Toch een opvangcentrum voor dieren in Zierikzee S ophia-Ver eeniging wil samenverken in belang var het dier Dier en kind thema kinderpostzegelaktie Meer publiciteit via stands en braderieën Sterilisatie honden en katten neemt toe i 4 oktober 1982 kind en dier Denk eerst even na voordat u een huisdier neemt. kinderpostzegels Bevrijdingsfront: geef het dier rechtspositie Z1ER1KZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 1 oktober 1982 Nr. 2/92 5 tier oktober is door de in- ternutionale dierenbescher ming gekozen om éénmaal per jaar in bet bijzonder de aandacht te vestigen o/j de verhouding lussen mens en dier. Op 4 oktober 1226 overleed de Heilige Franciscus van As sistwiens eigenlijke naam Gi- ovanni Bernardonne uus. Hij was een zoon van een rijk koopman en leidde aanvanke lijk een vrolijk leven, maar kwam door zware ziekte tot inkeer. Gedurende zijn leven was Franciscus zeer met het lol van de dieren begaan. As- sisi, een stad in Italië, was zijn WERE 1LDDIERENDAG Werelddierendag, 4 oktober, vormt/oor veel mensen en instanties de aanleiding om de aan-acht te richten op het dier, Grote organisaties voeren olop akties om de walvissenvangst en de jacht op jong'zeehonden tegen te gaan, gedeeltelijk met succes. Maa'OOk dichter bij huis komt dierenleed voor, variërend \in slechte verzorging tot mishandeling. Veel verenigigen voor de bescher ming van het dier zetten zich in m deze wantoestanden te voorkomen. Door middel vanyropaganda proberen zij de positie van het dier, zowel <P de boerderij als in het huisgezin te verbeteren. Voor«e in de steek gelaten die- renhebben ze opvangcentra masielen gebouwd. Veel ge zinnen hebben een huisdier, njeestal omdat het kind zo graag een poes of een hond willebben. We zijn goed voor de kinderen, laten we ook zaclt zijn voor het dier. NIEUWERKERK - De So ming van dieren op Schou honderd leden en is da| beschermingsvereniging o] vertegenwoordiger in Nie boer, vertelt dat mishand' komt, maar slechte verzo: den hebben wij nog mee/emaakt dat een hond in de schuur aan de ketting wa/vastgelegd en in Zierikzee wa ren kalveren ondervoed Op mijn verzoek komen er en kele mensen van het in^ektiekorps en dan bezoeken we de betreffende eigena; Bij zijn huis heeft de heer jboer een opvangplaats voor zv/eifatten, waar momenteel zeven kaFjj ver zorgd worden. „Dat is erg v/1 zegt Heijboer. Het opvangcenvoor honden van de Sophia-VerffhSing is bij Tineke's DierenpensiJin Kerk- werve. „Daar is het juisfr6 sin- er zijn nu maar twee hond/ De Sophia-Vereenigii heeft een penning-systeem voor igidan en kat ten. „Deze dieren sta/bij °ns gere gistreerd. Raakt een /n "ie honden of katten zoek, dan .bnnen we het dier via de penninwrij makkelijk bij zijn eigenaar terfbrengen - De doelsteilingeovan Sophia- Vereeniging zijn V tegengaan van mishandeling en /vhte verzorging ia-Vereeniging tot bescher- -Duiveland telt ruim acht- ee de grootste dieren- Schouwen-Duiveland. De erkerk, de heer P. I. Heij- g van dieren weinig voor- ig des te meer. „Kort gele- en het uitdragen van de dierenbe scherming. Samenwerken De heer Heijboer beklemtoont dat de Sophia-Vereeniging geen konkur- rent wil zijn van een andere instel ling van de dierenbescherming. .On ze afdeling is ook niet tegen de komst van het opvangcentrum in Zierikzee van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren. Het kan ons werk alleen maar verlichten. Ik hoop dat wij zodanig kunnen samenwer ken dat we met de dieren bij elkaar terecht kunnen. Wij werken tenslotte alleen maar in het belang van het dier", aldus de heer P. I. Heijboer. De werkgroep heeft in de afgelo pen zomermaanden met stands op markten en braderieën gestaan om de mensen te wijzen op de lee fomstandigheden van sommige die ren. Ook hebben we geld bij elkaar gehaald door kollektes te houden. ,,Dat geld is bestemd voor de bouw van het opvangcentrum in Zie rikzee," vertelt Anja Kleemans, lid van de werkgroep. ,,We timmeren meer aan de weg. Vroeger waren