De sportvereniging-en zullen in de toekomst krachten moeten bundelen „We zullen doen, onze vat konsessies moeten struktuur aanpassen Matige seizoenstart voor eerste team TTV Scaldina Nieuwe akkommodaties worden soberder, maar ook funktioneler yy Suksesvol weekeinde voor jeugdteams TTY Kerkwerve Goede dressuurprestaties voot B-kombinaties in slotkonhoers 6 ZIERIKZEE - De sport in Nederland - dus ook op Schouwen-Duiveland - zal lang zaam, maar zeker in een andere richting worden gedreven. De soberheid, die onjp he dendaagse maatschappij kenmerkt, zet zich ook op het sportieve vlak voort. Topsport is niet weg te denken. In een periode van forse bezuinigingen zal ook de sport mo<ten inleveren; financieel, maar logisch daaraan verbonden ook kwalitatief. Echter, hele maal aan de andere kant van de topprestaties sluipen de alternatieven, al dan liet gedwongen genietend van de vrije tijd, de sportwereld binnen. De duizenden naantlo- zen, die de sport als beste vorm van rekreatie beschouwen. De toerfietsers in de jui nen of op het strand, de trimmers in de domeinen, degenen ook die na een diner de ten nisbaan opstappen om er dan gezellig een balletje te slaan. Deze groep is niet nieiw, maar breidt zich wel gestaag uit. Een ontwikkeling, die met de nodige aandacht oune ven zal moeten worden, omdat de sportieve rekreatie, in alle vormen, toe zal blijien nemen. De sport in een andere richting dus, meer en meer een sociaal verlengstuk van dagelijkse bezigheden. Een en ander neemt niet weg, dat de meeste sportverenigingen toch weer aan een nieuw seizoen zijn begonnen. De kardinale vraag is nu of het beteris te zeggen „heb je gewonnen?" (prestatiesport) of „heb je prettig gespeeld?" (de rekrea tie). Dat mag ieder voor zichzelf nog uitmaken De sport, met name die in de geor ganiseerde sektor, kan de borst nat maken. Het is, ruw gezegd, in de ko mende jaren een kwestie van overle ven, niet meer en niet minder. De to tale sportwereld zal volgend jaar, in 1983 dus, flink in moeten leveren. Dit is hoe dan ook onvermijdelijk. Bo vendien moet er rekening mee gehou den worden, dat de versobering zich in de jaren daarna door zal zetten. Een weinig optimistische vooruit blik in een ekonomie, die bij de meesten al geen enthousiaste indruk achterlaat. Vooral in de georgani seerde sportwereld kunnen de verre-, gaande besnoeiingen hard aanko men. Vooralsnog wordt de sportieve rekreatie enigszins met rust gelaten. Maatschappij De sportieve rekreatie neemt een Atletiekvereniging Delta Sport organiseert binnen het kader van de eigen wedstrijdkalender ook prestatie-lopen voor niet-leden. Ook hier staat een zelf-test voorop, maar min of meer komt toch ook de klassering in het totaalr verband om de hoek kijken. steeds belangrijkere plaats in 012e hedendaagse maatschappij in. De je- organiseerde sport wordt steels meer bij de rekreatie betrokken. Ie kan er namelijk doodleuk niet qi heen. Mede door de steeds toenemend werkloosheid - helaas overigens krijgen de mensen steeds meer vrij tijd. Het is meer dan ooit een taal voor de sportverenigingen om daal op te letten. Soms kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat de klubs deze ontwikkeling onderschat ten of onvoldoende inzien. Het enige waar de sportieve rekreatie voor de sport ontstaan. Geleidelijk kregen de mensen meer vrije tijd en vond er een popularisering plaats binnen di verse takken van sport. Vooral voet bal en gymnastiek mochten zich in de eerste jaren in een steeds grotere aan trekkingskracht verheugen. In de ja