DëMO Honderden arrestanten bij zoekakties in Beiroet Plannen bibliotheek nog prematuur alsJAMES BOND Kok waarschuwt CDA/VVD-kabinet Ook duikers zoeken nu naar vreemde duikboot oov AGENDA Arafat in Libanon Partij handhaaft Haughey Jachtluipaard verrast dierentuin met twee extra kleintjes Mars voor mensenrechten in Buenos Aires Aardappel- verwerkende industrie groeit Nepbom bij bezoek koningin SEAN CONNERY Bedrag nieuwe staatslening 3,5 miljard gulden Staatssekretaris: uitbreiding vrijwilligers brandweerkorpsen Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 BEIROET - Het Libanese leger heeft ongeveer 200 per sonen aangehouden tijdens de zoekakties die de afgelo pen twee dagen zijn uitgevoerd in de hoofdstad Beiroet. Dit werd meegedeeld in een officieel legercommuniqué. Onder de arrestanten bevonden zich 53 Libanezen die door de justitie werden gezocht. De overige waren bui tenlanders die in Libanon verblijven zonder een geldige verblijfsvergunning en van wie de papieren niet in orde zijn. In het communique werd verder ver teld dat het Libanese leger vier wa penopslagplaatsen heeft ontdekt. Een van de opslagplaatsen bevond zich in de Evangelische kerk van Bei roet. Ook in een middelbare school in de wijk Ras El Nabeh werden wapen- voorraden aangetroffen. Verschillen de soorten wapens en 200 ton munitie zijn tijdens de zoekakties in beslag genomen. moet zijn het verblijf van de vredesmacht van de Verenigde Na ties in Zuid-Libanon (Unifil) te ver lengen. „Anders is er gezien de huidi ge omstandigheden een reden om niet te blijven", zo zei de minister na een onderhoud met zijn Libanese ambtgenoot, Joseph Skaff. De bewindsman vindt dat „door velen" de aanwezigheid van de VN- troepen als te vanzelfsprekend wordt beschouwd. De aanwezigheid van de VN vermindert volgens hem de druk op het land zelf voor een strukturele oplossing te zorgen. Vanuit Libanon moet de oorzaak van een effektief mandaat worden aangetoond, wil het zinvol zijn dat een VN-macht er blijft en dat Neder land daar aan meedoet, aldus Van Mierlo. Tunnels In Beiroet is woensdag voor het eerst een ondergronds net van tun nels aan journalisten getoond dat in verbinding stond met bunkers die volgepakt waren met tonnen moder ne explosieven van allerlei makelij en dat tegen bommen bestand zijn de vluchtwegen voor Palestijnse strij ders had. Het tunnelsysteem voerde van het centrum naar de vluchtelin genkampen in het zuidelijk stads deel. Duitsers en Italianen Onder de personen die het Libane se leger de afgelopen dagen heeft gearresteerd, zouden zich 11 West duitsers en drie Italianen bevinden. De Westduitsers zouden als leden van de Baader-Meinhofgroep op de opsporingslijsten van Interpol staan en de Italianen zouden behoren tot de Rode Brigades. Dit meldde Radio- Jeruzalem, die zich beriep op berich ten van de staatsradio in Beiroet. Arafat Jasser Arafat, de leider van de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, zou woensdagmorgen onver wacht in de Libanese Bekaa-Vallei zijn aangekomen. Het Franse persbu reau AFP zegt dit vernomen te heb ben in welingelichte kringen in Bei roet. Arafat zou zich bevinden in d plaats Jdita, vlak bij de stad Shtora. Volgens het AFP heeft Arafat woensdag in de namiddag de Bekaa- Vallei weer verlaten op weg naar de Syrische hoofdstad Damascus. In de Bekaa-Vallei heeft hij een bezoek ge bracht aan het Palestijnse kamp Abou Hamad bij de plaats Jdita, al dus welingelichte kringen in Beiroet. Van Mierlo over Unifil Minister Van Mierlo van defensie vindt dat er een dringende reden BERGA - De Zweedse marine heeft nu ook duikers ingeschakeld bij de zoekaktie naar de vreemde onder zeeër die volgens een woordvoerder van de marine waarschijnlijk in gesloten ligt vlak bij de belang rijkste marinebasis van Zweden. Woensdag, op de zesde dag van de jacht, gingen