Staatsgreep in Spanje kon worden verijdeld Minder demonstranten dan verwacht in Kalkar AGENDA Door arrestaties kolonels P£ Bitr Willy Brandt uit Europese politiek Demonstratief volksfeest tegen sluiting ziekenhuis in Deurne Grieks sc hip vroeg assistentie aan politie Iraans vliegtuig gekaapt Voorstel Reagan verworpen Tegenstrijdige berichten over zware gevechten Rode Brigade leider gearresteerd Doden bij auto-ongelukken in België Vrouwen- vredeskamp vernield Auto tegen trein: een dode 2 VAL DAVID, Quebec - Ministers van buitenlandse zaken van vijftien NAVO-landen (en een Westduitse staatssekretaris) proberen dit week einde in een afgelegen wintersport centrum, Val David, ten noorden van de Canadese stad Montreal, de eerste stappen te zetten op weg naar herstel van de goede verhoudingen tussen West-Europa en de Verenigde Staten. MADRID - Drie gearresteerde kolonels van het Spaan se leger waren van plan een dag voor de komende alge mene verkiezingen van 28 oktober de macht in handen te nemen, zo is zondag van zegslieden van het ministerie van binnenlandse zaken vernomen. Het onafhankelijk dagblad El Pais in Madrid, dat hun uitlatingen heeft gepubliceerd, zegt dat uit dokumen- ten die na de arrestatie van de drie zaterdag in beslag waren genomen bleek dat er logistieke voorbereidin gen voor een staatsgreep waren ge maakt, waaronder het plan op 27 ok tober de kommunikatie te neutrali seren". AMSTERDAM - De Amsterdamse politie gaat deze week een modelak- tie houden uit protest tegen het uit blijven van maatregelen tot verlich ting van de werkdruk bij het hoofd stedelijke korps. iSa.VO ontwikkeld globale strategie tegen Oostblok VALDDAVID/QUEBLC (CANA DA) - Ministers van buitenlandse za ken van de zestien Navo-landen heb ben dit weekeinde in Canada de eerste aanzet gegeven tot een alom vattende, globale, strategie tegeno ver de Sowjet-Unie en haar bondge noten die mede moet leiden tot een oplossing van de geschillen binnen het bondgenootschap. In de beslotenheid van een hotel in een Canadees wintersportplaatsje kwamen zij overeen dat in het kader van de OESO (Organisatie voor Eco nomische Samenwerking en Ontwik keling) een studie zal worden ver richt naar de Europese energiebe hoeften gedurende de komende tien tallen jaren, en de afhankelijkheid die daardoor zou kunnen ontstaan. De nationale ministeries van finan ciën zullen, eveneens onder auspiciën van de OESO, het kredietbeleid je gens het Oostblok aan een herover weging onderwerpen. Met de arrestaties is in Spanje de 'vrees herleefd dat de militairen een bijna zekere overwinning van de so cialisten bij de komende algemene verkiezingen willen voorkomen. Van officiële zijde is vernomen dat koning Juan Carlos, die in 1981 beslissend was opgetreden tegen een militaire staatsgreep zijn verblijf in de stad Oviedo in het noorden van het land had afgebroken en onmid dellijk naar Madrid was terugge keerd. Afgesloten De leden van de burgerwacht, poli tie en de officieren die voor hun aan deel in de mislukte staatsgreep van februari 1982 waren veroordeeld zijn zaterdag afgesloten van de buitenwe reld. Zij mogen geen telefoon gesprekken meer voeren of bezoe kers ontvangen. De drie gearresteerden zijn volgens opgave van het ministerie van defen sie de kolonels Luis Munoz Gutierrez en Jesus Crespo Cuspinera, en een broer van de laatstgenoemde, luitenant-kolonel Josê.Crespo Cuspi- De dag die voor de staatsgreep was uitgekozen staat in Spanje bekend als de dag van bezinning. De verkie- zingskampagne is dan officieel gestaakt om de kiezers de kans te ge ven goed te overwegen hoe zij zullen gaan stemmen. NAIROBI - Algerije heeft het roye ment van Israël als lid van de Inter nationale Telekommunikatie Unie (ITU), een VN-instelling voorgesteld. In een ontwerp-resolutie van Alge rijnse hand wordt Israël beschuldigd van het uitmoorden van Palestijnse en Libanese burgers en van voortdu rende schending van de internationa le wet. AUGSBURG - De voorzitter van de Westduitse SPD, Willy Brandt, zal zijn zetel in het Europese parlement opgeven. Hij wil zich met het oog op de huidige politieke situatie in zijn land volledig aan de partij wijden. Brandt zei dit op een SPD-bijeen- komst in Augsburg. Ondanks installatie Helmut Kohl KALKAR - De demonstratie tegen de snelle kweekreactor in het West duitse Kalkar, even over de grens met