HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN deurloo mode ONZE PUZZELRUBRIEK Stadsvernieuwing duurder dan nieuwbouw in groeikern Heroïnevangst in Rotterdam Sportduiker verongelukt FNV-nota: „Werklokaal" WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- W erkverruimings- projekt voor onderwijzers Opleiding renovatie vaklieden belangrijk Geen vrije verkoop van vitaminepillen Meer vrouwen in het kabinet Ton Schuurmans hoofdredakteur Nieuwsblad van het Noorden Wat biedt de BEELDBUIS? ELEKTRO LIEVENSE 4 Onderzoek universiteit Advertentie AMSTERDAM - Gemeenten zijn duurder uit met vernieuwing van ou de woonwijken dan met nieuwbouw in de wei aan de rand van hun grond gebied. Deze konklusie trekt de stichting voor ekonomisch onder zoek van de universiteit van Amster dam in een dinsdag gepubliceerd rap port. ROTTERDAM - In panden aan de Oranjeboomstraat en aan de Water geusstraat in Rotterdam heeft de narcoticabrigade van de Rotterdam se politie donderdag in totaal 30 kilo heroïne aangetroffen. Woensdag had een inval van de po litie in de panden al geleid tot een vangst van 2,5 kilo heroïne en 100 ki lo, cafeïne, dat wordt gebruikt voor het versnijden van zuivere heroïne. Tegelijkertijd was in Den Haag ook 2,5 kilo heroïne opgespoord. De waarde van de totale heroïnevangst wordt geschat op twaalf miljoen gul den. Arrestaties De elf Chinezen die woensdag in Rotterdam en Den Haag in verband met de heroïnesmokkel werden gear resteerd, behoren, volgens de Rotter damse politie, tot een omvangrijke organisatie die al lang in Nederland aktief is. De politie noemt dit opmer kelijk, omdat de Chinezen de laatste tijd in de heroïnehandel minder ak tief schenen te 2ijn. PURMEREND - De 17-jarige E. de V. uit Purmerend is donderdagavond bij duikoefeningen in deTwiskerpol- der in zijn woonplaats om het leven gekomen. De jongen maakte deel uit van een groep brandweer- en sport- duikers van de vereniging „De Trilo- biet", die duikoefeningen hield in een zeer diepe zandafgraving, plaat selijk bekend als het „Grote Meer". Dit is vrijdag door de politie bekend gemaakt. De oorzaak van de hogere kosten ligt volgens de onderzoekers vooral bij de uitgaven voor aankoop van grond en huizen in saneringswijken en bij het maken van plannen voor de invulling van het te saneren gebied. In hun studie hebben de weten schappers alleen gekeken naar de kosten voor de totstandkoming van een stadsvernieuwings- of groeikern- wijk. De kosten voor de instandhou ding ervan komen in een vervolg studie aan de orde. Aanzienlijk verschil Een vierkante meter grond kost in een stadsvernieuwingsgebied gemid deld 211 gulden en in een groeikern gemiddeld vijf gulden, schrijft de stichting. Dit aanzienlijke verschil wordt veroorzaakt doordat gemeen tebesturen niet alleen de grond, maar ook de daarop staande bebouwing moeten kopen en slopen. De studie laat weliswaar zien dat het grote prijsverschil deels teniet wordt gedaan door bijkomende voor zieningen in groeisteden, zoals bij voorbeeld scholen, parken, wegen en sportvelden, maar uiteindelijk blijft stadsvernieuwing duurder. UTRECHT - De gemeenten moeten meer werk maken van de werkgele genheid. Ze moeten zelf werkgele- genheidsfondsen in het leven roepen en via op te richten overkoepelende regionale werkgelegenheidsinstitu- ten een grotere rol in het lokale werkgelegenheidsbeleid gaan spelen dan tot dusver. Dat zegt de FNV in een donderdag gepresenteerde nota over de werkge legenheid op lokaal niveau. De nota, getiteld „Werklokaal" is geschreven door de Noordbrabantse afdeling van de FNV, maar FNV-hoofdbe- stuurder Henk