Hostess ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG SUCCESJES ravelli Verton's schoenen Echt Zeeuws VIERGEVER 9 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. T. Rinkema, Middelburg. 11.00 (ge- zinsdienst) en 19.00 uur ds. De Rooij, m.m.v. Kerkkoor. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk, m.m.v, „Sursum Corda". Serooskerke: 10.00 uur mevr. De Boon-Tol, Spijkenisse; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Abma. Haamstede: 10.00 en 19.00 uurkand. J. Wegerif, Spijkenis se. Renesse: 9.30 uur ds. H. F. Meyer, Scharendijke; 19.00 uur avondgebed. Noordwelle: 11.00 uur ds. H. F. Mey er, Scharendijke. Scharendijke: 9.30 uur ds. Duk. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Schneider. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Schneider, 9.45 uur zondags school. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers, 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Sinke. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban, H.A. Oos- teriand: 10.00 en 18.00 uur ds. M. C. v. d. Meer, Apeldoorn. Sirjansland: 10.00 uur eerw. heer Veldhuizen, Her- kingen; 18.30 uur ds. Schaap, Ame- muiden. Bruinisse: 10.00 uur ds. Tee- kens, voorber. H.A.; 17.00 uur ds. J. A. Abma, Kortenhoef. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. T. Elders- Mayer, Rhoon. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. Blok land, H.A. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom, bev. ambtsdragers; 19.00 uur ds. Stutvoet, Brouwershaven. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. A. A. F. Kamermans, Kampen. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 18.30 uur ds. Eikel boom, Haamstede. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. J. v. d. Haagen, Baren- KERKNIEUWS Koorzang in Hervormde kerk te Kerkwerve Aanstaande zondag, 3 oktober, zal de Christelijk Gemengde Zangver eniging „Sursum Corda" uit Scha rendijke muzikale medewerking ver lenen aan de eredienst in de Ned. Hervormde kerk te Kerkwerve. In deze dienst, die om elf uur begint zal ds. J. B. Duk voorgaan. Vanzelfspre kend is iedereen welkom. Nederlandse Hervormde Kerk Rektifikatie: Ds. D. J. Budding te Scherpenisse is niet beroepen te Hel- louw. Gereformeerde Kerken Beroepen te Coevorden: F. de Jong, Leek. Beroepbaar: mevr. F. van de Beid- van Keulen, Vermuydenstraat 248, 8265 WP Kampen. Evangelisch Lutherse Kerk Aangenomen naar Amsterdam: J. C. Melin, Zaandam en part-time zie kenhuispredikant Luth. Diak. Inr. te Amsterdam. INGEZONDEN STUKKEN Werelddierendag 1982 Bijna is het weer zover. Maandag 4 oktober 1982: Werelddierendag. Op deze dag richt heel de wereld de aandacht op het dier. Dat de viering van Werelddierendag juist plaats vindt op 4 oktober, staat in verband met Franciscus van Assisi, de be roemde geestelijke, die de armoede verkoos en zeer met het lot van de dieren begaan was. Velen vragen zich af of het in onze tijd nog wel nodig is om zoveel aan dacht aan de dieren te schenken, nu er immers wetten zijn om mishande ling of slechte verzorging van dieren te bestraffen. Toch blijkt er aan de verzorging van het dier, ook op Schouwen-Duiveland, nog wel iets te mankeren. Daarom werkt ook in 1982 de Sophia-Vereeniging tot Be scherming van dieren, opgericht in 1867, iedere dag in het belang van de noodlijdende dieren. Ook in breder verband wordt sa men met andere dierenbeschermings verenigingen alles gedaan wat het lot van de dieren in de wereld kan verbe teren. De Sophia-Vereeniging tot be scherming van dieren is dan ook aan gesloten bij de Wereld Federatie tot Bescherming van dieren. Allen weten wel dat het dier van ons afhankelijk is. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid, want dit houdt bijvoorbeeld ook in: Geef die dieren een kans, zoals die minder leuke hond, en die poes die misschien niet de mooiste is. Misschien dat we relddierendag daarom wat dit be treft voor velen een keerpunt kan zijn, want de meeste mensen menen het uiteindelijk toch wel goed met de dieren. Het zijn tenslotte medeschep selen. Laat 4 oktober een dag zijn van be zinning. Dan kan het ook alle andere dagen van het jaar dierendag zijn. Vele dieren verwachten onze hulp. Mogen wij op uw steun rekenen? P. I. Heijboer, vert, van de Sophia-Vereeniging tot bescher ming van dieren, Esdoornstraat 33, Nieuwerkerk (Z.), tel. 01114- 1583. drecht, H.A.; 17.00 uurds. L. J. G. IJ- kel, Middelburg, dankz. Bruinisse: 10.00 uur de heer K. Baas, Oolt- gensplaat, voorber. H.A. en 17.00 uur ds. J. v. d. Haagen, Barendrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur st. W. v. 't Spijker. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder.Nieuwer kerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur ds. A. Wink, Veenendaal. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur de heer A. D. Muilwijk, Slie- drecht. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur heiligingssamen komst kol. Kruisinga; 17.00 uur ver lossingssamenkomst m.m.v. muziek korps uit Goes. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Eikelboom. UTRECHT - De Utrechts Wetswin- kel en de Bond van Wetsovertreders (B.W.O.) willen dat de hoofdofficier van justitie in utrecht een onderzoek instelt naar de omstandigheden waaronder een 20-jarige gedetineer de in het Utrechtse huis van bewa ring op 18 september zelfmoord heeft gepleegd. SCHEEPVAART Acmaea, 29-9 van Curasao naar Cristobal Aldabi, 29-9 van Libreville naar Port Gentil Aludra, 28-9 van Baltimore naar Sa vannah Atlantic Star, 29-9 van Halifax naar New York Nedlloyd Amersfoort, 30-9 van Bar- ranquilla naar Santa Maria Nedlloyd Dejima, 29-9 60 noord west Port Kelang naar Jeddah Onoba, 14-10 te Lucina verwacht MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 30-9. Aanvoer: 251 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1800 - 3000; voljarige 1600 - 2400; 2-jarige, luxe (merries) 1400 - 2100; 2-jarige luxe (hengsten) 1300 - 2000; 1-jarige, luxe (merries) 800 - 1650; 1-jarige, luxe (hengsten) 750 - 1500; veulens, luxe merries 550 - 1000; veulens, luxe hengsten 550 - 950; hitten 475 - 1400; Shetland- se pony's (ruins) 200 - 400; Shet- landse pony's (merries) 210 - 450. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den f 6,00 - 6,90; oude slachtpaar- den 5,80 - 6,60. De handel was lui. De Eierveilingen BARNEVELD, 30-9. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 5.461.380 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 8,40 - 8,70; 55-56 gram 9,00; 60-61 gram 9,25 - 9,40; 65-66 gram 9,40 -ƒ 11,00. Eierveiling: Aanvoer 1.448.280 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 8,25 - 8,80; 56-57 gram f 9,00 - 9,10; 61-62 gram f 9,35 - 9,60; 66-67 gram 9,70 -ƒ 11,60. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: kalm. Eieren van 48-54 gram 8,25 -ƒ 9,30 per 100 stuks, kg-prijs 1,72; 57-61 gram f 10,00 - 10,20 per 100 stuks, kg-prijs 1,75 - 1,67; 64-67 gram 11,15-/ 12,50 per lOOstuks, kg-prijs 1,74 - 1,87. Een vleugje nostalgie Nostalgie is iets waar steeds meer mensen naar gaan trachten Dingen uit Oma's tijd komen meer en meer uit hoekjes en kasten Maar om zelf te kunnen maken Is een wondermooi iets En zelf dacht ik dat is iets dat kan ik niet Totdat ik in uw krant zat te lezen en dat vond ik fijn Dat poppen van porselein nu zelf in Zierikzee te maken zijn Een cursus wel te verstaan Daar ben ik ras naar toe gegaan Bij Alie Mol op de poppenzolder Wat je daar 2iet dat is gewoon een wonder Nu zeg ik tegen ieder die het maar wil horen Daar wordt de romantiek van vroeger weer herboren Ik schrijf dit 2odat ieder het kan lezen Omdat ik het aan iedereen door wil geven Nu ik zelf bijna mijn pop heb kiaargekregen Word ik van al dat liefs en tere bijna weer verlegen. Marion Takken Kromme Reke 16 Renesse JAN STOUTEN en LAURA VERWIJS geven u, mede namens wederzijdse ouders kennis van hun voorgenomen huwelijk, dat voltrokken zal worden op D.V. 8 oktober 1982 om 15.00 uur in het gemeentehuis te Bruinisse. Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.30 uur in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw, Deestraat 5, Bruinisse. Oktober 1982 Oosterland, Dr. Schutterstraat 2 Bruinisse, Dorpsweg 27 Toekomstig adres: Padjes 2, 4311 AA Bruinisse „Hij geeft ons aan elkaar" HANS VIERGEVER en MARGREET REESINK delen u mee, mede namens onze ouders, dat wij D.V. op vrij dag 8 oktober 1982 gaan trouwen. Ons huwelijk zai gesloten worden om 14.00 uur in het ge meentehuis te Ede. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 19.00 uur in een dienst, die geleid zal worden door ds. J. van Amstel in de Christelijk Gereformeerde Kerk „deTabernakel", Verleng de Maanderweg 146 te Ede. Na deze dienst zouden wij het leuk vinden u te ontmoeten in Restaurant „Calluna", Van Pabtslaan 1 te Ede, waar u ons kunt feliciteren tussen 20.30 en 22.00 uur. Heuvelsweg 10, Kerkwerve Juliana van Stolberglaan 175, Ede Wij gaan wonen: Dorpsstraat 134, 6741 AP Lunteren Wat is hierop uw antwoord? Dat vraagt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand op vrij dag 8 oktober 1982 om 14.45 uur in het stadhuis van Zierikzee aan ANDRÉ BOOGERD ELLEN VAN DEN BERG Als dit antwoord gunstig uitvalt, geven wij een receptie van 20.00 tot 22.30 uur in Restaurant „De Blauwe Keet", Rijks weg 6 te Oosterland. Ons adres is: Plevierstraat 86, 4301 LL Zierikzee Dank Dank Voor al die mooie bloemen, kado's en warme gelukwensen op onze trouwdag. Wat een dag! Wij zullen deze dag niet gauw vergeten. HANS en JEANET DE FEITER Oktober 1982 De Lelie 26 4318 EV Brouwershaven Algemene kennisgeving Psalm 68 10 berijmd Bedroefd maar dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat hem een ver dere lijdensweg gespaard is gebleven, is zeer vredig in geslapen onze geliefde vader, behuwd-, groot- en over grootvader LEENDERT CORNELIS LIEVENSE weduwnaar van MARIA RENTIER op de leeftijd van 94 jaar en 9 maanden. Zierikzee: J. WESTERBEKE-LIEVENSE J. WESTERBEKE Noordgouwe: J. DE BLONDE-LIEVENSE J. DE BLONDE M. J. LIEVENSE S. E. LIEVENSE-DE FEITER C. A. PRIEMU S-LIE VEN SE H. J. VERTON-LIEVENSE H. L. VERTON Klein- en achterkleinkinderen Brouwershaven: Renesse: Dreischor: Zierikzee, 30 september 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: J. Westerbeke, Gat van West Noordwesten 24, 4301 BD Zierikzee. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 4 oktober a.s. om 14.00 uur te Nieuwerkerk, voorafgegaan door een rouwdienst in de groene zaal van bej.centrum „Borren damme" welke aanvangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemde zaal. Te koop: Nieuw, moet weg: eiken ele ment wandmeubel van 2995,- voor 1595,-; bankstel, leer van 3295,- voor 2595,-. Duivelands Meubelhuis B.V., 01114-1213 of 01113-1513. 3 krielkippen. Tel. 01116- 1435. Eend 2 CV 6, 1975, i.pr.st. 700,-. Tel. 01110-5479 avonds. Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Vlot. klassiek en toch modieus dat is de I ten voeten uit I Dit charmante schoentje 1 x gemaakt van chroomleer met "bitje" is met leer gevoerd. Verkrijgbaar in de kleuren zwart, bruin, bordo, blauw, grijs, groen, beige met zwart lak. Maten; 35V2t/m.4l, En let dan nog even op de acceptabele prijs van gg 95 Schoenen gebracht onder dit merk zijn niet alleen modieus maar ook van smaakvolle klasse. En Ravelli is uitsluitend bij ons verkrijgbaar Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 Een lange konijnenbontjas, mt. 38, weinig gedragen 250,-. Tel. 01110-5479 *s avonds. Buro, zwart 100,-; buro, groen 100,-; grenen buro 125,-; burostoel 86,-. Dui velands Meubelhuis B.V. 01114-1213 of 01113-1513. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret- te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Aardappelen; bintjes en ei genheimers in elke hoeveel heid. A. Neerhout, Oudeweg 9, Zierikzee. Hubo Karweishop Renesse voor vloerbedekking, novi- lon, biezentegels, tegen scherpe prijzen. Tel. 01116- 1343. Nieuw van de najaarsbeurs: Nieuw model olielamp met dekor. Zelfde dekor ook ver krijgbaar in wand en staande uitvoering. Elektro Berge, Zevenhuisstraat 6, Zierikzee. Invouwbed in een kast, 80 x 190 275,-; commodekast 275,-; 3-zit elementen 175,- per stuk. Duivelands Meubel huis B.V. 01114-1213 of 01113- 1513. Hoge Kerkstraat 10, Nieu werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2. Prijs 55.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Adria de meest verkochte. Nu zolang voorradig 390 L, 390 Q, 390 T, 1982 van 10.195,- 8995,-. „De Smokkelhoek Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Bürstner, de betaalbare licht gewicht. De Smokkelhoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner tot 10% korting. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De SmokkelhoékVr if huis B.V. 01114-1213 of 01113- 1513. Inruil of nieuwe salontafels. Duivelands Meubelhuis B.V., 01114-1213 of 01113-1513. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Roodkoperen rijtuigstoof 200,-. Tel. 01110-5479 's avonds. Simca Matra Bageera S, p.n.o.t.k., kleur metallic- blauw, km-st. 65.000. Tel. 01110-3219. Gasfornuis losse grill 100,—. Te bevr.: tel. 01115- 1637. Z.g.a.n. Manou bed matras 1 bodem 160x200. Vr.prijs 500,-. Tel. 01110-5341. Hevea rubberlaarzen, „groen", maten 42 t/m 47 42,95. Han Steenland, Drei schor. Tel. 01112-1496. Wegens overcompleet een nieuwe aanhangwagen, opge bouwd met nieuw zeil, p.n.o.t.k. Tel. 01116-1807. Speedboot met een 35 pk Evenrude elektrisch starten de buitenboordmotor, incl. trailer. Inlichtingen 01110- 2931. 4-pits gasstel in pr.st. L. v. Westen, Bagijnestr. 3, Zierik zee. Kindermaillots 5,50; da mesmaillots 9,95. Thien, Ap pelmarkt 24, Zierikzee. Fiat 127 i.z.g.st., km-st. 75.000. Tel. 01117-1358 Een vaatwasmachine z.g.a.n. Tel. 01110-3084. 1 Schommelstoel 100,—; 1 antiek tafeltje t.e.a.b. Tel. 01110-5479 's avonds. Esta vrieskist, 200 1 rieten fietszitje. Tel. 01110-4528. Opel Rekord 23 D 1981; Opel Ascona 19 N, gas 1980; Opel Kadett 12 N spec. 1980; Hon da Civic 1979; Peugeot 304 GL 1978; Ford Escort 1976; Austin Allegro 1976. Bovag- garantie - financiering. Auto bedrijf v. d. Have, St. Joost dijk 45, Oosterland, tel. 01114-1743. Crossfietsen B.M.X. vanaf 354,-. Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Eend 2 CV 6 1976, i.pr.st. 1.500,-. Tel. 01110-5479 's avonds. Hoge Kerkstraat 12, Nieu werkerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeuken met openhaard, achterkamer, 6 slaapkamers. Totale opp. 271 m2. Prijs 95.