Gemeenteraad Bruinisse stemt in met fonds voor zaalsportkomplex deurloo mode Klas drie van „De Meerpaal" heeft eigen projekt-boek Bruse raad akkoord met subsidie festiviteiten ,,400 jaar Onderwijs Bru" J Jaarlijkse reservering van 100.000 gulden WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- STREEKNIEUWS 400 jaar onderwijs Bruinisse t f BRUINISSE - Al geruime tijd wordt in de gemeente raad van Bruinisse gewikt en gewogen over het al dan niet realiseren van een nieuwe zaalsport-akkommodatie in het vissersdorp. De in 1966 gebouwde gymnastiekzaal is momenteel een akkomodatie met uiterst beperkte mo gelijkheden c.q. volkomen ongeschikt voor het beoefe nen van diverse zaalsporten. Diverse Bruse verenigin gen moeten daardoor dan ook noodzakelijkerwijs uit wijken naar betere zaalsportakkomodaties in de omge ving om hun favoriete sport - op een redelijk niveau te kunnen uitoefenen. Het is duidelijk dat de gemeente Bruinisse in de nabije toekomst voor een nieuwe zaalsportakkomodatie zal moeten zorgen, waarbij op het ogenblik in het midden wordt gelaten, in welke vorm de ze akkomodatie gegoten zal worden. Omdat momenteel de gelden voor een direkte start niet voor handen zijn besloot de gemeenteraad tijdens de vergadering van vrij dagavond een fonds in het leven te roepen, waarin per jaar een bedrag van 100.000 gulden zal worden gereser veerd om in een later stadium tot realisering van de ak komodatie over te gaan. „Er is de voorbije jaren al voor an derhalf miljoen in de sport gestopt", stelde de heer L. J. van den Bos na mens de driemansfraktie van het SGP. „Dat moet nu maar eens uit zijn. De sport doet maar. Ze spen deert maar klakkeloos gemeen schapsgelden, terwijl ze zelf nauwe lijks bijdragen. De sporters moeten zelf maar opdraaien voor hun eigen hobby. Als er voor dit doel ook maar één cent op de begroting drukt, hetzij nu of in de toekomst, stemt mijn fraktie tegen. Dus stemmen wij ook tegen de vorming van een fonds". Sociale funktie Gelukkig voor sportief Bruinisse bleef het kontingent tegenstemmers beperkt tot de drie SGP-ers Van den Bos. Houtekamer en Slingerland. „De sociale en maatschappelijke funktie van de sport is ontstellend groot", argumenteerde dr. W. F. M. Vonk, namens de partij Algemeen Belang. „Tussen de zestig en zeventig pro cent van de Bruse jeugd tot en met achttien jaar doet op een of andere (of meerdere) manier aan sport. Lo gisch toch dat er een nieuwe bruikba re zaalsportakkomodatie moet ko men. Liefst zo snel mogelijk, maar omdat het er op het ogenblik finan- ciëel niet inzit is het belangrijk, dat we in ieder geval beginnen met een potje, waaruit mettertijd alsnog kan worden geput". Advertentie Vraag naar de wasbare en s-t-r-e-t-c-h kwaliteiten Mol 5-7, Zierikzee De gemeente Bruinisse kreeg in het begin van het jaar een bedrag van 300.000 gulden uit de Telebingo- gelden toebedeeld, die evenwel moesten worden aangewend voor de bouw van een sporthal volgens de of ficiële afmetingen van de Nederland se Sportfederatie. Het resterende be drag kon evenwel niet binnen de daarvoor toegestane limiet door de gemeente Bruinisse worden opge bracht, terwijl er uit enkele hoeken van de gemeenteraad ook nogal wat verzet kwam tegen de vereiste afme tingen. De gedachten van de meeste frakties gingen uit naar een sport zaal, maar dat zou de problemen van de officiële wedstrijdsport aller minst oplossen. Derhalve werd een verzoek gericht aan de Stichting Te- lebingo de gift te reserveren. Foute konstatering „Ik heb de laatste tijd niet anders gehoord en gelezen, als dat de Tele- bingogelden aan onze neus voorbij zijn gegaan, waardoor de (eventuele) bouw van een sporthal in Bruinisse voorlopig van de baan is", stelde wethouder van sportzaken, de heer H. Schot. Deze bewering werd even wel onmiddelijk door raadsvoorzit ter burgemeester T. C. Hekman te gengesproken. „Dat is dan beslist verkeerd ge- konstateerd", legde hij uit, „want we zijn recentelijk naar Arnhem ge weest, waar ons met stelligheid werd bevestigd, dat onze drie ton er nog steeds zijn, minimaal tot het eind van het volgend jaar en mogelijk kan er dan nog eens verlenging worden bedongen". „Ik