J. v. d. Bos Tonnen garnalen doorgedraaid door overvloedige aanvoer Investeringen in de vloot resulteert in opbrengst ERIC DE NOORMAN Tekort aan pellerijen Aanvraag ingetrokken voor oestervisserij Mosselzaadvisserij Vleesexport hoger Visserij INGEZONDEN STEKKEN U kunt hen helpen Chr. Scholen Gemeenschap voor MAV0-L.H.N.0. Te koop Groot bedrijfspand met bovenwoning I part time hulp OPTOMETRIST KONTAKTLENS- SPECIALIST Te koop Grote bedrijfsruimte Gemeente Wester schouwen 1 9 BRESKENS - De Zeeuwse garnalen vissers brengen momenteel zulke overvloedige vangsten aan de wal, dat er dagelijks vele tonnen garnalen op de veilingen wor den doorgedraaid. De aanvoer van garnalen is in de afge lopen twintig tot vijfentwintig jaar nog nooit zo groot geweest, menen de vissers. vert de konsument nu bijna geen voordelen op. De garnaal is namelijk gebonden aan een minimumprijs van 2,13 gulden voor grote en 1,80 gulden voor kleine garnalen. Wordt die prijs op de veiling niet gehaald, dan wordt de partij doorgedraaid en krijgt de garnalenvisser uit het garnalenfonds een uitkering van 1,80 gulden per ki logram voor de grote garnaal. De doorgedraaide partijen worden afge voerd naar vismeelfabrieken. Nu wreekt zich duidelijk het grote tekort aan garnalenpellerijen, zegt voorzitter P. de Baare van de visse rijvereniging „Ons Belang" uit Bres- kens. ,,Ons Belang" dringt al jaren aan op meer pellerijen omdat dan in tijden van grote aanvoer voorraden ingevroren kunnen worden, zodat de konsument ook in de aanvoerloze maanden (acht van de twaalf) voor een redelijke prijs garnalen kunnen eten. De grote aanvoer van garnalen le- BRUINISSE/ZIERIKZEE - De Vereniging van Oesterexporteurs VERVOEX, heeft haar aanvraag om oesters te mogen vissen in de Greve- lingen (op wilde oesters) ingetrok ken. Dit bericht kwam wel als een donderdslag bij heldere hemel, want deze vereniging is altijd erg allert ge weest om die oesters op te vissen. Een strijdpunt is altijd geweest, of de aalvissers die op de Grevelingen hun beroep uitoefenen recht hebben op schadevergoeding die zij claimen omdat door het vissen op oesters schade aan de aalstand zou ontstaan. De oesterexporteurs ontkennen dat, maar vorig jaar werd toch aan de aal vissers 250.000,- uitbetaald. Zij claimen nu het dubbele, dus 500.000,-. Naast deze schadevergoe ding met de oesterhandelaar ook nog een bedrag per oester betalen aan Dienst der Domeinen, die de Greve lingen en andere visserijpercelen in Zeeland onder beheer heeft. Arbeidskosten Als daar dan nog de arbeidskosten bovenop komen, dan schiet er voor de handel te weinig over, want ook de prijs van de oesters in de restau rants is aan grenzen gebonden. Toch zal de Zeeuwse platte oester nog in de handel kunnen worden ge bracht. De VERVOEX-leden hebben op de Grevelingen nog kweekperce- len, waarvan ze een miljoen oesters zullen kunnen oogsten en op de markt brengen. De voorzitter van VERVOEX, de heer P. M. Verwijs verwees ook nog naar de mogelijkheid de Zeeuwse oester door de Japanse oester die vo lop aanwezig is te vervangen. Het komt ons voor, dat gezien de kwali teit van de Japanse oester, daarvan nooit sprake zal zijn, terwijl momen teel ook de omzet van die oesters op de markt, nog weinig zoden aan de dijk zet. BRUINISSE/ZIERIKZEE - Dins dag en woensdag, 28 en 29 september mocht door de mosselkwekers op mosselzaad worden gevist. Er is dan altijd enige spanning of er mossel zaad op de in de natuur voorkomende banken aanwezig is. Dit bleek inderdaad het geval te zijn er kon bijzonder suksesvol te kunnen worden gevist. De meeste kwekers (vrijwel de gehele vloot heeft aan de visserij deelgenomen) zaaiden het zaad op hun percelen in de Waddenzee. Door enkelen werd het op de percelen in Zeeland uitge zaaid. In Zeeland bleek 14 dagen ge leden een veel minder gunstige zaad- val. Groeizame temperatuur De grote vangst van garnalen in Zeeland komt volgens De Baare voort uit het warme weer van deze zomer, waardoor het zeewater een, voor