deunloo b.u. Nu mogelijkheid coalitie tussen VVD-CDA onderzoeken Brand legt Nijverdal Ten Cate in de as CNV waarschuwt voor aardschokken coalitie VVD-CDA AGENDA Eindverslag Van Kemenade: Amerikaanse dood marinier na explosie in Beiroet Schultz pleit voor vrede Midden-Oosten Burgemeester veroordeeld wegens fraude Van der Stoel kandidaat commissaris voor vluchtelingen Schmidt wil kontinu buitenlands beleid Bezwaar tegen beperking aftrek hypotheekrente treffen Italië Tankwagen met benzine de lucht in Prins Claus opgenomen in kliniek te Zwitserland WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde 2 DEN HAAG - Informateur Van Kemenade heeft de ko ningin donderdagavond geadviseerd een informateur uit CDA of VVD de mogelijkheid van een koalitie tussen die twee partijen te laten onderzoeken, nu een samenwer king tussen PvdA en CDA, met eventueel D'66, is spaak gelopen. Van Kemenade stelt dat hijzelf en de fraktievoorzitters van de vier be trokken partijen vinden dat hij niet de eerste aangewezen persoon is om de CDA-VVD-variant te onderzoe ken. De informateur acht het niet bij voorbaat uitgesloten dat de vorming van een kabinet waaraan PvdA deel neemt in een later stadium alsnog noodzakelijk en mogelijk zal blij ken" te zijn. BEIROET WASHi. GTON NEW YORK - Terwijl het merikaanse kontingent van de internationale vredesmacht in Libanon stellingen innam bij de luchthaven van Beiroet, is een marinier van deze eenheid don derdag omgekomen bij een explosie. Drie anderen werden gewond, van wie één ernstig. De Amerikanen wa ren een mijnenveld bij het vliegveld aan het opruimen. Clusterbom Volgens funktionarissen van de Amerikaanse marine in Beiroet is de explosie, veroorzaakt door een deel van een Clusterbom. Ook in kringen bij het ministerie van defensie in Washington werd vernomen dat het zou kunnen gaan om een dergelijke bom. Volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie in Washing ton overleed de militair terwijl hij werd geopereerd. De slachtoffers werden met een helikopter overge bracht naar het Amerikaanse vlieg- dekschip ..Guarn" dat vlak voor de kust bij de hoofdstad ligt. President Reagan liet weten het be richt over het ongeluk Hïët „diéjfé'' ontsteltenis en smart" te hebben ver nomen. VERENIGDE NATIES. NEW YORK - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Shulz, heeft donderdag een beroep op Israël gedaan de bezette gebieden te ontruimen in ruil voor vrede en te vens de Arabische landen opgeroe pen deel te nemen aan het Camp David-proces. Deze oproep deed hij tijdens een rede tot de Algemene Ver gadering van de Verenigde Naties. Minister Shultz gaf voor het eerst zijn algemene visie op het buiten lands beleid van de Verenigde Staten sinds hij in juni Alexander Haig op volgde als minister van buitenlandse zaken. ,,Ik doe een beroep op alle be trokkenen om de uitdaging van pre sident Reagan te aanvaarden om het proces naar een echte vrede in het, Midden-Oosten te versnellen", zo zei Shultz. Hij doelde hiermee op het voorstel dat Reagan op 1 september deed om een nieuw begin te maken met onderhandelingen die moeteh. leiden tot Palestijns zelfbestuur op de westelijke oever van de Jordaan en de strook van Gaza in samenwer king met Jordanië. Flitsen uit hel buitenland WARSCHAU - Het Poolse ministe rie van buitenlandse zaken heeft Zwitserland officieel om de uitleve ring verzocht van de vier Polen die van 6 tot 9 september de ambassade van hun land in Bern bezet hielden. Een soortgelijk verzoek is naar Bonn getsuurd voor een Pool die aan de voorbereiding van de gijzellngsaktie zou hebben meegedaan. WARSCHAU In verscheidene Poolse steden zijn donderdag de vijf slachtoffers herdacht die vorige maand bij protestbetogingen om het leven kwamen. WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is duide lijk verdeeld over de sankties die de regering-Reagan heeft ingesteld inza ke de aardgasleiding van Siberië naar West-Europa Een voorstel tot opheffing van de sankties is afgelo pen woensdag verworpen met 206 stemmen voor en 203 tegen. PARIJS Tienduizenden mensen met een vrij beroep hebben donder dag in Parijs met een demonstratie mars geprotesteerd tegen de bureau- kratie en de naar hun mening te hoge belastingen. Volgens de organisato ren namen ongeveer tachtigduizend artsen, juristen en andere beoefe naars van vrije beroepen aan de beto ging deel, volgens de politie waren het er circa dertigduizend, Nu moet