Neem hollandse winters niet langer voor lief HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Van Agt wil aktievere voorbereiding op plaatsing kruisraketten Burocratie kan niet ernstig genoeg genomen worden Den Boer verwijt CDA eigen falen ALCANTARA, WMROM BEN JE ZO MNTREKKEL1JK? Poolse kerk bezorgd STREEKNIEUWS HUURDERS VAN NEDERLAND Bijstelling bevoegdheidsgrens kantonrechter Lancering tweede Nederlandse kunstmaan ESSO verhoogt benzineprijs ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 4 oktober 1982 Nr. 23193 5 NEW VORK - Zonder enige twijfel" moet volgend jaar worden begonnen met de aktieve voorbereiding van de eventuele plaatsing van kruisraketten in Nederland, zo heeft premier Van Agt in New York verklaard. Hij zei het ..volstrekt eens" te zijn met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George Schultz, dat de Sowjet-Unie geen .wezenlijke koncessies" op het ge bied van de kernwapens voor middellange afstand zal doen, als zij ook maar het minste vermoeden zou hebben dat zij het westerse bondgenootschap zou kunnen bewegen tot koneessies zonder zelf koncessies te doen. - De premier verklaarde tegenover Nederlandse journalisten dat het zijns inziens onmogelijk is bij deze kabinetsformatie geen besluit te ne men over de aktieve voorbereiding van de eventuele plaatsing van kruisraketten. Reeds eerder heeft hij gezegd dat een beslissing om niet voort te gaan met de voorbereiding een definitieve beslissing om niet te plaatsen is, maar dat het treffen van voorzieningen voor eventuele plaat sing niet een definitief plaatsings- besluit is. Van Agt wilde niet zeggen wat aktieve voorbereiding precies inhoudt, maar ,,het is meer dan het schrijven van brieven naar Brussel". AMERSFOORT - CRM- minister Den Boer meent dat de ontwikkelin gen binnen het CDA zorgwekkend zijn. ..Door eigen falen weet het CDA een steeds geringer aantal mensen aan zich te binden", aldus de demis sionaire bewindsman op een bijeen komst in Amersfoort van het chris ten-democratisch beraad, een kriti sche werkgroep binnen het CDA. Volgens Den Boer moet het CDA „in revisie", zeker nu „de behoudzucht zich ook meester van het CDA heeft gemaakt". De Boer bepleitte de mogelijkheid van open diskussies binnen de partij en zette uiteen dat er in een politieke partij altijd ruimte moet zijn voor het leveren van kritiek op de partij leiding en op de politieke leiding. Er moet, zo zei hij, ruimte worden gege ven voor opvattingen en diskussies, ook wanneer die niet volledig over eenstemmen met de gevestigde me ningen van meerderheden. Monddood „Een partij die haar critici mond dood wil maken, moet zich realiseren dat zich automatisch een verschra ling van haar politieke idealen afte kent. En dat vertaalt zich automa tisch in een slinkende aanhang bij verkiezingen", aldus Den Boer. Hij drong aan op het ontwikkelen van een eigen politieke stijl binnen het CDA en zette uiteen dat de kriti sche werkgroep krachtiger dan voor heen in het CDA „de boer op zal moe ten". Advertentie Alcantara: een (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. iijodc Ook voor hoeden en shawls' Dam 15-19, Zienkzee Telefoon 01110-2816 Flitsen uit het buitenland PEKING - China houdt tussen 7 en 26 oktober een nieuwe proef met een overigens ongelade intercontinentale ballistische draagraket, die moet neerkomen in een gebied van de Oostchinese Zee ten noordoosten van Taiwan en ten westen van Okinawa. Kongres gemeentesekretarissen: MAASTRICHT - Als de politieke leiding niet in staat is het ambtelijk appa raat te beheersen is in wezen de demokratie in gevaar. De