Amerikanen keken ogen uit op Schouwen-Duiveland Houd aanbesteding beperkt tot regionale aannemers DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gegijzelden Iraans vliegtuig vrijgelaten £i«tnict« Tweehonderd jaar vriendschap Advies werd niet opgevolgd KLM voorziet circa 1000 arbeidsplaatsen minder Dader inbraak aangehouden Kommissie Publieke Werken: Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 5 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23194 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in dit numma. Herbestrating in wijk Malta De heer Geleijnse wilde dan ook van de wethouder weten wat de argu menten van b. en w. waren het advies van de kommissie P.W. niet op te vol gen en waarom de kommissie daar niet vooraf van in kennis was gesteld. Wethouder De Rijke speelde de vraag door naar de direkteur ge meente werken de heer J. J. Louwer- se, omdat hij zelf met vakantie was toen het betreffende besluit binnen het kollege was genomen. De heer Louwerse liet weten, dat het volgens b. en w. marktprijs-bevorderend zou werken als wat meerdere regionale aannemers op de aanbesteding zou den kunnen inschrijven. Twee van buiten regio Verder werd binnen het kollege besloten ook twee van buiten deze re gio afkomstige bedrijven, te weten Huurman en Woudenberg bij deze aanbesteding te betrekken. Beide fir ma's hebben in het kader van restau raties al veel werk in deze stad ver richt. Bovendien vulde dc direkteur gemeentewerken aan. dat bij één van deze laatst genoemde bedrijven heel wat bouwvakkers uit deze regio wer ken, zodat indirekt toch aan de werk gelegenheid zou worden bijgedragen. Ten slotte Het de heer Louwerse weten, dat reeds donderdag een beslissing zal worden genomen over deze aanbesteding, waar nu - in te genstelling tot het advies van dc kommissie -twaalf aannemers aan deelnemen. Gemcentcsekretaris de heer A. G. Izeboud voegde er aan toe, dat de besluitvorming van het kollege ook gebaseerd was op de ervaringen op gedaan bij de aanbesteding betref fende de nieuwe huisvesting voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Wethouder De Rijke zei zelf voor stander te zijn het werk zoveel moge lijk in eigen gemeente te houden maar ,,het is niet altijd moge lijk", moest hij daar tot zijn spijt aan toevoegen. Beleid ,,Wat voor soort beleid wordt in de zen gevoerd, in elk geval geen con sistent beleid", was de reaktie van de heer L. S. P. van Velthoven (CDA). Hij had het sympathieker gevonden als het kollege vooraf had laten we ten, dat van het advies van de kom missie zou worden afgeweken. Wet houder De Rijke voerde daarop nog- GENEVE - Na een zom eronder bre king van twee maanden wordt woensdag in Genève het Start-over leg hervat over de vermindering van strategische wapens tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten (het voormalige Salt). De Ameri kaanse onderhandelaar Edward Rowny, die maandag weer in Genève aankwam, verklaarde dat „we bij goede wil van beide partijen vooruit gang kunnen boeken naar een even wichtige en kontroleerbare overeen komst". SHARJAH. VERENIGDE ARABI SCHE EMIRATEN - Vier lucbtpira- tcn die zondag een Iraans militair vliegtuig niet 79 inzittenden naar de Verenigde Arabische Emiraten had den gekaapt, hebben maandag alle passagiers vrijgelaten. Zij dwongen de bemanning verder tc vliegen. De bestemming is niet be kend. Dit heeft de politie meege deeld. Dc kapers, drie mannen en een vrouw, die eerst met het toestel in Doebai waren geland, eisten politiek asiel in dc Verenigde Staten. Toen de autoriteiten weigerden te onderhan delen. vloog het vliegtuig naar het naburige vliegveld van Sharjah. 30 km ten noorden van Doebai Daar vroegen de kapers asiel in de V.A E., maar oen onderhandelingsdclegatic onder leiding van dc minister van de fensie sjeik Mohammed Bin Rashid. verwierp ook die eis, aldus officiële kringen. Ad verten tic Restaurant Renesse voor reservering tel. 01116-1215 maandag gesloten Met een drankje al in de hand, luisterden de Amerikanen naar het humoristische toespraakje van burgemeester Th. H. de Meester. de hoek, kijken om het water te we ren." Deze opmerking sloot goed aan bij de excursie die de groep na de officië le ontvangst te wachten stond. Er werd namelijk nog een bezoek ge bracht aan het werkeiland Neeltje Jans in de Obsterschelde waar een uiteenzetting werd gegeven over de stormvloedkering. Voordat de delegatie vertrok kreeg men eerst nog een lunch aangeboden in de trouwzaal. Vandaag, dinsdag, brengen de Amerikanen een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen en de excur sie zal eindigen met een Breugeliaan- se maaltijd in de Abdij te Middel burg. Zaterdag 9 oktober vliegen de duizend Amerikanen terug naar de V.S. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. De ware strengheid begint bij zichzelf. Mme de Staël In het kader van deze viering wer den in Amerika verschillende aktivi- t ei ten ondernomen die als doel had den Nederland in de publiciteit te brengen. Een onderdeel daarvan was een spelprogramma waarmee de deelnemers een reis naar Nederland konden winnen. Duizend Amerika nen vielen in de prijzen en gisteren kon een kleine groep van iets meer dan honderd mannen en vrouwen in Zierikzee worden begroet. Burgemeester Th. H. de Meester herinnerde de aanwezigen nog eens aan de aktieve rol die koningin Bea trix speelde om uitdrukking te geven aan 200 jaar vriendschap. Spreker ging even terug in tijd en vertelde over de belangrijke rol die de Ameri kanen hebben gespeeld tijdens en na de bevrijding van ons land in '45. ZIERIKZEE - De aanbesteding van de restauratie Gra vensteen deed maandagavond tijdens de openbare ver gadering van de kommissie publieke werken nogal wat stof opwaaien. De heer J. J. Geleijnse (VVD) herinnerde wethouder P. de Rijke eraan, dat de kommissie destijds had geadviseerd aan deze aanbesteding drie plaatselijke en twee a drie aannemers uit de regio te laten deelne men. Het was hem nu - van derden - ter ore gekomen, dat die aanbesteding aanzienlijk was verruimd. ZIERIKZEE - Een delegatie van de duizend Amerika nen die deze week Nederland bezoeken, werd maandag middag enthousiast verwelkomd door de burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee in de Vierschaar van het stadhuis. Met grote belangstelling bewonderden de Amerikanen het monumentale pand dat door hen als „erg oud" werd betiteld. Tenslotte bestaan de Verenigde Staten voor Hollandse begrippen nog niet zo lang en wordt dit jaar het feit herdacht dat Nederland 200 jaar diplomatieke- en handelsbetrekkingen onderhoudt met de Verenigde Staten. AMSTELVEEN - De KLM ziet zich genoodzaakt tegen de achtergrond van de te verwachten geringere groei van het vervoer in de komende jaren de meerjarenplanning bij te stellen. Dit betekent dat de personeelsbezet ting geleidelijk zal teruglopen tot 18.200 per 31 maart 1985 en in de peri ode daarna kan worden gehandhaafd op ongeveer 18.000. Binnen een tijdsbestek van drie jaar betekent dit een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met bijna duizend (per eind maart 1982 werkten bij de KLM iets meer dan 19.000 mensen). Een en ander heeft de president-di- rekteur van de KLM, drs. S. Orlandi- ni, maandagmiddag gezegd in een bijeenkomst met hoofden van be drijfsonderdelen, leden van de on dernemingsraad en vertegenwoordi gers van de vakorganisaties. WAALWIJK - De politie in Roosen daal heeft zondag in die gemeente een 30-jarige man uit St. Willebrord aangehouden, die ervan wordt ver dacht de dader te zijn van de inbraak zaterdagnacht in een Waalwijkse winkel, waarbij voor 100.000 gulden aan lederwaren werd gestolen, zo is maandag door de Waalwijkse politie meegedeeld. De politie in Waalwijk verdenkt de man ervan de inbraak alleen te heb ben gepleegd. Bij zijn aanhouding trof de politie in de bestelauto waarin de man reed en die ook gesto len bleek te zijn, een „klein gedeelte" van de buit aan. ZIERIKZEE - Bruiniase mag dan een ..Beusje" hebben, Zierikzee heeft een bank non het Luitje een plek waar proble men van atad, land en wereld worden besproken en meestal worden opgelost. De belangstelling voor een gezellige kout aan het Luitje is groot Zo groot, dat de huidige bank te weinig ruimte biedt. Tijdens de vergadering van de kom missie publieke werken maandagavond pleitte de heer L. S. P. uan Velthoven (CDA) dan ook voor uitbreiding van de zitgelegenheid aan het Luitje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het symbool voor 200 jaar vriend schap. „Ook gedurende de watersnoodramp in 1953 heeft ons land en met name Zeeland een warm financieel support ontvangen van de V.S.", aldus de burgemeester die er verder aan toe voegde dat de genodigden tijdens de ze trip misschien een beter beeld krij gen van Nederland, „waar echt niet meer zoveel klompen worden gedra gen". Sprookje „Verder gaat het populaire Ameri kaanse sprookje over een Hollandse Hans die het water tegenhield door zijn vinger in de dijk te stoppen, echt niet meer op. Er komt wel meer om maals aan zelf ook liever het werk aan aannemer binnen de gemeente te gunnen „als het daardoor nooit duur der uit zou pakken". De heren Geleijnse en Van Veltho ven bleven zich duidelijk ontevreden tonen met de gang van zaken en de VVD-woordvoerder sloot de diskus- sie af met de konstatering: „Blijk baar komt een niet-volledig kollege tot minder goede besluitvorming". WA> ffih PE BI LT Verwachting tot woensdagavond: Bewolkt Half tot zwaar bewolkt en mogelijk een bui; minimumtemperatuur om streeks 9 graden; middagtempera- tuur ongeveer 15 graden; zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich tingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 8 okt.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 9 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: variabel 2 Vrijdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: variabel 2 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%-. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: oost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 6 okt. Zon op 6.48, onder 18.07 Maan op 20.06, onder 10.44 7 okt. Zon op 6.50, onder 18.05 Maan op 20.40, onder 12.04 Laatste Kwartier: 10 okt. (0.26) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 6 okt. 5.30 17.10 10.42 23.08 7 okt. 5.59 17.50 11.23 23.47 Doodtij: 12 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Een dedeprossie trekt vandaag vanaf de Britse eilanden naar onze omgeving. Verwacht wordt dat deze depressie de komende dagen in onze omgeving blijft liggen en daarbij langzaam vandaag (dinsdag) met veel bewolking en plaatselijk wat re gen van zuidwest naar noordoost over ons land. Dit front wordt ge volgd door iets koudere lucht welke vanuit het zuidwesten ons land zal binnenstromen Hierin kunnen zich plaatselijk enkele buien ontwikke ien. Het ziet er naar uit dat deze bui en zich bij voorkeur boven het rela tief warme zeewater zullen gaan vor men. A V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1