Burgemeester De Meester en luitenant Dijkstra openden feestweekXeger des Heils Menselijke relaties centraal in drie éénakters „Bedden" Brandweerleiden uit Hatfield brachten uitwisselingsbezoek „Altijd blijde gezichten" Stuk om over na te denken i ^ERIKy^RSCHK Maandag 4 oktober 1982 Nr. 23193 3 ZIERIKZEE - Het brandweerkorps uit Hatfield toog met de eigen blusauto naar Zierikzee. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Vervolg van pagina 1) slangenploeg. In Engeland wordt ge werkt met slangen op een katrol en dat levert, als men over de vaardig heid beschikt, een goed resultaat op. Dat het overigens ook wel eens een beetje mis kan gaan bij het oprollen van de slangen, bleek wel tijdens de demonstratie op het Havenplein. Er heerst in het korps uit Hatfield ook een indrukwekkende discipline, vol gens kommandant Kouwenberg is dat terug te voeren naar het feit, dat de Engelsen in de eerste plaats wer den opgeleid voor het bestrijden van oorlogsbranden. Het tweede onderdeel van het En gelse optreden toonde op welke wijze van open water gebruik gemaakt kan worden voor het blussen van een brand. Door middel van een brand weerladder en een groot vel plastiek, slaagde men erin zo'n open water te suggereren. Na het optreden van de brandweer korpsen werd de demonstratie afge rond door Takelbedrijf J. de Jonge, die de autowrakken op het Haven plein wegsleepte. Deze wrakken wa ren beschikbaar gesteld door Garage Braai en garagebedrijf De Nobel- poort. Aan het einde van de middag kwa men beide brandweerkorpsen bijeen in de Vierschaar van het stadhuis waar tijdens een geanimeerd samen zijn de gasten officiéél werden ont vangen door burgemeester Th. H. de Meester. Ook gaven vele leden van de jumelagekommissie blijk van hun belangstelling. Onder de brandweerlieden uit Hat field bevond zich ook Mr. Graham Gulliver, een aktief lid van het korps, maar ook voorzitter van de ge meenteraad in Hatfield. Mr. Gulliver verscheen dan ook getooid met zijn ambtsketen op deze bijeenkomst. Burgemeester De Meester veront schuldigde zich voor het feit, dat het hem te laat ter ore was gekomen dat ook de raadsvoorzitter deel uitmaak te van het bezoekende brandweer korps. Namens het gemeentebestuur heet te hij de gasten welkom. De burge meester wees op het belang van alle internationale uitwisselingen en liet weten, dat het grootste belang toch wordt gehecht aan de jeugduitwisse ling, die deze zomer ook weer zo'n groot sukses was geweest. Hij zei te hopen, dat de brandweer lieden uit Hatfield dit bezoek aan Zierikzee waardeerden en dat ze ook iets van het korps hier hadden kun nen leren. De burgemeester moest echter mededelen zeer onder de in druk te zijn van de snelheid en disci pline, door het Hatfield korps aan de dag gelegd tijdens de demonstratie op het Havenplein. Ook sprak hij zijn bewondering uit over de wijze waarop de chauffeur van de brand weerwagen dit voertuig had gema- nouevreerd. Geschenk De burgemeester bood vervolgens een houten wandbord met het wapen van Zierikzee aan distriktskomman- dant mr. Jim Martin aan. Deze dank te op zijn beurt voor de ontvangst en dit geschenk. De gasten kregen uiteraard ook een uitgebreide toelichting op het Zierik- zeese stadhuis en waren in de gele genheid dit gebouw aandachtig te be kijken. 's Avonds kwam het gezelschap bij een in de brandweerkazerne voor een gezellige barbecue. Zondagmiddag werd een bezoek gebracht aan het werkeiland Neeltje Jans en heden (maandagochtend is de Hertfordshire County Council Fi- rebrigade weer naar Hatfield ver trokken. JAKARTA - President Suharto van Indonesië heeft in bedekte bewoor dingen de Moslim-partij (PPP) ge waarschuwd godsdienst en politiek strikt gescheiden te houden. In zijn rede bij de beëdiging van het in mei j.l. gekozen parlement beklemtoonde Suharto het punt van politieke stabi liteit. Venus bewoonbaar? PARIJS - De planeet Venus, de zusterplaneetvan de aarde, kan voor bewoning door de mens afge koeld worden, zo heeft een Franse ruimtevaartgeleerde, Christian Mar- chand, op