help het u hopen", verdedigde Schot zich hierop, „maar indien het zo is, zal ook deze wethou der zich, evenals zijn voorganger (dr. W. F. M. Vonk, red.) sterk maken voor de uitvoering van de plannen, maar dan moeten we nu onmiddel lijk instemmen met de vorming van een fonds". ZIERIKZEE Brandje in slooppand Zondagmiddag omstreeks 16.00 uur werd een brandje gekonstateerd in het „Gat van Westen", waar een slooppand van garage v. d. Wekken (waarschijnlijk) was aangestoken. De brandweer van Zierikzee bluste het brandje in een mum van tijd met slechts één straal. Schade nihil: het pand moet toch gesloopt worden. BRUINISSE -Het onderwijs bestaat dit jaar 400 jaar in Bruinisse. Ter gele genheid daarvan wordt er gedurende drie dagen -13, 14 en 15 oktober - uitge breid feestgevierd. Om het een en ander financieel gladjes te laten verlopen diende het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Schoolonderwijs een verzoek in bij de gemeenteraad van Bruinisse voor een geldelijke bijdrage aan de festiviteiten. Met algemene stemmen werd dit ver zoek vrijdagavond door de raad positief onderkend, waardoor het jarige on derwijs op een bedrag ad. 2.900,— kan rekenen. Een totaal afgerond programma is er momenteel nog niet voor handen, maar in grote lijnen staat het onder- wijsgebeuren in Bruinisse een drie tal uiterst prettige feestdagen te wachten. Op woensdag 13 oktober wordt in 't Durps'uus vanaf 20.00 uur de openingsceremonie gehouden voor genodigden en ouders van mo menteel schoolgaande kinderen van de Bruinisser scholen. Na een ope ningsrede zal er een musical worden opgevoerd door leerlingen van de la gere scholen en zullen er bezoeken worden gebracht aan een ten toonstelling van schoolfoto's van nu en vroeger, oude handwerken, boek jes en dergelijke in de scholen Lawaai-optocht Op donderdag 14 oktober starten er 's morgens om half negen uit vier verschillende hoeken van het dorp „Lawaaioptochten" in de richting van de scholen. De scholieren brengen op deze dag bezoeken aan de plaatselijke musea en de oudheidkamer. Tevens wordt dan ook de speciaal geschreven musi cal opgevoerd voor de schooljeugd en kan de film 500 Jaar Bru worden be keken. Om half vier zal het deel voor de schoolkinderen zijn afgelopen, 's Avonds zal de tcntoonstellingf weer zijn opengesteld en wordt andermaal de musical opgevoerd in 't Durps'uus. Dit keer voor de bevol king van Bruinisse. Op vrijdag 15 oktober is er een „Spelendag" op de scholen en wordt er op de schoolpleinen een „Braderie" gehouden, waarvan de baten bestemd zijn om een versiering voor het schoolplein te bekostigen Tevens wordt er een feestelijke maal tijd gehouden op de scholen. Alle drie de dagen is het de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk ver kleed gaan. De heer S. A. Jumelet verzorgt een overzichtsboekje over 400 Jaar Onderwijs in Bruinisse. Zonder twijfel zal de toegekende sub sidie van 2.900.— van de gemeente Bruinisse bijdragen tot een fijne vie ring van dit heugelijke feit, dat Brui nisse vier eeuwen lang mag profite ren van georganiseerd onderwijs. Met alleen het SGP tegen stemde de raad daarna in met deze vorming. Er wordt vanaf dit jaar (1982) 100.000 gulden per jaar gereserveerd voor een in de toekomst te stichten betere zaalsportakkommodatie. Hiertoe kan de reserve winst verhuur jacht haven, die momenteel ruim 1,6 mil joen gulden omvat, worden aange wend door 100.000 gulden van deze reserve over te boeken naar het nieu we fonds. De in dit fonds gestopte gelden blijven waardevast, doordat de rente aan het fonds wordt toege voegd, zodat deze reserves vrij be schikbaar blijven. „Alle moeiten, die ik in de vorige bestuursperiode heb gedaan, zijn nu alsnog beloond", meent Vonk. „Dat is positief te noe men". Zaterdagochtend werd in het ten nispark „De Leeuwenkuil" van de familie Verspeek de wegens regen uitgestelde afdeling heren-dubbel van het leerlingentoernooi gespeeld. Winnaars werden Henk Steenstra- Daan Besuijen; 2. Hans Canters-Ar- thur v. d. Vet en 3. Jaap Verboom- Leo Braber. SCHARENDIJKE Capriolen Op de Hogeweg maakte zaterdag een onbekend gebleven autobestuur- de dermate rare capriolen, dat H. G. uit