Uw Gasbedrijf adviseert. Publieke Werken voor herbestrating in Malta Bejaardensoos Oosterland maakte mooie najaarsreis Huldiging en uitreiking diploma's bij brandweer STREEKNIEUWS Positief advies kommissie LESCOPINES, WAAK ZIJN JULLIE TE ZIEN? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 oktober 1982 Nr. 23194 ZIERIKZEE - De kommissie publieke werken adviseerde de opstallen op het voormalig bedrijfsterrein van transport bedrijf Van der Wekken te slopen. Over de toekomstige inrichting konden nog geen konkrete mededelingen worden gedaan. De wethouder publieke werken liet wel weten, dat in de eerste plaats gewerkt zal worden aan het realiseren van een achteruitgang voor de omwonenden. Verder gaan de gedachten uit naar een kinderspeelplaats en wat parkeer ruimte. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - „Ik ben blij eindelijk eens over her bestrating in Malta te kunnen praten", zei wethouder P. de Rijke maandagavond toen hij de kommissie publieke werken advies vroeg over het voorstel een krediet be schikbaar te stellen voor herbestrating van de Mu- lockstraat (van Kaersemakerstraat tot Caustraat) en van de Huybertstraat (tussen Kaersemakerstraat en de Brauwstraat). Door het beschikbar stellen van het kre diet zou tevens de mogelijkheid worden geschapen enke le parkeerhaventjes te kreëren. Voor het realiseren van die par keerruimte zou het trottoir aan één zijde van de straat aanzienlijk ver smald moeten worden. De heer J. J. Geleijnse (WD) zag daar geen pro bleem in. omdat het volgens hem nu toch al „een puinhoop" is met al die geparkeerde auto's op het trottoir. De heer L. S. P. van Velthoven (CDA) kon zich bij die mening aansluiten. Nieuwkomer binnen de kommissie publieke werken de heer H. Asma (PvdA) informeerde of de bewoners van Malta zich reeds over die par keervoorzieningen hadden uit gesproken. De direkteur gemeentewerken, de heer J. J. Louwerse antwoordde dat het gemeentebestuur nog niet tot een echt gesprek met die bewoners was „afgedaald". Hij wees de heer Asma erop. dat er veel problemen zouden worden opgelost, als in betreffende straat haaks geparkeerd zou kunnen worden. „Je raakt er wel heel wat speelruimte mee kwijt", meende de heer Asma. maar de heer Geleijnse vond dat het meer ging om legalise ren van hetgeen nu al gebeurt: het parkeren op het trottoir. In verkeerskommissie De heer Asma drong er vevolgens op aan de vraag aan welke zijde het trottoir dan gedeeltelijk zou moeten wijken voor parkeerruimte, ook in de verkeerskommissie te bespreken. De voorzitter voelde daar aanvanke lijk weinig voor, maar zegde later in die richting iets toe, nadat ook de heer Geleijnse de suggestie deed de zaak ook in de verkeerskommissie mee te nemen. De heer Van Veltho ven bleek daar weinig voor te voelen. Ondanks dit verschil adviseerde de kommissie unaniem het krediet voor herbestrating in Malta beschikbaar te stellen. Vervolgens kwam de wethouder met een verruiming van dit voorstel: ook het gedeelte Mulockstraat tot de Schuurbeque-Boeyestraat zou her- bestraat kunnen worden, gezien dé bedragen in de pot „Herbestrating" 74.000,—) en de pot „Nutswerk" 75.000,—). Dit extra gedeelte zou 48.300,— gaan vergen. Het restant op de post(en) voor herbestrating zou daarna nog 60.000,bedragen. „Doen", meenden alle kommissiele den, daarmee een positief advies uit brengend. „Is er binnen het kollege al ge stoeid over de inrichting van het vrij komend terreintje?", vroeg de heer Van Velthoven. „Nog weinig", luid de het antwoord van wethouder De Rijke. Het ging over het straks vrij komende voormalig bedrijfsterrein van transportbedrijf Van der Wek ken aan de Rozemarijnstraat/Gat van West N.W. De kommissie advi seerde een krediet van 55.000,— be schikbaar te stellen voor de sloop van de aldaar staande opstallen. Achteruitgang Over de toekomstige inrichting van dit terrein kon de wethouder nog geen konkrete mededeling doen, maar hij liet wel weten dat in de eerste plaats