duikers naar beneden. Ook werd woensdag weer een diep tebom afgevuurd, nadat er 's mor gens kennelijk echokontakt met de indringer was geweest, zo deelde de bevelhebber van de marine, Sven Carlsson mee. De Zweedse regering wil de onder zeeër dwingen naar de oppervlakte te komen. Daartoe zijn al 18 kleine dieptebommen gebruikt. De Zweedse krant „Svenska Dag- baldet", meldde, overigens zonder bronnen te noemen, dat de onder zeeër vastzit op drie kilometer van deze basis. De marine zou van plan zijn het vaartuig te beschadigen door middel van voltreffers, wanneer het niet voor aanstaande vrijdag naar boven komt, aldus de „Svenska Dag- bladet". Een woordvoerder van de DUBLIN - De Ierse premier Char les Haughey blijft regeringsleider. Woensdagavond overleefde "hTj een motie van wantrouwen die binnen zijn eigen partij tegen hem was inge diend. De parlementsfraktie van de Fianna Fail besloot met 58 tegen 22 stemmen Haughey te handhaven als partijleider en premier. De stemming over de motie vond plaats na een verhit debat dat tien uur duurde. (Vervolg van pagina 1) een eerste gesprek met de gemeente en Beter Wonen was het volgens haar nog niet gekomen. Ze wees er echter wel op, dat hard gewerkt zal worden aan de vestiging van de bibliotheek in de binnenstad, omdat de huidige huisvesting aan het Groene Weegje uiteraard niet voldoet aan de eisen. Ook financieel wordt vanaf de start van de bibliotheek in Zierikzee reeds rekening gehouden met herhuis vesting. Direkteur van „Beter Wonen", ing. Ph. H. van Doorne deelde mede dat de woningbouwvereniging zich thans bezig houdt met de samenstelling van het programma van eisen, daar na zal er overleg plaatsvinden met omwonenden en zal bestemmings- plan-matig bekeken moeten worden of het idee verder uitgewerkt kan worden. De heer Van Doorne lichtte toe. dat de situatie van drie invalhoeken uit bekeken moet worden: wensen en voorschriften van het bibliotheek werk. wensen en voorschriften voor de bouw van één- of tweepersoons huishoudens, wensen en voorschrif ten in het huidige bestemmingsplan. Getracht zal worden deze zaken te in tegreren om tot één projekt te ko men. Als na het bijeenbrengen van deze aspekten, de bouw van een bi bliotheek annex woonlaag er hoop vol uitziet, kan volgens de heer Van Doorne begonnen worden met in spraak voor alle betrokkenen. „Mis schien zou ook Monumentenzorg aan dat overleg kunnen deelnemen", al dus de direkteur van Beter Wonen. Niet volgend jaar Op de vraag hoe lang een en ander zou kunnen gaan duren, antwoordde hij, dat men in de huidige tijd niet meer afhankelijk is van het tempo dat men zelf verkiest, maar van het tempo, waarin vergunningen en sub sidies loskomen. Persoonlijk had hij de indruk, dat het niet verstandig is hard van stapel te lopen. „Zelf ver wacht ik niet. dat volgend jaar die subsidie verstrekt zal worden", al dus de heer Van Doorne Overigens wees hij ook op de moge lijkheid, dat de kombinatie met een woonlaag remmend zou kunnen wer- marine had geen kommentaar op dit bericht. De duikboot-affaire doet denken aan een soortelijk geval, nu een jaar geleden. Toen kwam een Russische onderzeeër vast te zitten in de buurt van de marinebasis bij karlskrona in het zuiden van Zweden. Deze onder zeeër werd uiteindelijk onder bege leiding van Zweedse oorlogsschepen naar open zee gebracht. Moskou twijfelt De Sowjet-Unie heeft de berichten over een in Zweedse territoriale wa teren vermoede spionage-onderzeeër verzinsels genoemd, die ten doel heb ben de Sowjet-betrekkingen met Skandinavische landen te bederven. ken voor het realiseren van een nieu we bibliotheek. Voor Beter Wonen spelen uiteraard ook de kontingerin- gen voor de woningbouw in Zierik zee een belangrijke rol. De nieuwe kontigenteringen zullen pas eind de ze maand bekend gemaakt worden en tot die tijd zal in elk