ren zeventig kwam daarnaast een denken op gang: is er ook nog wat an ders dan georganiseerde wedstrijdsport?" Onderscheid Aangemoedigd door het financiële beleid van de overheid ging de geor ganiseerde sport zich meer en meer richten op de rekreatieve sportbe oefening. De ,,Trim-aktie" uit 1968, de aktie ..Sportreal" uit 1976 en on langs nog Nederland Oké" legden de nadruk op beweging, gezondheid en plezier. Het onderscheid maken in diverse vormen van sportbeoefening: topsport (op landelijk en/of regio naal nivo), wedstrijdsport (elke geor ganiseerde vorm van kompetitie) en rekreatiesport (niet prestatiege richt). „Eigenlijk hebben we geen be hoefte aan onderscheid maken", al dus NSF-woordvoerder Van Baarlen. „Maar de overheden hebben graag komplete duidelijkheid, waardoor we soms gedwongen zijn om diverse vormen van sportbeoefening te schei den". Bij het toekennen van forse subsi dies hanteerde de landelijke over heid het begrip „sportieve rekreatie", met het aksent op samen bezig zijn en gezelligheid. Er werd door de lokale overheden geïn- Rekreatief zijn ongetwijfeld de leden van de Rijwiel- en Toerklub Schouwen- Duiveland bezig. Opzet van hun toertochten is louter te bewijzen, dat ieder voor zich een dergelijke - vaak fikse - tocht aan kan. Het is ook een kwestie van „Samen uit, samen thuis". de groeiende konkurrentie van over heden en kommerciële instellingen - het hoofd boven water te houden. Te gelijkertijd moet de overheid bezui nigen en wordt er gesnoeid in diverse begrotingen voor sportieve rekrea tie. Een heel andere ontwikkeling is het vervagen van de grenzen tussen enerzijds de wedstrijdsport en ander zijds de rekreatiesport. „Jantje die in het tweede speelt en bovendien gezegend is met flink wat talent, voetbalt misschien alleen voor zijn plezier, zonder daarbij niet of nauwelijks te trainen", legt Van Baarlen uit, „terwijl Pietje vreselijk fanatiek in een zomeravondkluppie speelt, elke avond traint, maar offi cieel niet aan wedstrijdsport doet". De instelling van de sportbeoefenaar bepaalt, zo kun je stellen, of iemand aan wedstrijdsport of aan rekrea tiesport doet. Dat kan in georgani seerd verband even goed, als buiten (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Cïhê che I" moet oppassen is, dat het weer niet té georganiseerd wordt. Daar schuilt onmiskenbaar ook weer een gevaar „Als je anno 1900 aan sport wilde doen, moest je twee dingen hebben: tijd en geld", vertelt de heer G. H. van Baarlen, hoofd van de afdeling Sportontwikkeling van de Neder landse Sport Federatie. „Aanvanke lijk was sport daarom dan ook slechts weggelegd voor een kleine groep mensen. Sport betekende irn dertijd ook: wedstrijden spelen in klubverband. Zo is de georganiseer- vestejrd in sportinstuiven, vliegende sportyigades en dergelijke. Mensen, die otf. een of andere reden geen lid wildeiworden van een sportvereni ging, knden er vrijblijvend terecht. „Van óze ontwikkeling werd de ge- organiserde sport de dupe", vindt Van Barlen. „We wilden wel meer doen aa rekreatiesport (dit is het door de>onden gehanteerde begrip, red.), mar men had er de mensen en de finanlële middelen niet voor". De laaite jaren echter zijn ook de sportver^igingen aktiviteiten gaan ontplooie voor rekreatieve sportbe- oefenarenMen moet wel, om - gezien een vereniging of sportbond. Belang rijk gegeven in de rekreatiesport is, dat men weinig waarde toekent aan het leveren van „meetbare presta ties". Veel meer legt men daar de na druk op een ongedwongen vorm van sportbeoefening en de