aandacht besteed zal worden aan het realiseren van een achteruitgang voor de omwonenden. Verder zou de wethouder zelf graag prioriteit verlenen aan het kreëren van een kinderspeelplaatsje. De rest van het terreintje zou dan eventueel voor wat extra parkeerruimte ge bruikt kunnen worden. De heer Asma was van mening dat één uitbaning van het terrein vol doende zijn: de wethouder voerde aan dat voor een goede doorstroming meerdere uitbaningen gerealiseerd moeten worden. Over de financiële haalbaarheid van de herinrichting van dit vrijko mende terrein werd binnen de kom- misse publieke werken niet gedis- kussieerd. De heer Geleijnse merkte slechts op, dat deze zaak op de priori teitenlijst destijds opgesteld, niet zo hoog heeft gescoord (op punt 12). De heer Geleijnse informeerde ver der naar een onderzoek in verband met mogelijke verontreiniging van een gedeelte van de grond van het voormalige bedrijfsterrein. De heer Louwerse liet weten dat een onderzoek van oriënterende aard zal plaatsvinden, zodat ook meteen zal worden voldaan aan de eisen van planologisch verkenningswerk. Dit onderzoek zal 10.000,— vergen, maar er is een kans dat daar subsidie voor ontvangen zal worden. Energie besparing De kommissie bracht een unaniem positief advies uit over de door te voeren energie besparing op openba re verlichting. De heer Van Veltho ven, verwijzend naar de aanzienlijke PZEM-winsten, was van mening dat de PZEM in dit verband weieens een gebaar naar de gemeente toe zou kun nen maken. De kommissie adviseerde verder een krediet van 9.000,— beschik baar te stellen voor het aanbrengen van een vangrail langs een deel van de Nieuwe Haven 110 m) ter hoog te van de passantensteiger. De wet houder herinnerde aan een onlangs voorgevallen incident, toen een per sonenauto van de kade af de Nieuwe Haven indook. Op dat moment be vonden zich geen mensen op de stei ger, zodat zich geen persoonlijke on gelukken voordeden. De heren Van Velthoven en Ge leijnse hadden nogal wat moeite met de hoogte van het bedrag en advi seerden toch nog eens te informeren of het karwei goedkoper zou kunnen als de vangrail in standaard gefabri ceerd zou worden. een bromfietser tegen elkaar aange reden. De 88-jarige fietser C. v. W. uit Zierikzee kwam uit de Pater nosterstraat en stak de Poststraat over op het moment dat bromfietser E. H. uit Zierikzee naderde. V. W. werd met verwondingen naar het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis ver voerd. Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen" De Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen" komt donderdag 7 oktober bijeen in het Herv. Verenigingsge bouw. Mevrouw L. Boogert zal de overdenking verzorgen. Verder zul len enkele huishoudelijke zaken aan de orde komen, waar naar verwach ting over gestemd moet worden. Voor tijd: zie agenda. Week van het brood De overblijvers in de bedrijfskan tine van de centrale werkplaats in de Zuidhoek krijgen donderdagmiddag van de BB Bakkerij brood aangebo den. Met dit speciale gebaar wil de bakkerij aandacht vestigen op de te ruggang van het brood eten in de be- drijfkantines. Deze aktie wordt ge houden in het kader van de week van het brood, die tot en met zaterdag 9 oktober loopt. Het aktiethema van de week van het brood luidt: „Brood, daar zit wat in". Elke dag komt een ander thema aan de orde. Vandaag vindt in Wageningen een symposium over brood óp het werk plaats, woensdag is een speciale dag voor de jeugd, donderdag is het kan tinedag, vrijdag volgt de nacht van het brood en zaterdag wordt de brooddag gehouden. BURGH-HAAMSTEDE Hoorzitting In de gemeente Westerschouwen wordt dinsdag 2 november een hoor zitting belegd door de advieskom missie voor het welzijnsbeleid. De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Burgh-Haamstede. Daarna houdt de advieskommissie een openbare vergadering. Voor tijd: zie agenda. RENESSE Broodtrofee voor bakker Wim Janse Vorige week werd in Kapelle Bie- zelinge