Plannen bouw bibliotheek in Nieuwe Boogerdstraat nog in prematuur stadium Eerste bijeenkomst van sociëteit voor ouderen in Noordwelle émé Vader en dochter gewond bij botsing in Zierikzee DE ZIERIKZEESCHE COURANT Nog- geen uitspraak van gemeenteraad Eindelijk is het zover Franse kweekreaktor stilgelegd NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 7 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23195 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Proefmat voor pijlerdam beschadigd ZIERIKZEE - „In de gemeenteraad is nog met geen woord gespróken over de bestemming van het vrijko mende terrein in de Nieuwe Boogerdstraat na de sloop van de oude school. Ik erger me eraan, dat er voortdu rend wordt gesuggereerd, dat daar de nieuwe biblio theek zal komen". Aan het woord de heer H. Asma (PvdA) maandagavond tijdens de openbare vergadering van de kommissie publieke werken. Hij had het gevoel, dat „het volk" er langzaam aan gewend gemaakt wordt, dat de bibliotheek op die plek zal verrijzen. De heer J. J. Geleijnse (VVD) reageerde daarop wat geïrriteerd, dat over die bestemming in de kommissies publieke werken en ruimtelijke ordening al zeer uitgebreid was gesproken. Sekretaris de heer A. G. Izeboud vulde aan, dat - na het advies van de kommissie ruimtelijke ordening - overleg had plaatsgevonden tussen b. en w. en het bestuur van de Provinciale Biblio theek. „Vervolgens heeft het bibliotheekbestuur kontakt opgenomen met wo ningbouwvereniging „Beter Wonen", die in principe ook positief tegenover de plannen staat, maar verder staat er nog niks op papier", aldus de sekreta ris. De direkteur gemeentewerken, de heer J. J. Louwerse liet weten, dat van het bibliotheekbestuur uit een werkgroepje werd geformeerd om gegevens te verzamelen betreffende de eventuele vestiging in de bin nenstad. In dit verband werd ook een enquête gehouden onder de biblio theek-bezoekers. „Het is het eerste ritselen binnenskamers", aldus de heer Louwerse. „En dat ligt me nou juist helemaal niet", antwoordde de heer Asma: „ik wil eertst een uitspraak van de raad of de bibliotheek wel ,of niet op die plaats in de Nieuwe Boogerdstraat moet komen". Zelf zei hij te hopen, dat de bibliotheek daar niet ge bouwd zal worden, daar zijn persoon lijke voorkeur uitgaat naar uitslui tend woningbouw. Eerder dit jaar De kommissie publieke werken sprak eerder dit jaar - op 22 maart - ook al uitgebreid over de bestem ming van het terrein na de sloop van de school, die nu reeds in ver gevor derd stadium is. Toenmalig kommis sielid de heer J. Groen wilde zich in die vergadering niet uitspreken over Advertentie een advies voor een definitieve bestemming. Hij zei het toen niet juist te achten allerlei leuke voorstel len voor deze grond te doen, terwijl het bestemmingsplan Binnenstad- Zuid-West nog lang niet rond is. „Ik wil geen enkele suggestie wekken, dat daar binnenkort iets gerealiseerd kan worden", aldus Groens reaktie in de vergadering van maart. De overige kommissieieden van R.U., C.D.A. en V.V.D, adviseerden wel plannen te maken in de richting van een toekomstige bibliotheekvesti ging. De heer Geleijnse adviseerde toen de bouw van een bibliotheek te kom- bineren met een woonlaag voor één of tweepersoonshuishoudens. Op de ze weg zijn, zoals bleek uit de mede deling van de sekretaris maandaga vond, de eerste stappen nu gezet in de vorm van overleg tussen b. en w„ bi bliotheekbestuur en Beter Wonen. In die vergadering van de kommissie publieke werken in maart werd door de heer Groen toen wel aangedron gen op het treffen van tijdelijke maatregelen, zodat het terrein niet braak zou blijven liggen. Zijn ge dachten gingen uit naar een grasveld als speelvoorziening