onze aktiviteiten voornamelijk op Zierikzee gericht, tegenwoordig beslaan we geheel Schouwen-Duiveland," voorzitster. et opvangcentrum voor dieren komt er toch. Na bijna tien to«t« ZIERIKZ* - Het jaar vecht*/ voor to^temming van de gemeente verleende Zierikzee onge veer twee /zanden gleden de bouwvergunning. Over enkele maanden zal de Zandweg Zierlkz/' een opvangcentrum rijker zijn. De bouwkosten worden volledig \Jt eigen /iddelen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dirrijl, afdeli/g Noord en Midden-Zeeland, betaald. ,,We hebben lang ge noeg de ijd geh/ oni te sparen", schertst mevrouw A. van Nieuwenhuizc- van GosJga. ex-/orzitster van de afdeling. Ook de bouw van het pand zal in eigen b^ieer w^den uitgevoerd. Enkele vrijwilligers hebben zich al aange meld Op die n/nier worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. In het begitf an de zeventiger ja ren boaaderrlfte afdeling Noord- en Midden-Zeclijd voor de eerste keer de gemeent«£'erikzee niet het ver zoek een op/ngrentrum voor dieren te mogen frrzetten. De gemeente reageerde /vijzend en was volgens de ex-vootf "''.er van mening dat er op Schouen-Duiveland niet vol doende /frfdleren waren. Ook de Verenigi/ van B W. en S. werd In de arm genomen, ook met negatief re sultaat. Handtekeningenaktie De werkgroep Schouwen-Duive land gaf het niet op en startte een handtekeningenaktie Eind septem ber 1980 werden aan Th H. de Meester, burgemeester van Zierikzee 3000 handtekeningen aangeboden. De gemeente Zierikzee achtte de komst van het opvangcentrum geen .bittere noodzaak" en besloot een bijdrage van 0,01 cent per inwoner te verstrekken, oftewel 93.-. Dc inspekteur van dc Dierenbe scherming. de heer G. Blijdorp vond dat een dierenasyl op Schouwen-Dui veland noodzaak was, zeker in een tijd dat het huisdierenhestand toe neemt. Hij omschreef de .hokken" van de Sophia-Vereeniging en Tine ke's Dierenpension als ..goedbedoel de noodoplossingen". ..Verder gebeurde er niets, daar bleef het bij", vertelt mevrouw Van Niouwenhuize Anderhalf jaar gele den nam de Werkgroep een arehitekt in de arm voor een tekening. De teke ning werd overhandigd aan de ge meente Zierikzee, die de schets goed keurde Het thema van de kinderpostzegelaktie 1982 is: dier en kind. De opbrengst van de aktie wordt gedeeltelijk besteed aan kinderboerderijen, waar de jeugd vertrouwd kan raken met de dieren. De aktie gaat woensdag 6 oktober van start. Ongeveer 400.000 schoolkinderen beginnen op die dag met het opnemen van bestellingen voor kinderzegels en -kaarten. „Ja hoor, Mamma heeft de politie nog gebeld, maar die konden 'm ook niet vinden. ZIERIKZEE - De Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Dieren, afdeling Noord- en Midden-Zeeland probeert via propaganda mensen bewust te maken van ellendige omstandigheden van dieren. „We schoppen fel tegen kippefarmen en het sneuvelen van dieren voor bontjassen aan," zegt mevrouw A. van Nieuwenhuize-van Gosliga, ex-voorzitster van de werk groep Schouwen-Duiveland. Sinds 1948 wordt met de scholen- aktie „dóór het kind - vóór het kind" de jaarlijkse kinderpostzegelaktie ingezet. De opbrengst daarvan is bestemd voor het verbeteren en ver nieuwen van voorzieningen voor kin deren. Kinderen die in lichamelijk, geestelijk of sociaal opzicht extra hulp nodig hebben. Juist nu er fors bezuinigd wordt krijgt het kinderze gelgeld extra betekenis. Voor ver nieuwingen en verbeteringen is er fi nancieel vaak geen ruimte meer. Als dé uitvoering voor de te helpen kin deren toch heel érg gewenst is kan het kinderzègélgèla uitkomst bie den. Er wordt ook geld besteed aan uiteenlopende zaken als vervoermid delen en maneges voor gehandicap ten, kinderboerderijen, onder- zoeksprojekten, voorlichting, speel- o-theken, vakantieprojekten en kin deropvangcentra. In het buitenland wordt een groot aantal voorzienin gen voor gehandicapte kinderen gesteund met bijdragen voor mate riaal en akkommodatie. De kinderpostzegelaktie bracht