U KUNT NU STAATSLOTEN KOPEN. MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ. Distriktstentoonstelling vogelhouders in Bru Visserij- en oorlogs museum draait goed Raad Bruinisse verlaagt tarief onder druk Aquadelta Verstoten gdUS dis huisdier Zeilschool en jeugdherberg moeten nu ook toeristenbelasting betalen STREEKNIEUWS Bedrijfsleven wil exportbewindsman een hM lob BRUINISSE - Ondanks heftig verweer van de twee Al gemeen Belang-raadsleden dr. W. F. M. Vonk en C. J. van Liere is de gemeenteraad van Bruinisse tijdens de raads vergadering van vrijdagavond akkoord gegaan met een nieuwe verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting. Het tarief werd verlaagd van 36 cent naar 30 cent. Opmerkelijk in het geheel was vooral, dat in de nieuwe verordening nu ook de zeilschool en de overnachtingen in jeugdherberg „De Stoofpolder" onder de toeristenbelasting zijn komen te vallen, iets wat bij diverse raadsleden nogal tegen de borst stuitte. Behalve de beide Algemeen Belang-raadsleden aggeerde ook de heer A. J. Bal van de PvdA behoorlijk fel in deze rich ting. „Het is toch een heel verschil of je op de fiets naar de Stoofpolder komt, of met een jacht van honderddui zend gulden naar de jachthaven", stelde Bal. Wethouder H. Schot: „Het maakt niet uit hoe je komt. Punt is alleen waar je rekreëert en dat is voor beiden hetzelfde". De herziening van de bestaande verordening is min of meer noodza kelijk geworden tengevolge van een drietal uitspraken van de Hoge Raad in 1981. Deze houden in, dat bij de heffing van toeristenbelasting steeds goed tot uitdrukking moet komen, dat het om een verblijfsbelasting gaat. Overeenkomstig de inzichten van de Hoge Raad heeft de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten een model-verordening toeristenbe lasting opgesteld. Een belangrijk verschilpunt met de oude verorde ning is ook dat er nu geen vrijstelling meer is opgenomen voor het houden van verblijf binnen de gemeente voor het beroepshalve verrichten van werkzaamheden of voor het volgen van lessen of schoolwerkweken. Ondoenlijk ,,In praktijk is het vrijwel ondoen lijk de toeristen te scheiden van hen, die uit andere overwegingen binnen de gemeente tegen vergoeding over nachten", onderstreepte raadsvoor zitter burgemeester T. C. Hekman. „Als we daar aan moeten beginnen, zou er een speciaal mannetje voor aangesteld moeten worden en dan komt het allemaal nog duurder uit". BROUWERSHAVEN Bejaardenreis Vorige week maakten de bejaarden van Brouwershaven een reisje, dat tevens de start was van het winter seizoen. Via de Brouwersdam stuurde chauffeur Tuinman zijn bus richting Den Briel. In het Wapen van Oost- voorne werd koffie gedronken. In Den Briel werd onder meer de prach tige kerk bewonderd en wat gewin keld. Via Middelharnis en de Greve- lingendam ging het gezelschap op huis aan. Mevrouw Slabbekoorn dankte allen voor het slagen van de gezellige middag, waarbij de chauf feur niet werd vergeten. NIEUWERKERK Mosselavond voor bejaarden De verenigingsraad van Nieuwer- kerk organiseert op vrijdag 29 okto ber de jaarlijkse mosselavond voor de bejaarden. De koren van Bruinis se en Nieuwerkerk zullen voor muzi- akele optredens zorgen. Inteken lijsten liggen gereed bij de plaatselij ke bejaardensoos. Ook kan men zich opgeven bij mevrouw C. Hart, tele foon 2629 (na 19.00 uur). N Algemene Leesbibliotheek Op donderdagavond 7 oktober van 18.30 - 19.15 uur zal de Algemene Leesbibliotheek weer starten met het uitlenen van boeken. Er is een Organiek werd het tarief van de toeristenbelasting per 1 januari 1982 verhoogd van 35 tot 36 cent per over nachting, maar dit tarief is niet zo praktisch gebleken, vandaar dat toch weer werd terug