Kennis bouw Oosterseheldedam biedt oplossingen voor waterbouwkundige problemen elders in de wereld l Brandweerlieden uit Hatfield brachten uitwisselingsbezoek <L<WL DE ZIERIKZEESCHE COURANT Minister Zeevalking stelt mattenfabriek in werking- Israëliërs omgekomen bij Beiroet Bomexplosie in Teheran Informateur ontvangt fraktieleiders Met de blusauto naar Zierikzee STAAT DER NEDERLANDEN TO% LENING 1982" PER 19BB/1989 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BE20RGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW, Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 4 oktober 1982 139ste jaargang Nr. 23193 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in ait ..ummcr: Men we kans voor sporthal Bru tjjwsn» NEELTJE JANS - „We wilden een volkomen „van te voren gebouwd" kering. Dat vergde enorm veel onderzoek. Vijftien procent van de bouwkosten zijn dan ook aan re search besteed", zei ir. H. Engel, hoofd Deltadienst in de filtermattenfabriek op het werkeiland Neeltje Jans. Een groot gezelschap, bestaande uit de demissionaire mi nister mr. H. J. Zeevalking van verkeer en waterstaat, vertegenwoordigers van pro vincie en rijksoverheid, kamerleden, corps diplomatique en topfunktionarissen uit de industrie, handel, zeevaart en het bankwezen, maakten zaterdag een informatieve ex cursie naar de Oosterscheldewerken. „Door het onderzoek kunnen we de naderende kritieke fase van de stormvloedkering met vertrouwen tegemoet zien. Research heeft ons in staat gesteld dit kostbare projekt binnen redelijke financiële grenzen te hou den. Dankzij de samenwerking tussen regering, aannemers en research zal de ver wachte prijs per m2 van de Oosterseheldedam ongeveer 30% lager zijn dan de kosten van de Haringvlietsluizen, die tien jaar geleden werden voltooid", aldus ir. Engel. Mevrouw Zeevalking en de minister brachten na de doop van de Cardium met een 'fles champagne een toost uit op het vaartuig. De ulootschouw langs de diverse vaartuigen werd voor deze officiële gebeurtenis even onderbroken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Onder de genodigden waren ook de commissaris van de Koningin dr. C. Boertien, de burgemeester van Westerschouwen, mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer, tweede Ka merlid drs. H. Eversdijk, Chr, van Veen, voorzitter van het VNO. Noodzaak De voorzitter van de Raad van Bestuur Dosbouw, ir. J. M. Schetters, sprak over de noodzaak van de sa menwerking tussen regering en za kenwereld en van het belang van de goede samenwerking tussen aanne mer en Rijkswaterstaat. „Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen taak; samen verantwoor delijk voor hert geheel", zei Schet ters. De geografische ligging van Ne derland, in de delta van een van de grootste rivieren van Europa, is de oorzaak van de beroemdheid van Ne derland op bouwkundig gebied. „En niet in mindere mate door de hard nekkige vasthoudendheid van de Ne derlanders. Misschien dat de combi natie van de georgrafische ligging en de vasthoudendheid de dijken bouw den, de polders maakten en de Delta werken hebben gepromoot. De vermindering van het aantal bouwaktiviteiten in Nederland ver groot het risiko dat dit zijn gevolgen zal hebben voor de hoeveelheid werk in het buitenland. De aannemèrs kunnen niet zonder een thuishaven als het op de „know-how" en de ont wikkelingen aankomt", aldus ir. Schetters. Minister Zeevalking was van me ning dat bij een innoverend projekt als d stormvloedkering tegenslagen niet uitblijven. „We hebben ze gehad en ze steeds kunnen oplossen en als we nu zien wat er aan kennis en kun de is gegroeid vervult ons dat met te vredenheid. Het ligt niet voor de hand dat er in de nabije toekomst ergens in de we reld zo'n zelfde werk in uitvoering zal komen; de omstandigheden in de monding van de Oosterscheldewer- ken zijn immers uitzonderlijk voor De mattenlegger de Cardium, die zaterdag officieel zijn naam kreeg door de rfoop van mevrouw E. A. Zeevalking-Brugman. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) zo'n konstruktie, met name geldt dat voor de fundering. De ervaring en de kennis die we hier opdoen, kunnen wel in onderdelen oplossingen bie den voor naar mijn mening vrijwel alle waterbouwkundige problemen elders in de wereld", aldus minister Zeevalking. In werking stellen Na de toespraken stelde de mi nister door een druk op de knop de filtermattenfabriek in werking, waarop een tweetonig signaal klonk. Ter gelegenheid van de officiële inge bruikneming van de mattenfabriek bood ir. Schetters aan de direkteur generaal van de Rijkswaterstaat, ir. J. van Dixhoorn, een kunstwerk aan. Het is gemaakt door mevrouw E. J. M. Smit uit De Lier en zij gaf het de titel: „Diepwater Fundering". Zij heeft zich laten inspireren door de funderingsmatten. Het kunstwerk bestaat uit geteerd sissal, oude scheepstouwen, jutetouw, rijsthout en zwart marmer. Aan boord van d slaonboot Made leine maakte het gezelschap een vaartocht langs de Ostrean, de Cardi um, de tegelmattenlegger DOS 1, het onderwaterinspektievaartuig, de Jan Heijmans, de Mytilus, het anker- behandelingsvaartuig, het grondon derzoekponton Johan V en de Maco- ma. De echtgenote van minister Zee valking, mevrouw E. A. Zeevalking- Brugman, doopte met champagne de mattenlegger de Cardium. 'Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. 1 Wie niet in kennis vooruitgaat, i I gaat achteruit. I Talmud BEIROET - Bij een beschieting van een Israëlische legerbus en een tank ten oosten van Beiroet zijn zondag zes Israëlische soldaten gedood en 16 gewond, zo heeft een Israëlische le- gerwoordvoerder meegedeeld. Di- rekt na de beschieting werd de omge ving van de plaats Aley, 15 km ten oosten van Beiroet, afgegrendeld en systematisch doorzocht. Het Israëli sche leger heeft ook de weg van Bei roet naar Damascus, waarlangs Aley ligt, gesloten. Het is nog niet duide lijk door wie de Israëlische voertui gen onder vuur zijn genomen. De be schieting is uitgevoerd met lichte wa pens en mogelijk met raketten. Aley ligt op slechts enkele kilometers van de Syrische linies. STOCKHOLM - De aanstaande premier van Zweden, de sociaal-de- mokraat Olof Palme, heeft een ver rassende voordracht voor de post van defensie gedaan. Hij droeg Borje An- dersson voor, oud-journalist en op het moment gemeenteraadslid in de staalstad Borlaenge in Midden- Zweden. TEHERAN - Bij de explosie van een bom in het centrum van de Iraan- se hoofdstad Teheran zijn zestig men sen gedood en ongeveer 700 gewond. De bom ontplofte in een voor een ho tel geparkeerde vrachtauto. Het vijf verdiepingen hoge hotel en verscheidene aangrenzende panden, alsmede twee omnibussen werden to taal verwoest. Radio-Teheran meld de dat volgens het hoofd van de poli tie van Teheran zestig personen bij de explosie om het leven zijn geko men Er waren 700 gewonden, van wie 300 in ziekenhuizen zijn opgeno men. De revolutionaire leider Ruhollah Chomeini heeft de aanslag veroor deeld Deze was volgens hem het werk van Amerikaanse huurlingen. DEN HAAG - De vrijdag benoemde kabinets informateur mr. W. Schol ten (C D A.) heeft heden maandag ochtend een kort eerste gesprek ge voerd met C D A -fraktieleider Lub bers Daarin heeft de informateur uiteengezet volgens welke procedure hij denkt te gaan werken. Lubbers wilde na afloop van het gesprek geen verdere mededelingen doen In de loop van maandagochtend had Scholten ook een onderhoud met V.V D -fraktievoorzitter Nijpels. Rond half twaalf bracht Brinkhorst (D'66) een bezoek aan de informateur en P v d A.