voor de jeugd. Wethouder P. de Rijke bleek toen echter niet veel te voelen voor het kreëren van een trapveldje. „Als er dan na een half jaar weer gebouwd gaat worden, neem je de jeugd weer wat af", aldus de wethouder. Deze mening was hij twee weken geleden ook nog toegedaan. Desgevraagd deelde hij toen mede, dat het stuk grond, dat na de sloop zal achterblij ven, afgebakend zal worden, maar verder gebeurt er niets in afwachting van definitieve plannen van het bi bliotheekbestuur en de woningbouw vereniging. Een hele tijd Overigens zou het nog best een hele tijd kunnen aanlopen, voordat ooit die eerste steen voor de bibliotheek zal worden gelegd. Hoofd buiten dienst van de Prov. Bibliotheekvoor ziening mevrouw Aarsen deelde des gevraagd mede, dat er over de bouw in de binnenstad nog „niks defini tief" gezegd kon worden. Verder dan ZIERIKZEE - Nog maar heel even en de school in de Nieuwe Boogerdstraat is herinnering geworden: de sloop is reeds in ver gevorderd stadium. Over de inrichting van het vrijkomend terrein werd deze week gesproken in de kom missie publieke werken. Zoals bekend worden besprekingen gevoerd tussen het bibliotheekbestuur en woningbouw vereniging Beter Wonen" over de eventuele vestiging van een nieuwe bibliotheek eventueel in kombinatie met een woonlaag voor één- en tweepersoonshuishoudens. Deze plannen bevinden zich echter nog in zeer prematuur stadium. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vervolg pag. 2 ZIERIKZEE - Na een frontale autobotsing op de Laan van St. Hilaire is M.K.K. uit Zierikzee gewond in het Zweedse Rode Kruisziekenhuis opgeno men, terwijl zijn achttienjarige dochter I. K. met verwondingen naar Dijkzigt te Rotterdam werd overgebracht. Het ongeluk gebeurde woensdag- sing kwam met tegenligger J. P. uit avond dicht bij de kruising Laan van Zierikzee. P. liep geen persoonlijk St. Hilaire/Zuidwellestraat. K. zou letsel op. Beide auto's raakten zwaar op de linkerweghelft terecht zijn ge- beschadigd, komen, waardoor hij frontaal in bot- voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten NOORDWELLE - De stemming op de eerste bejaarden- soos-middag te Noordwelle zat er meteen goed in. Voor zitter A. J. Verjaal van de nieuwe sociëteit liet deze woensdagmiddag van start gaan met een humoristisch toespraakje, waarin hij de soos met een „baby" verge leek met als ouderpaar de twee heren die driekwart jaar geleden de aanzet tot de oprichting gaven. Spreker bor duurde op deze beeldspraak verder met de woorden, dat het kind gezond is en een lang leven beschoren zal zijn. NOORDWELLE - Het bestuur onn de sociëteit voor ouderen in Noordwelle, onder aanvoering van de heer A. J. Ver jaal, die (staande) zijn openingsspeech hield. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zijn welkomstwoorden gingen een beetje de mist in, omdat deze woor den voornamelijk bestonden uit welkomst- en dankwoorden gericht aan personen die niet bij de start van de soos aanwezig waren, zoals afge vaardigden van het gemeente bestuur, Ruud v. d. Weide van de Stichting Welzijn Ouderen Schou- wen-Duiveland en de heer De Vos. De „baby" sloeg op de soos, het kontakt was dat tussen de heer J. Deïst, voorzitter van Noordwelle's Dorpsgemeenschap en de heer Ver jaal. De soos in oprichting werd van deskundige adviezen voorzien door Deïst. Ook de Stichting Dorpshuis werd bedankt voor de coulante wijze waarop het huurbedrag werd „gere geld". De zusterverenigingen werden be dankt voor de plezierige samenwer king in het verleden, waarop Verjaal zei altijd jaloers geweest te zijn en verder waren er dankwoorden voor de familie V. d. Hullc, voor de „ver sierde" koffie. Sekretaressc mevrouw J. Roll man kreeg lof