geval een pas op de plaats worden gemaakt wat be treft het maken van plannen voor de Nieuwe Boogerdstraat. Burgemeester Th. H. de Meester zij desgevraagd niet te verwachten, dat het nieuwe bestemmingsplan Bin- nenstad-Zuid-West problemen zal opleveren voor de bouw van een nieuwe bibliotheek. Het terrein staat in het betreffende bestemmingsplan omschreven als bestemd zijnde voor „bijzondere be bouwing". Deze bepaling staat ook vermeld in het oude bestemmings plan. Mocht de bepaling „bijzondere bebouwing" echter niet toereikend zijn voor de kombinatie woon laag/bibliotheek dan zijn er volgens de burgemeester nog mogelijkheden met een zogenaamde artikel 19 proce dure, om de zaak van de grond te krijgen. Het nieuwe bestemmingsplan Bin nenstad Zuid-West bevindt zich thans voor overleg bij de Provinciale Planologische Commissie. De burge meester verwacht, dat het begin vol gend jaar ter visie zal worden gelegd en dat het eind 1983 zal zijn vast gesteld. Wens omwonenden Rest nog de vraag hoe de omwonen den denken over de inrichting van het terrein Vooruitlopend op de vol ledige uitslag van de cnquete, op touw gezet door de Aktiegroep Ha venkwartier. kan nu reeds worden gemeld, dat die omwonenden niet zo veel moeite hebben met de huidige plannen van het gemeentebestuur De enquête had een respons van 8.V* Bijna iedereen bleek te kunnen in stemmen met de vestiging van een nieuwe bibliotheek annex woonlaag Een belangrijke wens onder de om wonenden bleek echter ook het reali seren van een kinderspeelplaats. Verder wordt uitbreiding van de par keergelegenheid van groot belang geacht, temeer daar volgens de bewo ners, het aantal auto's zal toenemen als de bibliotheek en de woningen er inderdaad komen. DEN HAAG - De toeslagregeling onregelmatige dienst voor politie ambtenaren van rijks- en gemeente politie wordt, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1982, gewijzigd. Daarnaast wordt de ME-toelage ver hoogd. Dit is. volgens een gezamen lijke verklaring van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie, woensdag besloten in het georgani seerd overleg in politieambtenaren- zaken. BUENOS AIRES - Duizenden Ar gentijnen hebben dinsdag de rege ring getart met een verboden de monstratie waarbij ze vroegen om opheldering over het lot van duizen den „verdwenen" gezinsleden en landgenoten. De betogers, geleid door Nobel prijs-winnaar Adölfo Pérèz de Esqyi- vel en drie katholieke bisschoppen,' eisten vrijlating van politieke gevan genen en informatie over duizenden Argentijnen die worden vermist sinds de kampagne van het leger te gen linkse guerrillastrijders aan het einde van de jaren zeventig. Het aantal demonstranten werd door de politie geschat op 3.000, maar volgens ooggetuigen namen ongeveer 10.000 mensen deel aan de mars. De betoging was georganiseerd door de „dwaze" moeders van het Plaza de Mayo, een groep vrouwen die wekelijks bijeen komt om ophel dering te vragen over het lot van hun vermiste kinderen. Organisaties voor de mensenrechten schatten dat tussen 6.000 en 20.000 mensen in Ar gentinië verdwenen na te zijn ont voerd tijdens de drie jaar durende leger-kampagne die in Argentinië de „vuile oorlog" tegen het terrorisme wordt genoemd. DEN HAAG - Aan de groei van de aardappel-verwerkende industrie (voorgebakken patat, chips en ande re zoutjes, puree en geschilde aardap pels) lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Dit is woensdag de teneur geweest van een bijeenkomst van de VAV1, de Vereniging van Onderne mers uit deze bedrijfstak, in het Haagse Congresgebouw. In haar twintigjarig bestaan zagen de Leden van de VAVI hun gezamen lijke produktie-afzet stijgen van 30.000 ton tot 900.000 ton, zo maakte dr. ir. H. van Arkel, direkteur van het Nederlands Instituut voor Afzet bevordering van Akkerbouwproduk- ten, bekend. Volgens de