persoonlijke prestatie. De georganiseerde sport is momen teel bezig om rekreatiesport naar zich toe te trekken. „We hebben vol doende kennis en ervaring om ook re- kreatiesporters te begeleiden", ver volgt Van Baarlen. „We zullen echter ook konsessies moeten doen. Onze terreinen bijvoorbeeld delen met an deren. Onze struktuur aanpassen, óók bezig zijn met anderen. Dat laatste is nodig, om over voldoende financiële middelen te kunnen be schikken. Met de nieuwe Kaderwet Specifiek Wel zijn zal er geld voor sportieve rekreatie beschikbaar ko men als onderdeel van het sociaal- kultureel werk. Sport heeft zich van oudsher weinig met politiek be moeid, maar gezien de ontwikkelin gen van de laatste tijd, zullen vereni gingen hun krachten moeten bunde len en zich als eenheid moeten pre senteren aan overheid en publiek". Er zijn her en der al voorbeelden dat het kan. „Men kan gezamenlijk een jaarprogramma maken en de be schikbare akkommodatie optimaal benutten, gehandikaptensport moge lijk maken, schoolsport stimuleren, en noem maar op". Funktioneel „Nu zie je steeds meer dat het wel zijnswerk - bijvoorbeeld om vanda lisme tegen te gaan - in de sportieve sektor is gedoken. Ik wil die ver maatschappelijking bést een kans ge ven. We hebben als georganiseerde sport niet meer zo'n hebberige hou ding, van: wij moeten alles doen", denkt Van Baarlen. Meer dan ooit wordt er straks bij de verenigingen een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid. Een vorm van self-supporting waarin het woordje kwaliteit niet meer op de eerste plaats hoeft te staan. De sportwereld is in de voorbije jaren verwend. De periode van perfektie is evenwel voorbij. De nieuwe akkommodaties zullen soberder, minder fraai, maar wel funktioneler moeten worden. De sporters zullen met minder tevreden moeten zijn. En dat kan ook best Tafeltennis ZIERIKZEE - Het eerste team van tafeltennisvereniging Scaldina uit Zie- rikzee is bepaald niet sterk van start gegaan in de derde klas In de gym nastiekzaal aan de Raamstraat kwam de ploeg niet verder dan een 5-5 ge lijkspel tegen Goese Polder 2. Ook het tweede seniorenteam deelde de punten. In 's-Heerenhoek werd het tegen Batavo ook 5-5. Team 3 kwam nog het beste voor de dag en won in Zierikzee met 8-2 van Batavo 3. Het vierde senioren team tenslotte verloor met 9-1 van Middelburg Zuid 18. Het juniorenteam speelde gelijk tegen Westerzicht 3, maar verloor van Middelburg Zuid 9 met 7- 3. Het eerste seniorenteam van Scal dina trad voor het eerst sinds een jaar weer aan met Hans Volkeri, die de vertrokken Cor Smalheer moet vervangen. Volkeri maakte een voor treffelijk debuut door alle drie zijn partijen in winst om te zetten. Michel Holm kwam als eerste aan de tafel tegen J. de Jong. Holm was duidelijk niet in zijn beste doen en verloor re gelmatig met 18-21, 17-21. In de vol gende partij won Hans Volkeri ge makkelijk van J. Sinay met de ga- mestanden 21-12, 21-15. De derde par tij was voor Ad de Graaf. In de eerste game stond De Graaf op een hopeloze achterstand, vooraleer hij zich goed en wel realiseerde wat er gaande was. M. Kempen won de eerste game met 9-21, maar in de tweede was er meer tegenstand en kon Ad de Graaf de schade beperken tot 18-21, maar de tussenstand was inmiddels wel 1-2 voor Goese Polder 2. Dubbelspel Het dubbelspel met Hans Volkeri en Michel Holm aan Zierikzeese zijde en De Jong en Sinay voor de tegen stander leverde na een fraai duel een zege op voor Volkeri/Holm, vooral omdat de tegenstanders niet goed raad wisten met linkshander