gestapt naar 35 cent in de konsept-verordening. Doordat de model-verordening pas recente lijk binnenkwam en er daardoor wei nig tijd was om tot een goede bestu dering over te gaan en het model aan te passen aan de plaatselijke omstan digheden, kon pas medio september een konsept van de verordening aan belanghebbenden worden toegezon den. Na het ontvangen van de konsept- verordening en bestudering daarvan reageerde Aquadelte Beheer BV op de verordening met de vaststelling, dat het tarief per overnachting in Bruinisse van 35 cent ten opzichte van het landelijk gemiddelde (28 cent) vrij hoog zou liggen. Aan de hand hiervan besloot het kollege van b. en w. van Bruinisse op het aller laatste moment een tariefswijziging voor te stellen, waarbij werd terug gevallen op 30 cent. Om een en ander te staven met cijfers ontvingen alle raadsleden een lijst met tarieven, zo als in sommige gemeenten in Zeeland en elders in Nederland wordt gehan teerd. Manipulaties „Dit lijste riekt min of meer naar manipulaties", meende dr. W. F. M. Vonk. „Er staan alleen plaatsen op met ekseptionele hoge toeristenbe lastingen, waardoor geïnsinueerd zou worden, dat Bruinisse niet zo hoog zou zitten, maar plaatsen als Brouwershaven, Zierikzee en Mid- denschouwen komen helemaal niet voor op de lijst. Deze drie plaatsen heffen totaal geen toeristenbelasting. Feit blijft, dat we in Bruinisse ook met 30 cent nog boven het landelijk gemiddelde zitten, dus waarom zouden we daar niet mee akkoord kunnen gaan". Met deze bewering toonde Vonk zich de tegenpool van SGP-er A. Slinger land, die zelfs een optrekking van de overnachtingsprijs tot 40 cent voor stond, „maar", zo stelde de raads voorzitter, „dat lijkt me een beetje raar, want in een eerdere raadsverga dering werd besloten, om in ieder ge val niet te verhogen, dus dat staat hoe dan ook buiten de diskussie". vrij behoorlijk aantal nieuwe boeken bijgekomen, voor elk wat wils. Zo zal iedere week weer gelegenheid zijn tot het wisselen van lees materiaal. Als steeds wordt deze zit ting gehouden in gebouw „Rehoboth" aan de Ooststraat. Jaarvergadering Openbare Kleuterschool „De kleine Dobbelsteen" Op donderdagavond 7 oktober zal de jaarvergadering worden gehou- Bij „De Nagtegaal" BRUINISSE - De vogelhoudcrsve- reniging „De Nagtegaal" hield een ledenvergadering onder voorzitter schap van de heer J. de Boed. Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de eind oktober te hou den tentoonstelling, een groot evene ment voor de vereniging. Bij de opening deelde de voorzitter mee dat in 1983 de distriktsten toonstelling voor de provincie Zee land in Bruinisse zal worden gehou den. Terecht was hij hier zeer ver heugd over omdat dit grootse gebeu ren voor het eerst op Schouwen-Dui- veland wordt gehouden, en uiteraard ook nog niet in de geschiedenis van „De Nagtegaal" voorkomt. Uniek Een en al enthousiaste De Boed me moreerde dat de afd. „De Nagtegaal" van de NBW met grote inzet hier iets unieks van moet proberen te ma ken. Met dit evenement zal een volle- i dige week gemoeid zijn. Verheugend noemde spreker het I dat het ledental van de vereniging in I slechts enkele weken tijd met 10 le den was gestegen. Vervolgens werden de huishoude lijke zaken behandeld waarna de vergadering werd besloten. De volgende ledenvergadering is in het klubgebouw aan de Molenweg op vrijdag 22 oktober. (Voor tijd: zie agenda). De heer M. Meeuwsen van het CDA deed nog een niet al te serieuze po ging om het tarief op 35 cent te hou den, omdat hij van mening was, dat het kollege wel wat erg vlot overstag was gegaan bij het besluit om terug te gaan naar 30 cent per nacht. Gede batteerd werd er tenslotte ook nog geruime tijd of het wel wenselijk