noodzaak tot aan passing van de bureaucratie kan daarom niet ernstig genoeg worden genomen en is dringend noodzakelijk. Dit hield drs. W. Lemstra, sekreta- ris-generaal van het ministerie van C.R.M. en tot voor kort gemeentese- kretaris van Amsterdam, zijn vroe gere kollega's voor op het jaarcon gres van de vereniging van Neder landse gemeentesekretarissen in Maastricht. De raad voor de gemeentefinan- ciën heeft in 1980 uitgerekend dat er toen 537 specifieke uitkeringen van rijk aan gemeente waren. Daarmee was een bedrag gemoeid van bijna 23 miljard gulden ofwel ruim 60 procent van de gemeentelijke inkomsten. C.R.M. scoorde daarbij relatief hoog met zes miljard gulden via 74 uitke ringen. Deze uitkeringen zijn zwaar omhangen met voorschriften en voorwaarden, aldus drs. Lemstra. „Niemand maakt me wijs dat dit rat jetoe de vrucht is van wijs staatsmanschap en van doordacht be leid" Decentralisatie van het welzijnsbe leid kan een groot goed zijn maar er zijn nu al signalen die er op wijzen dat die decentralistie dreigt te ont aarden in een zich zeer breed maken de en breedsprakerige welzijnsbu- reaucratie. Decentralisatie, aldus drs. Lemstra, is heus geen ge neesmiddel tegen alle bureaucrati sche kwalen. Er gaat te veel energie zitten In het streven om aan regels en voorwaar den te voldoen. Daarom gaf drs. Lemstra de aanwezigen de raad het accent niet te (eggen op het bouwen van strukturen, procedures cn voor schriften waardoor de burger terecht afhaakt. Door het bedenken, het naleven, ontduiken, later weer aanscherpen, perfektioneren en kontroleren van regeltjes wordt veel ambtelijke krea- tiviteit om zeep geholpen. Advertentie Bezorgdheid Van Agt zei nogmaals de aandacht te hebben gevestigd op de „diepe en wijdverbreide" bezorgdheid in West- Europa, en met name Nederland, over de kernbewapening, een be zorgdheid die nu is gericht op de kruisraketten maar die diepere wor tels heeft. Hij verklaarde nadrukke lijk Schultz' opvatting te aanvaar den, dat alleen een „stevige en stand vastige houding" de Sowjet-Unie tot koncessies kan dwingen. Wil dat zo blijven, dan moet de publieke opinie ervan overtuigd zijn dat de Verenig de Staten in Genève serieus onder handelen, en zo spoedig mogelijk re sultaten willen boeken. BUENOS AIRES - Admiraal Ru ben Oscar Franco is beëdigd als nieu we opperbevelhebber van de Argen tijnse marine. In die funktie wordt hij automatisch ook lid van de mili taire junta, die Argentinië sinds 1976 regeert. Hij volgt admiraal Jorge Isaac Anaya op, die is afgetreden als gevolg van de Argentijnse nederlaag in de Falkland-oorlog. TEHERAN - Door een zware bom explosie in het centrum van Teheran zijn veel mensen gedood en honder den gewond. Dat heeft de Iraanse ra dio gemeld. De zender noemde geen dodencijfer, maar zei wél dat 400 ge wonden naar het ziekenhuis werden gebracht. HARARE - In de centrale gevange nis van de Zimbabwese hoofdstad Harare zijn de eerste doodstraffen voltrokken sinds de onafhankelijk heid van het voormalige Rhodesië in 1980, zo heeft een regeringswoord voerder verklaard. Dit gebeurde door middel van ophanging. WARSCHAU - De Rooms Katholie ke Kerk in Polen is ongerust dat in afwezigheid van haar primaat, kar dinaal Glemp, een cruciale beslissing over de toekomst van het land wordt genomen, aldus is van kerkelijke kringen in Polen vernomen. Het parlement vergadert over een week namelijk over een wetsont werp over de nieuwe vakbonden. Kardinaal Glemp gaat rond die da tum naar het buitenland voor bezoe ken aan Rome, de Verenigde Staten en Canada. De zegslieden verdenken de mili