Nederland, heeft niet de ver wachte 40 tot 50 duizend deelnemers getrokken, maar naar schatting van de politie ruim 20.000. Dit ondanks de installatie van vrijdag van de christen-democraat Helmut Kohl tot bondskanselier, die bekend staat als een pleitbezorger van kernenergie en wiens aantreden volgens sommige sprekers de demonstratie „extra belangrijk" maakte. De demonstratie vanuit de markt plaats van Kalkar in de richting van de kweekreactor, waar de politie een gebied van zes tot zeven vierkante kilometer had afgesloten, kwam rond een uur 's middags, drie uur la ter dan de bedoeling was, op gang. Verwachting tot dinsdagavond: Af en toe regen Veel bewolking en af en toe regen; minimumtemperatuur omstreeks 11 graden; middagtemperatuur onge veer 16 graden; tot zwak afnemende wind uit uiteenlopende richtingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding; het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 8 okt. Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 10 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: zuidoost 5 Donderdag; Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Minimumtemp.: 10 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: oost 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 40%. Minimumtemp.: 6 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: noordoost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 5 okt. Zon op 6.46, onder 18.09 Maan op 19.38, onder 9.23 Laatste Kwartier: 10 okt. (0.26) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 5 okt. 4.54 16.26 10.06 22.32 Springtij: 5 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 4-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Maandagmorgen lag boven de Ierse Zee een depressie, die toen in Engeland en noordwest-Frankrijk regen veroorzaakte Dit lagedrukge bied koerst in onze richting en wordt dinsdag boven onze omgeving ver wacht, zodat er dan veel bewolking zal zijn en af en toe regen. Op de na dering van de depressie neemt de wind eerst toe uit het zuiden, later neemt deze weer af en waait dan uit uiteenlopende richtingen. De mini mumtemperatuur wordt ongeveer 11. de middagtemperatuur om streeks 16 graden. Zoals gewoonlijk is het nu nog het warmst in de landen rond de Middel landse Zee, waar het kwik 's mid dags op veel plaatsen tot rond de 25 graden stijgt. Op iets langere termijn ziet het er naar uit, dat het in Spanje wat koeler zal worden, omdat eerder genoemde depressie daar dan een noordelijke wind zal veroorzaken. In Italië en op de Balkan blijft het nog vrij warm. maar In die gebieden is wel kans op een regen- of onweers bui. DEURNE - Volgens een schatting van de politie heb ben zaterdagmiddag zeker 15.000 mensen in Deurne ge demonstreerd tegen de mogelijke sluiting van het St. Willibrordusziekenhuis in Deurne. Minister Gardeniers wil dit ziekenhuis in het kader van de bezuinigingsope ratie ophefen. „Til, ben jij al eens met weeën na Deurne naar Eindhoven gerejen" luidde een van de teksten op de mee gevoerde spandoeken. De de monstratieve optocht van het zieken huis naar het gemeentehuis werd mu zikaal opgeluisterd door twaalf mu ziekgezelschappen uit Deurne en om liggende dorpen. Ook enkele gilden waren present. Sommige schuttersgilden lieten het afweten omdat zij demonstreren te gen een ministeriële beslissing strij dig vonden met de eens gezworen eed van trouw aan het wereldlij gezag. Heftig geprotesteerd Het Willibrordusziekenhuis telt 170 bedden. Er werken ongeveer 400 mensen. Al eerder hebben tal van in stanties en instellingen heftig gepro testeerd tegen de plannen van Garde niers. Het ziekenhuisbestuur heeft de minister al voorgehouden dat de regio Helmond-Deurne over minder beddeb beschikt dan de norm feite lijk zou toestaan. Als al bedden in Zuidoost Brabant moeten worden in geleverd dan moet dat gebeuren in de ziekenhuizen in Eindhoven en Gel drop, zo vindt het bestuur van het Deurnese ziekenhuis. Het bestuur van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven heeft laten weten daar echter niets voor te voelen. AMSTERDAM - De rijkspolitie te water is zondagavond op verzoek van de kapitein van het Griekse schip Elena ingeschakeld in verband met interne problemen met de be manning. Na het verzoek is volgens een woordvoerder van de rijkspolitie een helicopter naar het schip toe gestuurd. Probleem bij