Hans Volkeri en rechtshander Michel Holm. Hierna leek de strijd zich gunstig te gaan ontwikkelen voor Scaldina. Volkeri klopte De Jong en Michel Holm zorgde tegen Kempen voor 4-2 in Zierikzee* voordeel. Ad de Graaf moest ondanks een goede partij zijn meerdere erkennen In Sinay. maar Hans Volkeri verhoogde de marge weer tot twee punten door van Kem pen te winnen (5-3). Dit zou ook het laatste positieve wapenfeit worden voor Scaldina. Ad de Graaf verloor van De Jong en Holm moest zijn meerdere erkennen in Sinay, ondanks het feit, dat hij in de beslissende game tot kort voor het einde een voorsprong van zeven pun ten telde. Een 5-5 gelijkspel derhalve voor Scaldina. Hans Volkeri speelde gewoon goed, maar vooral het spel van Michel Holm was nog te wissel vallig om voor grotere sukscssen te zorgen. Ad de Graaf zal verderop in het seizoen zeker nog partijen in winst omzetten, maar over het geheel genomen valt te hopen, dat er vooral in de breedte sterker gespeeld gaat worden, wil het team zich handhaven in de derde klas. Verdienstelijk Het tweede team boekte een ver dienstelijk gelijkspel bij Batavo in 's-Heerenhoek. Het grote obstakel voor de Zierikzeese formatie was Ni co Gouw, die zowel van Jan Kik, Due Huynh en teamleider Bram Vroegop won. Nadat het dubbelspel door Scaldi na in drie games werd verloren leid de de thuisploeg met 4-2 en zag het er niet best uit voor de bezoekers uit Zierikzee. Drie keer op rij leverden enkelspelen evenwel Scaldina-over- winningen op en had Bram Vroegop zelfs nog de mogelijkheid om de volle winst voor zijn ploeg binnen te ha len. De teamleider kon het echter niet redden en verloor met 21-16 en 21-14 van Nico Gouw, waardoor de punten broederlijk werden gedeeld door Scaldina en Batavo (5-5). De eerste tegenstander door het derde Scaldinateam was Batavo 3. Met uitzondering van nederlagen van Gerry Hansse tegen Rina Wjtham en van Rcné Boot tegen Syl de Jonge werden alle partijen in winst omge zet. Anton Saman won alle drie zijn partijen, Gerry Hansse en René Boot kwamen twee keer zegevierend uit de bus en ook het dubbel Saman Boot was te sterk voor het team van Batavo. Totaal resultaat derhalve een 8-2 zege voor Scaldina 3. Minder goed verging het het vierde team. Te gen Middelburg Zuid 18 redde Duoc Nguyen de eer. Voor Harry Kooper en Han Ketting was er niet meer weggelegd dan een derde game. Eind uitslag een 9-1 nederlaag voor Scaldi na 4 Jeugdteam Het jeugdteam van Scaldina was in de eerste wedstrijd van de kompeti tie verzwakt, omdat Cor van der Wekken wegens ziekte niet van de partij kon zijn. Lange tijd leek de Zierikzeese ploeg op een regelrechte zege af te stevenen tegen Westerzicht 3, maar in de slotfase van het span nende duel werd een 5-3 zege wegge geven. Hans Saman en Michel van de Berg zorgden ieder voor twee winstpunten en de wat tegenvallende Camiel Fa- ber maakte het vijftal punten vol. Het dubbel Samen/Faber was geen partij voor de Vlissingers. In de tweede wedstrijd was het jeugdteam - nu weer met Cor van der Wekken - te zwak voor Middelburg Zuid 9. In de 7-3 nederlaag werden de punten ver zameld door enkelspelwinst van Hans Saman en Cor van der Wekken en het dubbel Van der Wekken Fa- ber. Jeugdploeg BC Zierikzee Sterkste in „Sportkwis" ROOSENDAAL - In de Roosen- daalse schouwburg „De Kring" werd een dezer dagen de familiemiddag ge houden van een Sportkwis, georgani seerd door de gezamenlijke Raboban- ken op Schouwen-Duiveland, Goc- ree-Overflakkee en Tholen/St. Phi- lipsiand. Aan deze finale werd deel