HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Stichting Het Theater vertoont La Luna fr Begin oktober Femina 35-beurs in Rotterdam 80,— Vrijdagavond: 1 oktober Daling zuivelexport Reakties op Textielplan van minister Terlouw Groot voordeel voor u mevrouw! Dames corduroy pantalon Appelmarkt 1 Zierikzee VARA wil Wim Kan op Oudejaarsavond ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 30 september 1982 Nr. 23191 Matthew Barry in „La Luna". ZIERIKZEE Bij Stichting Theater is sinds kort bui ten hel commercieel getinte filmaanbod ook de meer literaire film te bewonderen. Voorlopig om de drie weken is hiervoor de vrijdagavond gereserveerd. De 2e film in deze nieuwe stijl is „La Luna", gemaakt door de Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci in 1979. Deze film ivordt vrijdagavond 1 oktober ver toond in de Concertzaal bioscoop. In de proloog van „La Lunaziet men een baby met donkere krullen en ogen die honing likt van de vinger van zijn moeder. Ze dringt hem steeds meer honing op tot de baby zich verslikt; teveel moederliefde is ook niet goed. Volgende scène: Baby zit in een mandje aan het fietsstuur van de moeder. Het is nacht en het glimla chende gezicht van de moeder en die van de volle maan versmelten. Twee gezichten Vandaar „La Luna"; de maan met twee gezichten, één zichtbaar en één verborgen. Dit is het uitgangspunt: een moeder en een zoon die eikaars verborgen gezicht leren kennen. Caterina (Jill Clayburgh) is opera zangeres, sopraan, en „Verdi is als een vader voor me", zoals ze in de film zegt wanneer ze voor het hek van zijn villa - in de buurt van Parma - staat. Breuk In de verhouding tussen Caterina en Joe (Matthew Barry) komt een breuk wanneer ze - Joe is dan onge veer 18 - op tournee naar AmeHka vertrekt. Joe tracht door zich te be keren tot het junkie-dom (heroine) te rug te gaan naar de vinger met de ho ning. naar zijn jeugd. Alleen door de verregaande relatie met zijn moeder kan Joe een volwassen mens worden en te weten komen wie hij is. AMSTERDAM - De moord op de 78- jarige Pietertje Rupke, die zaterdag dood in haar woning in Amsterdam werd aangetroffen, blijkt een zeden misdrijf te zijn. Na laboratoriumon derzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer seksueel misbruikt is. Het is echter niet duidelijk of zij toen al overleden was. ASSEN - Mevrouw mr. A. P. Schil- thuis, die bijna acht jaar commissa ris der koningin in Drenthe is ge weest, heeft woensdag, in een buiten gewone vergadering van de staten van Drenthe, afscheid genomen van de provincie. Zij is benoemd tot lid van de Raad van State. NIJMEGEN - De totale zuivelex port van Nederland zal dit jaar in de buurt van zes miljard gulden komen te liggen. Dat is vijftien procent min der dan in 1981. Deze verwachting heeft drs. R. Zijlstra woensdag in Nijmegen uitgesproken op de Jaar lijkse vergadering van de Koninklij ke Nederlandse Zuivelbond FNZ. Zijlstra is voorzitter van de FNZ. Als gevolg van een teruglopende export zal de prijs die de veeboeren aan het eind van dit jaar voor hun zuivelprodukten ontvangen volgens Zijlstra ongeveer vijf procent hoger zijn dan eind 1981. Vorig jaar was de prijs ongeveer acht procent hoger dan in 1980. ..Minder gunstig" Hij vindt dan ook dat de positie van de zuivelindustrie ..minder gunstig" is dan een jaar geleden. De teruglopende uitvoer wordt dit jaar vooral veroorzaakt door kleine re bestellingen van Mexico. Nigeria, Venezuela en het Midden-Oosten, ter wijl ook de orders uit de Oostblo klanden volgens Zijlstra achterblij ven bij de verwachtingen Een film van Bertolucci (ook: Last tango in Paris en 1900) moet „en blocworden genomen met zijn visu ele schoonheid, schokeffekten, poëti sche benadering