het onderzoek echter eerst gericht worden op de vorming van een kabinet van CDA en VVD. Van Kemenade heeft de suggestie van VVD-fraktieleider Nijpels, over twee informateurs te benoemen uit CDA en WD, niet overgenomen. Zijn argument daarvoor was dat een informateur sneller werken kan dan twee. Naar de koningin Koningin Beatrix ontvangt (heden) vrijdag in Huis ten Bosch achtereen volgens de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer (Thurlings en Dol man), vice-president Scholten van de Raad van State, en verder de voorzit ters van de Tweede Kamerfrakties van PvdA, CDA, VVD en D'66, rep- sektievelijk Den Uyl, Lubbers, Nij pels en Brinkhorst. Het kabinet van de koningin heeft dit donderdaga vond meegedeeld. Premier Van Agt heeft donderdag in New York tegenover het ANP ver klaard dat de situatie, ontstaan door de afwijzende reaktie van het CDA op de konklusies van kabinetsinfor mateur Van Kemenade ,,zeer duide lijk" is en dat er .spoedige oplos sing" kan komen. Van Agt woont, als minister van buitenlandse zaken, de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij, waar hij woensdag heeft gespro ken. Vrijdag heeft hij in New York een ontmoeting met zijn Amerikaan se kollega George Shultz. ROME - De Italiaanse ekonomie gaat sombere tijden tegemoet. Er zal nog meer moeten worden bezuinigd, zo bleek donderdag tijdens een bij eenkomst van het Italiaanse kabinet. Het kabinet dient zich uit te spreken over de uitgaven van de overheid voor volgend jaar. BRUSSEL - De burgemeester van de Belgische kustgemeente De Pan ne, Raphael Versteele, is in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan acht tien voorwaardelijk plus een hoge boete omdat hij steekpenningen heeft aangenomen. Het hof van be roep in Gent dat hem deze straf oplegde raamde dat de man minstens ruim 466.000 gulden aan smeergelden heeft opgestreken en het hof heeft die som verbeurd verklaard. De bur gemeester is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerechten zodat er aan zijn politieke carrière een einde is ge komen. MEXICOSTAD - Minstens 200 men sen zijn gewond en tienduizenden zijn dakloos gemaakt door de orkaan die de westkust van Mexico donder dag heeft geteisterd. Volgens het Ro de Kruis in Los Mochis werden meer dan duizend huizen in de arme wij ken van die havenstad uiteengere ten. Reddingsploegen waren aan het werk, maar overstromingen bemoei lijkten de toegang van sommige ge bieden. DEN HAAG - Mr. Max van der Stoel wordt door de Nederlandse re gering kandidaat gesteld voor de op volging van de Deen Poul Hartling als hoge kommissaris voor de vluch telingen van de Verenigde Naties. De voormalige minister van buitenland se zaken is bereid de kandidatuur op zich te nemen na een verzoek van re geringszijde, zo bevestigde Van der Stoel donderdagavond. Volgens een woordvoerder van bui tenlandse zaken zal Van der Stoel moeten worden voorgedragen door de sekretaris-generaal van de Vere nigde Naties, waarna de algemene vergadering een eventuele benoe ming moet bevestigen. Bevestigen van de voordracht van de sekretaris- generaal is in de regel een wassen neus. Opnemen Van der Stoel zal het moeten opne men tegen de huidige hoge kommis saris, die zich al beschikbaar heeft gesteld voor herbenoeming. Vermoe delijk zal er nog een derde kandidaat uit Soedan worden voorgedragen, maar deze maakt naar verluidt in VN-kringen weinig kans. Gevaar Christelijke beginselen Lichte ROTTERDAM - Het Christelijk Nationaal Vakverbond vreest dat het C.D.A., als het een coalitie aangaat met de V.V.D., weg drijft van de evangelische uitgangspunten die het als christelijke volkspartij behoort na te streven. De extra bezuinigingen die de V.V.D. wil, en de aanslag op de uitkeringen die daar het gevolg van is, zijn strijdig met het christelijk be ginsel van solidariteit met de zwak ken. .Doz^iiprse waarschuwing aan het aclres van' het C.D.A. liet C.N'V.1' voorzitter Harm van der Meulen don- derdagavond horen op een" C.N.V.- vergadering in Rotterdam. Het C.D.A. moet een uiterste poging doen om een regering met P.v.d.A. en D'66 te vormen, omdat het sociaal-ekono- misch beleid van deze kombinatie meer verantwoord is, zo vindt het C.N.V. Soepeler opstellen Het C.D.A. had zich soepeler moe ten opstellen tegenover de voorstel len van informateur Van Kemenade. De neiging van vooraanstaande C.D.A.