Bruse vrouwenvereniging Helpt Elkander" start bliksemaktie voor Polen deurloo mode Benoeming vertegenwoordigers in kommissies en besturen Hertaxatie onroerend goedbestand Zierikzee vertoont forse stijging Nieuwe fietsenwinkel in Nieuwstraat Bru Hulp is nog- steeds nodig 455, Gemeenteraad Duiveland STREEKNIEUWS Kommissie Financiën Gemeenteraad Duiveland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 1 oktober 1982 Nr. 23192 3 BRUINISSE - Tijdens een vergadering van de Her vormde Vrouwenvereniging „Helpt Elkander" te Brui- nisse ontstond na een lezing van mevrouw Geleijnse over de toestand in Polen, spontaan het idee een bliksemaktie voor Polen op touw te zetten. De winter nadert en voor de kinderen en oude mensen is dat een waar schrikbeeld. De Polen hebben een grote behoefte aan wollen sokken, ondergoed, schoe nen en zeep. Degenen die aan deze aktie willen meewerken kunnen grote pak ken kleding e.d. afleveren in de garage van de pastorie of men kan kontakt opnemen met één van de bestuursleden van de Vrouwenvereniging. Mevrouw Geleijnse-Szilajtis woont sinds twee jaar in Nederland, maar ze is nog steeds goed op de hoogte van de situatie in Polen. Ze vertelde dat er in Polen de afgelopen jaren eigen lijk niets is veranderd. Er heerst nog steeds een noodtoestand. Nu de pu- blikaties hierover zijn verminderd, wordt het voor haar man, de heer Ge leijnse, steeds moeilijker goederen bijeen te krijgen om naar Polen te brengen. ,,De mensen daar hebben", aldus mevrouw Geleijnse, „onze hulp nog hard nodig". De naderende winter zal weer voor veel problemen gaan zorgen. Bij tem peraturen van 25 graden onder nul, mag er niet hoger gestookt worden dan 14 graden. Er is dus een grote be hoefte aan wollen kleding, maar ook aan schoenen, boter, olie, koffie, zeep en zeeppoeder. De heer Geleijnse brengt deze goe deren rechtstreeks naar de plaats Advertentie HET VERSCHIL Van Gils colbert 298,- Bijpassende spencer 59,- S-t-r-e-t-c-h pantalon 98,- (Kreukvrij en wasbaar) Mol 5-7, Zierikze« (vervolg van pag. 1) Gezien de krapper wordende mid delen waren b. en w. van mening dat het onmogelijk is alle subsidie aanvragen te honoreren, hoe goed de doelstellingen meestal ook zijn. Me vrouw Hoogendoorn pleitte er in dit verband voor alle nu verstrekte sub sidies eens aan een nader onderzoek te onderwerpen en dit voorstel der halve aan te houden. Ad hoe beleid ,,In het evaluatierapport voor het welzijnsbeleid wordt gesproken over een ad hoe beleid op het gebied van subsidieverlening, dat hebben wij ons als raad aan te trekken", meende mevrouw Hoogendoorn. Haar voor stel het subsidieverzoek van de Alg. Ver. voor Patiëntenbelangen aan te houden werd met zeven tegen vier stemmen (S.G.P -fraktie wethou der J. Op 't Hof, C.D.A.) aangeno men. Bij de rondvraag kwam de heer Van Klinken terug op een in maart vorig jaar genomen besluit in het ka der van de wijziging Behcersverorde- ning Alg. Begraafplaatsen. Besloten werd toen onder meer het begrip huurgraven (dat alleen in Nieuwerkerk bestond) af te schaffen. Het was de heer Van Klinken nu te kennen gegeven, dat iemand in de ge meente toch problemen had met het schrappen van de mogelijkheid tot het huren van een graf. „Voor som mige mensen is het misschein finan cieel toch bezwaarlijk een graf te moeten kopen", meende de S.G.P.