ROELOF VISSER, VOOGD VAN DE EXOTISCHE MATA HARI WOONDE JAREN IN ZIERIKZEE Grote zangdienst in de Gasthuiskerk Zierikzee Gemeentebestuur Terneuzen zet Woningbouwvereniging voor blok Najaarsvergadering classis Nederlands Hervormde Kerk STREEKNIEUWS STAAT DER NEDERLANDEN 10% LENING A 8 heeft weten te maken. Bestuurs lid van verschillende corpora- tiën, wordt zijn heengaan in de kracht van den mannelijken leef tijd zeer betreurd. Voogd Het graf van Roelof Visser, die tijdens zijn Sneker periode korte tijd voogd over Magaretha Zelle alias Mata Hari was geweest en haar als interne leerlinge op de Leidse kweekschool deed plaat sen, wordt gedekt door een een voudige steen. Slechts zijn naam, geboortedatum en overlijdensda tum zijn ingekapt. Er zal geen Zierikzeese wande laarzijn, die bij het zien van Vis sers graf zich realiseert dat hij een oom van Mata Hari was schokkend. Zonder over Exotische bloem drijving mag worden vastgestelddat Mata Ha ridie op 7 augustus 1876 te Leeuwarden als Marga- retha Geertruida Zelle werd geborenin geheel Europa en zelfs daarbui- jn het tweede huis rechts van het Gravensteen woonde het echtpaar ten berucht en beroemd visser~Zelle- (Foto uit: „Zierikzee toestanden van destijds") Margaretha Zelle, tante van de .exotische bloem", die in ver schillende grote Europese thea ters suksessen oogstte, bleef na de dood van haar echtgenoot nog een aantal jaren in Zierikzee wo nen. Op 4 september 1980 vertrok zij naar Den Haag met haar schoon zuster Trijntje Visser, die als hoofd ontslag had gekregen we gens de opheffing van de openba re meisjesschool. werd; de naklank van haar betrekkelijk kort stondig en stormachtig le ven is ook nu nog niet verstomdEen televisie-serie en daarmee samenhangende publici teit bracht haar naam op nieuw onder de ogen van tallozen. Weinigen zullen wetendat naaste familie van Mata Hari een reeks van jaren in Zierikzee heeft gewoond Zelle (vader van Mata Hari) en vertrok op latere leeftijd naar het verre Zeeland. Hij moet niet onbemiddeld zijn geweest toen hij zich met zijn vrouw vestigde in het pand Oude Haven noordzijde A 137. Dit bij zonder grote huis had een bestemming als openbare meis jesschool. Trijntje Visser (een zuster van Roelof) was hier hoofd. Dit laatste verklaart me de waarom Roelof en Margaretha naar Zierikzee kwamen. Een jaar lang hadden zij te Zierikzee ook nog een broer van Mata Hari in huis, genaamd Arie Anne Zelle (geb. Leeuwarden 9 augustuis 1881). Algemeen bemind graafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer R. Visser W.H.zn., die in weerwil van den korten tijd, dat hij hier woonde, zich algemeen bemind Alleen een eenzame steen op de dodenakker te Zierikzee herin nert nog aan het tijdelijk verblijf van Mata Hari's familie Wiebe Keikes Het verblijf van Roelof Visser W.H. zn. heeft te Zierikzee wei nig sporen nagelaten. Reeds op 28 juni 1903 overleed hij. Uit de rede, die ds. H. J. van Nouhuys bij zijn graf hield, kan worden afgeleid, dat hij zich in korte tijd toch al verdienstelijk had ge maakt. De Zierikzeesche Nieuwsbode van 2 juli 1903 zegt er het volgende van: héden werd alhier op de algemeene be- Het graf van Roelof Visser op de begraafplaats te Zierikzee. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De naam en faam van Mata Hari is in het begin van deze eeuw naar alle windstreken uitgewaai erd. Zowel haar optreden als danseres als haar trieste levenseinde waren Mata Hari, Margaretha Zelle uit Leeuwarden, als Oosterse danseres. J w (Uit „Het meisje Mata Hari" door-'H. W. Keikes). Het mag verrassend worden genoemd, dat uit het oude bevol kingsregister van Zierikzee blijkt, dat zich op 1 september 1896 in deze stad het echtpaar Roelof Visser-Margaretha Hu- berdina Zelle vestigde, af komstig uit Sneek, oom en tante van Mata Hari. Roelof Visser was te Sneek ge boren op 29 december 1843, trouwde met de zuster van Adam Financiële positie slecht TERNEUZEN - B. en w. van Terneuzen hebben de Woningbouwvereniging Terneuzen op de vingers getikt in verband met het feit dat het algemeen bestuur van deze stichting een rechterlijke uitspraak niet wenst na te leven. Twee weken geleden bepaalde de Middelburgse