was om ook de scholen te laten beta len bij schoolweken. „Is er nagetrok ken of er elders ook voor scholen be lasting wordt geheven", vroeg C. J. van Liere van Algemeen Belang en zijn partijgenoot Vonk: „Waarom moeten wij in Bruinisse zo nodig de voortoon geven in deze. Wat ons be treft mag dit facet direkt worden af gevoerd". Min of meer hetzelfde gold volgens voor de beide AB-leden voor de leden van de Belgische vereniging Sporku, doe tot dit jaar vrijstelling hadden van belasting. „Zij zijn toch al gedupeerd door de devaluatie van de frank", vond Van Liere. Bij de stemming bleken alleen de beide Al gemeen Belang-vertegenwoordigers tegen het voorstel, terwijl de overige negen raadsleden zich konden vinden in de nieuwe verordening toeristen belasting met een tarief van 30 cent. den van de Openbare Kleuterschool ,,De kleine Dobbelsteen". Deze ver gadering wordt gehouden in het schoolgebouw, Ribesstraat 20. Naast diverse verslagen zal er ook verkie zing zijn van nieuwe ouderkommis- sieleden. Het tweede deel van de avond zal de heer Breeman spreken over en la ten zien en horen, hoe men met aller lei „waardeloos" materiaal muziek kan maken. (Voor tijd: zie agenda.) NIEUWERKERK/ZIERIKZEE Snelheidskontrole De Rijkspolitiegroep Schouwen- Duiveland heeft maandag zowel in Nieuwerkerk als in Zierikzee snel heidskontrole gehouden. Aan de Stolp weg in Nieuwerkerk werden vijftien bekeuringen uitgedeeld en tussen het kruispunt de Tol en haven de Val te Zierikzee werden 554 auto's gekontroleerd. Zevenenvijftig daar van gingen op de bon. OOSTERLAND Zendingskrans haalde In totaal f 20.000,— op De Zendingskrans „Bidt en Werkt" van de Gereformeerde Gemeente, presidente mevrouw C. van 't Hoff- Lock, haar jaarlijkse verkoping in het dorpshuis „Oosterhof", waar voor goede belangstelling bestond. Er was weer van alles te koop, zoals alle soorten handwerken, brei-, haak- en borduurwerken. Speelgoe deren, boeken, bloemen etc., en niet te vergeten de poppen in Oosterland- se klederdracht. De opening van deze verkoping werd verricht door ouderling A. de Bruine Jac.z. van de Ger. Gemeente, met het laten zingen van Ps. 67 1 en 2, waarna voorlezing van deze psalm en gebed. Na een kort woord en het zingen van Ps. 86 5, verklaarde de heer De Bruine deze verkoping voor geopend. De sluiting in de avonduren vond plaats door ouderling A. Bouwman, die voorlas Ps. 118 en liet zingen Ps. 118 13. Hierna sloot de heer Bouw man deze verkoping met dankgebed. De uiteindelijke opbrengst van de ze verkoping, het bedrag dat het ge hele jaar werd ontvangen meegere kend, bedroeg niet minder dan rond 20.000,—, waarvoor het bestuur bij zonder erkentelijk is allen die op eni gerlei wijze hebben meegewerkt om dit prachtige resultaat te bereiken. Vooral de dames-leden die het gehele jaar ijverig hebben gewerkt niet te vergeten. Geslaagd muziekevenement in „Oosterhof" Er bestond zaterdagavond goede belangstelling in het dorpshuis „Oosterhof" voor het sluitingscon cert van de muziekvereniging „Oosterlands Fanfare" met de drum band, onder leiding van de heer J. Knuist en J. van Putten. Medewerking verleende voorts de brassband „Wilhelmina" uit Co- lijnsplaat, onder leiding van de heer Servaas. De voorzitter van de muziekvereniging de heer A. Meer man heette de aanwezigen welkom, onder wie burgemeester J. van Bom mel van Duiveland, met wethouder A. Bakker en gemeentesekretaris J. van der Maas. De drumband van „Oosterlands Fanfare" begon het concert onder lei ding van de heer Van Putten met eni ge nummers gevolgd door de muziek vereniging. Na de pauze was de beurt aan de brassband „Wilhelmina" uit Colijnsplaat. ZIERIKZEE - Drie maanden geleden ontfermden René en Hans Wansink zich