direkteur-generaal voorlandbouw en voedselvoorzie ning van het ministerie van land bouw en visserij ir. A. de Zeeuw heeft de VAVI met dit produktie cij fer binnen de totale Nederlandse in dustrie een unieke prestatie gele verd. AMERSFOORT - Het aantal bore lingen van het jachtluipaard Cleo, dat woensdag een vijfling ter wereld bracht is tot verbazing van het die renpark Amersfoort in de loop van die dag gegroeid tot zeven. Woord voerder Hoedemaker van het dieren park neemt aan dat er geen sprake is van een naworp. Het komt eerder „doordat wij niet te dicht bij het jachtluipaard mogen komen, en daarom het dier op een afstand van twaalf meter door een verrekijker observeren", aldus de verraste woordvoerder. Het is bovendien moelijk de door elkaar krioelende diertjes te tellen. De woordvoerder verzekerde echter donderdag dat de telling nu korrekt is uitgevoerd. De familie maakt het prima. Het publiek kan de beesten vanaf dezelfde afstand - al of niet door een verrekijker - bezichtigen. SCHOONHOVEN - Een nepbom, in dit geval een plastic zak met een doosje waarin een wekker en wat grind, heeft woensdag tijdens het be zoek van koningin Beatrix aan de Zuidhollandse gemeente Schoonho ven voor wat opschudding gezorgd. Drie kwartier voordat koningin Beatrix zou arriveren bij de MTS- vakschool voor Goud- en Zilversme den in Schoonhoven - het eerste on derdeel van het bezoek - trof de con cierge van de school een verdacht uit ziende witte plastic tas in het ge bouw aan, vlakbij de ingang. De plastic zak werd op een gras veldje buiten de direkte omgeving van de school geplaatst. Uren na de ontdekking van de plastic zak stel den leden van de Explosieven Oprui mingsdienst (EOD) uit Culemborg vast, dat het om een nepbom ging. Op de doos stond met viltstift geschre ven „danger". Advertentie STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur Harry Saltzman en Albert R. Broccoli presenteren URSULA ANDRESS Regie: Terence Young United Artists 12 jaar BRIGTHON - De Britse conserva tieven denken er niet aan hun ekono- misch beleid te wijzigen. Ook zoelen zij niets voor een eenzijdige kernont wapening waarvoor de Labouroppo- sitie zich onlangs met een meerder heids van twee derden heeft uit gesproken. Dit is gebleken op de eerste dag van het jaarlijke kongres van de Tories in de badplaats Brig- thon. UTRECHT - FNV-voorzitter Wim Kok heeft in het in aanbouw zijnde CDA/VVD-kabinet gewaarschuwd voor grote sociale onrust als het de alternatieven van FNV en CNV voor het aanpakken van de, crisis zou ne geren. Er dreigen grote problemen met de vakbeweging als er een anti-crisisbe- leid wordt gevoerd „over de ruggen van de zwakken, als de koppeling wordt losgelaten en als er wiggen worden gedreven tussen categoriën burgers", aldus Kok donderdag op een FN V-congres in Utrecht over her verdeling van arbeid en de jeugd werkloosheid. DEN HAAG - Het ministerie van financiën heeft bekend gemaakt dat het bedrag van de 10 procent staatsle ning in 1982 ten tweede met aflossing per 1986 tot 1989 is vastgesteld op 3.500 miljoen gulden. Op inschrijvin gen gedaan door de banken en com missionairs (bedrijfsleden van de vereniging voor den effectenhandel) wordt de eerste 100.000 gulden ten volle toegewezen. Over het meerdere wordt 80 procent toegewezen. De koers van uitgifte is vastgesteld op 100 procent. Het effektief rende ment bedraagt dus 10 procent. Deze staatslening kan in november 1985 op verzoek van de houders van de stukken worden verlengd tot 1989 of tot 1992. Dit is de tiende lening met storting in 1982. Door de tien lenin gen samen komt een bedrag van 17,8 miljard gulden uit openbare inschrij vingen ter beschikking voor de fi nanciering in 1982. HOOGEVEEN - Het ministerie van binnenlandse zaken wil het aantal vrijwilligers bij regionale en ge meentelijke brandweerkorpsen uit