garnalen zeer groeizame tempe- ratuuur heeft bereikt. Daar komt nog bij, dat de stand van de kabel jauwen de wijting door de toenemen de haringstand is teruggelopen, waardoor er veel minder garnalen als voedselbron voor de kabeljauw en de wijting hebben gediend. De overvloedige garnalenvangst waarmee Zeeland momenteel gekon- fronteerd wordt, zal ongetwijfeld ge volgd worden door kapitale vangsten in de Wadddenzee en de Duitse Bocht. Maar ook in de noorde lijke gebieden kampt men met een te kort aan pelkapaciteit, zodat ook daar grote partijen naar de vismeel fabrieken zullen verdwijnen. Er bestaan momenteel twee typen garnalenpelmachines in Nederland. Zo'n machine kan per uur zes kilo- RIJSWIJK - De waarde van de ex port van vlees en levend vee stijgt nog steeds. In het eerste halfjaar is voor honderd miljoen gulden meer uitgevoerd dan gedurende de eerste zes maanden van 1981, zodat het to taal 1 juli op 3,3 miljard gulden lag. Dit heeft het produktschap voor vee en vlees bekendgemaakt. Naar hoeveelheid gemeten is de ex port met zeven procent gedaald, maar hogere prijzen zorgden deson danks voor de grotere exportwaarde. Het produktschap noemt de jongste exportprestatie van de vleessektor „niet ongunstig". EMMEN - De drie distriktsarbeids- bureaus in Drenthe (Emmen, Assen en Hoogeveen) zijn erin geslaagd 700 jongeren onder de 23 jaar die sinds augustus stonden ingeschreven, aan een baan te helpen. Het streven van de drie arbeidsbureaus is het aantal van 700 nog op te voeren tot 1800. APELDOORN - De gemeentepoli tie van Apeldoorn heeft het afgelo pen weekeinde de 27-jarige R. K. uit die plaats aangehouden, die heft be kend de afgelopen drie maanden hon derdtwee vrouwen te hebben aange rand. De man werd op straat herkend door één van zijn slachtoffers, die de politie alarmeerde. Dit heeft de poli tie maandag bekendgemaakt. STANS - Als gevolg van brandstichting in de Pilatus-vlieg- tuiffabriek in de Zwitserse plaats Stans zijn zondag vier vliegtuigen vernield, zo heeft de politie meege deeld. Over de daders en hun motie ven kon de politie van het kanton Nidwalden nog geen mededelingen doen. BRliJNfSSE - De kleine zeevisserij (de Noordzeekotters) zorgden in 1981 voor 158.000 ton vis, tegen 149.000 ton in 1980. De opbrengst was 519 miljoen, tegen 438 miljoen in 1980, mede door het in gebruik nemen van nieuwe kot ters (60 stuks) met een vermeerdering van 68000 K.W. motorvermogen. In vestering in de vloot in 1980 en 1981 225, miljoen. Het netto resultaat op brengst minus exploitatiekosten is in 1981 5 miljoen (1980 2 miljoen). Om het netto rendement op te voe ren zullen de proeven om te werken met goedkopere olie of met een be paald mengsel worden voortgezet. Bijdragen voor experimenten en proeven kunnen worden verstrekt door het Ontwikkelings- en Sane ringsfonds. De grote zeevisserij voerde met 24 schepen (totaal motorvermogen 40.000 K.W., 174.000 ton vis aan, waarde 142 miljoen gulden. In 1980 werd gevist door 22 vaartuigen (33.000 K.W.) nog 128.000 ton vis aan, met een waarde van 98 miljoen gul den. Positief resultaat netto 5 mil joen gulden, in 1980 was het negatief resultaat f 6 miljoen. Ook in de grote visserij is de in- vesteringsdrang sterk mede als ge volg van de gunstige bedrijfsresulta ten. Kwetsbaar Deze gunstige bedrijfsresultaten gram gepeld produkt afleveren. Een thuispelster haalt nog niet de helft in dezelfde tijd. Toch zullen we tot de tijd dat er voldoende pelmachines zijn ontwik keld, afhankelijk blijven van de thuispelster. Als de pelsters worden afgeschaft betekent dit de doodsteek voor de garnalenvisserij in ons land, meent De Baare. Aanvoerbeperking De voorzitter van „Óns Belang" vreest overigens, dat als de grote aanvoer van garnalen blijft voortdu ren, er toch maatregelen genomen moeten worden. Hij verwacht dan dat het garnalenfonds, dat beheerd wordt door de producentenorganisa ties, leeg raakt en dat heeft weer tot gevolg dat er een hogere heffing per kilogram produkt moet worden be taald en dat de ophefprijs, die de vis ser voor zijn garnaal krijgt, wordt verlaagd. We moeten dan wellicht ook gaan denken aan een aanvoerbe perking, aldus De Baare. KERKNIEUWS Oud Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND - Dinsdag 5 okto ber 19.30 uur: ds. A. P. van der Meer, Kinderdijk. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Ouwsterhaule (toez.): E. Westrik, kand., Utrecht; te Wier den: H. Binnekamp, Strijen. Aangenomen naar Nederhemert: D. J. Budding, Seherpenisse, die be dankte voor Tholen en voor Weke- rom (toez.); naar Heemstede als pre dikant met bijzondere opdracht (zie kenhuispastoraat bij de Stichting voor de epilepsiebestrijding „Meer en Bosch" en „Cruquiushoeve"): mevr. S. Houtman, kand., aldaar; naar Drempt en Oldenkeppel: C. van Alderwegen, kand., Hellendoorn, die bedankte voor Zoelen. Bedankt voor Huizen: A. van de Beek, Genemuiden; voor Stellen dam: drs. M. D. Geuze, Sint-Anna- land. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Hoorn (als zie kenhuispredikant in het streekzie kenhuis aldaar): J. Leeuwis, wonen de te Hoorn (11. predikant te Rheden- De Steeg). Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Rotterdam-West: A. K. Wallet, Ouderkerk aan de Amstel; te Alphen aan de Rijn: A. van Heteren, Werkendam. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Scherpenzeel: J. Mijn- ders, Veenendaal; te Tricht-Gelder- malsen: Chr. van der Poel, Yerseke; te Groningen: L. Blok, Nunspeet. Bedankt voor Seherpenisse: J. Ka rens, Opheusden. Bedankt voor Terneuzen: B. Rein- ders, Hardinxveld-Giessendam. U kunt hen helpen is het thema van de „Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten 1982". Zo'n 50.000 kollektanten zullen in de week van 11 t/m 16 oktober in de weer zijn om geld bijeen te brengen voor o.a. steun aan maatschappelijk werk t.b.v. geestelijk gehandicapten en aan de ouderverenigingen van ou ders van geestelijk gehandicapten. Voorts voor vroegtijdige onderken ning van zwakzinnigheid, ouder- ouderhulp, praktische en pedagogi sche (opvoedkunde) thuishulp in ge zinnen waar een zwakzinnig kindje is geboren, voorlichting aan ouders van zwakzinnigen en nog zo heel veel zaken meer waar geen of weinig sub sidie voor wordt verkregen. Veel geld van de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten wordt ook gestoken in vormingserk, sport en re- kreatie voor geestelijk gehandicap ten. Er is ook een bank- en gironum mer: Bank 707070333 (3x70 en 3x3) en giro 1122222 (2x1 en 5x2) beide ten na me van Nationale Kollekte Geeste lijk Gehandicapten te Utrecht. Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten Utrecht. Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van ons dochter tje en zusje NICOLE PIETER VINK MIEKE VINK- VAN HOOGTE1JLINGE en BARBARA 1 oktober 1982 Deltastraat 9 4306 BJ Nieuwerkerk Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" 1957 - 1982 Op 11 oktober D.V. 1982 hopen wij met onze kinderen de dag te herdenken dat wij 25 jaar geleden in het hu welijk zijn getreden. Ieder die ons wil komen feliciteren, is welkom op de receptie die wij geven op zaterdag 16 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis „Oosterhof", St. Joost- dijk te Oosterland. J. STOUTEN M. STOUTEN-KNOP RIA JAN 4307 BD Oosterland, oktober 1982 Burg. v. d. Havestraat 42 De rijtoer met de koets. De hulde van de muziek. U w aanwe zigheid, de vele kaarten, bloemen en cadeau's. Hebben onze 40-jarige bruiloft tot een onvergetelijke dag gemaakt! Allen heel veel dank! FAMILIE v. OOSTEROM-v. DIJK FAMILIE v. DIJK-BRAAM Oktober 1982 Daar het mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedan ken, wil ik langs deze weg, mede namens mijn man en kinde ren, u allen hartelijk danken voor de vele belangstelling, in welke vorm dan ook tijdens mijn verblijf in het Zweeds Ro de Kruis Ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. In het bijzonder doktoren en verplegend personeel van de afdeling Intern. MEVR. Z. S. VAN