taire autoriteiten ervan dat zij met opzet de parlementszitting laten sa menvallen met Glemps verblijf in het buitenland dat tot eind van de maand duurt. Zij meldden verder dat er plannen zijn om vakbondsleider Walesa onder te brengen in een ver blijf dichter bij Warschau. Walesa zit nu in een regeringsonderkomen in Arlamowo ïn de buurt van de Sow- jet-grens. Zijn vrouw Danuta, die in Gdansk woont, sprak donderdag met Glemp, waarschijnlijk om overplaat sing van haar man te bepleiten. MIDDELBURG Expositie in de Vleeshal In het kader van de kinderboeken week organiseert het Zeeuwse Kunstenaarscentrum van 9 tot en met 28 oktober een expositie van pentekeningen van Joke van Leeu wen. Het zijn voornamelijk tekenin gen voor kinderen. Joke van Leeuwen heeft de afgelo pen jaren bekendheid gekregen door haar boeken cn illustraties: „Een huis met zeven kamers", „De Appel moesstraat Is anders" en „De metro van Magnus". Zij ontving in 1980 de gouden pen seel en zilveren griffel en ook dit jaar ontvangt zij tijdens de opening van de kinderboekenweek de zilveren griffel. De expositie wordt 9 oktober om vier uur geopend. De overheid geeft méér subsidie om huurwoningen met voorrang te laten isoleren. Haal deze brochure op postkantoor of gemeentehuis. En bekijk wat u misschien komende winter al aan stookkosten kunt besparen! DEN HAAG - Minister De Ruiter van justitie heeft bij de Tweede Ka mer een wetsontwerp ingediend om de bevoegdheidsgrens van de kan tonrechter in burgerlijke zaken te verhogen van drie duizend guldend tot vijfduizend gulden en de grens waarbij hoger beroep mogelijk is na een vonnis van de kantonrechter van vijftienhonderd gulden tot vijfen twintighonderd gulden. Het gaat hier om een periodieke bijstelling in verband met de geld ontwaarding, aldus een mededeling van het ministerie van justitie. De laatste keer vond zo'n bijstelling plaats in 1977, daarvoor in 1970. Als het wetsvoorstel kracht van wet krijgt, kunnen vorderingen tot en met vijfduizend gulden behandeld worden door de kantonrechter. Daar boven komen zaken voor de recht bank. DEN HAAG - De lancering van de tweede (en vooralsnog laatste) Ne derlandse kunstmaan Iras is voorlo pig vastgesteld op 14 december. Over twee weken valt de definitieve beslissing, aldus woensdag desge vraagd een woordvoerder van Fok ker, die een belangrijke bijdrage aan dit projekt levert. De lancering in Californië van de ruim één ton wegende Iras is enkele weken uitgesteld. De Iras is in feite een half Nederlands, half Ameri kaanse kunstmaan. De Nederlandse bijdrage aan het projekt bedraagt on geveer 125 miljoen gulden. Iras moet door middel van een heli- umgekoelde telescoop infrarood- bronnen in het heelal opsporen. Met name problemen rond de koeling zorgden verschillende keren voor uit stel van de lancering. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Het kabinet wil de kollegegelden met ingang voor stu diejaar '83-'84 verhogen van 750 naar 1026 gulden voor universiteiten en hogescholen en van 650 naar 890 gul den voor het hoger boeroepsonder- wijs. De maatregel brengt veertig miljoen gulden op. ASSEN - De benoeming van Dr. Oele vrijdag tot kommissaris van de koningin in Drenthe is goe gevallen bij de frakties van de grote partijen in provinciale staten van Drenthe. De fraktieleiders van PvdA, VVD en CDA hebben zich positief uitgelaten over de benoeming. DEN HAAG - Gemeente- en provin ciale bibliotheken krijgen de moge lijkheid jongeren onder de achttien jaar voortaan kontributie in reke ning te brengen. Tot dusver rustte op het heffen van kontributies aan deze