de jaarlijkse broodkeuring gehouden, georganiseerd door de B.C.O.B. (Bond van Christelijke On dernemers in het Bakkersbedrijf). Broden, gebakken door bakkers uit heel Zeeland, waren voor deze keu ring ingezonden, om door een dekun- dige jury op tal van punten, waaron der vanzelfsprekend smaak en uiter lijk, te worden beoordeeld. De broden waren ingedeeld in drie klassen te weten witbrood, bruin- brood en rozijnenbrood. De eerste prijs werd behaald door bakker Wim Janse uit Renesse, die dit jaar voor de eerste keer aan de jaarlijkse keuring deelnam. In alle drie de klasen behaalde hij een eerste prijs en werd daarmee de winnaar van het evenement. Met deze presta tie legde bakker Wim Janse beslag op drie fraaie bekers, die thans, tussen een aantal broden, staan opgesteld in de etalage van zijn zaak. Feestavond in Dorpshuis Vrijdagavond 8 oktober wordt in het dorpshuis te Renesse een feest avond georganiseerd, door het comi té Stichting Interieur Dorpshuis Re nesse. Met deze gezellige avond wil men iedereen die aan het welslagen van de vele gehouden akties heeft meegewerkt bedanken. Tevens vindt op deze avond de trekking plaats van de grote verloting die deze zomer werd gehouden. Die trekking zal worden verricht door notaris W. H. Klaassen uit Zierikzee. De hoofdprij zen zijn drie maal 1 week in een bun galow van Kavero, een draagbare kleuren tv en bestedingsbonnen ter waarde van 1000,—, 750,—, 250,— en 100,—. Daarnaast zijn nog vele kleinere prijzen. De muziek op deze feestavond zal worden verzorgd door Kees Hoogersteger op elektronisch orgel en Piet de Keijzer op saxofoon. Omdat het gestelde doel van de Stichting nog steeds niet helemaal OOSTERLAND - De Oosterlandse bejaardensociëteit maakte een gezel lige dagreis naar Den Haag en omge ving. Met een zo goed als volle tou ringcar van de fa. Van Oeveren uit Zierikzee, met aan het stuur de heer P. Manni, startte men om half tien, begunstigd door een heerlijke na jaarszon - via de Haringvlietbrug in de richting van Zuid-Holland. De presidente van de soos, me vrouw E. J. Poelman-van Leeuwen, sprak bij de aanvang van de rit een welkomstwoord tot allen en in het bijzonder tot de velen die als niet- leden van de soos deze reis meemaak ten. Ze wenste allen een gezellige en mooie reis toe. Ook gingen haar ge dachten uit naar enkele leden die bereikt is zal op deze avond een Ame rikaanse verloting worden gehouden om nog wat geld in het laatje te bren gen. Verstralers ontvreemd Uit de auto van B. v. C. uit Noord- welle zijn twee verstrales ont vreemd. V. C. had zijn auto gepar keerd aan de Zeedahliaweg te Renes- Inbraak In de nacht van zondag op maandag is er in de woning van A. S. aan de Jan van Renesseweg ingebroken. Er werd een Friese eikenhouten klok ter waarde van 900,— meegenomen. Ook werd de inboedel overhoop ge haald. SEROOSKERKE Uitstapje bejaarden De bejaardensociëteit van Seroos- kerke maakte een uitstapje naar de zijdespinnerij Ter Zijde te Wouw. 's Middags begon de rondleiding in het museum en de kwekerij van de zijde rupsen, die zeer interessant was. Daarna dronken de bejaarden koffie en aten een gebakje. Via het Helle gatsplein reden de bejaarden weer naar Serooskerke, waar in het dorps huis een broodmaaltijd werd ge bruikt. BRUINISSE Ruilavond Philatelica Morgen, woensdag 6 oktober, ko men de philatelistische vrienden van Bruinisse weer bijeen op de maande lijkse ruilavond. De plaats van sa menkomst van ,,G. J. Peelen", de Bruse afdeling van de I.V. Philateli ca is het Ned. Herv. Verenigingsge bouw. door ziekte of andere redenen deze reis niet konden meemaken en wen ste ze allen een spoedig herstel toe. Chauffeur Manni gaf op zijn beurt tekst en uitleg over de bezienswaar digheden tijdens, de reis. In Rotterdam-Zuid werd de eerste stop gemaakt om in het restaurant „Deltapoort" een kopje koffie te nut tigen. Vandaar ging het via Rotter dam - Hoek van Holland - door het Westland - met recht de „glazen stad" genaamd - naar Den Haag en Wassenaar. In Wassenaar werd de warme maaltijd gebruikt. Vliegveld Na Wassenaar ging het via Scheve- ningen - boulevard - weer in de rich ting Rotterdam waar men de laatste stop maakte om in het restaurant Zestienhoven een drankje te kunnen nuttigen. Vanuit het restaurant ge noot men van de op het vliegveld da- lense en opstijgende kleine en grote re vliegtuigen. Inmiddels was het weer tijd om op huis aan te gaan en via de aflsag Beneluxtunnel ging het weer in de richting van het Helle gatsplein huiswaarts. MevrouW Poelman sprak een dank woord tot allen mede dank zij het bij zonder mooie weer werd het een zeer geslaagde reis. Ook de chauffeur Manni kreeg een dankwpbrd voor de uitleg van de vele bezienswaardighe den tijdens de reis. Omstreeks zes uur arriveerde de groep weer op het dorp, zeer voldaan over de mooie reis. Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. (*Holty"mpde Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zierikzee Telefoon 01110- 2816 Bezoek uit Hatfield ZIERIKZEE - Zaterdagavond werd in de brandweer kazerne te Zierikzee met de gasten van de brandweer uit de twinstad Hatfiel een geanimeerde bijeenkomst ge houden. Burgemeester Th. H. de Meester sprak tijdens deze avond woorden van lof voor de inzet van de brand weerlieden en voor de ontvangst van de Engelse gasten. De heren L. Braai en A. Deurloo werden vervolgens gehuldigd voor hun twaalf-en-half jaar trouwe dienst bij de brandweer, het diploma brandwacht 2e klas werd uitgereikt aan de heren R. Ravia, J. Koster en D. Quant. Het diploma perslucht- maskerdrage was behaald door de heren G. Collignon, A. Heyboer en A. Deurloo en de heer H. Bergmans kreeg het diploma technisch hulpver lener. Geschenk Distriktskommandant mr. Jim Martin, die tijdens de officiële ont vangst in de Vierschaar eerder op de dag al een geschenk van burge meester De Meester mocht ontvan gen, kwam vervolgens ook met een cadeau: een houtsnijwerk met hak bijl en het wapen van het distrikt Herefordshire en het eigen brand weerembleem. Hierna werden onder ling nog wat souvenirs uitgewisseld. Na het officiële gedeelte werd de bar becue in de brandweerkazerne voort gezet en bleef het gezelschap tot in de kleine uurtjes bijeen. Advertentie ramam? Er gaat heel wat warmte verloren soms. Zonde van het gas dat u voor niets verstookt. Misschien zijn dubbele ramen de oplossing. Ook voor u? Informeert u eens bij uw Gasbedrijf. Pil it ven publicatie van dc in VF.GlN samenwerkende Gasbedrijven ZIERIKZEE Jaarverslag Monumentenzorg Zojuist verscheen het jaarverslag over 1981 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Een schitterend boekwerk met een overzicht van wat de Monumentenzorg het afgelopen jaar tot stand heeft weten te brengen. Ook Zeeland Is in het boek opgeno men, met een foto van dc brug over de Oude Haven van Zierikzee. De restauraties van de Hervormde ker ken van Colijnsplaat cn Kortgene konden in 1981 worden voltooid evenals de kerktoren te Waterland- kerkje cn de ramen van de Hervorm de kerk te Cadzand. In uitvoering waren de restauraties van dc panden Wagcnaarstraat 2-4 tc Middelburg, het voormalig Raadshuis te Scherpe- nisse en de Nieuwe Kerk tc Zierik zee, waarvoor dc tweede fase in voor bereiding is. De ernstige problemen waarin ons land in 1981 werd gekonfrontcerd ga ven sombere beschouwingen over de toekomst van het monumenten bestand te zien. Dit houdt het gevaar in, aldus de hoofddirekteur in zijn voorwoord van het bock, dat men de inspanning voor het behoud van waardevolle historische architek- tuur te gemakkelijk koppelt aan de veranderingen van het welvaartsni veau. Aanrijding Op de hoek Poststraat-Paternos- terstraat zijn maandag een fietser en ZIERIKZEE - Leden van de brandweerkorpsen uit Zierikzee en Hatfield werden zoterdag. na een indrukwekkende de monstratie op het Havenplein, officieel ontvangen in de Vierschaar van het stadhuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3