rechtbankpresident Mr. An dre de La Porte in kort geding, dat het algemeen bestuur van de woningbouw vereniging de direkteur van de vereniging onterecht had ontslagen. Volgens de rechter zou de direkteur, de 44-jarige H. Engelsma, op 4 oktober weer in zijn oude funktie aan het werk moeten kunnen gaan op straffe van duizend gulden per dag bij niet nakomen van het vonnis. In Zierikzee ZIERIKZEE - Onlangs werd in Zierikzee de najaarsvergadering van de clas sis Zierikzee van de Nederlandse Hervormde Kerk gehouden. De vergadering werd geopend door de praeses, ds. W. F. Teekens uit Bruinisse. De praeses hield zijn openingswoord naar aanleiding van Lukas 24 33-47. Een bijzonder woord van welkom werd gericht tot ds. D. Schneider, die voor het eerst na zijn bevestiging tot predikant van Brouwershaven-Zonnemaire de classicale vergadering bijwoonde. De verhouding tussen het alge meen bestuur en de direkteur van de woningbouwvereniging was al gerui me tijd slecht. De zaak escaleerde en kele weken geleden in het ontslag van de direkteur. Deze stapte naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. Het algemeen bestuur van de wo ningbouwvereniging overweegt de rechterlijke uitspraak naast zich neer te leggen en in hoger beroep te gaan. De woningstichting zou dan wel een dwangsom van duizend gul den per dag moeten betalen. Dat leek voordeliger dan de direkteur weer in zijn ouden funktie te herstellen. Die zienswijze gaat het kollege van b en w van Terneuzen te ver. In een brief die donderdagmiddag aan het DEN HAAG - Minister Rood (bin nenlandse zaken) voelt er niets voor een aantal bij de gemeentelijke her indeling in Friesland betrokken ge meenten Friese namen te geven. ZIERIKZEE - Zondagavond, 3 ok tober a.s.. zal een zangdienst worden gehouden in de Gxsthuiskerk. Mede werking zal worden verleetid door ds. C. L. de Rooij, het Hervormd Kerkkoor onder leiding van de heer Knop en organist Mar v. d. Veer. De aanvang van deze dienst is zeven uur, er is al samenzang vanaf tien voor ze ven. Naast schriftlezing, gebed en medi- taite, is veel plaats ingeruimd voor zang van bekende liederen. De liede ren zijn gekozen in het kader van het thema van deze dienst: „Vertrouwen pn blijdschap". algemeen bestuur is overhandigd zeggen b en w, dat hoewel het zeer ongebruikelijk is dat een gemeente bestuur ingrijpt in beslissingen van een stichting, zij hier wel degelijk recht van spreken heeft. In de brief spreken b en w hun verontrusting uit over het feit, dat het algemeen bestuur een rechterlijke uitspraak negeert. Dat kan ernstige financiële konsekwenties met zich meebrengen voor de woningbouwvereniging en voor de gemeente, die garant staat voor financiële tekorten van de wo ningbouwvereniging. De financiële positie van de wo ningbouwvereniging is nu al slecht. Die situatie mag beslist niet verder verslechteren, menen b en w, door negeren van het vonnis en betaling van de dwangsom. We zijn dan ook beslist niet van plan de zaak extra te laten belasten, door het betalen van deze dwangsom. Wij zullen de garan tiestelling die daarvoor nodig is we geren, aldus b en w. Vertrouwen in de toekomst Ons vertrouwen in de toekomst kan geen vertrouwen op eigen wer ken zijn, maar behoort gericht te zijn op de komst van de Heer. En als we dan zien naar Paulus en Silas, die in zeer moeilijke omstandigheden in de gevangenis niet „uit diepten van el lende" maar Lofpsalmen zongen, dan kunnen wij in véél betgere omstan digheden toch vol blijdschap zijn en dat dan in woord en in zang kenbaar maken. Daartoe is een ieder van har te welkom in deze dienst. ZONNEMAIRE Doorgereden Op de Dijk van Bommenede reed 'i donderdagochtend rond 11.30 uur au tomobilist L. J. D. uit Noordgouwe met zijn auto tegen een tuinhek van de fam. S. Het tuinhek werd bescha digd, maar D. reed door. Het kente ken van de auto kon worden opgeno men en via de Rijkspolitie werd de eigenaar achterhaald. BRUINISSE Gezellige busreis bejaardensoos De bejaardensoos onder leiding van mevrouw IJzelenberg maakte dinsdag het laatste reisje voor het seizoen. Door het prachtige land van Maas en Waal, via Made en Raamsdonks- veer en Gorkum ging het naar Hoeve laken waar