eventuele daadwerkelijke assistentie is alleen dat het schip zich buiten de territori ale wateren bevindt. Het cordon werd enkele malen door broken door een harde kern van ak- tievoerders, die bij de metershoge hekken rond de centrale de politie bestookten met onder meer stalen kogels. Water en traangas De politie antwoordde met onder meer waterkanonnen, die behalve water ook CN-traangas verspreidde. De demonstratie duurde tot de vroe ge avond, de laatste aktievoerders vertrokken tegen acht uur uit Kal kar. De politie maakte melding van vier lichtgewonden in haar gelede ren. Voor zover bekend zijn achttien mensen aangehouden, omdat ze „ver boden" voorwerpen als kettingen of stangen bij zich hadden. Na verhoor werden zij weer vrijgelaten. De demonstratie werd zaterdag middag besloten op de markt in Deurne. Daar kregen de burge meester van Deurne, Bakel, Asten en Meijel 42.000 handtekeningen aange boden, die zij op hun beurt op 26 ok tober zullen overhandigen aan mi nister Gardeniers. PARIJS - De Verenigde Staten en andere landen met atoomfabrieken zouden moeten overwegen of hun kernafval kan worden verwijderd door het in de kosmische ruimte te brengen, wanneer het publiek niet te vreden is met de gebruikelijke ma nier van opslag op aarde, aldus een rapport dat deze week door Ameri kaanse geleerden is ingediend op het 33ste congres van de internationale ruimtevaartfederatie. WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zich uitgesproken tegen een wetsontwerp dat de Amerikaanse regering ver plicht om een sluitende begroting op te stellen. Het voorstel hield in dat vanaf een later te bepalen tijdstip in ontwerp begrotingen uitgaven en inkomsten van de overheid volgens de grondwet mot elkaar in evenwicht moesten 2ijn, behalve in tijden van oorlog of als drievijfde van het Congres een andere mening was toegedaan. Het verwerpen van het voorstel is een grote tegenvaller voor president Reagan, die zich persoonlijk in het Huis van Afgevaardigden sterk had gemaakt voor het wetsontwerp. Hij noemde een begrotingsevenwicht noodzakelijk om de uitgaven van de overheid in de hand te houden. Niet temin bevat het budget voor het ko mende begrotingsjaar een tekort van 91 miljard dollar ABOE DHABI - Een Hercules C-130 transportvliegtuig van de Iraanse luchtmacht is maandag gekaapt en naar het vliegveld van Doebai gevlo gen, waarvan het weer met onbeken de bestemming is vertrokken, zo heeft het officiële persbureau Wam van de Verenigde Arabische emira ten meegedeeld. Het vliegtuig had 79 personen aan boord. Het landde te Doebai nadat de piloot over de radio had meegedeeld dat hij brandstoftekort had. Het persbureau zei dt de kontrole- toren ontedekte dat de Hercules was gekaapt door personen die toestem ming vroegen met vrienden in de Verenigde Staten in kontakt te ko men. De kapers hebben enkele passa giers vrijgelaten, onder wie 26 kinde ren en 19 vrouwen voordat het vlieg tuig Doebai verliet. Geland Drie uren later landde het vlieg tuig op het vliegveld van het nabijge legen Shafjah, nog geen 30 km van Doebai. Het is niet bekend waar het al die tijd is geweest. Funktionarissen van het vliegveld van Sharjeh zeiden dat de leiding van het vliegveld naar het vliegtuig gegaan is, mar dat nog niemand uit het vliegtuig is gekomen. Irak-Iran: TEHEREN MANAMA BEI ROET - Er is afgelopen weekeinde hevig gevochten tussen Iran en Irak na het nieuwe Iraanse offensief van vrijdag bij de grens tussen de twee landen, 100 km ten oosten van Bag dad. Dit valt af te leiden uit bekend makingen vap de twee landen. Irak heeft zondag gezegd dat het een „zeer effektieve" tegenaanval in zette op de „binnendringende" Iraanse strijdkrachten. Iran ver klaarde dat een tegenaanval was af geslagen en dat een nieuw front was geopend even ten zuiden van Manda- li, een Iraaks stadje aan de grens. Volgens radio-Teheran werden honderd Iraakse soldaten gedood even ten zuiden van de plaats waar het offensief vrijdagmorgen werd in gezet en waar volgens Teheran 150 vierkante km terrein werd heroverd. Ajatholla Chomeini, Irans revolutio naire leider, verklaarde volgens de radio dat Irak loog over nieuwe ne derlagen op het slagveld. Hij vroeg zich af waarom Irak naar de Veilig heidsraad rende als zijn strijdkrach ten niet waren verslagen. De Veilig heidsraad koimt maandag (vandaag) op verzoek van Irak bijeen over