W Sociëteit voor ouderen in Noordwelle van start (4S1G Gemeenteraad Duiveland stelt nieuwe tarieven voor Drank en Horecabelasting vast Groot Iraans offensief DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Een schaduw vooruit?" mm Woensdag in dorpshuis Eén miljard voor Kalkar Mooi weer veroorzaakt dure smog ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (OtttO) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek ..Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 1 34,90, per jaar 1 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 1 oktober 1982 139ste jaargang Nr. Z3I92 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Bliksemaktie Polen in Bru Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. DUIVELAND - „Waarom moet juist nu dit besluit tot aanpassing van leges en tarieven voor de drank- en hore cabelasting worden genomen?", informeerde de heer E P. Kuin, fraktievoorzitter van de V.V.D. donderdag avond in de gemeenteraadsvergadering van Duiveland Als deze tariefsaanpassing bedoeld zou zijn om het even tuele tekort op de begroting 1983 te beperken, dan kon naar zijn mening ook beter gewacht worden tot de eind cijfers van die begroting bekend zijn. Raadsvoorzitter burgemeester J. van Bommel liet weten, dat het voor stel tot aanpassing van genoemde ta rieven niet in de eerste plaats werd gedaan met het oog op een extra dek king in de gemeentebegroting. „De bedragen van deze belasting besom men ook niet zoveel", aldus de voor zitter. Het kollege achtte het van belang de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De voorzitter vulde aan, dat voorstellen tot aanpassing van ande re tarieven mogelijk wel op een later tijdstip kunnen komen, „als het laatste cijfertje van de begroting '83 bekend is". De heer Kuin bleef bij zijn stand punt, dat met deze tariefsaanpassing dan ook beter tot dat moment ge wacht kon worden, waarop de voor zitter liet weten, dat een belasting- verordening koninklijk goedgekeurd moet worden, hetgeen vaak enige tijd kan vergen. „Spreken en zwijgen" De raad kon zich ten slotte met al gemene stemmen met het voorstel verenigen, maar de heer Kuin kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat dit voorstel beschouwd kon wor den als een schaduw vooruit op de dingen, die in verband met de begro ting '83 nog te wachten staan. „Er is een tijd van spreken en een tijd van zwijgen", was daarop het antwoord van de voorzitter, daarmee de dis- kussie afrondend. Naaktrekreatie Bij de behandeling van de ingeko men stukken haakte de heer A. van Klinken (S.G.P.) in op een brief van mevrouw N. Rozema-de Waard te Hendrik Ido Ambacht inzake het voorkomen van naaktrekreatie op Schouwen-Duiveland. De heer Van Klinken bracht naar voren, dat deze zomer ook in de gemeente Duiveland - op het strandje in Ouwerkerk - naaktrekreatie was gekonstateerd. Sommige mensen durven of willen daar nu niet meer komen", aldus de heer Van Klinken, die zich afvroeg waar het naar toe zou gaan als er nu niks aan gedaan zou worden. „Het kan zijn, dat het weieens voorkomt, maar zolang het niet tot excessen uitgroeit, zal volstaan moe ten worden met een voorzichtig politie-optreden", meende de voor zitter, doelend op de moeilijke zaken waar de politie op Schouwen-Duive- Advertentie land reeds mee wordt gekonfron- teerd. „Het zal nu wel niet meer voorko men, het weer is er niet meer naar", aldus de voorzitter, die derhalve toch de toezegging deed de zaak nogeens onder de aandacht van de politie te brengen. Geen subsidie Ziekenhuisomroep De raad Duiveland besloot op voor stel van het kollege afwijzend te beslissen op een subsidieverzoek van de Stichting Ziekenhuisomroep Ra dio Nomen Nescio. Reden tot het niet verlenen van die subsidie was vooral de hoge reservepost 1.200,—) op de begroting van de Ziekenhuisomroep. Mevrouw A. C. Hoogendoorn- Herfkens (P.v.d.A.) kreeg desge vraagd de mededeling, dat een even tueel volgend subsidieverzoek van deze Stichting, als de financiële situ atie zich wijzigt, weer opnieuw in overweging zal worden genomen. Het besluit van de raad de subsidie niet te verlenen was konform het ad vies van de welzijnskommissie. Het kollege stelde de raad even eens voor een verzoek om subsidie van de Algemene Vereniging voor Patiëntenbelangen af te wijzen. Ge vraagd werd om een eenmalige subsi die van 2 cent per inwoner. Vervolg pag. 3 NIEUWERKERK - De statige, bijna majestueuze toren in de Ring te Nieuxuer- kerk, die zo fraai het silhouet van deze Duivelandse kern domineert, leverde in het haast mystiek aandoend avondlicht dit plaatje op. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDWELLE - Woensdag 6 oktober start in Noord welle de sociëteit voor ouderen. Het bestuur maakt daar terecht een beetje trots melding van, tijdens een bijeen komst die werd belegd om de plannen voor woensdag nog eens door te spreken. Ten huize van de voorzitter, de heer A. J. Verjaal was de vergadering, bijgewoond door Ruud v. d. Weide van de Stichting Welzijn Ouderen. Begin van dit jaar vonden de eerste gesprekken plaats. Onder meer met J. Deist van de Stichting Dorpsge meenschap. De heer Verjaal kreeg het idee, omdat hij vond naar zijn zeggen, dat er in Noordwelle niets op dit gebied was. „We zitten vast hier, vooral de ou deren die slecht ter been zijn en niet over vervoer beschikken". Zijn idee kwam via omwegen bij Ruud v. d. Weide terecht, die links en rechts ging informeren. „Alle kontakten wezen in de richting van de heer Ver jaal. De stichting ondersteunt het ini tiatief en dat heeft weer geleid tot een interesse-peiling onder de bevol- SCHOUWEN-DUIVELAND - Op het spreekuur van een dierenarts komen dieren, die voor de meest uiteenlopende za ken moeten worden behandeld Bij Ken Buth in Burgh-Haamstede werd een papegaai gehracht, wiens snavel door groeide Met de tang werden de overtollige delen weggeknipt ..Het lijkt op nagels knippen en hij voelt er niets van," zei Buth Maandag 4 oktober is het werelddierendag Op pagina 5 in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de situa tie van de dieren op Schouwen-Duiveland. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) king", aldus Ruud. Bij de gehouden enquette gaven zich direkt al 18 ou deren op en dat op een aantal van bij na 300 inwoners van de kleine kern. Op 15 juni werd de eerste bijeen komst belegd met die 18, de toe komstige leden. Bestuur Hier werd ook het bestuur uit ge kozen, dat nu bestaat uit: Voorzitter A. J. Verjaal, sekretaresse mevrouw J. Rollman, penningmeester J. Koster, en twee bestuursleden de da mes J. Schoneman en A. C. v. d. Hul- le. Dit bestuur is aan het werk ge gaan met vergaderen en organiseren en als resultaat de start van de soos aanstaande woensdag in het dorps huis. Doel van de sociëteit is de vereen zaming tegen te gaan, de onderlinge kontakten te verstevigen en sociale kontakten te leggen. Het ligt in de bedoeling voorlopig één maal in de veertien dagen bijeen te komen in het dorpshuis, op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kaarten, sjoelen, biljarten of „zo maar" gezellig kletsen, zullen de twee uren vullen. De soos staat open voor mensen vanaf vijftig jaar en minder validen. Het lidmaatschap kost 17,50 per kwartaal voor een echtpaar en 10,00 voor een al leenstaande. Niet alleen inwoners van Noordwelle kunnen lid worden: ook uit de omstreken zijn leden van harte welkom. Plannen Toekomstplannen heeft dc prille vereniging ook, zeker voor dc nade rende decembermaand. Verder staat een reisje op het voorlopige program ma, evenals kontakten met zusterve renigingen. Uiteraard heeft de soos (nog) geen financiële middelen om spelmateri aal te kunnen aanschaffen. Dc leden (inmiddels 21) mensen op de soos- middag zelf alles mee. De voorzitter zal bijvoorbeeld met zijn biljart gaan sjouwen. Verder wil men trachten dc kursus „Bewegen voor ouderen" ook in Noordwelle te organiseren. De plannen voor de feestelijke ope ning staan nog niet vast, wat wél vast staat is, dat het bestuur