-leden als Van Agt om aan een kombinatie met de V.V.D. de voor keur te geven roept bij de christelij ke vakcentrale zorg op over de rol die sterke christelijke stromingen in de huidige maatschappelijke ontwikke ling spelen. BONN/NEW YORK - In een af scheidsrede voor het Corps Diploma tique in Bonn heeft Bondskanselier Helmut Schmidt nadrukkelijke ge wezen op de continuïteit in de hoofd lijnen van het buitenlands beleid van de Bondsrepubliek. Ook onder een nieuwe regering zal West-Duitsland een loyale partner zijn in de Navo en de Europese Ge meenschap, een een bijzondere be langstelling houden voor het nastre ven van de ontspanning en samen werking tussen Oost en West, aldus Schmidt, die naar alle waarschijn lijkheid vandaag zal moeten aftre den. Eenzelfde thema sneed de West- duitse minister Hans Jüregn Wisch- newski donderdag aan voor de alege- mene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Namens Schmidt, die sinds het aftreden van FDP-minister Genscher ook optreedt als minister van buitenlandse zaken, verklaarde Wischnewski dat de vre despolitiek van Bonn een permanent karakter heeft. Deze vredespolitiek berust ,,op de lessen die wij uit onze eigen geschiedenis hebben getrok ken, en wordt ook bepaald door onze ligging, als gedeeld land langs de naad tussen Oost en West". BLACKPOOL - Als Labour in Groot-Brittannië aan het bewind komt, wordt er een 35 urige wer kweek ingevoerd waarbij de lonen op het huidige peil blijven. Voorts moet de mogelijkheid tot vrijwillige pensionering vanaf 60 jaar worden geschapen. Hiertoe besloot het par- tijkongres van de Britse socialisten donderdag op zijn laatste dag in Blackpool. Als het C.D.A. kiest voor de V.V.D., dan kiest het ook de nadruk op het eigen belang dat bij deze laatste partij hoogtij viert, aldus Van der Meulen. CDA-fraktie DEN HAAG - De CDA-fraktie in de Tweede Kamer meent dat het wets ontwerp van minister Van der Stee van financiën om de hypotheekrente aftrek voor de eerste woning te be perken tot een hypotheekbedrag van 430.000 gulden voorlopig in de ijskast moet. „Gezien de drastisch gewijzigde omstandigheden gaat het hier stellig niet meer om een urgent wetsont werp", aldus het CDA in zijn bijdra ge aan het „voorlopig eindverslag" van de voorbereiding van de plenaire behandeling van het wetsontwerp. Ernstige bedenkingen koesteren de CDA-leden tegen „onevenwichtighe den" in de voorstellen van de mi nister van financiën. „Daarom me nen zij hun eindoordeel over dit wetsontwerp vooralsnog te moeten opschorten". De belangrijkste bezwaren betref fen de geringe opbrengst van de be perking van de hypotheekrente aftrek. Slechts tien miljoen gulden voor de schatkist weegt niet op tegen de onzekerheid van de potentiële hui zenkopers, zo meent het CDA. LUXEMBURG - Bij het ongeluk met de Iljoesjin-62 van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot op het vliegveld van Luxemburg zijn woensdagavond zes personen gedood en veertig gewond, zo heeft de Luxemburgse minister van trans port, Josy Barthcl, donderdag op een perskonferentie bekendgemaakt. Vijf van de doden hadden de Luxem burgse nationaliteit. Van het zesde dodelijke slachtoffer is de nationali teit nog niet bekend. SALERNO - Het bergachtige ge bied ten zuidoosten van Salerno is donderdagochtend vroeg getroffen door vier lichte aardschokken, zo heeft de politie meegedeeld. De be vindingen richtten slechts geringe schade aan. De vier aardbevingen werden gere gistreerd tussen 1.15 en 4.30 uur. Zij hadden een kracht van 3,8 op de schaal van Richter. Woensdag werden in Rome drie lichte schokken gevoeld. Zij veroor zaakten geen schade. KARLSRUHE - Op een Westduitse autowegoprit is donderdagochtend een tankwagen met vermoedelijk su- perbenzine ontploft in een zee van vuur. De bestuurder kwam om. Het gebeurde bij het „Bulacher Kreuz". De kombinatie kwam volgeladen uit Rheinhafen bij Karlsruhe. Waar schijnlijk sloeg zij als gevolg van te hoge snelheid in een bocht naar rechts om. LAATSTE NIEUWS DEN HAAG - Prins Claus is vrij dagmorgen in verband met klachten van depressieve aard, voor enkele weken opgenomen in de universi teitskliniek te Bazel in Zwitserland, bij prof. dr. P. Kielholz, aldus heeft de Rijksvoorlichtingsdienst meege deeld. Deze opname vindt plaats op ad vies van en in overleg met de behan delend specialist prof. dr S. J. Nij- dam. Schade: f 10,— miljoen NIJVERDAL - Een zeer grote brand heeft donderdagmiddag het produktiebedrijf van het textielbe drijf Fica Tex in Nijverdal in de as