groep een verbod. GIESSEN - Een boerdrij, die da teert uit de 17e eeuw en die op de mo numentenlijst staat, in de bebouwde kom van het Brabantse Giessen is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand, is niet bekend. Persoonlij ke ongelukken deden zich niet voor. DEN HAAG - In het kader van de uitkweringswet Indische geïnter neerden was per 30 september bijna tweehonderd miljoen gulden uitge keerd. De uitkering van 7.500 gulden werd toegekend aan 26.627 personen, in hoofdzaak Indische geïnterneer den of hun weduwen. Dit heeft, het ministerie van binnenlandse zaken meegedeeld. AMSTERDAM - De Deense hoofd- iad Koenhagen wil op de openbare (ederlandse kapitaalmarkt een le- j.ng plaatsen van f 75 min met een ente van 11 procent. De looptijd is 10 jiar. De uitgiftekoers zal uiterlijk op jl oktober voorbeurs worden be- jendgemaakt, aldus een mededeling an bank Mees en Hope. DEN HAAG - Staatssekretaris Van Seil van ekonomische zaken heeft jen overheidsgarantie van maximaal irie miljoen gulden verstrekt aan het garantiefonds van de Algemene Ne derlandse Vereniging van Reisorga nisaties. Dat deelt het ministerie van ^konomische zaken mee. i ROTTERDAM - De psychiatrische Ziekenhuizen St. Bavo (Noordwijker- hout), St. Jozef (Delft), Delta (Rotter dam) en de psychiatrische afdeling van het Academisch Ziekenhuis jDijkzigt in Rotterdam hebben over eenstemming bereikt over het geza menlijk ziekenhuisplan. j ARNHEM - De KEMA, het onder- j zoeksinstituut van de Nederlandse Elektriciteitesbedrijven, heeft een kontrakt gesloten met haar Brazili- I aanse tegenhanger, het researchinsti- I tuur Cepel, in Rio de Janeiro. Het I gaat om Nederlandse hulp bij onder- zoeken naar elektriciteitsvoorzie- ning in Brazilië en naar de mogelijk- I heden van transport van elektriciteit I over zeer grote afstanden. UTRECHT - Huisartsen mogen, ,met terugwerkende kracht tot 1 juli, |hun tarieven voor partikulier verze kerde patiënten verhogen. Dat heeft jhet Centraal Orgaan Tarieven Ge zondheidszorg (COTG) vastgesteld. HILVERSUM - De Avro heeft de minister van erm gevraagd een op 10 september genomen besluit van het NOS-bestuur te vernietigen. Het gaat om de beslissing van het NOS- bestuur over de programmering van de NOS-rubriek „Sport op zaterdag", waarvoor met ingang van 1 januari 1983 op de zaterdagavond wekelijks tussen 22.45 en 23.15 uur uitzendtijd is vastgesteld. Jagers schuldig aan slachting UTRECHT - De vogelbescherming stelt de Nederlandse jagers verant woordelijk voor de slachting" die dit jaar onder roofvogels is aange richt. Bij de vogelbescherming zijn dit jaar reeds 125 gevallen gemeld, van het vergiftigen en neerschieten van haviken en buizerds. Volgens de organisatie is het werkelijke aantal gedode haviken en buizerds veel ho ger dan 125. Met name in het oosten en zuiden van Nederland zijn deze wettelijk beschermde roofvogels op sommige plaatsen kompleet uitge roeid, aldus de vogelbescherming. „Wij zijn ervan overtuigd, dat de hoofdschuldigen in de jagersvereni gingen moeten worden gezocht. Met name op de terreinen waar fazanten zijn uitgezet, zijn veel nesten ver stoord of dode roofvogels gevonden. In de weinige gevallen waarbij proces-verbaal kon worden opge maakt, was dit tegen jagers of jacht opzieners", aldus de vogelbescher ming. Negatieve berichten over de roofvogels hebben volgens de organi satie tot deze ontwikkeling geleid. Wat biedt de BEELDBUIS DINSDAG 5 OKTOBER NED. I: Zeedieren met een uitwen dig skelet komen aan de orde in de natuurserie Leven op aarde". Het middagprogramma wordt besloten met een aflevering