jokohama en de papa uit Paris); de charlestondansjes en de dansende „muizenissen" van graaf Ferry. Heel veel humor ook in „Vik toria...", maar toch ook ontroerende momenten zoals dat ijzersterke slot van de tweede akte. Het verhaal: Gravin Viktoria komt oog-in-oog te staan met haar doodge waande geliefde, ritmeester Koltay. Ze is inmiddels getrouwd met John Cunlight, een Amerikaans gezant. Hoewel ze de overredingen van Kol tay met hem te vertrekken, weet te weerstaan, blijken haar gevoelens voor Cunlight toch „slechts" te be rusten op vriendschap en respekt. Het huwelijk wordt dan ook verbro ken. Een jaar later ontmoeten alle betrokkenen elkaar in het Hongaar se dorp Doroszma. Viktoria vindt tenslotte de weg, die haar hart haar ingeeft. Wie niet onder de bekoring komt van dit sprookje, moet wel gespeend zijn van elk gevoel voor romantiek. In de tableau de la troupe ook dit jaar weer de bekende coryfeeën. Mar- ga de Boer, een statige schoonheid in de rol van gravin Viktoria. Jan Han- derson, de plechtige Amerikaanse ge zant. Hun zangkwaliteiten bewezen zij reeds eerder in Zierikzee. Voorai deze twee mensen wisten daar de meeste emoties in te leggen. Ze toon den overigens ook dat zingen en akte- ren lang niet hetzelfde is. Ton Hofman gaf gestalte aan rit meester Koltay en imponeerde voor al in de scène van afgewezen min naar. Heerlijke rollen werden op de planken gezet door Anita Heins (Ri- quette, het kamermeisje) en Jacco van Renesse (als Jancky). Anita Heins speelde en zong een fascine rend wulps juffertje, hoewel haar spontaniteit aan het slot iets leek in te boeten. Jacco van Renesse. dit sei zoen zijn zilveren artiestenjubileum vierend, verdient - zonder chauvi nisme ten opzichte van een artiest van eigen bodem - alle lof voor zijn aandeel in deze operette. Hij schit tert gedurende de gehele voorstelling en had uiteraard ook dit keer weer een Schouwse kwinkslag met „Eije noe alius?". Germaine Compier bleek vooral te imponeren met haar zangkwaliteiten in de rol van de Japanse O Lia San. Antoni Wink was als vanouds ook nu weer van de partij, onwetend van het feit dat hem in Zierikzee een grote bewonderaar is ontvallen. Resten nog Lily Loerkens in de lie ve vertolking van Li-Jong en Johan v. d. Zalm, die zowel in zijn vertol king van Russische officier als van burgemeester wat onder de maat bleef. „Viktoria und ihr Husar", een mengeling van nationaliteiten (Rus land. Japan, Hongarije en Frankrijk) van spel. zang en show. Het publiek was terecht zeer royaal met een lang durig slotapplaus. ..Srhön war das Mfirchen, jetzt 1st es zu Ende" maar bet theaterseizoen in Zierikzee is pas begonnen en hoe! A P

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3