Opheffen woningnood zal komende jaren niet lukken AGENDA EG GEEN STAP VERDER OP WEG NAAR VISSERIJBELEID Kabinets formatie VMZ vraagt beëindiging onmiddellijke boord-gasoverslag Doden in Venezuela Israëlisch protest aan Cairo over Sinaï-grens Provincies oneens met plannen minister vermindering bedden Bedrijfsleven zoekt naar werkgelegenheid in inpoldering 2 Normalezeerecht schaadt Nederland LUXEMBURG - „De Nederlandse visserij is in hoge mate afhankelijk van de totstandkoming van een Euro pees visserijbeleid. Nederlandse vissers moeten hun vangsten voor twee derde realiseren in niet-Nederlandse wateren". Dat zei maandag in Luxemburg de Nederland se minister van landbouw en visserij, drs Jan de Koning. Maar of zo'n Europees visserijbeleid nog voor het eind van dit jaar (een einddatum want dan lopen de nog gel dende overgangsbepalingen, vastgelegd in het Britse toetredingsverdrag tot de EG, af) totstandkoming is nog steeds een grote vraag. Feit is dat er maandag bijzonder weinig vorderingen gemaakt zijn. De grote tegenstanders van zo'n visserij beleid op dit moment, namelijk de Denen, hebben niet toegegeven. Vol- BONN - De centrum-rechtse rege ring van kanselier Helmut Kohl is maandag beëdigd. De eerste daad an de nieuwe regering was een ver- k ig van de eigen salarissen met vijl -ocent. Kanselier Kohl vloog verve ens meteen door naar Parijs voor eee. ontmoeting met de Franse president Francois Mitterand. DEN HAAG - Informateur mr. W. Scholten heeft maandagavond ko ningin Beatrix ingelicht „omtrent zijn informatie-arbeid en verdere voornemens te dien aanzien". Dat heeft het kabinet van de koningin maandagavond meegedeeld. Konin gin Beatrix ontving mr. Scholten in paleis Huis ten Bosch. Scholten gaat specialisten uit de frakties van C.D.A. en V.V.D. be trekken bij zijn onderzoekingen een kabinet op basis van deze twee parti jen te vormen. Een werkgroep zal zich gaan bezighouden met het sociaal-ekonomisch beleid en een an dere werkgroep met het welzijnsbe leid in brede zin. Scholten ontving vanochtend de fraktievoorzitters Lubbers (C.D.A.) en Nijpels (V.V.D.) gezamenlijk te ontvangen voor het bespreken van het vredes- en veiligheidsbeleid, waarbij de eventuele plaatsing van kruisraketten in Nederland centraal zal staan. Scholten zal bovendien dinsdag een gesprek hebben met pre mier en minister van buitenlandse zaken Van Agt. Dinsdag en woensdag zullen een groot aantal vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en land bouworganisaties hun opwachting maken bij de informateur, evenals president Duisenberg van de Neder- landsche Bank en voorzitter De Pous van de SER. D'66 Scholten zal eventuele voorstellen die ter beoordeling worden voorge legd aan de frakties van C.D.A. en V.V.D. ook toesturen aan de fraktie van D'66. „Het oordeel van uw frak tie wordt op prijs gesteld", zo heeft Scholten aan D'66-fraktievoorzitter Brinkhorst geschreven naar aanlei ding D'66^fraktievoorzitter Brink hort geschreven naar aanleiding van het afhaken van D'66 bij de formatie- besprekingen tussen C.D.A. en V.V.D. Volgens Scholten hebben Lubbers (C.D.A.) en Nijpels (V.V.D.) in hun gesprekken met hem benadrukt dat zij grote prijs zouden stellen op het meedoen van D'66 bij de vorming van een kabinet van deze drie partij- gens minister De Koning was er in de Deense houding slechts een gering verschil te merken met het stand punt dat Denemarken in de vorige visserijraad innam. Toen klonk na melijk op alle punten het Deense „onacceptabel". Nu, aldus De Ko ning, „leek de Deense minister iets gevoeliger geworden te zijn voor de situatie waarin hij kan komen te ver keren als zijn land in een volstrekt geïsoleerde positie geraakt". Denen De Deense minister, Henning Gro ve, heeft zich tijdens de vergadering van maandag overigens wel het onge noegen van zijn kollega's op de hals gehaald. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen hij in antwoord op een vraag verklaarde (Denemarken heeft tot ja nuari het voorzitterschap van de Eu ropese ministerraden) zowel als voorzitter als als Deense minister van visserij te fungeren. Normaal is dat ministers die een ministerraad leiden althans enige afstand nemen tot de specifieke belangen van hun land. Nieuwe vergadering Hoogstwaarschijnlijk op 25 okto ber wordt er in Luxemburg weer een visserijraad gehouden. In antwoord op een vraag of er dan vorderingen gemaakt zullen worden zei minister De Koning: „een goede kans is er niet". Op een vraag of de visserijpro blematiek dan doorgeschoven zou worden naar de Europese topkonfe- rentie van 3 en 4 december in Kopen hagen, zei De Koning: „daar zal het niet veel beter van worden". Volgens de minister zou zo'n door schuiven van het probleem naar het Europese topberaad echter wel dui delijk maken „dat er alternatieven zijn voor een Europees visserijbe leid" (namelijk nationale wetgeving, aangevuld met eventuele bilaterale of multilaterale akkoorden van EG- lidstaten onderling). Zijn afkeer van die laatste oplos sing verwoordde minister De Koning met de uitspraak „dat zal niet moe ders mooiste worden". Zeer schadelijk Nationale visserijwetgeving van de EG-lidstaten kan enerzijds inhou den dat het „normale" zeerecht in werking treedt waarbij zones tot twaalf mijl buiten de kust door EG- lidstaten gereserveerd worden voor hun „eigen vissers". Volgens De Ko ning zou dit voor de Nederlandse vis sers al zeer schadelijk zijn. Maar het gevaar bestaat zelfs dat EG-lidstaten voor zichzelf een tweehonderd mijls visserijzone gaan uitroepen. Knelpunten Het gesprek in de visserijraad van maandag ging in hoofdzaak opnieuw over de bekende knelpunten, name lijk toegang tot eikaars wateren, de totale hoeveelheden te vangen vis en de verdeling daarvan over EG- lidstaten (de quota). Toen het debat daarover op niets uitliep is ook nog gepraat over tech nische visserijmaatregelen en over Europese struktuurmaatregelen voor de visserij. Bij dat laatste blijkt de financie ring nog een probleem te zijn. Nor maal is dat de Gemeenschap 25 pro cent van de kosten van strukturele maatregelen voor haar rekening neemt. Maar een aantal EG-lidstaten wenst voor de visserij dat percentage verhoogd te zien. VLISSINGEN - De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland heeft de Raad van State gevraagd een door b. en w. van Vlissingen afgegeven hinderwetvergun ning voor de boord-op-boord overslag van vloeibaar gas in de Vlissingse Sloe- haven te schorsen en deze aktiviteiten met onmiddellijke ingang te laten beëindigen, het gaat om een vergunning voor de op- en overslag van 80.000 ku bieke meter gas in een drijvende inrichting, in dit geval een aan boeien afge meerde tanker. De vergunning werd op 2 septem ber jl. afgegeven. De V.M.Z. heeft daarop op 1 oktober bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen het afgeven van de hinderwetvergun ning door b. en w. van Vlissingen. Er wordt in Vlissingen al zeven jaar lang gasoverslag gepleegd rechtstreeks van het ene op het ande re schip. Deze gasoverslag veroor zaakt al jaren wrijving tussen het provinciaal bestuur van Zeeland, de milieu-inspektie en de gemeente Vlissingen. Gs van Zeeland vonden namelijk dat voor die boord-boord- overslag een