Brouwershaven, die de slingeren de voorganger wilde passeren, door hem de doorgang werd afgesneden en in de sloot terecht kwam. De „slinge raar" is doorgereden; G.'s auto werd aan de voorzijde in elkaar gedrukt. ELKERZEE Auto tegen trekker Van een trekker met aanhangwa gen bestuurd door L. P. H. en rijden de op de hoek Elkerzeeseweg - Groe- neweg, weigerde kennelijk een rich tingaanwijzer bij het links-af slaag. Juist toen de kombinatie naar links reed, passeerde een auto. bestuurd door J. A. B. uit Rotterdam. De auto kwam tegen de trekker terecht en werd deerlijk beschadigd. B. zou zelf voor afvoer zorgen. BROUWERSDAM Banden kapotgestoken Zondagmiddag zijn op de Brou- wersdam bij de helling aan de bui tenzijde (gemeente Ouddorp) van een 9-tal trailers de banden kapotgesto ken. De eigenaars waren met hun bootjes op de Noordzee gaan vissen. Het is niet uitgesloten dat het hier om een wraakaktie gaat. De Rijkspo litie stelt een onderzoek in. SIRJANSLAND Reformatorisch Contakt Orgaan Het Reformatorisch Contakt Or gaan „Schouwen-Duiveland" begint het vergaderseizoen met zes lezingen, met het doel zich te verdiepen in het wezenlijke van de reformatie. De eerste avond wordt gehouden op don derdag 7 oktober in het verenigings gebouw van Sir. Ds. D. J. Budding. N.H.-predikant te Scherpenisse. zal een lezing houden over de verkiezin gen en onze verantwoordelijkheid. Voor tijd: zie agenda. VERENIGDE NATIES De tien landen van de Europese Gemeen schap willen hun kontakt met de PLO uitbreiden als die organisatie zich beperkt tot politieke aktivitei- ten en afziet van terrorisme Dat heeft de voorzitter van de EG. de Deense minister van buitenlandse za ken Uffe Ellemann-Jensen, gezegd tegen de „minister van buitenlandse zaken" van de PLO. Farouk Knddou mi. Gestolen auto gevonden Maandagochtend trof de politie op het parkeerterrein aan de Schel- destraat een uit Eindhoven gestolen auto aan. De eigenaar moet nog op de hoogte gesteld worden van de vondst. ZIERIKZEE - Vrijdag raakte een personenauto, waarvan de bestuurder waarschijnlijk werd verblind door de zon, in de gegraven sleuven in de Hoofdpoortstraat. De werkzaamheden aldaar geschieden in het kader van herbestrating. Er moest een takelwagen aan te pas komen om de onfortuinlijke bestuurder weer op hetdroge" te zetten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Doorgereden na aanrijding A. A. d. K. uit 's-Gravenpolder, die zijn auto op de Nieuwe Haven had ge parkeerd, bemerkte bij terugkomst dat zijn auto was aangereden. Om trent de dader, vermoedelijk een brommer, tast men nog in het duister. Diefstal 1 1.000,- Door L. G., eigenaar van de Citroën-garage aan de Korte No- belstraat werd aangifte gedaan van diefstal uit een bureau van bankbil jetten met een gezamenlijke waarde van 1.000,—. De mogelijkheid bestaat dat dit vrijdagmiddag tij dens de lunchpauze is gebeurd. Opening gerenoveerd schoolgebouw C.S.G. Vrijdagmiddag 15 oktober wordt het gerenoveerde schoolgebouw van de Chr. Scholengemeenschap voor MAVO/LHNO in de Huybertstraat officieel geopend. Na deze opening houdt het bestuur een ontvangst in de aula van de C.S.G. en wordt de ge legenheid geboden de gerenoveerde school te bezichtigen. Kop-staart Opnieuw reden twee auto's bij de stoplichten bij de Tol op elkaar. C. J. S. uit Oostburg stopte en de hem achterop komende F. F. S. uit Spijke- nisse zag dit te laat. Er ontstond schade aan voor- en achterzijde van de auto's. BURGH Jeugd-Parktoemooi De Tennisclub Westerschouwen hield de afgelopen weken een groot park-toernoei voor de jeugd. Zater dag werden de laatste wedstrijden gespeeld en reikte Sam Karsten de prijzen uit. Hij dankte onder groot applaus de jeugdkommissie die dit toernooi weer vlekkoloos organiseer de. De uitslagen luiden: Meisjes: Poule E: 1. Trea Arkenbout, 2. Janneke van Beek. Poule D: 1. Marlies Kort, 2. In- grid Schoots. Poule C: 1. Karin Vis, 2. Karen Rensma. Poule B: 1. Mariëlle Verton, 2. Janine Adam. Poule A: 1. Angelina Geleijnse, 2. Ingeborg Reij- don. Jongens. Poule E: 1. Joost van Breugel, 2. Elbert v. d. Graaf. Poule D: 1. Ivo Schoots, 2. Arthur Dekker. Poule C: Marco Rensma, 2. Dirk Jan