- woordvoerder. De voorzitter deed de toezegging in een volgende raad op dit punt terug te komen. van bestemming. De plaatselijke kerk zorgt voor een goede en eerlijke verdeling. „Zo kan u er zeker van zijn dat er niets achter blijft", aldus de spreekster. Tot 9 oktober Na haar lezing werd besloten vanaf vandaag tot 9 oktober een inzame ling te houden. Tijdens de vergade ring werd alvast een kollekte gehou den voor dit doel, hetgeen 200,- op bracht. Voor deze lezing werd een inleiding verzorgd door mevrouw N. de Korte- Padmos die als titel had: „Een ver bond met een belofte", naar aanlei ding van de geschiedenis van Noach en de zondvloed. Verder werd afscheid genomen van mevrouw Kik-Boudeling die zal wor den opgevolgd door mevrouw J. Duyvendijk-de Graaf. De presidente dankte namens bestuur en leden mevrouw Kik voor het bestuurswerk dat zij voor de ver eniging verrichtte. Ook de prettige wijze van samenwerken in het bestuur werd genoemd. Mevrouw Kik werd als aandenken een ge schenk aangeboden in de vorm van twee boeken en een boeket bloemen. Afscheid Zij dankte bestuur en leden harte lijk voor het goede en vooral opbou wende dat zij die 8 jaren als bestuurslid mocht ondervinden. Een bijzonder woord van dank richtte ze aan het adres van mevrouw De Waal- Jumelet die zovele jaren presidente was en altijd huis en hart openstelde ZIERIKZEE Botsing met fietser en brommer Op het fietspad van de Nieuwe Kooiweg zijn donderdagochtend om acht uur een fietser, een bromfietser en een auto bij een aanrijding betrok ken geraakt. Uit de richting Burgh- Haamstede naderde bromfietser J. C. H. uit Ellemeet, uit de richting Ro tonde kwam fietser K. R. H. uit Zie- rikzee en uit de Oudeweg kwam au tomobilist J. A. v. d. B. uit Loopers- kapelle. De fietser keek achterom en reed daardoor tegen de bromfietser aan. J. C. H. viel en raakte daarbij de auto. H. Liep enkele kneuzingen op. Dokter Bontkes verleende eerste hulp. De bromfiets van H. raakte be schadigd, net als de fiets van K. R. H. Botsing bij stoplichten Bij de stoplichten aan de Nieuwe Kooiweg stopte automobilist G. E. T. d. B. uit Puurs (België), komende uit de richting Burgh-Haamstede, voor het rode licht. Achter hem reed L. A. H. uit Puttershoek in zijn auto. H. zag te laat dat D. B. stopte en knalde tegen de auto van D. B. aan. Beide voertuigen werden afgevoerd door takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierik- zee. BURGH-HAAMSTEDE NIVON organiseert wandeling in het Zeepe Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrien- denwerk (afgekort NIVON), afdeling voor de belangen van de vrouwenve reniging. Tot haar opvolgster, me vrouw Duijvendijk, sprak ze: „Stel uw vertrouwen op de Heere, Hij laat u nooit beschaamd uitkomen; dat heb ik zelf altijd mogen ervaren". Op haar verzoek werd gezongen Gezang 217. Aan mevrouw Geleijnse en haar moeder Szilajtis werd hartelijk dank gezegd voor hetgeen zij vertelden. Beiden ontvingen een attentie en een boeket bloemen. Nadat mevrouw De Waal-Jumelet i.v.m. de Vredesweek het gedicht „Mijn vrede geef Ik u" voorgedragen had, besloot presidente mevrouw Teekens deze mooie avond met dank gebed. OOSTERLAND Bejaardenreis De bejaardenxociëteit uit Ooster- land maakte deze week een dagreis naar Den Haag en omgeving. Aan het begin van de tocht in de bus van fa. Van Oeveren verwelkomde me vrouw E. J. Poelman-van Leeuwen, presidente van de soos, iedereen. Chauffeur P. Manni gaf uitleg over de bezienswaardigheden tijdens de reis. In Rotterdam-zuid werd voor de eerste keer gestopt en dronk het ge zelschap een kopje koffie. In Wasse naar werd gegeten na een ritje door het Westland te hebben gemaakt. Via de boulevard van Scheveningen gin gen de bejaarden terug naar Rotter dam. In restaurant Zestienhoven ke ken ze naar de dalende en opstijgen de vliegtuigen. Mevrouw Poelman dankte chauffeur Manni. BRUINISSE MBuma-zending Ten bate van de MBuma-zending werd in de maand september weer gekollekteerd door Rianne v. d. Bos, Wilma en André Slingerland en Mar tin van Dommele. In totaal bracht de kollekte 196,61 op. ZIERIKZEE - De uitkomst van de hertaxatie van het onroerend-goedbestand in de gemeente Zierikzee ligt ge middeld 13,81 hoger dan in 1978. Dit kwam donderdagavond aan de orde tijdens een openbare ver gadering van de kommissie financiën onder voorzitter schap van wethouder L. J. van Gastel. Alle kommissiele den waren het erover eens dat in dit verband over een „forse stijging" gesproken kon worden in vergelijking met 1978. Gespecificeerd bedragen de stijgin gen van de hertaxaties in Poortam bacht 8,84 in Malta 7,57 in de binnenstad 20,68 en in het buiten gebied 12,13 De kommissieleden toonden zich „verwonderd" en „verbaasd" over deze stijgingen gezien in het licht van de stagneren huizenverkoop. De voorzitter antwoordde daarop dat niet expliciet gekeken moest worden naar het stijgingspercentage, maar in de eerste plaats naar de thans ge taxeerde waarde. Tariefswijziging Naar aanleiding van de hertaxaties* diende de kommissie financiën een advies uit te brengen over een even tuele tariefswijziging. De kommissie had de keus uit drie mogelijkheden, t.w. A) Een verlaging van het tarief voor eigenaar gebruiker met 4,8 7c. Goes, waartoe o.a. ook Schouwen- Duiveland behoort, houdt op zondag 2 oktober een wandeling in het Zeepe te Burgh-Haamstede. Zowel leden als belangstellenden zijn welkom. Vertrek van het parkeerterrein aan de Leliëndaleweg te Burgh om 13.45 uur. KERKWERVE Ledenvergadering W.I.K. Verleden week hield de s.v. W.I.K, uit Kerkwerve haar algemene leden vergadering in de kantine op „De Vospit". De voorzitter Denny de Vos opende de vergadering door de aan wezigen hartelijk welkom te heten. Er waren 34 leden aanwezig. Reden van deze vergadering was de wijziging van het boekjaar van de vereniging. Na de opening werden de notulen vastgesteld en las de sekreta- ris het verslag voor over het eerste halfjaar. Hierna volgde het verlsag van de penningmeester. Na de pauze volgde de bestuursver kiezing. Herkozen werden de voor zitter Denny de Vos en de sekretaris Bouw den Boer. Aftreden en niet her kiesbaar was Cees den Boer. Voor de twee open vacatures werden gekozen Kees Berrevoets en Bouw Post. Voor de verkiezing van de kaskommissie werden de heren Piet Berrevoets en Hierdoor zou de tariefsverhoging van 1978 ongedaan worden gemaakt, de meeropbrengst zou 138.000,— be dragen en het tarief (eigenaar ge bruiker) zou dalen van 14,70 naar 14,— B) Een tariefsverlaging van 8,5 7c. Door de hertaxaties zou de meeropbrengst dan nog 68.000,— bedragen. Het tarief (eigenaar ge bruiker) zou dan op 13,35 komen. C) Een tariefverlaging van 12 7c, zodat de opbrengst van de on roerend goed- belasting in 1983 gelijk zou zijn aan die in 1982. Het tarief (eigenaar ge bruiker) zou dan 13,— bedragen. De heren L."S. P. van Velthoven (C.D.A), L.' Becu (V.V.D.) en H. Asma r(P^v.d.A.) advisëerden alleïi voor voorstel B. De heer W. F. Spren- gelmeijer (R.U.) voelde meer voor handhaving van de huidige op brengst van de onroerendgoed-belas- ting en adviseerde voorstel C door te voeren. Desalniettemin signaleerde de heer Sprengelmeijer dat de gemeente Zie rikzee in de nabije; toekomst nog veel geldverslingende zaken te wachten staan. De rest van deze kommissieverga dering werd gewijd aan een bespre king van de concept-meerjarenbegro ting. BRUINISSE - Sinds vandaag is het in Bru mo gelijk je fiets of bromfiets door een uiterst char mante verschijning te laten repareren, of zelfs zo'n nieuw vervoermiddel door haar te laten verkopen. Het zal niet veel gebeuren dat een vrouw zich in deze branche begeeft. Corine Corthals is deze vrouw. Haar winkel is te vin den aan de Nieuwstraat nummer drie. Donderdagavond werd ter gelegenheid van dit feit een receptie ge houden