Muller vindt dat de nota in grote trekken ook elders in het land toepasbaar is. ,,Er worden tal van mogelijkheden opgesomd voor de gemeenten om een aktiever beleid te voeren. De gemeenten kun nen nu bij ons niet meer aankomen met het verhaal dat ze aan de werk gelegenheid niets kunnen doen", al dus Mullers kollega FNV-bestuurder Jan Jetten. Ondanks het fraaie weer in deze pas begonnen herfst waren er toch heel wat inzendingen deze week. De eerste prijs gaat naar: Mej. P. Speelman Meeldijk 18 4328 NC Burgh en de tweede is voor: H. van Luijck Hammenstraat 7 4301 VW Zierikzee De oplossing van puzzel nr. 2303 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. secondant; 8. rog; 9. die; 10. som; 12. vol; 13. Deens; 15. pil; 17. rijk; 18. ar; 19. ms.; 21. nek; 23. el; 24. fuik; 26. cape; 28. ia; 29. ka ter; 30. alias; 32. hol; 34. uur; 36. pet; 38. emoe; 39. mirre; 40. lade; 41. ram; 43. ski; 45. nel; 46. porie; 49. ernst; 52. ho; 54. mier; 55. roos; 56. ui; 57. eed; 59. St.; 61. op; 62. vin; 63. rob; 65. spaak; 68. mijl; 69. fez; 71. ara; 72. kaf; 73. doedelzak. VERTIKAAL: 1. sol; 2. eg; 3. ode; 4. niet; 5. den; 6. N.S.; 7. top; 8. rok; 11. min; 12. vijl; 13. drie; 14. smal; 16. lei; 17. recherche; 18. auto; 20. spin; 22. kastelein; 24. fa; 25. kruiser; 26. car rier; 27. e.a.; 29. klomp; 31. spant; 33. oma; 35. Urk; 37. Ede; 42. kris; 44. knop; 47. om; 48. iets; 50. rook; 51. s.s.; 53. oer; 56. uil; 58. dof; 60. mare; 62. vijf; 64. bed; 66. pad; 67. aal; 68. mak; 70. zo; 72. ka. DE NIEUWE PUZZEL Nr. 2209 E HORIZONTAAL: 1. niet dikwijls; 7. vreemde munt; 13. eivormig; 14. ten aanzien van (afk.); 16. roofdier; 17. elk der grootheden waarvan de verhouding in een verhoudingsvorm is uitgedrukt; 18. roofdier; 20. pro- dukt van het varken; 21. muzieknoot; 22. tevreden; 24. voegwoord; 26. fa milielid; 28. Europeaan; 31. aar drijkskundige aanduiding (afk.); 33. nummer (afk.); 34. tenen mand; 36. soort onderwijs (afk.); 37. lidwoord; 38. bepaald varkensvoer; 40. hoofd van een monnikenklooster; 42. tij ding; 44. dwaas; 45. projektieplaatje; 46. mannelijk dier; 47. lokspijs; 48. rijstbrandewijn; 50. meubelstuk; 52. kist van open latwerk; 53. titel (afk.); 54. overblijfsel bij verbranding; 56. zoogdier; 57. muzieknoot; 58. volks naam van de kauw; 59. sport van een ladder; 61deel van een vliegtuig; 63. insekt; 64. middelpunt; 67. trekdier; 69. deel van Afrika; 71. watervogel; 72. lasso-achtig werptouw; 74. ge bouw waarin oudtijds muzikale wedstrijden werden gehouden; 76. gezichtseinder. 77. dragend deel in bruggen; 78. plat dak van een huis; 79. dik vloeibare oplossing van har sen in vluchtige oliën. VERTIKAAL: 1. dwaas; 2. wild zwijn; 3. plaats in 't Gooi; 4. waterke ring; 5. oude lengte-eenheid; 6. vrucht; 8. voorzetsel; 9. niet be vestigd; 10. oor van een haas of ko nijn (jagerstaal); 11. slotwoord van gebeden; 12. recht stuk van een vaar water tussen twee bochten; 14. korte tijdsduur; 15. langs, over; 18. besmet telijke ziekte; 19. houten drinkkom; 22. afgelegen; 23. ongerooide stomp van een gevelde boom; 25. haarzalf; 27. boomloot; 29. familielid; 30. in de meeste gevallen; 32 soort schoeisel; 34. vrucht; 35. edelaardig; 37. melo dramatisch toneelstuk; 39. blad plant; 40. zaadkorrel in een vrucht; 41. uit een toneelstuk geschreven partij voor één speler; 43. bloeiwijze; 49. voertuig; 51. kunstmatige spring bron; 52. gewrichtsholte; 55. wijn soort; 57. van weinig verstand getui gend; 59. roofdier; 60. rivier in Utrecht; 61. in grove trekken; 62. vreemde taal; 63. boodschapper; 65. deel van de hals; 66. alkoholische drank; 68. voertuig zonder