over een ganzekuiken. Het dier was ver stoten door zijn moeder en kreeg van de broertjes Wansink vervolgens de nodige liefde en verzorging. De gans is nu volwassen geworden en wordt als huisdier beschouwd bij de familie Wansink. Op dierendag mocht het beest maandag vrij rondlopen in de woonkamer. Bovendien kreeg hij een smakelijk bordje rijst te eten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De voorzitter, de heer Meerman was de tolk van de aanwezigen toen hij woorden van dank sprak tot de uitvoerenden voor hun bijdragen op dit geslaagde muziekevenement. Het was een goed geslaagde sluiting van het muziekseizoen in Oosterland. BRUINISSE Schip „Norma" met ploeg voor egaliseren bodem Wie afgelopen weekend over de Bruse kaoie kuierde zal zich best af gevraagd hebben wat voor soort vaartuig er voor de kant lag. Het was het enig in z'n soort gebouwde bo- demegalisatorschip „Norma", ge naamd naar het sterrenbeeld uit het Melkwegstelsel. Het schip, nieuw gebouwd bij Scheepscon in Ouwerkerk, heeft ach terop een ploeg hangen die tot op gro te diepte de boden kan egaliseren. Vooral wegens z'n grote wendbaar heid (twee schottels en een kop- schroef) zal het schip speciaal ingezet worden op moeilijk bereikbare plaatsen. De „Norma" ploegt het slik uit die hoeken zodat een normale zuiger er bij kan om het af te voeren. Het schip, welks bemanning Bruinisse als domicilie heeft, heeft totaal 1500 pk aan voortstuwingsmachines. Duwboot Ze is, qua bouw, tevens ingericht om als duwboot te fungeren. Het schip ligt momenteel in de Zuid- Grevelingen waar Cornelisse, het Industrie-Caoting Zeeland bedrijf het schip gritstraald en verft. Het eerste karwei dat de „Norma" klaar de was het vlottrekken van de hop perzuiger Gemma", die vastzat op de zandplaat langs de Grevelingen- dam. Postzegelvereniging G. J. Peelen Op woensdag 6 oktober houdt de I.V. Philatelica, afdeling Bruinisse, genaamd ,,G. J. Peelen", de maande lijkse ruil-samenkomst. De philate- listische vrienden kunnen als van ouds terecht in het Ned. Herv. Vere nigingsgebouw. Voor tijd: zie agen da. VOLKERAKSLUIS Aanvaring „Z Z-3" Maandagochtend in zeer dichte mist kwam de „Z Z-3" van de firma S. Zierikzee bij het uitvaren van de Noordelijke Voorhaven van de Vol- keraksluis in aanvaring met de duw boot „Aquarius", die met drie bak ken de sluis in wilde. De Zierikzcesc kotter, die leeg op weg was naar het Wad, liep aanzienlijke schade op. KAPELLE-BIEZELINGE Ruilbeurs „De Verzamelaar" Zaterdag 9 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging „De Verza melaar" afdeling Zeeland een grote ruilbeurs in de schouwburgzaal van De Vroone. Verzamelaars kunnen In Brunisse BRUINISSE - Dat het oorlogs- en visserijmuseum, ondanks de schitterende zomer (slecht museaweer) goed gelopen heeft, blijkt wel uit het bezoekersaan tal van 1 juli tot nu toe: 1647. Uit het gastenboek blijkt dat bijna alle nationa liteiten van Europa vertegenwoordigd waren, en zélfs enkele overzeeërs. Het visserij- en oorlogsmuseum, onderdeel van de Culturele Stichting Bruinisse, heeft zijn bestaansrecht dus wel degelijk bewezen en levert nu de rente op van het vele uren werk dat er door vrijwilligers is in gesto ken en nog wordt gedaan. Positieve reakties Deze vrijwilligers moet het een hart onder de riem steken als ze de uiterst positieve reakties lezen die veel bezoekers in het gastenboek schreven. DEN HAAG - Er moet, op een tot ministerie van ekonomische zaken en buitenlandse handel omgedoopt departement, een bewindsman voor buitenlandse handel komen, die rui me coördinerende bevoegdheden heeft. Deze bewindsman zal nauw kon- takt met zijn kollega voor ontwikke lingssamenwerking moeten onder