van karakters, on duidelijkheid, psycho-analytische symboliek, melodrama en gebrek aan ironie. „Als je daarover voor „La Luna"" nog een flinke scheut incest giet moet de Concertzaal vrijdag avond 1 oktober om 8 uur toch wel goed gevuld zijn", meent de Stich ting Het Theater. AMSTERDAM - Een voortgezette aantasting van de koopkracht zal tal van zelfstandige winkeliers en ook grotere ondernemingen over de rand van de afgrond duwen, aldus voorzit ter A. Heijn van de raad voor het filiaal- en grootwinkelbedrijf. In zijn jaarrede nam hij woensdag in Amsterdam scherp stelling tegen de plannen van het demissionaire kabi net die volgens hem zonder meer ver werpelijk zijn. ZWOLLE - Overijssels gedeputeer de drs. J. Dijkema vreest dat de af kalving in de textiel en de konferen- tie voort gaat indien de plannen van demissionair minister Terlouw van ekonomische zaken in de praktijk worden gebracht. Dijkema zei dat in een eerste reaktie op het textiel-plan van minister Terlouw. Dijkema stelt teleurgesteld vast dat de hulp die Terlouw de textiel nu in het vooruitzicht stelt, nog meer te genvalt dan op grond van de sombere berichten uit Den Haag was veron dersteld. ,,Diep teleurgesteld" Distriktsbestuurder B. Doeve van de industriebond CNV is „diep te leurgesteld" over het plan van Ter louw om de textiel te steunen. Hij stelt vast dat de bewindsman bij het opstellen van zijn plan „volkomen voorbij is gegaan aan de adviezen van de Cost", een kommissie van werkgevers en werknemers waarvan ook Doeve deel uitmaakt. Doeve heeft dat dinsdag in een reaktie mee gedeeld. Terlouw komt naar het oordeel van Doeve alleen met een opgesierde ka derregeling, maar een werkelijke handreiding van de overheid aan de textiel om deze sektor er boven op te helpen is het niet, meent de vak bondsbestuurder. Naar zijn mening stelt de minister veel te hoge eisen aan de bedrijven, die voor steun in aanmerking willen komen. DEN HAAG De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Boswet, die het gemeenten en provincies mogelijk maakt regels te geven voor het kappen van knotwil gen en knotpopulieren langs wegen en op of rondom landbouwgronden. DEN HAAG - P.S.P., C.P.N. en P.P.R. vinden dat de ministers Zee- valking (verkeer en waterstaat). Rood (binnenlandse zaken) en De Ruiter (justitie) door het besluit de bomen op het landgoed Amelisweerd op korte termijn te kappen de rech terlijke macht voor de voeten heeft gelopen. HEERLEN - De sinds 1978 bestaan de Groot-Limburgse cultuurprijs, die de naam van de Limburgse schrijver Paul Haimon draagt, en om de twee jaar wordt verleend is toegekend aan Camiie Swinnen uit het Belgische Hasselt. Swinnen is cultureel advi seur van de direktie van het gemeen tekrediet in België en al vele jaren organisator van muziekevenementen in Belgisch Limburg. De stichting Paul Haimonprijs heeft dit dinsdag bekendgemaakt. ALMERE Het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders heeft bij het ministerie van binnenlandse zaken een officieel verzoek inge diend om per 1 november 1982 een ge meentelijk politiekorps te mogen hebben. Dit werd tijdens een pers- konferentie bekend gemaakt. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 28 september 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prjizen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie 50,50 - 51,25, uit eigen opslag 52,20; zomergerst (brouw- gerst), basis 16 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 tot 48,50; ha ver 46,80; erwten (kleine groene) 77,50 - 83,50; Capucijners 77,50 - 85,50; Schokkers 77,50 - 86,50; bruine bonen, vrij van grond en hal ve bonen, 18 9c vocht, f 150,00 -f 157,50; karwij (boerenschoon) 242,50 - 247,50; karwij (prima doorsnee) 