-fraktieleider Den Uyl maakte In het begin van de middag zijn opwachting bij de informateur ZIERIKZEE - „We zijn hier allemaal op eigen kosten, het gemeentebestuur van Hat field betaalde niet mee aan ons bezoek aan Zierikzee", vertelde Allan R. McKie één van de brandweerlieden van het korps uit genoemde twinstad. Maar ze hadden het geld er graag voor over, want de uitwisselingen met het Zierikzeese brandweerkorps staan hoog aangeschreven bij de brandblussers uit Hatfield. Een delegatie van het korps bracht dit weekend dan ook reeds voor de derde maal een bezoek aan Zierikzee en natuurlijk vertoefden de Zierikzeese brandweerlieden ook al enkele malen in de twinstad. Toch was er dit keer een bijzonder aksentje: de groep van negen brand weerlieden en zes partners toog vrij dag met drie personenauto's en... met de eigen brandweerauto naar Neder land. Er moest om dat te realiseren nogal wat geregeld worden: in verband met verzekeringen e.d. valt het al niet mee een brandweerauto buiten de distriksgrenzen te krijgen, laat staan buiten de landsgrenzen. Het is tenslotte toch gelukt en het voertuig kon zaterdagmiddag tijdens de de monstratie op het Havenplein wor den aanschouwd. Strakke leiding The Hertfordshire County Council Firebrigade pakte dan ook flink uit. Nadat de brandweerlieden uit Zie rikzee hadden getoond hoe volgens hen opgetreden moet worden na een auto-ongeluk waarbij een wagen in brand is geraakt, was het de beurt aan dc ploeg uit Hatfield. Onder de strakke leiding van Char les New werd het karwei tc lijf ge gaan. Het gebeuren trok zeer veel pu blieke belangstelling. Op tic vraag of er nu wezenlijke verschillen zijn tussen het optreden van dc brandweer uit Hatfield en het korps uit Zierikzee antwoordde kom- niandant D. Kouwcnbcrg, dat hij toch wel enkele duidelijke andere handelwijzen had gekonstateerd. Volgens hem wordt bij dc Engelsen de brandkraan direkt op volle kracht opengedraaid na dc eerste aanblik van de brand. Bij het Zierikzeese korps ligt de zogenaamde verken- Brandweer in aktie Tijdens het uitwisselingsbe- zoek van de brandweer uit Hatfield, moesten de brand weerlieden uit Zierikzee niet alleen in aktie komen tijdens de grote demonstratie zater dagmiddag op het Havenplein, maar kregen zij ook tweemaal de gelegenheid hun kunnen te tonen als er echt iets aan de hand is. Zaterdagmiddag werd het Zierikzeese korps gealar meerd tijdens de officiële ont vangst in de Vierschaar van het stadhuis. Er was een auto in de sloot gereden bij de ver keerslichten op kruising De Tol; assistentie van de brand- U'eer werd ingeroepen. Zondagmiddag, direkt na te- rugkeer van een cxkursic naar het werkeiland Neeltje Jans, moesten de mannen weer pa raat bijn. Er was brand ont staan op het voormalig be drijfsterrein van transportbe- drijf Van der Wekken aan de Rozemarijnstraat/Gat van West N.W. Het vuur was snel geblust. ning toch wat zwaarder en krijgen de slangen wat gedoseerder hel bluswa ter toegediend. Slangenploeg Heel anders is ook het werk van de Vervolg pag. 3 Advertentie ZIERIKZEE - Distriktskommandant mr. Jim Martin bekijkt het houten stadswapen, dat hij zojuist uit handen van burgemeester Th. H. de Meester heeft ontvangen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) inschrijving op 5 oktober s.s vsn 9 tot 15 uur via banken en commissionairs

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1