houden, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven meer kan worden inge schakeld bij ontwikkelingshulp. In het buitenland moet hij representa tief kunnen optreden, dat schreef het centraal orgaan voor de ekonomische betrekkingen met het buitenland (sa menwerkende bedrijfsleven) maan dag aan informateur Scholten. Het orgaan wijst op de noodzaak van een sterke exportgroei. omdat dat de beste garantie zou zijn voor werkge- legenheidsherstel. De bewindsman voor buitenlandse handel, die het bedrijfsleven bepleit, zou de eerste verantwoordelijke moeten zijn voor het - verder te stroomlijnen - exportbevorderings instrumentarium van het eigen mi nisterie en zoun zeggenschap moeten hebben over andere in Nederland bestaande overheidsfondsen en faci liteiten op exportbevoprderingsge- bied. Hij zou tevens moeten worden belast met de algehele beleidsafstem ming van de buitenland-aktiviteiten van andere ministeries. hier voor bijna alles terecht, munten, postzegels, prentbriefkaarten etc. Ook de jeugd is van harte welkom. De beurs is vooral voor beginnende verzamelaars een unieke gelegenheid om voordelig aan spulletjes te ko men. De beurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Het tentoongestelde werd kwalita tief hoog aangeslagen en velen von den bijvoorbeeld de achtergrond en geschiedenis weer interessant van ar tikelen die betrekking hebben op de mosselkultuur. Volgens één der vrijwillige „sup poosten", de heer L. S. Abrahamse, is het leuk werk in het museum: „Al lerlei slag mensen krijg je binnen die allerhande vragen stellen. Veel pro beer je te beantwoorden en met de in- strukties die we vooraf gekregen hebben, lukt dit vrij goed". Volgens Hannie van Vossen, de be heerster, was het bezoekersaantal met een „normale" dus minder mooie Hollandse zomer zeker boven de 2000 gestegen. Uit Antwerpen Vorige week heeft het viserijmu- seum bezoek gehad van de heren J. van Bijlen, conservator van het Scheepvaartkundig museum in Ant werpen en J. Reinhoud. een model bouwer uit Middelburg. Tijdens dit bezoek, op uitnodiging van het mu seum, heeft Reinhoud toegezegd dat hij enkele dokumenten uit Antwer pen, die betrekking hebben op de mosselkultuur ter beschikking van het museum zou stellen. Over enige tijd gaan A. Vane en L. de Waal op te genbezoek naar Antwerpen. Honderd gulden voor schoonheid DEN HAAG - In 1981 kocht de ge middelde Nederlander naar schat ting voor ongeveer honderd gulden aan parfumerieën, cosmetica en toi letartikelen. Daarvan werd voor der tien gulden gekocht in een parfume riespeciaalzaak. Dat blijkt uit een onderzoek van het ekonomisch insti tuut voor het midden- en kleinbedrijf naar de struktuurkenmerken en re sultaten van de parfumeriespeciaal zaak. Blijkens dat onderzoek zijn in Ne derland bijna vijfhonderd parfume riespeciaalzaken gevestigd. Zij be haalden in 1981 een gezamenlijke om zet van bijna 181 miljoen gulden. Vol gens het E.I.M. hoeft de parfumerie branche de toekomst niet al te som ber in te zien. In de speciaalzaken werd een bevredigend rendement ge haald. zo blijkt uit het onderzoek De nettowinst kwam echter aanzienlijk lager trit als naast een parfume rie speciaalzaak ook een schoonheids salon werd geëxploiteerd. Advertentie Wat u kunt winnen? Het half miljoen (schoon!). Het kwart miljoen. Twintig maal een ton. Liefst 700.000 andere geld prijzen. Per lot speelt u drie keer mee. Gemiddeld 4 van de 10 loten zijn raak. Niet minder dan 70% van de inleg gaat op aan prijzen. Dat zijn de ingrediënten van de Staatsloterij. Elf maal per jaar. Een Kapitale Kans. Speel mee! Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-46 9647.^^^ ngderlay^.r ^^ploter-iJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4