de oorlog. NAPELS - De Napolitaanse leider van de terreurorganisatie Rode Bri gades, Vittorio Bologncsi, is in Na pels gearresteerd. Hij wordt beschul digd van de moord op het hoofd van de mobiele politiemacht en andere funktionarissen. Dat heeft de politie in Napels bekend gemaakt. De 32-jarige Bolognesi werd ge pakt toen de politie een inval deed in drie centra van de Rode Brigades. Er werden nog vijf anderen gear resteerd. ANTWERPEN - Op de Kalmhoutse Steenweg in het Belgische Essen is zondagochtend een Nederlands echt paar dat in het Belgische Kapellen woont, de 31-jarige H. van der V. en de 28-jarige M. J., om het leven geko men doordat hun auto slipte en tegen een boom reed. Zaterdag tegen middernacht zijn in de mist op de Belgische rijksweg naar de kust bij Maldegem twee au to's frontaal op elkaaT gebotst, waar bij de 38-jarige E. N. D. uit Hoek in Zeeuws-Vlaandercn om het leven is gekomen. Hij was op slag dood. Dc eveneens uit Zeeuws-Vlaande- ren afkomstige P. de B. werd levens gevaarlijk gewond. De bestuurder van de wagen, R. van L., eveneens uit Hoek, en een vierde inzittende weT- den minder ernstig gewond, evenals de vier inzittenden van de aangere den tegenligger. SOESTERBERG - Ongeveer 25 jon gelui hebben in de nacht van zater dag op zondag vernielingen aange richt in het vrouwenvredeskamp bij de vliegbasis in Soesterberg. Ze sne den een informatietent en een verga dertent kapot, gooiden van een cara van alle ruiten stuk. Twee van de jongens liepen verwondingen op. Er werd met fietsen en huisraad gesmeten en de vrouwen werden be dreigd met tentpalen en stukken hout. Volgens de politie van Soester berg waren de daders jongens uit Soest die geregeld discotheken be zoeken. Als motief gaven ze op dat het vrouwenvredeskamp „toch al weg moest". VENRAY - Door een ongeluk op een onbewaakte overweg in het baanvak Nijmegen-Venlo, op de Smakt (gem. Venray), is zondag de 58-jarige mevrouw C. Martens- Jenniskens uit Vierlingsbeek om het leven gekomen. De auto waarin de vrouw zat werd op de overweg gegre pen door een trein uit de richting Nij megen. De zoon van het slachtoffer, zijn vrouw en drie-jarig zoontje, moesten met ernstige verwondingen in het ziekenhuis worden opgeno men. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebpuwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Maandag 4 oktober Zierikzee Stadhuis. Vergadering kommissie publieke werken. 19.30 uur. Poststraat 25. Introduktle metamor fose. 20.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Hindelopen schilderen. 20.00 uur. Dinsdag 5 oktober Zierikzee 's LandskAmer, HavenpArk. VergA- dering Waterschap. 15.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. ZVU-kursus Mystieke stromingen in Oost en West. 19.30 uur. Pr. Julianaschool. Kursus Schilderen en behangen. 19.30 uur. Stadhuis. Kennismakingsbijeen komst nieuw ingezetenen. 20.00 uur. „Binnen de Vest". Ouderavond. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Naaikursus. 19.00 - 21.30 uur. Woensdag 6 oktober Zierikzee Ger. Kerk. Vergadering Ger. Vrou- wenkontaktgroep. 20.00 uur. Marktzicht. P.v.d.A. ledenvergade ring. 20.00 uur. Burgh Kantine sportpark Van Zuijen. Re gio-vergadering voetbalverenigin gen. 19.30 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Ruil-samenkomst Philatelica „G. J. Peelen". 19.30 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Haamstede Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duiveland. 16.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Lezing Refor matorisch Contact Orgaan. 19.45 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Tuinaanleg en onderhoud. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Zaterdag 16 oktober Nieuwerkerk Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravondvoetbal, KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Hoorzitting welzijn. 20.00 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi, Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25'. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 6 december Zierikzee Poststraat 25. Dia-serie over Find- horn. 20.00 uur. Maandag 13 december Zierikzee Poststraat 25. Ontmoctingsavond IO- NA. 20.00 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774.(01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur 4 i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2