het zaterdag beëindigde 33ste internationale ruimtevaartcon gres in Parijs meegedeeld. Met Sowjetrussische en Ameri kaanse ruimtesondes is vastgesteld dat Venus grote overeenkomst ver toont met de aarde wat massa, in houd en samenstelling betreft. Men sen kunnen er echter niet leven om dat de oppervlakte veel te heet is, de atmosfeer voor 96 procent uit kool zuurgas bestaat en de atmosferische druk er 90 maal zo hoog is als op aar de. Maar door afkoeling zou de koolstof in vloeibare of vaste toestand gebracht kunnen worden, zoals op aarde in de vorm van kolen en aardolie en dergelijke. ZIERIKZEE - „Wat mij altijd opvalt bij het Leger des Heils zijn het grote optimisme, de blijde gezichten. Het Leger des Heils draagt de blijde boodschap van het Evangelie uit". Deze woorden sprak burgemeester Th. H. de Meester zaterdagochtend op de stoep van „De Lichtboei" tijdens de officiële opening van de jubileum- feestweek ter viering van het vijftigjarig bestaan van het Zierikzeese korps. „ploegen op steengrond", een kleine gemeenschap waar geen groei meer in zat, een korps dat volgens het hoofdbestuur failliet verklaard zou moeten worden. Na de ramp in 1953 kwam echter de ommekeer. Het klubhuiswerk deed zijn intrede en dat gaf volgens de luitenant een heel fijn aksent aan het Leger des Heils gebeuren. Door de inzet van heilsol daten en officieren kon de Chr. ge meenschap weer gaan bloeien. „Nu, na vijftig jaar zijn we niet zo'n grote, maar wel een rijke ge meenschap", aldus de heer Dijkstra. Tot slot noemde hij ook de noodop vang, die sinds enige tijd door het korps wordt verzorgd. Hij zag in deze voorziening een belangrijke progres sie van het Leger des Heilswerk. „Het Leger des Heils is immers een beweging, die in beweging moet zijn", aldus de luitenant. Het Leger des Heils zou het Leger des Heils niet zijn, als er ook niet veel gezongen zou zijn tijdens deze officiële opening van het gouden ju bileumfeest. Het koor kreeg daar waarme ondersteuning bij van gasten en belangstellenden. Tot het eind van de ochtend werd dit eerste onderdeel van de feestweek voortge zet met een informele receptie in De Lichtboei, waar ook de tentoonstel ling over het Leger des Heils werk kon worden bezichtigd. Samenkomsten Zondag werden onder leiding van kolonel Kruisinga drie samen komsten gehouden. Tijdens de open luchtsamenkomst 's middags en de Verlossingssamenkomst 's avonds werd medewerking verleend door het muziekkorps uit Goes. Ter viering van dit gouden jubi leum staan voor deze week nog vele aktiviteiten in De Lichtboei (en daar buiten) op het programma. Een der hoogtepunten belooft de reünie te worden van oud heilssoldaten, korpskadetten en bevelvoerende of ficieren op zaterdag 9 oktober. De feestweek zal zondag 10 oktober wor den besloten met een heiligingssa menkomst onder leiding van luite nant J. A. de Pree, die in 1932 samen met A. H. Beekhuis met het korps in Zierikzee begon. Praten ZIERIKZEE - Burgemeester De Meester en luitenant Dijkstra hijsen de Leger Toneelgroep Ouwerkerk des Heils-vlag. Een opname van de sterke ixreede scène: persfotografe (Joke van Stuyven- berg) en psycholoog (Jacob Manni) aan hef werk (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) psycholoog het eigenbelang en wilde hij desnoods half-naakt poseren in bed. De rol van persfotografe werd grandioos neergezet door Joke van Stuyvenberg. De belachelijkheid van de hedendaagse spreektaal werd ver woord in het slot, toen de psycholoog in plaats van te zeggen: ik houd van jou, zei: „Ik ben vanzelf in een inter menselijke relatie gerold". Reden ge noeg om even over na te denken Eugène Totté met feestneus en Ada Snijders speelden in de eerste scène een echtpaar, gekonfronteerd met huwelijksperikelen. De psycholoog in bed met een half ontklede dame is lekker leesvoer voor de massa. Het centraal staande ongeluk (moord) gooide wat dit be treft roet in het eten, toen twee be langen doorelkaar gingen spelen. Hij: de foto voor zijin boek, en zij: de foto van de moord op de voorpagina (vierkolom groot). Intermenselijk Uiteindelijk prevaleerde bij de Het dodelijk schot kwam in het derde stuk wel héél ongelegen: juist toen de diplomaat (wederom Eugène Totté) met zijn tolk (Ali Pankow) de koffer in wilde duiken, na een lange dag samenwerken. Tevoren had de diplomaat zijn koffer uitgepakt met het hedendaagse neurotische pillen assortiment, en zijn vrouw met een telefoonsmoes gerustgesteld. Van de moord schrok de tolk écht (althans het échtste van de drie) en werd ver volgens vakkundig getroost (in bed). Maar de tolk liet zich niet troosten, want: „de heren hebben maar één ge dachte, en dat terwijl daar een dode ligt". Ze kreeg genoeg van de „ge bruikelijke" gang van zaken. Als kompromis stelde ze voor: óf je bent aardig óf je legt 500 gulden neer, onder het mom van ik ben een mens en geen vertaalmachine. Verrassend was hier de ontknoping, de diplo maat bleek met een ordinaire call- girl van doen te hebben, en het ver rassendst was, dat hij dat wist. Prima stuk Het moet gezegd worden: een pri ma stuk, dat van moed getuigd om dit op het repertoir te nemen. Een na- denkstuk zoals gezegd, dat de relatie tussen man en vrouw ter diskussie stelt. Prima gespeeld, prima decor, en dat na slechts tien repetities? Rest ons te vermelden dat de regie in handen was van Rinus Pankow. de grime werd verzorgd door Kees Smit en techniache medewerking verleen den Leen Lucas en Dirk Leerling. Trio plu.» 1 verzorgde het traditionele bal-na, tot in de kleine uurtjes. De eerste burger bracht de geluk wensen over namens het gemeente bestuur en noemde het gouden korps „nog altijd jong". Veel in het werk van het Leger des Heils was volgens hem ook ongewijzigd gebleven, zoals de manier waarop met de mensen wordt gewerkt en de wijze waarop de heil boodschap wordt bezorgd. Heel bijzonder in het Leger des Heils werk vond de burgemeester ook het aktief daarin betrekken van kinderen en jonge mensen. „Daar door zal uw werk ook altijd jong blij ven". Vrede Inhakend op het voorafgaand ge bed van luitenant Annelies Dijkstra- Voorn sprak de heer De Meester ook over de boodschap van de vrede. Een woord dat vooral in deze tijd heel vaak wordt gebruikt. De burge meester liet weten, het te betreuren, dat het begrip vrede thans zo ver schillend wordt benaderd, dat er een splitsing in de geesten der mensen over dat begrip is ontstaan. Natuur lijk wil iedereen vrede, maar die ver schillende benadering leidt er soms toe dat er tweedracht onder de men sen wordt gezaaid", aldus de burge meester. Ondersteunen Hij wenste het Zierikzeese korps (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) toe, dat het de komende vijftig jaar ook mogelijkheid dé b'öodschap van het Leger des Heils in vrede over te brengen. De heer De Meester zegde toe, dat het gemeentebestuur het werk van het korps te Zierikzee, zo wel financieel als op andere wijze al tijd zal ondersteunen. „Uw korps is een onmisbaar element in de Zierik zeese samenleving en wij zijn dank baar voor alles wat u doet", besloot de burgemeester. Hij onderstreepte zijn woorden met de aanbieding van een prent met een fraai silhouet van de Dikke To ren. Tenslotte verrichtten de burge meester en luitenant Piet Dijkstra de symbolische opening van de jubileum-feestweek met het hijsen van de Leger des Heils-vlag. De luitenant, die samen met zijn echtgenote nog slechts sinds twee jaardeel uitmaakt van het Zierikzee se korps, liet weten zich toch al hele maal opgenomen te voelen in deze ge meenschap. Hij sprak dan ook over vijftig hele fijna jaren, die het krops in deze stad mocht beleven. „We heb ben in die jaren een heleboel voor de mensen mogen betekenen." „Ploegen op steengrond" Toch warén er volgens de luitenant ook minder goede tijden. Tijden van OUWERKERK - De Toneelgroep Ouwerkerk gaf voor de Culturele Vereniging vrijdagavond in het Dorpshuis een voorstelling van Dimitri Frenkel Frank's toneelstuk „Bedden". Voor een uitverkocht huis speelden vijf spe lers de sterren van de hemel, niet bij voorbaat op sukses uit, want het