gelegd. De schade bedraagt zeker tien miljoen gulden. Persoonlijke on gelukken hebben zich bij de brand volgens de politie niet voorgedaan. De brand in het bedrijf - een werk maatschappij van het concern Nij verdal Ten Cate - ontstond om kwart over twee - door onbekende oorzaak - tussen het plafond en het dak. Pas om 17.00 uur kon men het sein brand meester geven. Op dat moment was er nog steeds sprake van een zeer gro te rookontwikkeling die tot op kilo meters in de omtrek zichtbaar was „Geen houden aan" De bedrijfsbrandweer probeerde in eerste instantie vergeefs de brand te lokaliseren en riep daarop de hulp in van de brandweer van Nijverdal. Terwijl de brandhaard werd gezocht schoot het vuur plotseling door het dak en was er volgens de brandweer „geen houden meer aan". In allerijl kwam er assistentie van brandweer korpsen uit de omliggende plaatsen en van de regio-brandweer Almelo. Bij Nijverdal Ten Cate is volgens de direktie in Twente voldoende ruimte aanwezig im het bedrijf snel aan onderdak te helpen. Moeilijker zal het zijn om op korte termijn aan machines te komen. De direktie verwacht daarom dat het 2eker enkele maanden zal duren voordat de produktie weer op gang komt. Ook dit betekent een forse ver liespost voor Fixa Tex. Zaterdag 2 en zondag 3 oktober Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Stenger. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Kiinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts R. C. A. Backer, Poststraat 14, Bruinisse. Tel. (01113) 2666, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Hofferstraat 20, Zierikzee, tel. (01110) 6565, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land; Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Vrijdag 1 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „La Luna". 20.00 uur. Brouwershaven Jeugdgebouw, Nieuwstad 13. Muzi kale inleiding over vrede en ontwik keling voor hervormde en gerefor meerde kerk. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond voor op zichzelfs staan- den. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Toneeluitvoering „Bed den" van Dimitri Frenkel Frank. Bal na Trio 1. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. „Les uns et Les autres". 20.00 uur. Burghsluis Neeltje Jans. Excursie stormvloed kering. 10.30 - 16.45 uur. Brouwershaven Markt. Oud papier. 09.00 uur. Noordgouwe Ned. Herv. Kerk. Concert ensemble „Cambiata" en organist Anton den Boer. 20.00 uur. Dorpshuis. Sluitingskoncert. 19.30 uur. Zondag 3 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „Les uns et Les autres". 20.00 uur. Maandag 4 oktober Zierikzee Stadhuis. Vergadering kommissie publieke werken. 19.30 uur. Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 20.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Hindelopen schilderen. 20.00 uur. Dinsdag 5 oktober Zierikzee 's Landskamer, Havenpark. Verga dering Waterschap. 15.00 uur. Pr. Julianaschool. Jannewekken. ZVU-kursus Mystieke stromingen in Oost en West. 19.30 uur. Pr. Julianaschool. Kursus Schilderen en behangen. 19.30 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Stadhuis. Kennismakingsbijeen komst nieuw ingezetenen. 20.00 uur. „Binnen de Vest". Ouderavond. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Naaikursus. 19.00 - 21.30 uur. Woensdag 6 oktober Zierikzee Ger. Kerk. Vergadering Ger. Vrou- wenkontaktgroep. 20.00 uur. Marktzicht. P.v.d.A. ledenvergade ring. 20.00 uur. Burgh Kantine sportpark Van Zuijen. Re gio-vergadering voetbalverenigin gen. 19.30 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Ruil-samenkomst Philatelica „G. J. Peelen". 19.30 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Haamstede Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duiveland. 16.00 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Pr. Julianaschool, Jannewekken. Kursus Tuinaanleg en onderhoud. 19.30 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Zaterdag 16 oktober Nieuwerkerk Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravond voetbal, KNVB afdeling Zeeland, rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. 1 Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Zaterdag 23 oktober Zierikzee Sportpark Bannink. Klaverjasavond v.v. Zierikzee. 19.30 uur. Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi. Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00- 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2