260,00 -ƒ 264,00; blauw- maanzaad 277,50 - 322,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 13,00 - 14,00 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 14,00 - 15,00 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs dd. 27 september 1982: Bintje 35-50 mm 16,50 - 17,50 per 100 kg; Bintje 50 mm opwaarts 17,50 - 17,50 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldgewas, 0,105 - 0,12 per kg. Zaaiuien, 35 mm op - waarts 0,115 - 0,125 per kg. Op auy to geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op geleverd, 0,40 - 0,48 per kg. Exkjt- sief b.t.w. Hooi en stro. Alle prijzen per 1.000 kg: WeÜe- hooi, eerste kwaliteit 2p -ƒ 325,-; dijkhooi 210,- - 29 Luzernehooi 300,—; tarwstro 100,—; gerstestro 130,—; bod- zwenk 100,— -ƒ 130,— Riet^enk 100,- - 130,-; Veldt?emd 170,—; Raaigrassen ƒ:35,— -ƒ 150,—; erwtenstro tot ƒ50,—; schokkerstro tot 100,t-; bruie bo nenstro tot 130,—. Exklusieb-t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 29-9. Aanvo/: totaal 7767, runderen 2174, gras'alveren 441, vette kalveren 36, nuc^ere kal veren 2553, schapen 1740; .eiten 57, slachtvarkens 766, slaclpmderen 1263. Prijzen per stuk: Mel^ en kalf- koeien 1950 - 3050; güste koeien 1450 - 1975; kalfvaarzh roodbont 2150 - 3025; zwartbM 1950 - 2775; klamvaarzen 100 - 1975; guiste vaarzen 1450 - f 875; pinken 850 - 1525; graskalpren 575 - f 1200; nuchtere kalvert voor fok en mesterij roodbont jF/70 - 670; zwartbont 175 - 57; weidescha- pen 80 -ƒ 140; lammeen 70 - 130; vette schapen 120 - 00; vette lam meren 120 - 210. Prijzen per kilogrm geslacht ge wicht: Stieren le f L70 - 9,30, 2e 7,75 - 8,70; vafzen le ƒ7,85 -ƒ 8,85, 2e 7,20 - ƒ7,85; koeien le 7,85 - 8,70, 2e jS,95 - 7,85, 3e f 6,50 - 6,95; wptkoeien 5,55 -f 6,90; dikbillen </tra boven note ring 9,40 - 13,40 (Deze prijzen zij/ volgens slachter en wegens P.V.V regeling): vette kalveren le 6,35- 6,50, 2e 6,20 - 6,35, 3e 5,90 -/6.20; slachtzeugen le 3,25 - 3,40,/e 3,10 - 3,25, 3e 2,50 - 3,10. KERKNIEUWS Gereformeerd^ in Nederland i BRUINISS1 - Vrijdag 1 oktober, 19.30 uur ds./an Straalen. NederlandscHervormde Kerk Beroepende Heilouw: D. J. Bud ding, Schei>enisse; te Holten (toez.): R. Visser, 3eil en Enspijk; te Maas dijk (toe/): E. Westrik, kand., Utrecht; Vreeswijk: D. Heikoop, IJmuidenWest. Aange^men naar Bennekom: W. J. van i?selt, Steenwijk; naar Ex- loërmorlW. Kok, kand., Stolwijk, die bedekte voor Elim; naar Heiloo- Limme/(toez.): B. J. Kruit, Numans- dorp. Gerefereerde Kerken Benepen te Zwolle (part-time) dagtalk): mevr. J. W. J. Fijn van Draa^Kolf, kand.. Ermelo. /oepbaar: mevr. J. W. J. Fijn van Drait-Kolf, Steynlaan 161, 3851 BR Emelo. tel. 03417-58529. Geformeerde Kerken Vrijgemaakt fiodankt voor Haren (Gr.): H. R. vin de Kamp, Hooghalen-Beilen. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Mijdrecht en te Vlis- singen: J. Breman, kand., Spaken burg; te Nieuwe-Pekela: W. Quak, kand., Apeldoorn; te Zwijndrccht: G. Bijkerk, &ischede-Oost; te Zuidland: M van <br Sluys, Kerkwerve; te Eemdijk: ff- R- H. A. de Boer. kand.. Huizen. Tweetal te Broeksterwoude: T. Blokland, Apeldoorn en J. Breman, Spakenb\rg. DEN HAJG - Het P.v.d.A.-kamer- lid Stan Polpe meent dat een wette lijke regelng van het recht van werkweigeing op principiële gron den gewent is, als daarvoor in kol- lektieve arbeidsovereenkomsten vol doende gainties ontbreken. .G - Het P.P.R.