toegezwaaid voor het vele werk voor de soos verzet, voor vooral de akkurate wijze van werken, met veel plezier verricht. Op afstand J. Deïst sprak zijn persoonlijke ge lukwensen uit, maar vond dat hij in een vreemde positie verkeerde: bo ven de 50 zijn woonachtig in Noord welle en geen lid van de sociëteit, dat kfln eigenlijk niet. „Maar", zo zegde hij toe, „ik zal het werk van de soos op afstand blijven volgen". De al ge memoreerde schappelijke huurprijs voor het dorpshuis had volgens de heer Deïst nog een addertje onder het gras. Diskriminatic „Ik ben van mening dat de gemeen te maar eens over de brug moet ko men". Deïst zei dit al in de laatste vergadering van de welzijnskommis- sie ter sprake gebracht te hebben De verdeling van gemeentelijke subsi dies houdt naar zijn smaak een dis kriminatic van ouderen in. Omdat de rekening weieens hoger kan uitvallen als toegezegd, had Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Deïst namens de Stichting Dorpsge meenschap een enveloppe, waar met de inhoud daarvan het eventueel te kort het eerste jaar ruimschoots ge dekt kan worden. „We praten er ver der nog wel eens over", aldus de heer Deïst. Ook de afgevaardigde van de zustergemeenschap uit Serooskerke, mevrouw Meijer had een enveloppe (met inhoud) voor de aanschaf van spelmateriaal, gevolgd door hetzelf de gebaar van Westerschouwen. Run op biljart Na dit officiële deel van de bijeen komst, was er een run op de sjoelbak ken en biljart, het kaartspel dominee en scrabble. Dat was per slot van re kening het doel waarvoor men kwam PARIJS - De proefreactor „Rapso die", een snelle kweekreactor, bij Cadarache in het zuiden van Frank rijk wordt, na een storing in januari, definitief stilgelegd, zo heeft het Franse commissariaat voor kerne nergie (CEA) woensdag bekendge maakt. De reactormantel was lek ge raakt en de reparatiekosten zijn te hoog in vergelijking met de nog te verwachten resultaten. De reactor had een vermogen van veertig mega watt en heeft vijftien jaar gedraaid. Advertentie WA> IK* P BI LT Verwachting tot vrijdagavond: Af en toe regen Veel bewolking en af en toe regen; minimumtemperatuur omstreeks 10 graden; middagtemperatuur onge veer 14 graden; vrij krachtige noord westenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 11 okt. Zaterdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: n.west 4 Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 407c. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: n.west 4 Maandag: Kans op neerslag: 307r. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 8 okt. Zon op 6.52, onder 18.03 Maan op 21.24, onder 13.19 Laatste Kwartier: 10 okt. (0.26) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 8 okt. 6.22 18.33 12.07 Doodtij: 12 oktober HET WEEROVERZICHT DE BILT. 7-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven west-Europa bevindt zich een lagedrukgebied. Rond de kern van deze depressie cirkuleren slechtweergebieden. Een dergelijk slechtwecr gebied trok vanuit noord- Italiê via het Alpengebied naar onze omgeving, en bracht in ons land lang durige en overvloedige regenval Ook de komende dagen blijft de luchtdruk boven onze omgeving nog laag. Het weer behoudt de eerstko mende dagen daarom een onstand vastig karakter. Het ziet er echter niet naar uit dat het morgen en gedu rende het komende weekeinde op nieuw tot zo'n landurige regenval zal komen. De temperaturen ondergaan de komende dagen maar geringe wij zigingen. De middagwaarden zullen merendeels rond de 13 A 14 graden liggen Gedurende de nacht koelt het af tot omstreeks 10 graden: daar waar 's nachts opklaringen voorkomen nog enkele graden lager. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1