wielen; 69. voorzetsel; 70. ringvormig hand vat; 72. hakwerktuig; 73. lichaams deel; 75. voorzetsel; 77. per adres (afk.). Vraag naar de wasbare en s-t-r-e-t-c-h kwaliteiten Mol 5-7, Zierikzee SLOCHTEREN - In Slochteren zul len 24 werkloze onderwijzers gedu rende een jaar aan het werk kunnen bij 22 lagere scholen in Groninger ge meenten. Dat gebeurt in het kader van een werkverruimingsprojekt, dat 960.000 gulden kost en dat wordt gefinancierd door het ministerie van sociale zaken. Maandag zullen de eerste leer krachten aan de slag gaan, zo werd door vertegenwoordigers van de ge meente Slochteren, het Gewestelijk Arbeidsbureau in Delfzijl en het On derwijskundig Bureau van Slochte ren bekendgemaakt. De werkverrui- mende maatregel geldt alleen voor onderwijzers, die na de opleiding aan de Pedagogische Academie ten minste een jaar werkloos zijn ge weest. Minister Nypels: APELDOORN - De bouw heeft be hoefte aan all-round renovatie vaklieden die kunnen metselen, tim meren en tegelzetten. Het bedrijfsle ven moet de opleidingsplaatsen voor hen beschikbaar stellen. Dit heeft de missionair minister Nypels (volks huisvesting) donderdag gezegd op de jaarvergadering van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf. De bewindsman verwacht dat het werk in de sektor verbouwing en her stel van woningen in de komende ja ren in tegenstelling tot nieuwbouw zal toenemen. Als leerling- bouwvakkers worden onderricht in verschillende vaardigheden, zullen zij als vaklieden minder risiko lopen op langdurige werkloosheid dan bouwvakkers met één socialisme, zo meent Nypels. Bovendien is „investeren in mense lijk kapitaal", zoals de minister het uitdrukte, van groot belang voor het voortbestaan van bouwbedrijven. Tevens, zo sprak hij, vormt het een bijdrage aan de menselijke ontplooi ingsmogelijkheden. Konsumenten Kontakt: DEN HAAG - De vrije verkoop van vitaminepreparaten moet worden verboden. Behalve onnodig zijn ze ook niet altijd zonder risico. Daar om moeten deze preparaten op dok- tersrecpet worden verstrekt aan mensen die ze echt nodig kunnen heb ben, zoals zieken, kinderen tot zes jaar en zwangere en zogende vrou wen. Dit bepleiten Konsumenten Kon- takt en Vara's Koning Klant in een brief aan minister Gardeniers (volks gezondheid en milieuhygiëne). Gezonde mensen hebben geen vita minepillen nodig, aldus beide organi saties, maar toch wordt er per jaar voor vijftig miljoen gulden van ge kocht. Doorgaans weggegooid geld, aldus de brief. „Kleine hoeveelheid vitamines die het lichaam nodig heeft, zit volop in onze voeding. Een teveel aan deze preparaten kan de stofwisseling verstoren". DEN HAAG - Ook voor kabinetten geldt dat meer vrouwen aan de besluitvorming moeten deelnemen. Het lijkt niet overbodig bij de kabi netsformatie op een eerder moment dan wanneer de nieuwe ploeg al bij na rond is, de vraag te stellen welke vrouw?" Misschien is het een goede gedachte om eens aan meer dan een vrouw te denken. Dit staat in het rapport van de Emancipatieraad dat donderdag in Den Haag is gepubliceerd en dat be doeld is voor de (in)formatcur. Men sen uit ons land die aktief zijn op het gebied van emancipatie en in de poli tiek waren voor deze gelegenheid naar het Congresgebouw gekomen. Eegje Schoo. voorzitter van de Eman cipatieraad. lichtte het rapport toe. GRONINGEN - Ton Schuurmans (41) wordt per 1 januari 1983 hoofdre dakteur van het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen. Schuurmans is nu hoofdredakteur van het Leidsch Dagblad. Hij volgt in zijn nieuwe funktie Eef Brouwers op die een baan heeft aanvaard bij de pers dienst van