-kamerlid ieeft zich in schriftelijke minister Rood (binnen in) gewend over de kosten lden) voor het bijwonen Amstedam te houden in- g. gewijd aan het „her- door de gemeenten. LEEUtARDEN - Gedeputeerde Staten ^n Friesland hebben de dr. Joost Hlbertsmaprijs 1982, die dit jaar bejemd is voor wetenschappe lijk wek, toegekend aan dr. Harald Siems it Rosenheim in West-Duits- land. I UTRlCHT - De partijvoorzitter van D'p Jan van Berkom gaat zijn funktij neerleggen. Hij zal dat de partij heedelen op het eind oktober te houlen kongres van D'66. Volgens een vf>ordvoerder van het hoofd- bestuir ligt de oorzaak in een te gro te fyseke belasting, aangezien Van Berken naast het voorzitterschap el ders rog een volledige dagtaak heeft. HIwERSUM - De delegaties van de N[S en de Nederlandse Dagblad pers NDP hebben nog geen over- eenstmming kunnen bereiken over een reuw kontrakt inzake het publi- cer& van programmagegevens. Zo als lekend werd dit kontrakt eind vorpe jaar door de NDP opgezegd. Na en „konstruktief" gesprek wer- dei] modellen uitgewisseld, die nu uitiewerkt zullen worden om na te gap of er overeenstemming kan wijden bereikt. De delegaties gaan da op 9 november opnieuw rond de tari zitten. AMSTERDAM - De ledenvergade ring van de Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Politiebond (NPB) heeft besloten met ingang van maandag 4 oktober een stiptheidsak- tie te gaan voeren. Voorwaarde daar bij is wel, dat die dag voldoende le den bijeen zullen komen op de bin nenplaats van het hoofdbureau van de Amsterdamse politie aan de Elandsgracht om hun steun aan de aktie te betuigen. ROTrERDAM - De schippersbon- den ONS en ASV hebben de verla ders en vervoerders in de binnen vaart dinsdag opgeroepen op korte termijn tot overleg te komen over maatregelen die verbetering moeten brengen in de ernstige financiële pro blemen waarin veel binnenschippers op dit moment verkeren. De beide schippersbonden willen voor het ver voer van zand en grint en het vervoer naar de Noordduitse kanalen bodem tarieven en een vorm van verdeling afspreken. Nederlandse filmprijs UTRECHT - De film ..De stilte rond Christine M." van Marleen Gor- ris heeft de eerste prijs, het gouden kalf, gewonnen op de Nederlandse 'filmdagen die de afgelopen week in Utrecht zijn gehouden. De film werd met een neuslengte voorsprong ver kozen boven de „De smaak van wa ter" van Orion Seunke, die wel de eerste prijs van de Nederlandse film- kritici kreeg. In het juryrapport wordt gekonsta- teerd dat Nederlandse filmproduk- ties, zowel in artistiek als in tech nisch opzicht langzamerhand van in ternationale kwaliteit beginnen te worden. ROTTERDAM - De Rotterdam Femina 35 wordt vrijdag 1 oktober officieel geopend door de burgemeester van Rotterdam, B. Peper. Ter gelegenheid van het zevende lustrum zal het er feestelijk aan toe gaan in de Ahoy' te Rotter dam. De heer Peper onthult een fotowand met beelden van de allereerste Fe mina, in 1949 in Blijdorp gehouden. Het doel van Femina is: het geven van voorlichting op het gebied van wonen, voeding, vrije tijds beste ding, leven, hobby, kreativiteit etc. De Femina-beurs wordt van vrijdag 1 tot en met zondag 10 oktober gehou den en in die periode wordt de vier- miljoenste bezoeker verwelkomd. Ook wordt veel aandacht besteed aan mode. Viermaal per dag is er een grote modeshow. Uit overgrootmoeders tijd heeft de organisatie gebruiksvoorwerpen bij een gebracht uit musea. De nostalgie loopt als een rode draad door Femina 35. Twee grote producenten hebben op de beurs stands ingericht om het nieuwste op het gebied van video te tonen en de demonstreren. Ook is er een afdeling voor tv-spellen. De ope ningstijden zijn dagelijks van 10.00- 17.00 uur en 's avonds van 19.00-22.30 uur. Zondags is de beurs geopend van 10.00-17.00 uur. Advertentie Dank zij overschotten bij een gerenommeerde broekenfa brikant, laat van Geesbergen mode u mee genieten van dit prijsvoordeel: in zwart en donkerblauw normale prijs 129,— voordeelprijs HILVERSUM - De VARA probeert cabaretier Wim Kan te strikken