van Herman en de zes". De EO brengt een film over mensen die de natuur verstoren met als titel ,,Een natuurlijke weinig". ,,Het evangelie van Johannes" wordt het leven van Jezus geschetst aan de hand van de geschriften van de apostel Johannes. Het kunstmagazi ne van de NOS ,,Op zichtschenkt aandacht aan twee Oostduitse voor drachtkunstenaars. Dan een film met de titel ,,Uit eigen bewegingHierin gaat een tienjarige balletleerling op bezoek bij de Nederlandse ster bal letdanser Hans Ebbelaar, die de jon gen laat zien wat je allemaal moet doen en laten om aan de top te komen en te blijven. NED. II: Jeffrey bemerkt in de Hi de Hi dat sommige stafleden beslist niet vies van steekpenningen zijn. „De rechter een moordenaar" is de titel van de tweedelige film, van de hand van Fonds Rademaker. De langstdurende rechtszaak uit de ge schiedenis van België stond hierin centraal. Angie en Emma trachten de dood van Jason te verklaren door een auto-ongeluk, terwijl in werkelijk heid Turner Bates aan de dood van Jason schuldig is. Dit is te zien in de aflevering van Falcon Crest". DINSDAG 5 OKTOBER NED. I: 10.00 en 14.30 Schooltelevi sie; 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 16.00 Leven op aarde; 16.55 Herman en de zes; 18.43 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Kinderkrant; 19.30 Don Fransico in Rpnduit20.00 Een natuurlijke wending; 20.30 Tijd sein; 21.00 Het evangelie naar Johan nes; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Op zicht; 22.25 Uit ei gen beweging23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 Mickey en Donald; 19.20 Hi de Hi; 20.00 Jour naal; 20.28 De rechtereen moor denaar; 22.05 Aktua; 22.45 Falcon Crest; 23.40 Journaal. - mr Dinsdag 5 oktober, 22.25 uur, Ned. I: „Uit eigen beweging". Hans Ebbe laar, die heel wat offers moet brengen voor zijn beroep als balletdanser. ROTTERDAM - ESSO verhoogt zijn prijzen voor gewone- en super- benzine met 1,6 cent per liter. Ook gasolie, diesel en LPG worden bij de pompen van deze maatschappij respectievelijk 1,86, 2,2, en 2,5 cent duurder. Esso heeft zijn prijzen aangepast op grond van prijsontwikkelingen die zich de afgelopen weken hebben voorgedaan op de internationale oliemarkt. Ook de dollarkoers speelt bij de prijsstijging een rol. Esso is overigens de enige maat schappij die een verhoging van zijn maximumprijzen heeft aangekon digd. WASHINGTON - Het Internationa le Monetaire Fonds (IMF) heeft een hulpprogramma voor Kenia opge schort omdat dat land niet wil of kan voldoen aan de voorwaarden om zijn ekonomisch beleid te herzien. De ekonomie van Kenia is een janboel en veel van de voorwaarden die het IMF voor zijn hulp heeft gesteld zijn niet nagekomen, zo is in monetaire kringen in Washington vernomen. BRISBANE - De Australische poli tie heeft maandag tweehonderd de monstrerende inboorlingen en hunb aanhangers gearresteerd bij het Ko ningin Elisabeth-stadion in Brisba ne, war op dat moment de Gemene- bestspelen aan de gang waren. De groep wilde internationale aandacht trekken voor de eis van de eerste be woners van Australië voor eeuwig grondbezit in de provincie Queens land. 19 Ze klemde even haar lippen op el kaar. Op afgemeten toon antwoordde ze: „Ik zeg niks, van mij zal niemand iets horen. Ja, ik ben daar gek. Later gooien ze het voor m'n voeten, dat ik de zegsman gen geweest Ik kijk wel uit Ieder moet z'n eigen boontjes maar doppea vind ik". „Dus tochzei hij op zachte toon. „En jij weet het? Waarom heb je al die tijd gezwegen? „Jannie Essenga zette grote ogen op. „Ik weet wat? Ik weet niks, helemaal niks, versta