Philips in Eindhoven, zo heeft het Nieuwsblad donderdag be kendgemaakt. Schuurmans heeft onder meer als journalist gewerkt bij de Volkskrant en bij Sijthof Pers, waar hij onder meer korrespondent in Londen was. Hij was van 1976 tot 1980 redakteur/ presentator van de aktualiteitenru- briek Echo van de KRO-televisie. In die tijd kreeg hij de Grote Televisie prijs van Monte Carlo voor zijn doku- mentaire over de Amsterdamse poli tie in de Warmoesstraat. Eerder kreeg hij de prijs voor de Dagblad journalistiek (1970). Ton Schuurmans is sinds 1980 hoofdredakteur van het Leidsch Dag blad. ENSCHEDE - De rechtbank in Al melo heeft het Enschedese bouwbe drijf Te Pas - waar 350 mensen wer ken failliet verklaard. ZATERDAG 2 OKTOBER NED. I: Don Quischot en zijn knecht Sanscho bijten de spits af van het zaterdagmiddagprogramma. Dan een herhaling van het jeugdmagazine Roffel". De spinazie etende held ,,Popeye" opent het avondprogram ma gevolgd door een aflevering van ,,Love Boat". Na een getekend avon tuur van ,,De roze panter" presen teert Letty Kosterman en Joep Bonn de konsumentenrubriek Koning Klant". Een uur lang brengt de VA RA een voorproefje van het komende winterprogramma. Na een afleve ring van Voetbal '80", de late avondfilm, getiteld Herfstsonata van de beroemde Zweedse regisseuer Ingmar Bergman. De hoofdrollen worden gespeeld door Liv Ullmann en Ingrid. Bergman als respektieve- lijk dochter en moeder. In deze dra matische film wordt indrukwekkend weergegeven het leven van de con certpianiste Charlotte, die slechts weinig tijd had om zich te bemoeien met haar dochter Eva en die haar moeder daar felle verwijten om maakte. NED. II: „De Mini-bios" brengt een drietal kinderfilms. ,,Wie van de drie" het voor deze avond gekozen beroep uitoefend zal uitgemaakt die nen te worden door het panel. ,,Mies" het programma van Mies Bouman verschijnt ook weer op de buis. Als gasten zullen onder andere ontvan gen worden Cliff Richard, Frida van Abba en tal van prominente Neder landers. Ook in deze aflevering van Dallas" heeft J.R. zijn streken nog steeds niet afgeleerd. Televizier Ma gazine en De toestand in de wereld en Studio Sport besluiten de uitzen ding. ZATERDAG 2 OKTOBER NED. I: 11.00 Teleac; 15.30 Nieuws; 16.00 Don Quichot; 16.25 Roffel; 18.23 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Popeye; 19.05 Lo ve Boat; 19.53 De roze panter; 20.00 Koning Klant; 20.40 Vara's voor proef; 21.37 Journaal: 21.55 Voetbal '80; 22.55 Studio Sport; 23.30 Jour naal; 23.35 Herfstsonate. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.56 De mini- bios; 19.20 Wie van de drie?; 20.00 Journaal; 20.28 Mies; 21.30 Dallas; 22.20 Televizier Magazine; 23.00 De toestand in de wereld; 23.05 Sportpa- norama; 23.40 Journaal; 23.45 Zondag 3 oktober, 22.00 uur, Nederland 1: ..Turks fruit". In de slotscène in De Bijenkorf openbaart zich bij Olga een hersentumor, die voor haar het begin van het einde is. Nieuws voor doven; 23.50 Studio Sport extra. ZONDAG 3 OKTOBER NED. I: De VOO viert haar eerste zondaguitzending met een inleiding vanuit de Döme te Raamsdonkveer. Blake uit de serie Dynastie" komt in een moeilijke positie te verkeren als een foto van hem, samen met Alexis blijkt te circuleren Ook Veronica laat de kijker al van een voorproefje van het komende winter seizoen genieten. Dan de eerste afle vering van het satirische showpro gramma ,,Not the nine o'clock news" Turksfruitis de titel van de Neder landse speelfilm uit 1973 naar het ge lijknamige boek van Jan Wolters. In de hoofdrollen zijn aan het werk te zien Rutger Hauer, Monique van der Ven en Tonny