in de fraaie winkel/werkplaats. De genodigden droegen bloemen aan die meteen een feestelijk tintje gaven aan de toch al goed-ogende winkel. Vóór Corine (met hulpj aan de slag ging in het pand, was er de orgelhandel De Graaf in gevestigd, die hier de lessen verzorgde. De Graaf is ook de schakel die er uiteindelijk toe leidde dat een Rotterdamse in Bru een fietsenzaak begint. Via buren kwam Corine aan de weet dat het pand leeg zou komen. Ruim bekend met de fietsen en brommers-wereld besloot ze samen met een monteur (maar ze staat zelf ook haar mannetje) het pand voor haar handel in te richten. Opvoer-onderdelen Bij de opening zei Corine Corthals er veel van te verwachten, al weet ze inmiddels al dat de autochtone bevolking veelal bij de .ei gen" reparateur blijft. Maar, denkt ze, ze moet het hebben van voor al de jongeren, de import" maar ook van de toeristen. „Jongeren vragen naar onderdelen om brommers op te voeren", vertelt ze en voegt er direkt bij deze onderdelen in voorraad te hebben. „Er is veel vraag naar, waarom zou je daar dan niet aan voldoen?", als ant woord op de vraag of dat wel mag, die brommers opvoeren. Opvoe ren mag, het rijden ermee niet, althans niet harder dan de voorge schreven snelheid. Ze heeft er geen moeite mee, blijkt. Trouwens haar ervaring heeft inmiddels geleerd dat de standaard onderdelen in de kast blijven, dus wat moet je dan als jonge ondernemer (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hans Kesteloo herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar was Bouw Post. Anco Berrevoets en Peter Noordijke worden als plaatsvervangend lid be noemd. De voorzitter deelde mede dat in de periode tussen de vorige en huidige ledenvergadering door het bestuur pogingen zijn gedaan om te komen tot de vorming van een elftalkom missie. Dit is helaas niet mogelijk ge bleken, hetgeen voor het bestuur aanleiding is om voor te stellen alles bij het oude te laten. Dit werd met al gemene stemmen besloten. NOORDGOUWE Bijeenkomst Plattelandsvrouwenbond De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Noordgouwe e.o. kwam vorige week in vergade ring bijeen in het dorpshuis van Noordgouwe. Er werd tijdens deze bijeenkomst een toelichting gegeven op het berei den van Oosterse gerechten en het ge bruik van Oosterse kruiden. De avond werd verzorgd door mevrouw Van Gils namens de firma Conimex. Zij gaf haar toelichting aan de hand van dia's en een quiz. Na de pauze werd een mihoenmaal- tijd bereid waar alle aanwezigen van mochten proeven. Spreekster mocht aan het einde van de avond uit han den van de voorzitster een bos chry santen in ontvangst nemen. BRUINISSE Oud papier Zaterdag 2 oktober wordt in Brui- nisse weer oud papier opgehaald voor de Mbuma-zending. Er wordt vriendelijk verzocht het papier voor negen uur buiten te zetten. DUIVELAND - Tijdens de raadsvergadering van de ge meente Duiveland donderdagavond te Nieuwerkerk werden, in verband met de zieuwe zittingsperiode, ver tegenwoordigers in kommissies, besturen van gemeen schappelijke regelingen e.d. benoemd of aangewezen. NIEUWERKERK - Rianne" in Nieuixerkerk opende heden vri'y dag) 2*jn deur voor het publiek na een uitbreiding en verbouwing. Donderdag avond werd open huis gehouden. Op de foto; een kijkje in het vernieuwde in terieur. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Alleen dc benoeming van een ver tegenwoordiger in de Gemeenschap pelijke regeling Schoolartsendienst leverde stemming op. Voorheen werd deze funktie bekleed door mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter, die in augustus afscheid nam van de Duivelandse gemeenteraad. Het kol lege schoof haar plaatsvervanger de hoer A. van Klinken naar voren als nieuwe vertegenwoordiger in de schoolartscndienst. Tijdens een over leg met de fraktievoorzitters en de burgemeester werd echter besloten, dat mevrouw A. C. Hoogendoorn- Herfkens (P.v.d.A.) deze funktie be ter voor haar rekening kon nemen. Andere gedachten De heer C. J. Hillcbrand liet weten, dat de heer Van Klinken tijdens die bijeenkomst zelf had laten weten de funktie niet zo te ambiëren. Na over leg met zijn fraktie was de heer Van Klinken nu echter tot andere gedach ten gekomen Stemming diende nu derhalve uitkomst te brengen. Zes stemmen werden uitgebracht op me vrouw Hoogendoorn en vijf op de heer Van Klinken, zodat mevrouw Hoogendoorn als nieuwe vertegen woordiger werd benoemd. Overige kommissies Voor de overige kommissies en besturen werden de vertegenwoordi gers zonder diskussie of stemming aangewezen. Hulporganisatie ambulancever voer: burgemeester, plv. J. Op 't hof; Beatrixschool: J. op 't Hof, plv. A. v. Klinken; Begrotings- en rekenings- kommissic: raadsleden met uitzonde ring van wethouders; St. Prot. Be jaardenzorg „Duiveland": J. van der Maas, plv. K. Hendrikse; Kommissie bejaardenzorg: Mw. Hoogendoorn, A. van Klinken, Mw. De Kam, Mw. Waasdorp en E. P. Kuin; Bestuurs- school Zeeland: sekretaris, plv. Mw. Hoogendoorn; Kommissie beroep- en bezwaarschriften: W. P. Stouten, K. Hendrikse, C. J. Hillcbrand, J. A. Schiettckatte; Borgstellingsfonds: J. A. Schicttekatte, plv. Mw. Hoogen doorn; Regionale Brandweerkring: burgemeester en J. van der Maas. plv. C. J. Hillebrand; Kollege voor de verlening van bijstand: J. A. Schiet tckatte, A. van Klinken, C. J. Hille brand, D. Hanse, J. J. Smits en M. C. de Valk; Stichting „Ons Dorpshuis": Mw. Hoogendoorn, A. van Klinken en J. A. Schiettckatte; Financiële kommissie: Mw. Hoogendoorn, J. van der Maas, A. van Klinken en E. P. Kuin; Natuur- en rekreatiegebied De Grevelingen: burgemeester, plv. A. L. Bakker; St. Zeeuwse Muziek school: J. op 't Hof, plv. A. L. Bak ker; Sportcentrum Onderdak. J A. Waasdorp, plv. F. C. Dieleman; On dernemerszaken: J. A. Schiettckatte en K. Hendrikse; Onderwijskommis sie: Mw. Hoogendoorn, E. P. Kuin. J A. Schiettekatte en L. Meerman Kommissie openbare werken: K Hendrikse, J. van der Maas, C. J. Hil lebrand en E. P. Kuin; Planologische kommissie: W. P. Stouten, K. Hen drikse, C. J. Hillebrand en J. A Schiettekatte; N.V. P.Z.E.M., burge meester, plv. J. van der Maas; Re kreatiekommissie: J. van der Maas A. van Klinken. C. J. Hillebrand. E P. Kuin en J. A. Schiettekatte; Reini gingsdienst Schouwen-Duiveland burgemeester en L. Meerman, plv. A L. Bakker en W. P. Stouten; Gem reg. subsidiëring Stichting R.P.C.Z. J. op 't Hof. plv. burgemeester; Gem reg. schoolartsendienst: A. C. Hoo gendoorn-Herfkens. plv. W. P. Stou ten; Sportkommissie: A. L. Bakker en C. J. Hillebrand. plv. J. op 't Hof en Mw. Hoogendoorn; Beheerskom- missie turnzaal Oosterland: A. L. Bakker en C. J. Hillebrand, plv. J. op 't Hof en Mw. Hoogendoorn; Vlees keuringsdienst: J. op 't Hof, plv. K. Hendrikse; St. Streek V.V.V. Schou wen-Duiveland. E. P. Kuin. plv. J. van der Maas; N.V, Watermij Z.W.N.: J. P. van der Maas, plv. burge meester; Welzijnskommissie: W P. Stouten, Mw. Hoogendoorn, L. Meer man, J. A. Schiettekatte, G. J. La Grand, M. K. Romeijn, C. A. Struijk en H. A. van der Werf. plv. E. P. kuin, C. J. Hillebrand, K. Hendrikse, J. van der Maas, Mw. Haak. J. P. Dekker en D. J. Fluijt; Gcm. reg. woonwagencentrumA. L Bakker, plv. C. J. Hillebrand; St. Rode Kruis Ziekenhuis: burgemeester, plv. A. L. Bakker; Werkvoorzieningssriiap ..De Zuidhoek": Mw. Hoogendoorn en L. Meerman, plv. J. A. Schiettckatte en E. P. Kuin

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3