voor een televisie-uitzending op de ko mende oudejaarsavond. Er worden daarover volgens televisiedirekteur Maurice Koopman met Kan onder handelingen gevoerd. Koopman kon nog niet zeggen hoe laat een eventueel programma uitge zonden zal worden. Wel merkte hii op dat de VARA op oudejaarsavond op haar vaste avond zendtijd heeft en dat in dergelijk geval de omroepor ganisatie met de vaste avond voor rang heeft bij het programmeren. Dat is belangrijk want zoals intussen al bekend is geworden wil op het an dere net de IKON van kwart voor elf tot kwart voor twaalf een program ma van en met Freek de Jonge uit zenden. Dat zou mogelijk door de voorrangspositie van de VARA in ge vaar kunnen komen. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 1 OKTOBER NED. 1: In de middaguitzending besteedt de NCRV alle zendtijd aan de hoogtepunten uit Showroom 1981- 1982. De KRO neemt de avond voor rekening en start met een aflevering van de tekenfilm „Bugs Bunny Daarna worden drie Haagse scholie ren gevolgd op hun reis gevolgd naar Kenia, die ze in 1981 wonnen in de BB-show. In Lou Grant heeft Lou een financieel meevallertje gehad en wil dat geld dan ook zo gunstig mogelijk beleggen. Bij deze financiële speur tocht stuit hij echter op een misdaad organisatie Op zolder van pater Duddleswell wordt een schilderij ge vonden dat echter is overgeschilderd. Na verwijdering van de laatste verf laag komt een beroemd schilderij te voorschijn. Dit is te zien in de afleve ring van Alle zegen komt van boven. Een kijkje owrdt genomen in de ge heel gerestaureerde St. Franciscus Xaverius kerk te Amersfoort. Na het wekelijkse gesprek met de minister president wordt een kijkje genomen bij de Nederlandse filmdagen te Utrecht. Het IKON brengt de film Een roos in december over het leven van Jean Sullivan. Het verborgen ge weer is de titel van de late avond film. Het is een Franse film die zich afspeelt in 1944. NED. 2: De VARA start met een nieuwe tekenfilmserie De Smurfen. Onder leiding van Willem Ruis wordt eveneens het nieuwe spel Vijf tegen vijf gespeeld. De nieuwe serie hierna op het scherm brengt is een co productie van de VARA met Duits land, Frankrijk en Italië. Hierin wordt een jonge edelman in Italië ge volgd, die zich na verloop van tijd bij de legers van Napoleon aansluit. Edelvrouw Bedelvrouw keert terug op de buis. En natuurlijk zullen Au- dry en Richard weer heel wat af kib belen. Het zoete linkse leven is de ti tel van een Engelse drama-serie. Het is oktober 1972 en de lector in de soci ologie aan de universiteit te Water- mouth, Howard Kierk wil geschiede nis maken bij de revolutionairen Het basketballtoernooi te Rotterdam staat centraal in Studio Sport. ÜED. 1:10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor deoven16.00 Showroom-bis; 18.23 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Bugs Bun ny; 19.10 Eerste prijs: een reis naar Kenia; 20.00 Lou Grant; 20.50 Alle ze gen komt van boven; 21.15 Terug op de vertrouwede plek; 21.37 Journaal; 21.55 Praten met de minister-presi dent; 22.05 Een roos in december; 23.45 Journaal23.50 Het verborgen geweer. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 De smur fen; 19.20 Vijf tegen vijf; 20.00 Jour naal; 20.25 Achter het nieuws; 21.10 De chartreuse van Parma; 22.10 Edel vrouw-bedelvrouw; 22.40 Het zoete linkse leven; 23.35 Journaal; 23.40 Studio Sport. 