Huurdeman. Het ver haal betreft een nogal stormachtige romance tussen de kunstenaar Erik en de jonge vrouw Olga. NED. II: Ook dit seizoen weer een nieuwe serie ,,Capitool" afleverin gen die weer gepresenteerd zullen worden door Herman Wigbold. In de middaguitzending brengt de AVRO een tweetal programma's .Vader Charlie" en ,,Toppop". De NOS neemt de uitzending over en wel met het programma ,,Sprekershoek". Na Studio Sport en Panoramiek is het weer tijd voor de Avro die start met de tv film Geoffrey". Het verhaal gaat over een historische ontmoeting die in 1939 plaatsvond in Venlo tus sen twee Duitse anti Hitier officie ren, twee Engelsen en twee Neder landers met de bedoeling óm de óór-' logsdreiging teniet tedoen. Rest nog „Vragenvuur" en ..Hier Frankrijk, hier Jan Brusse". ZONDAG 3 OKTOBER NED. I: 11.00 Terug op de ver trouwde plek; 11.10 Eucharistievie- Advertenlie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. ring; 13.00 Nieuws voor doven; 17.00 Kerkdienst; 18.23 Nieuws voor do ven; 19.00 Nieuws; 19.05 Veronica B; 19.10 Dynasty; 20.00 Veronica B; 21.00 Not the nine o'clock news; 21.15 Veronica B; 22.00 Turks fruit; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. NED. II: 12.00 Capitool; 13.00 Nieuws voor doven; 16.00 Nieuws; 16.05 Vader Charlie; 16.30 Toppop; 17.30 Teleac; 17.45 Sprekershoek; 18.15 Sesamstraat; 18.30 César Dome- la en de stijl; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Pa noramiek; 20.40 H. V.; 20.45 Geoffrey; 21.45 Vragenvuur; 22.45 Hier Parijs, hier Jan Brusse; 23.00 Journaal; 23.05 Nieuws voor doven. MAANDAG 4 OKTOBER NED. I: Allerlei onderwerpen ko men weer aan bod in het praatpro gramma Tineke". Spechten staan centraal in de aflevering van ,,De na tuur en de mens". In het tweede deel van ,.De Chatreuse .van Parma" maakt Fabrizio kennis met de ontzet ting van de oorlog tijdens de slag van Waterloo. In ,,De onderste steen bo ven" een tweedelige dokumentaire over de internationale wapenin dustrie en -handel. In de derde afle vering van ,,De Chatreuse van Par ma" heeft Fabrizio zich weer te Par ma gevestigd. De prins is daar woe dend over maar de aartsbisschop neemt de jongeman onderzijn hoede. Simon Carmiggelt leest tot slot uit eigen werk. NED. II: Na een aflevering van ,;Maja d.e bij" wordt met veel ver toon in ,,De geheime vallei" dit na tuurgebied geopend en de eerste groep stadskinderen strijkt er neer. „Gods Gabbers" is de titel van de mi ni musical van de hand van Joop Stokkermans. Aanleiding van deze musical was de achthonderdste ge boortedag van Sint Franciscus. De stadsredaktie krijgt in de aflevering van ,,Lou Grant" handen vol werk. Het KRO programma wordt besloten met de dokumentaire „Stilstaan, niets gedaan". Hierin wordt een be zoek gebracht aan een revilidatie af deling van een ziekenhuis. MAANDAG 4 OKTOBER NED. I: 10.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 16.00 Tineke; 18.26 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Caspar, het lieve spookje; 19.11 De natuur en de mens; 19.36 De Chartreuse van Parma; 20.36 De onderste steen; 21.37 Journaal; 21.55 De Chartreuse van Parma; 22.55 Simon Carmiggelt; 23.10 Journaal: 23.15 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.56 Maja, de bij; 19.25 De ge heime vallei; 20.00 Journaal; 20.28 Gods Gabbers: 21.10 Brandpunt; 21.55 Lou Grant; 22.45 Stilstaan, niets gedaan; 23.20 Journaal. 