de koffie werd gebruikt. Daarna via Amersfoort naar Elburg aan het Veluwenaar waar gestopt werd voor een heerlijk diner. In het Dolfinarium in Harderwijk werd ge noten van de dolfijnen en zeeleeu- wenshw, een fascinerend schouwspel tussen mens en dier. In Harderwijk werd ook de IJsselmeer- paling gekeurd. Terug door de schitterende natuur van de Veluwe werd in Hoevelaken de broodmaaltijd gebruikt. Om 8 uur, precies het klokje rond, was men weer in Bru. Het was een prach tige dag geweest, die nog lang in de herinnering zal voortduren. Oud papier Zaterdagochtend 2 oktober wordt in Bruinisse oud papier opgehaald wat ten goede komt aan de Mbuma- zending. Gaarne het papier gebun deld vóór 9 uur gereed zetten, omdat wegens oogstwerkzaamheden de traktoren niet zo lang beschikbaar zijn. WILLEMSTAD/ORANJESTAD - Het Antilliaanse eiland Aruba zit sinds donderdag even na midder nacht zonder stroom. Als gevolg hier van is het openbare leven op het ei land ontwricht. DEN HAAG - Nederland zal de voormalige Portugese kolonie Mo zambique in Zuidelijk Afrika, in het kader van het wederopbouw- programma steunen met in totaal 23 miljoen gulden. Het bedrag is onder verdeeld in een lening op zachte voorwaarden van 15 miljoen en een schenking van acht miljoen. Advertentie Na het appèl nominaal en het ar resteren van de notulen van de verga dering van 12 mei jl. werden verkie zingen gehouden. Gekozen werden tot predikant secundus lid van het breed moderamen ds. J. Plante te Oosterland en tot predikant tertius lid van het b.m. ds. D. Schneider te Brouwershaven-Zonnemaire. Dia ken A. F. Pollie te Oud-Vossemeer werd gekozen tot diaken-secundus lid van het breed moderamen der classis. Wegens het bereiken van de 70- jarige leeftijd moet per 31 december a.s. aftreden als afgevaardigde naar de Provinciale Kerkvergadering van Zeeland diaken A. Fase te Sint- Annaland. In zijn plaats werd geko zen diaken M. E. Feleus te Sint Phi- lipsland. Als zijn secundus en tertius werden gekozen de diakenen J. A. C. Gaaker te Tholen en A. A. Joppe te Scherpenisse. Diaken W. de Leeuw te Zierikzee werd gekozen als secundus afgevaardigde naar PKV Zeeland van diaken De Bruyne te Haamstede. Mevrouw v. d. Valk-van Prooi jen te Sirjansland werd gekozen als lid van de classicale zendingskommissie. Wijziging Kerkorde De classicale vergadering stemde in met een voorstel tot wijziging van de Kerkorde, waardoor de verstrek king van doopbewijzen tot strikt kerkelijke doeleinden wordt be perkt. Besproken werden de schriftelijke verslagen van de afgevaardigde naar de Generale Synode (ds J. G. van Loon te Sint-Maartensdijk) en van de afgevaardigden naar dc Provinciale Kerkvergadering (ds. Alb. van den Ban te Nieuwerkerk en ds. B den Butter te Stavenisse). De classicale zendingskommissie had voor een uit voerig jaarverslag 1981 gezorgd. De hervormd gereformeerde kommis sie voor toerusting gemeente op Schouwen-Duiveland wekte op tot het bezoeken van de inmiddels ge houden „Liedboekmiddag" in de Ni- colaaskerk te Brouwershaven. Kringwcrk In dc avondvergadering hield ds. C. van Gelder te Driebergen, sckreta- ris van het vormingswerk hvd een lezing over „Kringwcrk". Bij het kring-, vormings- en toerustings- werk van de Hervormde Kerk zijn ongeveer 150.000 mensen betrokken In dit werk wordt getracht de bood schap van de Bijbel te vertalen in het konkrete leven. Het komt in het kringwcrk aan op het „samen doen" en „het van elkaar leren". Na bespreking van de lezing en de rondvraag ging ds. Van Gelder voor in dankgebed, waarna de praeses de vergadering sloot „Vertrouwen en Blijdschap" bedrag koers rente aflossing verlenging Inschrijving storting prospectus open bedrag (vaststelling na de inschrijving) de koers wordt op 4 oktober vóór beurs bekendgemaakt jaarlijks op 1 november in 4 jaarlijkse termijnen van 1 november 1986 af houders van deze lening hebben van 1 november 1985 tot 1 december 1985 het recht de lening om te zetten in een 10% lening 1985 met aflossing per 1989/1992 5 oktober a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 1 november 1982 kosteloos bij banken en commissionairs

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8