hinderwetvergunning diende te worden afgegeven. Vlissin gen weigerde steeds, totdat gs eiste dat de gasoverslagaktiviteiten dan maar definitief beëindigd moesten worden. Toen werd de hinderwet zeer snel verleend door Vlissingen. Nieuwe installaties volgens de V.M.Z. kleven er te veel AMSTERDAM - De FNV wil de le den alleen vragen om in te leveren voor meer werk als de plannen van het huidige kabinet om de ambtena rensalarissen en uitkeringen te be vriezen van tafel gaan. Voorts wil de FNV snel met de regering gaan pra ten over een rechtvaardiger lasten verdeling. Blijken de huidige kabi netsplannen gaan de laagstbetaalden volgend jaar 4,5 procent koopkracht inleveren en de hoogstbetaalden he lemaal niets. „Dat staat haaks op wat wij willen", aldus FNV- voorzitter Wim Kok maandagavond op een perskonferentie na afloop van de Federatieraad. CARACAS - Bij een botsing tussen het Venezolaanse leger en linkse gu errillastrijders zijn zeker 23 guerril lastrijders (ook leiders) en een Vene zolaanse politieman omgekomen en werden talloze mensen gewond. Dit hebben de Venezolaanse radio en te levisie maandagavond bekendge maakt. De botsing gebeurde bij Cantaura, op ongeveer 250 km zuidoostelijk van de hoofdstad Caracas en duurde de hele dag. Een groep van ongeveer honderd guerrillastrijders van de Marxis- tisch-Leninistische organisatie „Ro de Vlag" is al enige tijd aktief in het oosten van Venezuela. JERUZALEM - De Israëlische rege ring heeft een officiéél protest gezon den aan de regering van Egypte we gens „het niet respekteren van het vredesverdrag" inzake de internatio naal erkende grens in de Sinaï- woestijn. Dit heeft de Israëlische te levisie maandagavond gemeld. Israëlische autoriteiten hebben de afgelopen weken verklaard dat mij nen zijn gelegd op Israëlisch grondge bied, niet ver van de grens, aldus de televisie. Bovendien zijn verscheide ne „infiltratiepogingen" in Israë lisch gebied gedaan, meldde de tele visie. Afgelopen zondag onthulde het dagblad „Maariv" dat de Israëlische genie langs de grens tussen Israël en Egypte een „beschermings-greppel" heeft gegraven die infiltraties moet voorkomen. BAGDAD - De voormalige presi dent van Irak, Ahmed Hassan Al- Bakr, is maandag op 68-jarige leef tijd overleden. Voorzitter Bouwberaad: UTRECHT - Ondanks de inspanningen sinds de Tweede Wereldoorlog is Ne derland er nog steeds niet in geslaagd de woningnood op te heffen. In de ko mende jaren zal dat evenmin lukken. Deze uitspraak heeft de voorzitter van het Bouwberaad, drs. H. J. Eijsink, dinsdag gedaan bij de overdracht van de vijf-miljoenste woning in Nederland, die aan de Waalstraat in Utrecht staat. gevaren aan de gasoverslag per schip. Het enkele honderden meters verderop gelegen gasoverslag bedrijf Eurogas in, de Sloehaven heeft haar nieuwe gasinstallaties verder uit el kaar moeten plaatsen in verband met de veiligheidseisen. Bij boord-boord-overslag is er van geen enkele ruimte tussen twee in stallaties sprake, zegt de V.M.Z. Bo vendien is de kans op aanvaring van de afgemeerde gastankers in de Sloe haven volgens de V.M.Z. erg groot. De V.M.Z. wijst in haar schorsings- verzoek ook op de regeringsnotitie over het LPG-beleid, waarin wordt geadviseerd de boord-op-boord-gas- overslag in Nederland te verminde ren en in Vlissingen zelfs te verbie den. Volgens de vereniging zijn deze argumenten voldoende om de boord- op-boord-overslag van gas in de Vlis singse haven met onmiddellijke in gang te beëindigen. Volgens Eijsink - sprekend namens werkgevers en werknemers in de bouw - zal het nu 37 jaar durende te kort aan woonruimte niet kunnen