vo rig jaar ruim vijftien miljoen gulden op. In het afgelopen boekjaar werd er ook voor ruim vijftien miljoen gul den uitgekeerd en toegezegd, zodat het niet alleen om traditionele rede nen weer tijd is voor een nieuwe kin derpostzegelaktie. DEN HAAG - „Het moet voor de wetgevers mogelijk zijn het dier een rechtspositie te geven. Voorlopig heeft het dier nog geen enkel recht en zijn er mensen die het voor hem moe ten opnemen en moeten aandringen op een wetsverandering. De mens beslist nog steeds over hem en in on ze kuituur is men in dit opzicht diep gezonken tot dierenmishandeling over de hele linie. Dit zei donderdag Hans Bouma, die in Den Haag als woordvoerder en waarnemer van het Dierenbevrijdingsfront het eerste exemplaar van het boek „Prooi van de mode" van Henk Lambertz in ont vangst nam. In het boek, waaraan Lambertz en kele jaren heeft gewerkt, wordt een verslag gegeven van de handel in miljoenen pelsdieren op de Europese pelsfarms, die worden gefokt met geen ander doel dan het bont als mode-onderdeel op de markt te bren gen. aldus de ex- Deze week is de kollekte op Schouwen-Duiveland gehouden en volgende week komt Zierikzee aan de beurt. Zaterdag 2 oktober staat de werkgroep met een stand onder de Beurs. De penningmeester van Schouwen-Duiveland, Kees Klee mans, verwacht dat dit jaar ongeveer tienduizend gulden zal worden ver gaard. „En dat is allemaal bestemd voor het opvangcentrum," besluit Anja. Het toekomstig opvangcentrum is geschikt voor zwerfdieren en voor dieren, die op straat zijn gezet. Het beest kan veertien dagen blijven. Als de eigenaar zich binnen die periode niet meldt wordt het dier naar Vlis- singen of Middelburg overgebracht. In het gebouw komt ook een kan toortje, dat mede door dc dierenarts- kan worden gebruikt. Behalve binnen zullen ook buiten rennen worden gemaakt. Mocht er behoefte aan bestaan dan bestaat de mogelijkheid het opvangcentrum uit te breiden. „Natuurlijk is er behoefte aan de opvang van dieren. Tijdens de zomermaanden worden veel beesten bij de politie gebracht en toeristen la ten soms hun dier achter", aldus me vrouw Van Nieuwenhuize. De heer H. J. Dorreman. hulp in spekteur wordt dc beheerder van het opvangcentrum aan dc Zandweg. Sa men met de leden van de werkgroep Schouwen-Duiveland wordt het pand op vrijwillige basis dc hele weck hemand. Anja Kleemans, lid van de werkgroep: „We hebben ruim acht jaar gevochten en binnenkort hehhen we het opvangcentrum. Is het niet dit Jaar, dan Is het wel volgend jaar, maar het komt eraan". BURGH-HAAMSTEDE - Dierenarts Ken Buth uit Burgh-Haamstede is van mening- dat er goed voor de (huis)dieren wordt ge zorgd. „Vergeleken met tien jaar geleden is de ver zorging van het dier veel beter geworden. Excessen naar de slechte kant ko men nog maar heel weinig voor," vertelt Ken. Dat is de (gelukkig) goede ervaring van een man uit de praktijk, die da gelijks met het wel en wee van dieren in aanraking komt. Ook konstateert hij dat mensen eerder dan enkele ja ren geleden met hun dier naar de die renarts lopen. „Met name de hond is meer een vriend geworden," aldus Ken. Honden en katten krijgt hij meest op zijn spreekuur. De meest voorko mende gevallen variëren van onge lukken tot inwendige ziekten, huid- problemen, wonden en operaties. Steeds meer mensen besluiten hun huisdier te laten steriliseren. „Ge lukkig neemt de sterilisatie toe. Steeds meer eigenaren beseffen dat je daardoor het afmaken van beesten voorkomt." zegt Ken Buth De Sophia-Vereeniging op Schou wen-Duiveland kent een sterilisatie fonds. Leden van de vereniging, die hun hond of kat willen laten sterili seren krijgen 60 van de kosten uit het fonds terug. „Daarmee willen we de leden stimuleren om een beetje op die geboortebeperking te letten. Niet voor alle nakomelingen kan name lijk een tehuis worden gevonden", aldus de heer P. I. Heijboer. hrt b eeneenwDucfeg ickfnwunKjt- Uaf uw kat castmw d

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5