17 Langzaam reed hij naar de oprit van de autoweg. EigenaardigHet ge beurde wel eens vaker dat Jannie en Ina samen in haar wagen naar de stad reden. Doorgaans vertelde Ina het hem. En een enkele maal had ze Bert meegenomen. Berts' wagen was een oude Volvo die on de haverklap defekt raakte. Hy snapte het niet, dat zijn buurman maar met die wagen bleef tobben. Als je nu geen geld hebt, maar hij was ervan overtuigd, dat Essenaar zyn koetjes goed op het droge had. In. de veehandel kun je behoorlijk ver dienen, als je er verstand van hebt En Essenga had er verstand van. Die was immers een boerenzoon? En zat zijn vader indertyd ook niet in de vee handel? Frans ter Scheure was op tijd in Den Bosch. Daar had hij een langdurige konferentie met de direktie van de fabriek, die binnen een paar maanden geopend zou worden, wat uiteindelijk resulteerde in een order van de grootte van bijna honderdduizend gulden. Verheugd en blij dat dit voordeeltje hem toegevallen was, belde hij vanuit Den Bosch naAr zijn baas en vertelde dat de order in zijn geheel was afge sloten. „Ik doe vanavond de bestelling met alle details nog op de bus, zodat u hem morgenochtend hebt En het voor lopige kontrakt Mij dunt dat het een mooi sukses is, niet?" „Geweldig Frans. Daar zit natuurlijk een extraatje voor jou aan vast Een behoorlijk extraatje, daar zorg ik per soonlijk voor. Wat doe je? Ga je van middag nog naar het zuiden? „Ik denk van wel meneer. Ik ga nu eerst eten, want ik rammel gewoon". „Gelijk heb je, Frans. Eet smakelijk en tot zaterdagmorgen". Terug in zijn wagen zette hij zyn tas op de achterbank, maar doordat hij in de stad plotseling hard moest remmen, schoot de tas naar voren en kwam tussen de zitting en de voorbank te recht Hij zette de wagen even aan de kant van de straat en inspekteerde de inhoud van de tas, want er zaten een paar dure instrumenten in. Gelukkig was er niets beschadigd. Voor alle ze kerheid besloot hy de tas maar op de grond te laten staan. Terwijl hij hem weer neerzette, zag hij iets liggea Op rapend ontdekte hij, dat het een da messlipje was, lichtblauw van kleur. Toen kreeg Frans ter Scheure de schok van z'n levea Als een dwaas zat hij met het lichtblauwe kledingstukje in zijn hand voor zich uit te starea Hij had het onmiddellijk herkend als zijn de eigendom van zijn vrouw. Dit in kombinatie met de sigarenpeuk en de witte lucifers, zegde hem voldoende. Dit was Ina's wagea Geheel onver wacht had hij gisteravond gezegd, dat de Mercedes een grote beurt moest hebbea Ina was waarschynlijk verge ten dat haar slipje nog in de wagen lag. Anders zou ze het er beslist wel uit gehaald hebben. Desnoods vannacht, als hij sliep. Of vanmorgen vroeg. An ders niets voor Ina, een dergelijke non- Door GRÉ DE BOER chal&nce. Of zou ze helemaal in de ban van Bert zyn? Wat ter wereld ziet ze in 's hemelsnaam in zo'n ouwe vent? Wat heeft hij, dat ik niet bezit? Ik snap het nietik snap er geen jota van. Meer dan een half uur zat Frans ter Scheure zo voor zich uit te kijken. Toen vermande hij zich en stak zijn pijp aan. Hy startte de motor en reed de stad uit Ongemerkt was hij terechtgekomen op de terugweg. En ineens rees bij hem een plan op: ik ga terug naar Hooger- veld. Naar huis. Als ik in één ruk door rijd, ben ik tegen etenstijd thuis. Zes uur, half zeven als het erg druk is. Ik wil er het mjjne van hebbea Misschien heeft ze, nu ze weet dat ik er niet ben, voor vanavond een afspraak met Bert gemaakt Ik wil haar gezicht wel eens zien, als ik onverwacht voor haar neus sta. Ze zal staan kijken, daarvan ben ik overtuigd. Tien over zes zette Frans ter Scheu re zijn wagen in de garage en sloot de deuren. Binnendoor liep hy zijn wo ning binnen, riep een paar maal Ina's naam, maar toen er geen antwoord kwam, moest hij aannemen, dat ze niet thuis was. Hij liep naar de keuken en zag. dat alles keurig opgeruimd was. Naar boven gaande, keek hy in de slaapkamer, maar de bedden waren opgemaakt als altyd. En beneden in de huiskamer zag hy ook niets by zonder*. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5