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Door inruil verkregen: ledi kant met latten bodem, met nachtkastjes (teak) 350,-; bejaarden ledikant, compleet 250,-. Duivelands Meubel- Te koop gevraagd: Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Stapelbed, na 18.00 uur tel. 01110-4067. Accumulerende kachel. Tel. 01112-1584. Jongensfiets 6 jaar, i.g.st. Tel. 01114-1833. hanger broche ring oorbellen hoek Kraanplein - Z'zee Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Te huur: Per m2 stalling voor grot», landbouwmachines, kranen enz., inrijhoogte 4 m en breedte 7 m, in de gem. Drei schor. Te bevr.: 01114-1477. Te huur gevraagd: Leraar zoekt kamer in Zie rikzee. Tel. 01670-63546 na 17.00 uur. Personeel aangeboden Biedt zich aan: jonge vrouw als hulp in de huishouding bij gezin of bejaarden. Tel. 01114-3093, Sandströmstr. 34, Oosterland. Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Diversen: Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Borduurstukken e.d. worden vakkundig ingelijst door J. d. Ven, K. St. Janstr. 23, Zierikzee, tel. 3407. Geopend di-do-vr. van 13.00-17.00 uur en do-avond. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond.-installaties. Voor al uw elektro-repara ties en verder onderhoud: Joop de Regt, Kapelleweg 8, Nieuwerkerk, 01110-2243. N.B. aanbiedingen in gloei lampen; alles voor de doe- het-zelver op het gebied van elektra, gas, water, c.v., etc. etc. Zitdag te Scharendijke: 4 ok tober in het wijkgebouw. Pe- dicure-Podologe A. G. Steen- dijk. Tel. afspr. 01110-4440. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Al uw meubelstoffeerwerk wordt na afspraak in één week bij u opgehaald en als nieuw weer bij u thuis be zorgd door Meubelstoffeerde- rij Goudzwaard. Meelstraat 24, Zierikzee. Tel. 01110-2491. Textielmodehuis Stout te Haamstede is wegens vakan tie van 4 okt. t/m 9 okt. enke le uren geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Rijks gedipl. schoonheids specialiste Jacomijn Rens- hof. tel. OU 10-4371. De huid van de beer 28. Krake grinnikt, terwijl hij naar Erwins argwanend gezicht kijkt. „Je bent er niet. als je Olaf een afstraffing geeft, vriend", zegt hij. „Je gekwetste ijdel- heid verlangt natuurlijk, dat je wraak neemt op Olaf, maar als je op de troon gaat zitten, word je er zo weer afgeschopt door de andere edelen. Wees ze liever voor en ruim het hele zaakje op. Dan kun je tenminste op je gemak eh koning zijn Krake be gint bulderend te lachen, waarom is Erwin niet duidelijk. „Ik geloof, dat het wel zal meevallen", ant woord hij kalm. „Olaf is de raddraaier, de an deren zouden het wel uit hun hoofd laten zich tegen mij te keren. En bovendien, waarom zouden ze? Ik ben de zoon van Eric de Noor man. Ik kan me niet voorstellen, dat iemand een hekel aan me heeft „En toch is dat zo", grijnst Krake. ..Toch vinden ze jou een verwaande, verwende, ei genwijze kwast, prins!" „Praatjes", roept Erwin geérgerd uit. ..Je weet er niks van. Ik heb van die afkeer van de edelen nooit iets gemerkt. Ze mogen mij alle maal even graag en „Ja. ja. de grootste huichelaars hebben de fijnste praatjes in je gezicht, prins", zegt Krake „Een vriend zegt je de waarheid „Wie zegt, dat jij mijn vriend bent", gromt Erwin. „Waarom stook je me op om een oorlog te beginnen in Noorwegen''" „Geen kwade gedaehtcn" zegt Krake „Kra ke. de hoofdman der Joms. heeft je zijn steun gegeven om niet Maak daar geen misbruik van prins, of en dat kan ik je verzekeren je 7ult er spijt van krijgen Bliksemsnel wijkt Erwin achteruit. „Is dat een dreigement

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9