er alles aan zal doen om de soos (géén bejaar- densoos, we zijn nog niet oud) te doen slagen. De kontakten met de heer Deïst resulteerden overigens in een zeer schikkelijk aanbod het dorps huis te gebruiken voor een billijke huur en tevens de mogelijkheid om RESTAURANT KORTE GROENDAL ZIERIKZEE Ook voor uw lunch Zie pagina 12 zelf koffie en thee te mógen zetten, iets dat normaal de beheerder doet. Het komt de gezelligheid ten goede, en spaart de kas. Belangstellende 50 -ers zijn woensdag van harte wel kom. HILVERSUM - Nederland heeft tot nu toe ongeveer één miljard gulden - direkt (bouwkosten) en indirekt (ont wikkelingskosten) - uitgegeven ten behoeve van de nog altijd in aan bouw zijnde snelle kweekreaktor bij Kalkar in West-Duitsland. Dat is veel meer dan de 443 miljoen Duitse marken, die minister Van Aardenne (ekonomische zaken) vorig jaar noemde als maximale bijdrage van Nederland. Neratoom-direkteur H. Felkers zei dit donderdag voor de IKON-radio. Neratoom is het samenwerkingsver band van Nederlandse bedrijven, die aan Kalkart „meedoen". Als zodanig is Neratoom leverancier van belan grijke onderdelen van de dicht bij de Nederlandse grens gelegen kwee kreaktor. Verwachting tot zaterdagavond: Droog en zonnig In de nacht en ochtend plaatselijk mist; overigens droog en zonnig; mi nimumtemperatuur ongeveer 10 gra den; middagtemperatuur omstreeks 20 graden; matige zuidenwind, rond windkracht 4. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 5 okt.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkr.: zuidwest 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 2 okt. Zon op 6.42, onder 18.16 Maan op 18.37, onder 5.30 3 okt. Zon op 6.43, onder 18.14 Maan op 18.56, onder 6.46 4 okt. Zon op 6.45, onder 18.11 Maan op 19.16, onder 8.04 Volle Maan: 3 okt. (2.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 2 okt. 3.02 14.31 8.21 20.44 3 okt. 3.40 15.04 8.58 21.21 4 okt. 4.13 15.43 9.31 21.56 Springtij: 5 oktober HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 1-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Gisteren is, wat langzamer dan verwacht, een gebied met regen en motregen van zuidwest naar noordwest over ons land getrokken. Daarna klaarde het op en daalde de temperatuur in de op veel plaatsen gevormde mist hier en daar tot 7 gra den. De rug van hoge druk, die vanmor gen over ons land lag, zal zich zater dag boven centraal Europa bevinden. Tevens komt dan een niet aktief oceaanfront dichterbij. De zuiden wind zal daarom iets aantrekken. Deze zal er voor zorgen, dat het kwik morgen tot iets boven de twintig gra den oploopt. Verder zal het na bet op trekken van de plaatselijk gevormde mist opnieuw zonnig zijn. Zondag is het waarschijnlijk droog, maar de dan aangevoerde lucht zal dan minder warm zijn. 99' DEN HAAG - Het mooie weer van de afgelopen weken heeft in Neder land en dc ons omringende landen voor een dure smog gezorgd. De kon- centratics van verontreinigende stof fen in dc buitenlucht waren zo sterk verhoogd, dat schade werd aange richt aan planten in het Wcstland cn Noord-Holland. Do schadeclaims van tuinders daar. aldus het ministerie van volks gezondheid en milieuhygiëne vrij dag, kunnen oplopen tot een bedrag van ongeveer een miljoen gulden. BEIROET - De Iraanse strijdkrach ten zijn vrijdagochtend vroeg een groot offensief begonnen tegen Irak, zo is zowel van Iraanse als Iraakse zijde gemeld. Volgens het Iraanse persbureau lr- na hebben de Iraanse troepen heu vels veroverd die uitkijken over de Iraakse stad Mandali. 110 kilometer van Bagdad. Deze heuvels zijn in de herfst van 1980 door de Iraakse troe pen veroverd, maar behoren tot Iraans grondgebied, aldus een kom- munique van de Iraanse strijdkrach ten. Irak erkende dat Iran een groot of fensief is begonnen. De Iraniërs pro beren op te rukken naar de stad Man dal», aldus een Iraakse militaire woordvoerder. Volgens Irak zijn er felle gevechten aan de gang

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1