genomen, door de jeugd afdelingen van een twaalftal sportverenigingen, die hiervoor geselektecrd waren uit een eerder gehouden schriftelijke voorronde. Aan deze voorronde de den bijna zestig verenigingen mee. Uiteindelijke winnaar werd het team van Badmintonklub Zierikzee, bestaande uit Anniek van Anraad, Erik de Vos, Jethro van As en Roger van der Veken met assistentie van Aljo Klumpr. In de volL schouwburg werd op sportieve wije gestreden om de titel „Rabobank Sportkwiskampioen 1982". De prtentatie van de kwis was in handn van het bekende NCRV-TV-duoiudith Bosch en Dick Passchier. De feuzes werden gevuld door de gooch^aar Hans Kazan en het zangeresje \andy. De vele sup porters droegen aan het enthousi asme bij met toeWs, ratels en bellen, waardoor een cina onvergetelijke middag werd gekeëerd. V Spannende strijd Na een spannenl strijd bleek het viertal van Badmbtonklub Zierik zee het sterkste en ^halve met de eer ging deze verenigin\huiswaarts met een geldprijs van 5Ó; gulden, een be ker en een herinneri\gsvaantje. Op de tweede prijsaltijd nog goed voor 400 gulden eintigde een ploeg van Sportklub SKNtK uit Nieuwer- kerk, terwijl ook d\ derde prijs, groot 300 gulden bij Sprtvercniging DFS uit Burgh-Haamtede terecht kwam. Zowel SKNWKkls DFS ont vingen eveneens een beer. Van de twaalf finalken legden Schouwen-Duivelandse (earns zo doende beslag op de eerstidrie plaat sen, voorwaar een uitstelend resul taat voor de eilandelijkCafvaardi- ging. Achter Gymnastiek^reniging Excelsior uit Poortvliet, Zwemvere niging De Gooye uit Dirk^jnd was de zesde plaats ook nog voo Tennis vereniging Scelveringhe uit (enessc. De jeugdkas van de Renesselvereni- ging werd hiermee met 200culden gespekt. Alle panelleden onVingen tevens een herinneringsvaant). Tafeltennis KERKWERVE - Alle drie de jeugdteams van tafeltennisvereniging Kerk werve boekten in het voorbije weekeinde overtuigende overwinningen. Het eerste team won in Vlissingen met 2-8 bij Wilno 5, team 2 klopte Renesse 1 met 6-4 en dezelfde positieve uitslag kwam op de borden bij het derde Kerkwerfse team tegen TTVO 7. Bij de senioren verloren zowel het eerste als het tweede team van de TTV Kerkwerve met 8-2. Het eerste jeugdteam van Kerk werve kwam zegevierend terug van de reis naar Vlissingen. Wilno 5 was duidelijk niet opgewassen tegen de Kerkwerfse ploeg. Stoffel van der Wekken won drie enkelspelen, ter wijl Tanja van der Wekken en Ge rard Knol twee keer tot winst kwa men. Tanja en Stoffel van der Wek ken samen wonnen eveneens het dub belspel. In de door Tanja van der Wekken en Gerard Knol verloren partijen gebeurde dit telkens na drie games. Einduitslag uiteindelijk 2-8 in Kerk werf s voordeel. Hoofdrol Het tweede jeugdteam won met 6-4 van Renesse 1. In het Renesser team stond Petra de Ruiter opgesteld, en kele jaren geleden nog lid van Scaldi na. Marianne van der Wekken en Jacco Elcnbaas wonnen voor Kerkwerve ieder twee keer, terwijl ook het dub belspel naar de Kcrkwcrvcnaren ging. Het zesde winstpunt kwam uit eindelijk op naam van Jan-Jaap Landman. Bij het derde team van Kerkwerve speelde WUleke Huigcns een hoofdrol met drie gewonnen par tijen. Mariene van der Wekken en Annemarie 't Hart wonnen ieder een keer, terwijl ook het dubbelspel door Willeke Huigens en Annemarie 't Hart in winst werd omgezet. Hier door kon TTVO 7 met een 6-4 neder laag terug naar Oudelande. Voor de seniorenteams van de TTV Kerkwerve was bijzonder weinig sukses weggelegd. Het eerste team verloor met 8-2 van Goese Polder 1. Winst was er