DER ZANDE-BAL 4301 KW Zierikzee, oktober 1982 Mulockstraat 54 Op 30 september overleed onze geliefde zwager en oom LEENDERT CORNELIS LIEVENSE weduwnaar van MARIA RENTIER op de leeftijd van 94 jaar en 9 maanden. Nieuwerkerk: JAC. RENTIER N. RENTIER-VAN DUKE Nieuwerkerk: JACOBA RENTIER-OVERBEEKE Neven en nichten Vol verwachting waren wij van de geboorte van ons eerste kind, vol verdriet geven wij kennis van ons leven loos geboren zoontje. HANS en JOKE VERKAART-VAN LIERE 30 september 1982 Scheldestraat 27 4301 VA Zierikzee Wij starten met volgende avondcursussen: Naaicursus Kookcursus voor heren Opgave zo spoedig mogelijk aan mevr. J. Quant, de Huybertstraat 35, Zierikzee, telefoon 01110-2823. Lijsterbesstraat 23, Nieuwerkerk Totale opp. 200 m2 Prijs 110.000,- k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! Welk R.K.K.-lid of E.H.B.O.-ster wil als in Zierikzee een bejaarde dame verzorgen? Tel. inlichtingen na 18.00 uur: 01110-2962. Hoge Kerkstraat 10, Nieuwerkerk eventueel te verbouwen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2 Prijs 55.000,- k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel, 01114-1265 Kies uit tientallen modieuze garens en patronen uw favoriete najaars-wintermode. De nieuwe mode-kleuren! De gunstige Mooie dingen maken is niet duur! Molenstraat 10 - Bruinisse Openbare vergadering van de commissie voor de ruim telijke ordening der gemeente Westerschouwen op woensdag 6 oktober 1982 te 19.30 uur ten gemeentehuize te Haamstede. AGENDA: 1. Opening; 2. Verslag van de vergadering d.d. 16 april 1982; 3. Ingekomen stukken en informaties; 4. Goedkeuring-onthouding door Ged. Staten van Zee land aan de 2e herziening bestemmingsplan Schol- derlaan; 5. Uitvoering Wet agrarisch grond verkeer; 6. Urgentieschema behandeling bestemmingsplannen; 7. Toepassing windenergie; 8. Verder voorkomende zaken; 9. Rondvraag. De voorzitter, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Haamstede, 4 oktober 1982 De Iiuid van de heer zijn verkregen door uitsluitend op makreel te vissen. Dit maakt deze visserij zeer kwetsbaar, jammer is dat niet genoeg wordt uitgeweken, naar de horsmakreel en de blauwe wijting, omdat toch in de Jaren daar voor subsidie is gegeven, door het Ontwikkelings- en Saneringsfonds om op deze vissoorten te vissen. De haringstand in de zuidelijke Noordzee herstelt zich snel. Dit kan invloed hebben op de ontwikkeling van de stand van andere kommer- cleel aantrekkelijke vissoorten zoals kabeljauw, wijting en schol. De makreel populatie in de Kelti sche zee ten zuiden van Ierland is nu van vitaal belang voor het voor tbestaan van onze trawlervioot en zal in 1983 en bijzonder zal men aan dacht besteden aan de internationale makreelopnamo in dat gebied, ten behoeve van de bestands grootte schatting van de westelijke makreel populatie. 29. Krako schiet in de lach. „Gebruik die vechtlustigheid maar tegen je vriendelijke edelen, prins! Onthoud dat Krake je helpen wil. Wil je liever alleen naar je land terug gaan'' Dat is ook goed! Mijn woorden waren geen dreigement, maar een waarschuwing en je zult wei merken dat ik gelijk heb. En als het zover is, staat Krake klaar." Erwin kijkt de ander fronsend aan. niet goed wetende, wat hij denken moet. „De hoofdzaak voor mij is Olaf. Als deze bemoeial in de ker ker zit, ben ik tevreden," Dat de dikke berenjager op bevel van de ko ningin opgesloten is om de volgende dag op de vergadering van de edelen te verschijnen, niet als leider, maar als beschuldigde van moord op prins Erwin. En terwijl Olaf zich zelf zit te beklagen en Gurd Halftand vervloekt om de streek, die deze hem geleverd heeft, steken bo ven in de burcht de krijgers van Erwin de kop pen bij elkaar. „Waarom zullen we wachten mannen", zegt er één. „Tot de troep edelen beslist wat er met Olaf gebeuren moet7 Dat is toch één pot nat' We kunnen het beter zelf doen! Snelrecht met die verdoemde berenjager. Doodt hem nu!"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9