je? Het zijn mijn zaken niet Iedereen moet zijn problemen maar op zijn eigen wijze oplossen. Dat doe ik ook. Maar jij ber.T een stom meling, meneer ter Schcure, een grote stommeling. Daarom heb ik medelij den met je, want ik mag je verdraaid graag, dat weet je". Misschien hoorde hij haar nauwe lijks. Z'n thee stond er nog steeds zon der dat hij ervan gedronken had. Hij vroeg enkel: „Hoe lang duurt dit al, Jannie?" „Wat bedoel je eigenlijk?" Ze keek hem verbaasd aan. „Doe niet zo achterlijk". Zij stem klonk ongeduldig. „Je begrijpt best wat ik bedoel". De vrouw schudde zo hard het hoofd, dat de krullen haar om het gezicht vlogen. „Ik weet niks en ik zie niks. Je kunt me wat, versta je?" Zuchtend keek hij naar zijn thee en begon te drinkea „Waarom ben je in dertijd met Bert getrouwd, Jannie?" Langzaam hervatte ze haar werk weer. „Die vraag hebben ze al heel wat keren op me afgevuurd. Niet iedereen heb ik een antwoord gegeven. In de meeste gevallen antwoordde ik: Dat gaat je niets aan. Of: Vraag het maar aan Bert, als je het zo graag wilt weten. Maar jou wil ik het wel vertellen. Dan begrijp je me misschien een beetje beter en doe je niet meer zo grof tegen me. Ik heb Bert's eerste vrouw ver zorgd. Ze had een hartkwaal en moest verpleegd worden. Ik heb mijn oplei- din gehad in een partikuliere inrich ting, die ook verpleegsters uitzond. Zo doende kwam ik bij Bert in huis. Na de dood van zijn vrouw ben ik nog een week gebleven om hem wat in de gaten te houden. Hij heeft vel van Suus ge houden en was er kapot van. Ik heb hem wal getroost en toen ik ontdekte, dat hjj zichzelf weer meester was, ben ik teruggegaan naar de inrichting Een jaar later ontmoetten we elkaar toeval lig in de stad. Hij nodigde me uit een avondje te komen. Dat deed ik. Ik kwam er vaker. Hij begon me te kus sen. Soms stoeiden we. Ik ben ook niet van steea Op een avond wilde hij dat ik bleef, maar ik weigerde. Ik zei- „Als je me mee naar bed wilt hebben, zul je me moeten trouwen. Dan kun je me hele maal krijgen, maar ook niet eerder". „Maar Jannie, hij was zoveel jaren ouder". „Dacht je dat ik dat niet wist? Op de een of andere manier ging ik van hem houden, Frans. Dan moet je geloven. Door GRE DE BOER Dat moetje echt van me aannemen. Als ik niet van een man houd, heeft ie bij mij geen schijn van kans, al had hij een bankrekening met zes nullen. Maar ik werd ook ouder en jongens van mijn leeftijd wilden een heleboel bij me, maar niet met me naar het gemeente huis gaan. Dacht je, dat ik die jaren geen jongens heb gehad? Heel wat, want ik kon toen best met mezelf voor de dag komen. Het werd echter nooit iets, want uiteindelijk wilden ze alle maal van alles met me, maar trouwen was er niet bij. En ik was beslist niet op mijn achterhoofd gevallen. Enfin, om terug te keren tot mijn verhaal Bert lachte me uit en noemde me een dwaas. Ons leeftijdsverschil is te groot, zei hij. In een minimum van tijd zou je er spijt van hebben. Zo je wilt, antwoordde ik. We namen koeltjes afscheid van elkaar en ik ging terug naar het ziekenhuis. Maar binnen een maand belde hij me op. Of ik wou komen praten. Dat deed ik. We kusten elkaar op een heftige manier, want we hadden elkaar in een maand niet gezien. Nu ja. we werden het die avond eens. De volgende dag tekenden we aam drie weken later zijn we getrouwd. We hebben fantastische wittebroodsweken gehad. In Italië. In een klein vissersdorpje. Hij was gewel dig". Ze zuchtte. „Maar dat is nu voor- bij. Op de een of andere manier heeft hij blijkbaar genoeg van me". (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5