alleen voor Appie Kroe- zeman in het enkelspel en voor het dubbel Kroezeman/Van der Wekken. Huigens en Van der Wekken verloren alle drie hun enkelspelen en Kroeze- man verloor twee keer na drie span nende games. Ook een 8-2 nederlaag was het resultaat voor hel tweede Kerkwerfse team. Big Smash 3 trok ruimschoots aan het langste eind. omdat zowel Jan van Urk als Henk 't Hart drie keer verloren, Bert Mat- they een keer aan het kortste eind trok en het dubbelspel eveneens voor Kerkwerve verloren ging. Matthey won twee keer en redde zo de eer. LR en PC Westelijk Schouwen besloot groenseizien RENESSE - De LR cn PC Westelijk Schouwen organiseerde op de terrcinei bij manege Grol in Renesse het laatste buitenkonkoers voor paarden a pony's voor leden van de KNF. Het betrof hier een wedstrijd voor uitsluitend B-kombinaties. In totaal kwamen elf pony-komhinaties en negen paarden- kombinaties uit op deze kringwedstrijd. De B-komhinaties maakten een goe de indruk op de juryleden mevrouw Henneman en de heer Joossc, hetgeen ge zien de late tijd in het seizoen positief te noemen is. Het bewijst dat óok de B- kombinaties (B staat voor beginners, hetgeen dan wel geldt voor het dier of de ruiter) tot het laatst bezig blijven met hun sport. In het B-springen paarden ging de eerste prijs naar Astrid Langendoon met Bianca van de LR en PC Bru. Nel Hanse met Lady van dezelfde vereni ging werd tweede. Bij de pony's werd het een familie-aangelegenheid waar het de hoogste klasseringen be trof. Irma en Alexander Borsboom kreeg de eerste prijs vanwege een be tere rijstijl. Beide kombinaies zijn lid van de Schouwse Ruiters In de dressuur paarden war»n kom binaties van Westelijk Sciouwen suksesvol. De eerste prijs gitg naar Margreet Boot met Theresia.die 127 punten kreeg toebedeeld. Jacomicn Zevenbergen met Tirridu werd tweede met 123 punten en de derde prijs eiste Jcanet Kooman met Unica voor zich op. Zij inkasseerde eveneens 123 punten. Op de vierde plaats de Schouwse Ruiters-amazone Eline Sprengelmeyer met Regentes en 120 punten. Astrid Langendocn van Bru kreeg met Bianca 119 punten cn de vijfde prijs. Bij de pony's was de oranje over winningsrozet voor Marlies Kooman met Jovos Dancing Maid. Jurylid me vrouw Henneman beloonde een keu rige proef met 129 punten Op de tweede plaats werd beslag gelegd door Renske Bergsma met Arabelle. Deze Schouwse Ruiters-kombinatie bleef met 126 punten haar klubge- lootje Ellen van Schelven met Sabra ret voor. Van Schelven inkasseerde 125 punten en dus de derde plaats. lr- rra Bolijn werd met Alta vierde. De ze Bru kombinatie kreeg 123 punten en met 112 punten pakte Pet ra Quar- tel met Dolly van de Schouwse Rui ters de vijfde plaats. Kenningsmakings- toernooi van LTC Scharendijke SCHARENDIJKE - Op talerdag 2 oktober organiseert de tennisvereni ging Scharendijke een kenningsma- kingstoemool in Kerkwerve. Het ak sent ligt hierbij duidelijk op het facet kennismaking, waarbij uiteraard ook gelegenheid is om een balletje te slaan onder de aanwezigen. Omdat de (nieuwe) tennisvereni ging van Scharendijke nog niet over eigen tennisbanen beschikt, was de TV WIK uit Kerkwerve zo vriende lijk deze dag haar banen aan de LTC Scharendijke af te staan. De dag begint om 10.00 uur en zal om 17.00 uur eindigen. Andere be langstellenden dan de leden zijn ook van harte welkom, maar het bestuur hoopt dan wel dat dit toekomstige le den van de vereniging zullen worden Voor de kinderen is er die dag een te kenwedstrijd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6