Burgers. Poule B: Willem Jan Kort, 2. Ference Boom. Poule A: Albert Jan v. d. Vlugt, 2. Robert Jan Bom. WESTERSCHOUWEN Brandweer op voetbaltoernooi Afgelopen weekend werd door de brandweervereniging Westerschou wen deelgenomen aan een, door de brandweer Vlissingen georgani seerd, voetbaltoernooi. Hoewel men genoegen moest nemen met een ne gende plaats wist men daarbij wel de fair playcup te winnen. J WESTENSCHOUWEN Inbraak Tussen 22 september en 2 oktober is in de woning van de fam. D. R. K. aan de Hoge Hilleweg ingebroken. Met een koevoet werd de deur gefor ceerd. Er kon nog niet worden ge konstateerd of er iets van waarde werd gestolen. RENESSE Aanrijding Vrijdagavond te 23.15 uur verliet een automobilist G. A. S. uit Seroos- kerke het parkeerterrein van het sportpark aan de Laone, net toen uit de richting Rampweg een auto bestuurd door K. J. d. F. uit Renesse naderde. Beide auto's schampten el kaar waardoor materiële schade ont stond. Vervolg leerlingentoernooi BRUINISSE - Hoewel alle kinderen van Bruinisse, van groot tot klein, op de een of andere manier betrok ken zijn bij het grote feest, is klas drie van de openbare lagere school „De Meerpaal" het verst. „Meester" J. J. Viergever van deze klas heeft een fraai boekwerk sa mengesteld met de titel „Bruinisse 400-jarig onderwijs". Een boek, specifiek op zijn klas gericht, vol wetenswaar digheden en opdrachten voor de kinderen, over de school en Bruinisse vanaf het begin: de schorren vóór 1468 en meester Joost van Leerberghe in 1582, tot heden. In een soort geromantiseerde rol laat „meester" Viergever Ot en Sien aan het woord die vertellen hoe de kinderen vroeger naar school gingen, welke spelletjes ze deden en hoe de school en het dorp er vroeger uitza gen. De „meester" van de derde konsta- teert een grote betrokkenheid van de kinderen bij het 400-jarig herden- kingsprojekt van de scholen. „De vakken zoals algemene ontwikke ling, aardrijkskunde en geschiedenis gaan écht funktioneren en leven voor de leerlingen. Het blijkt dat kinde ren die bezig zijn met een projekt als dit, meer betrokken zijn bij het on derwerp. Vooral als hun eigen dorp en school in het middelpunt staan", aldus Viergever, die met de klas ook de oudheidskamer en de musea van Bru gaar bezoeken. Interviews Verder heeft de klas in het vak handenarbeid (expressie) een deel van de Molenstraat in oude tijden, met de school met de 10 lokalen, na gemaakt in karton. Ook gaan de jon geren met cassetterecorders op zak interviews afnemen bij oude Bruë- naars (oma's of opa's b.v.) over hun schooltijd. Het hele schooljubileumfeest wordt in een goed samenwerkings verband tussen de ouderkommissies en het personeel op poten gezet. Veel werk is al verzet o.a. met het naplui zen van archieven, zoals het Streek archief en het Rijksarchief in Middel burg. Veel steun werd hierbij verkregen van de streekarchivaris, de heer H. Uil. „Ook de verzamelaktie voor de schooltentoönstelling is in volle gang", aldus Rinus Lems, voorzitter van een der ouderkommissies. „Al het tentoongestelde komt veilig in lange vitrines, waar het goed tot z'n recht komt". Deze vitrines zijn be schikbaar gesteld door de gemeente Bruinisse, die hiermee ook haar steentje bijdraagt. Het werkelijke feest begint op woensdag 13 oktober a.s. in het Dorpshuis waar o.a. door de leerlin gen een musical zal worden opge voerd. Op de scholen zelf zal het wel helemaal een bont gezicht zijn; al de kinderen komen die dagen verkleed in ongeveer de Ot en Sien-kleding naar school. De acht-jarige Bianca Duivendijk over het projektboek van meester Viergever: „Het is een ontzettend leuk boek waar we graag in werken". Ook oude versjes worden weer op gepoetst en gezongen. Hier een liedje van de bewaarschool uit begin 1900 van mevrouw Boers, uit de herinne ring opgediept, getiteld: „Het tuint je". In 't bloementuintje van Marietje; Staat in een perkje aan de kant; Een allerliefst vergectmijnictje; Dat zij daar zelve heeft geplant. Nog andere bloemen heeft Marietje; Ze heeft ze allen zelf geplant; Maar 't allerliefst vergeetmijnletje; Staat in een perkje aan de kant.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4