18 Hij ging zitten en begon zijn pijp te stoppen. Ze zal wel in de stad zijn, dacht hij. Waarschijnlijk is ze meteen vanmorgen weggereden met de Mer cedes en bij haar vader blijven eten. Pa Walsoorden zal wel blij geweest zijn. Straks komt ze wel thuis. Of Hij ging ineens rechtop zitten en keek door het raam naar de buurman Doorgaans stond de witte Volvo van Bert Essenga buiten. Het gebeurde meermalen, dat hij helemaal vergat zijn wagen binnen te zetten en dan bleef hij de hele nacht daar staan. Maar de garagedeur stond open en de Volvo was er niet Zou ze dan toch Het wantrouwen begon steeds meer aan hem te knagen. Nu wil ik zeker heid hebben, dacht hij. Inplaats van de telefoon te nemen en de garage in de stad te bellen, wat onder de gegeven omstandigheden het eenvoudigste was om achter de waarhheid te komen, kwam hij overeind, liep het huis uit en kwam bij de achterdeur van de buren Jannie Essenga was in de keuken bezig en keek verrast op, toen Frans, na even geklopt te hebben, binnen stapte. „Hé" Hallo! Hie kom jij zo opeens uit de lucht vallen? Ik meen gisteravond begrepen te hebben, dat je een paar dagen wegbleef" „Ik heb mijn programma gewijzigd", antwoordde hij, haar scherp aankij kend. „Vandaar, dat ik naar huis ben gereden Apropos, Ina is er niet Weet jij soms waar ze uithangt?" De vrouw ging verder met haar werk. „Ik zag haar vanmorgen wegrijden met jouw wagen. Dat zal een uur of half elf geweest zijn. Ze zal wel thhuis zijn. Ik bedoel, bij haar vader. Waar zou ze anders zijn?" Ze keek hem raadsel achtig glimlachend aan. Frans haalde zijn schouders op. „Best mogelijk, dat ze de hele dag daar is. De' man niet thuis?" „Ga zitten, standbeeld. Dat mag je hier ook uit jezelf doen. Heb je zin in thee?" „Heb je?" Hij konstateerde nu bij zichzelf, dat hij een droge keel had. „Allicht, buurman". Even later zette ze een kop thee en een suikerpot bij hem neer. „Doe er zelf maar in", voeg de ze er aan toe. Terwijl ze langs hem liep, streek ze hem even over zijn wang Frans deed net of hij er geen erg in had. „Waar is Bert?" vroeg hij nog maals. „Naar de stad. Hij moest onverwachts weg Wat hem tegenwoordig bezielt Zo zit-ie rustig de krant te lezen, kijkt op zijn horloge, springt op en zegt dat hij even weg moet Stapt in zyn wagen en ik zie hem de eerste uren niet meer". De man roerde in zijn thee en dacht na. Ina is de hele dag al naar de stad en Bert is ook weg „Hoe laat is hij wegge reden?" Ze draaide zich weer naar hem toe. Jeetje, wat een belangstelling ineens Door GRE DE BOER voor mijn man, weet ik het? Na het eten Een uur of twee, meen ik. Het kan ook een half uur eerder geweest zijn". Half twee. Onwillekeurig keek hij op zijn horloge. Nu was het onderhand half zeven. De mogelijkheid was, dat ze op de een of andere manier'n afspraak met elkaar gemaakt hadden. Ina had de Mercedes naar de garage gebracht, was waarschijnlijk blijven broodeten en toen de stad ingegaan, waar Bert haar ergens had opgepikt Waar zou den die twee nu uithangen? Omdat hij niet antwoordde, droogde ze haar handen af en ging met haar rug naar de aanrechtbank staan. „Wat heb jij ineens? Ben je ergens op uit? Je bent van plan een paar dagen weg te blijven en komt in weerwil daarvan onverwacht thuis. Je vraagt naar je vrouw en naar mijn man. Als ik dit alles kombineer, kom ik op een nare gedachte, meneer Ter Scheure". „Neem me niet kwalijk, Jannie. Heb jij wel eensdenk je. datik be doel Hij zweeg en keek ongelukkig voor zich. Zijn pijp was uitgegaan, maar hij merkte het niet De vrouw stond hem nog altijd aan te kijken. „Gaat u verder, meneer Ter Scheure". Haar stem klonk scherp. „Nee", haaste hij zich te zeggen, „er is niets bijzonder. Ik drukte me mis schien verkeerd uit Maar het is een beetje eigenaardig, vind je ook niet?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4