breiden met dertig procent. Het rijk zal hiervoor extra materieel en finan ciën beschikbaar stellen. Staatssekretaris Van Leijenhorst van binnenlandse zaken maakte dit woensdagmiddag bekend toen hij in Hoogeveen de nieuwe alarmcentrale van de regionale brandweerorganisa tie Reest en Vecht officieel opende. De uitbreiding is nodig indien de brandweer de taken op het gebied van rampenbestrijding gaat overne men van de bescherming bevolking. Behalve de uitbreiding met dertig proeent moeten er de komende jaren achtduizend vrijwilligers extra bij komen. die kunnen worden ingezet bij buitengewone omstandigheden, zoals grote rampen. Indien z.ich daar voor onvoldoende vrijwilligers aan bieden dan wordt, volgens de staats sekretaris, mogelijk een rampen- bestrijdingspllcht ingesteld. Kok's betoog kwam er op neer dat het nieuwe kabinet een heel ander beleid zal moeten voeren dan het zit tende demissionaire kabinet dat vol gens hem een heilloze koers volgt on der het motto „de crisis niet aanpak ken maar uitzieken". Donderdag 7 oktober Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen". 20.00 uur. Haamstede Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duiveland. 16.00 uur. Nieuwcrkerk Kleuterschool „De Kleine Dobbel steen". Jaarvergadering. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Lezing Refor matorisch Contact Orgaan. 19.45 uur. Vrijdag 8 oktober Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Rcncssc Dorpshuis. Feestavond Comité Stichting Interieur Dorpshuis. 21.00 uur. Zaterdag 9 oktober Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Zondag 10 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Maandag 11 oktober „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V V D. 17.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Tuinaanleg en onderhoud. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursxis metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Dinsdag 12 oktober Zierikzee Stadhuis. Vergadering advieskom missie onderwijs. 19.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Vergadering be- heerskommissie dorpshuizen. 19.30 uur. Woensdag 13 oktober Zierikzee Verenigingsgebouw. Streekvergade- ring NCVB. 20.00 uur. Vrijdag 15 oktober Zierikzee Chr. Scholengemeenschap MAVO LHNO. Officiële opening gereno veerd schoolgebouw. 15.00 uur. Zaterdag 16 oktober Haamstede Slotlaan. Ringsteken te paard en in rijtuigen voor Interieur Dorpshuis. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravondvoetbal, KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dinsdag 19 oktober Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugdfilm „De bende van hiernaast". 14.00 uur. Vrijdag 22 oktober Zierikzee Garage Braai. Inleveren goederen voor tweedehands wintersportbeurs. 17.00-20.00 uur. Bruinisse Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Garage Braai. Tweedehands win tersportbeurs. 11.00 - 17.00 uur (inle veren goederen 9.00 - 11.00 uur). Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Hoorzitting welzijn. 20.00 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi, Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Vrijdag 29 oktober Renesse Motel de Zeeuwse Stromen. Mode show wintersport en demonstratie skigymnastiek. 20.00 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 9 oktober: hardrockfesti- val: 14.00 uur: Kees en de snelbin ders. 16.00 uur: Fitzkin, 18.00 uur: Bourbon Street. 20.00 uur: Exciter. 22.00 uur: Highway Chile. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 25 september, optreden „Mousetrap", 19.30 uur. Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing Openingstijden: vrijdag 20.00-24 00 uur; zaterdag 20.00-24 00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaklie (niet voor bezorging), na 17.30 uur (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2