werk lag niet in de sfeer van John Lantink's humor, maar „Bedden" zou als maatschappij kritisch kunnen gelden. Het was een stuk om nd te denken. In hoeverre het publiek dit deed valt te bezien, maar vast staat dat men wel geboeid luisterde en keek naar de ver richtingen van de spelers. Drie één-akters met eenzelfde uitgangspunt cen traal, gaven elk in hun verscheidenheid een reaktie van mensen. Hoe mensen reageren op een moord die onder hun (slaapkamer-)raam gebeurde. In een woord vooraf verontschul digde de voorzitter van de Culturele Vereniging, mevrouw H. M. Cool, de spelers bij voorbaat voor het taalge bruik, waar men aanstoot aan zou kunnen geven. „Maar", zo zei ze, „élk praten is beter dan helemó&l geen praten, beter dan dood-zijn". Blij was de voorzitter met het talrij ke publiek. Ze hoopte verder dat men bij zichzelf zou na gaan hoe men zou reageren in een dergelijke situatie. Het taalgebruik viel overigens wel mee. De enkele gepeperde termen die gebezigd werden pasten volkomen in het stuk als reaktie van ménsen, want die reaktie stond centraal. De drie één-akters gaven drie keer een dialoog tussen man en vrouw te zien, waarvan vooral de herkenbaarheid voorop stond. Iedereen kon zich ver plaatsten in de geschetste situatie, achtereenvolgens een echtegenoot die zojuist heeft ontdekt dat zijn vrouw een minnaar heeft; een psy choloog die voor zijn boek publiciteit zoekt en in kontakt komt met een persfotografe en een diplomaat die de zakelijke betrekkingen met zijn tolk ook nó het werk wil voortzetten. Riool-journalistiek De riool-journalistiek van het (sleutelgat-)weckblad „Psst" en zijn hoofdredakteur werd aan de kaak gesteld in de tweede scène, voor ve-, len de beste van de drie. Jacob Manni vertolkte heel prima de rol van ver strooide psycholoog die een moeilijk boek had geschreven maar toch dat boek onder de aandacht van een breed publiek wilde brengen. Een kontakt met Jan Hein (of Henk van der Meiden) van „Psst" (of Privé) resulteerde in een bezoek van een beginnend persfotografe, die van Jan Hein de opdracht had een koni- promiterende foto te maken van de psycholoog, als smaakmaker voor het artikel. ZIERIKZEE - Zaterdag ontstond grote konsternatie na een eenzijdig onge val dat mevrouw H. J W -M uit Hilversum overkwam bij de stoplichten de Tol Om 17.30 uur kwam zi) uit de richting Goes en reed bij de stoplichten niet links of rechts, maar schuin naar de overzijde, om via het talud in de vrij die pe sloot te geraken. Zij kon zich niet uit haar totaal vernielde auto bevrijden. A larm werd geslagen en daar ontbrak het aan de juiste kommunikatie, viant de brandweren uit. Haamstede en Renesse die waren opgeroepen voor een on geluk dat bij de Koetenisseweg was gebeurd, vonden niets en stoomden door richting Zierikzee Verder verschenen twee toevallig passerende rechercheurs van de Rijkspolitie Middelburg en taxichauffeur S. Bil die ook hun hulp kwa men aanbieden Tesamen met de politie werd mevrouw W uit haar auto be vrijd. waarna zij naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis werd overgebracht tef observatie Takelbedrijf J. de Jonge haalde de vernielde auto uit de sloot. Er kwamen al met al heel wat mannen op de been voor slechts een eenzijdij? ongeluk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tn de eerste scène speelde Eugène Totté en Ada Snijders een echtpaar. Zij wilde steeds praten met haar ega, die van al dat praten erg moe werd. Toch is praten de enige manier om een „relatie" levend te houden. Meer praten met elkaar zou minder echt scheidingen tot gevolg hebben. De vrouw liep wat dat hetreft tel kens tegen een muur van onbegrip. Voorbeeld: „Ga maar naar de keuken en vertel Je zorgen aan de mixer". Het feit dat hij hier een feestneus (masker) bij opzetten, was als een soort spiegel aan het publiek be doeld: wie zet géén masker op om de werkelijke problemen te ontwijken? Het 10-jarig huwelijk tussen die twee liep spaak wegens het gebrek aan kommunikatie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3