worden weggewerkt zolang de sa menleving niet meer geld over heeft voor goede huisvesting. Want aan de bouwwereld zelf ligt het niet, zo zei hij, dat er nog steeds kwantitatieve en kwalitatieve woningnood heerst. „Verre van dat", aldus de voorzitter van het Bouwberaad. Afbraakproces Als de regering doorgaat op de weg die zij bewandelt en geen andere richting inslaat, zal het afbraakpro ces van de bouw verdergaan, voor spelde Eijsink. Met cijfers probeerde MANAMA (BAHREIN) - Irak heeft maandag melding gemaakt van een nieuw Iraans offensief in de centrale sektor bij Mandali. Volgens het Iraakse persbureau INA is de aanval echter afgeslagen. hij dat duidelijk te maken: over een jaar zullen er dan geen 100.000 (zoals nu), maar 165.000 werklozen in de bouw en aanverwante bedrijven zijn. De plechtigheid in de Utrechtse Ri vierenbuurt werd onder anderen bij gewoond door koningin Beatrix, mi nister Nypels (volkshuisvesting) en burgemeester Vos-van Gortel van de Domstad. NEW YORK - De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Geor ge Shultz, en zijn Russische kollega, Andrei Gromyko, hebben maandag met een viereneenhalf uur durende ontmoeting hun besprekingen in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties beëindigd. Behalve dat de ministers vonden dat de oorlog tussen Iran en Irak zo spoedig mogelijk beëindigd moet worden, was er geen overeenstem ming over een lange lijst onderwer pen. Dit heeft een hoge Amerikaanse funktionaris verklaard. Niet gereageerd op voorstellen UTRECHT - De besturen van de elf Nederlandse provincies hebben maandag een gemeenschappelijke brief naar minister Gardeniers (volksgezondheid) gestuurd, waarin zij schrijven het oneens te zijn met de manier waarop de minister de zie- kenhuisbeddenreduktie wil doorvoe ren. De provinciebestuurders zijn het afgelopen weekeinde in spoedberaad bijeen geweest om zich over de brief te beraden. Met de brief willen de provincie besturen ook de leden van de vaste kamerkommissie voor volksgezond heid van hun grieven op de hoogte stellen. De kommissie komt dinsdag middag bijeen om met de nationale ziekenhuisraad en gedeputeerden van alle.provincies te praten over het beddenreduktieplan van de minister. Op zorgvuldige wijze De provinciebesturen verwijten minister Gardeniers dat zij „totaal niet heeft gereageerd" op voorstellen van de provincies om op zorgvuldige wijze tot de gewenste beddenreduk- tie te komen. Die voorstellen deden de provincies al enige maanden voor dat de minister met haar voorstel kwam om het aantal ziekenhuisbed den met achtduizend te verminderen. Dat doet geen recht aan de taak van de provincies, zo schrijven de besturen. „De wet ziekenhuisvoor zieningen draagt de planning van zie kenhuizen immers op aan de provin cies". „Het is daarom planningstechnisch en uit het oogpunt van decentralisa tie ongewenst dat de centrale over heid vooraf met gedetailleerde maat regelen komt", aldus de provincie besturen. De provincies willen eigen plannen aandragen, voordat minister Garde niers met haar voorstellen komt. Internationaal symposium Via de portofoon gaf mevrouw fc'. A. Zeevaiking-Brugman, echtgenote van de demissionaire minister Zeevalking van vrkeer en waterstaat, orders aan de schipper uan de Cardium. waarna de naam uan het vaartuig verscheen. Zij ver richtte met een fles champagne de doop van het ponton tijdens een vaartocht langs de hij de houw uan de Oosterschel- dedam ingezette hulpwerktuigen. Een gezelschap, bestaande uit vertegenwoordigers uan verschillende overheden, ka merleden. het corps diplomatique en topfunktionarissen uit de handel, industrie, zeevaart en het bankwezen, maakte zaterdag een informatieve excursie naar de Oosterscheldewerken op het werkeiland Neeltje Jans. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) LELYSTAD - Dc Nederlandse on dernemingen op het gebied van dc grond-, water- en wegenbouw, in welke sektor 15.000 werklozen zijn, zoeken werkgelegenheid in de inpol dering van daarvoor geschikte gebie den elders in de wereld. Ongeveer 900 miljoen hectare grond, zo blijkt uit een onderzoek van T.N.O., is ge schikt om ten behoeve van de voed selvoorziening in te polderen. Hiervan zou in de komende twintig jaar negen miljoen hectare ingepol derd kunnen worden. Er is een be drag van 140 miljard gulden mee ge moeid. Nederland zou met zijn ken nis en ervaring op dit gebied een aan zienlijk deel hiervan voor zijn reke ning kunnen nemen. Symposium Op een internationaal symposium over de polders in de wereld, georga niseerd door T.N.O. in samenwer king met dc Technische Hogeschool in Delft en het ministerie van ver keer en waterstaat, biedt het be drijfsleven met zijn 40.000 werkne mers dc buitenlandse deelnemers de ze weck in Lelystad hun kennis en er varing aan in de hoop de nodige op drachten binnen te kunnen slepen. Voorzitter J. van Oord van het Grond-, Water- en Wegenbouw Over legorgaan (G.W.W O.) verwacht dat in de komende vijf jaar een miljoen hectare grond ingepolderd kan wor den. Hiermee is ruwweg een bedrag van 15 miljard gulden gemoeid. Ondanks de konkurrentie van Japan en Korea zou ons land een flink aandeel hierin kunnen verwerven. Dinsdag 5 oktober Zierikzee 's Landskamer, Havenpark. Verga dering Waterschap. 15.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. ZVU-kursus Mystieke stromingen in Oost en West. 19.30 uur. Pr. Julianaschool. Kursus Schilderen en behangen. 19.30 uur. Stadhuis. Kennismakingsbijeen komst nieuw ingezetenen. 20.00 uur. „Binnen de Vest". Ouderavond. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Naaikursus. 19.00 - 21.30 uur. Woensdag 6 oktober Zierikzee Ger. Kerk. Vergadering Ger. Vrou- wenkontaktgroep. 20.00 uur. Marktzicht. P.v.d.A. ledenvergade ring. 20.00 uur. Concertzaal. Hoofdstadoperette „Viktoria und ihr Husar". 20.00 uur. Burgh Kantine sportpark Van Zuijen. Re gio-vergadering voetbalverenigin gen. 19.30 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Ruil-samenkomst Philatelica „G. J. Peelen". 19.30 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen". 20.00 uur. Haamstede Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duiveland. 16.00 uur. Nieuwerkerk Kleuterschool „De Kleine Dobbel steen". Jaarvergadering. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Lezing Refor matorisch Contact Orgaan. 19.45 uur. Vrijdag 8 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Ren esse Dorpshuis. Feestavond Comité Stichting Interieur Dorpshuis. 21.00 Zaterdag 9 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Zondag 10 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Dr. No. 20.00 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Tuinaanleg en onderhoud. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Vrijdag 15 oktober Zierikzee Chr. Scholengemeenschap MAVO LHNO. Officiële opening gereno veerd schoolgebouw. 15.00 uur. Zaterdag 16 oktober Nieuwerkerk Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravondvoetbal. KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Vrijdag 22 oktober Bruinisse Clubgebouw „De Nagtegaal". Leden vergadering. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774,(01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2