Komst van satelliet-t.v. einde van omroepbestel Problemen rond onderwijzeres te ontslag Brouw C J V-klubseizoen van start met prima dagje in Bruinisse deurloo mode Jan Tromp op VARA-vergadering Een objektief programma bestaat niet STREEKNIEUWS Friese milieuraad tegen centrale windenergie Ring Schouwen-Duiveland Westerkerk weer open Akties in onderwijs op komst Onenigheid over wet bodemsanering Gemeenteraadsvergadering 4 ZIERIKZEE - De slogan „De omroep komt naar u toe", de laatste jaren veelvuldig gehanteerd, werd dinsdag avond bewaarheid, tijdens de algemene ledenvergade ring van de VARA afdeling Schouwen-Duiveland in het „Huis van Nassau". Alleen: de leden kwamen niet naar de omroep Slechts een handjevol trouwe VARA- leden hadden gehoor gegeven aan de oproep. Zelfs de naam van Haagse Bluf-man Jan Tromp op de aankondi ging had hierop geen effekt. ZIERIKZEE -Jan Tromp in het „Huis van Nassau" tijdens de algemene leden vergadering van de VARA afdeling Schouwen-Duiveland. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Toch had Jan Tromp best wat te vertellen over het reilen en zeilen van de politieke redaktie van de VARA. Deze omroep heeft als enige in het Hilver- sumse wereldje een eigen parlementaire redaktie, waar de gastspreker deel van uitmaakt. Hij maakt (mede) de opvolger van Haagse Kringen: Haagse Bluf, waar politici aan de tand worden gevoeld. ,,De opstelling en zienswijze van de redaktie is soms omstreden. Toch is en blijft ons belangrijkste uitgangs punt dat het heel erg fout is een is- gelijk-teken tussen VARA en P.v.d.A. te zetten. Wij streven er naar een onafhankelijk programma te brengen en streven geen objektivi- teit na, want die bestaat niet", was de mening Van Jan Tromp, die verder zei bewust voor de VARA te hebben gekozen en die er niet aan moest den ken „zoals die sukkels van de AVRO te moeten werken". Stem uit de zaal: „Over een jaar stap je over naar de TROS "'Hier ging Tromp niet op in. „Wij moeten kritisch staan tegen over C.D.A., V.V.D., maar ook P.v.d.A. Dat komt de VARA, maar ook de P.v.d.A. ten goede, ook al heeft dat weieens geleid tot konflik- ten". Besmet Volgens de programmamaker is de politiek besmet en ook het T.V.- bestel is besmet. Daar heeft de re daktie rfiee te maken en dat is moei lijk werken. Omroepverenigingen konkurrercn als idioten tegen elkaar in de slag om de kijkcijfers, de dikta- tuur van het amusement op T.V. De meningsvormende programma's zit ten zo tussen twee vuren. „Dat politiek besmet is, zien wc nu weer met de formatie: een spelletje (bJuf)poker, het loeren naar elkaar. Het lijkt om de „mannetjes" te gaan, maar het gaat in wezen om: öf Van Agt op de race-fiets, óf Den Uyl in het Catshuis." Tromp was er overigens zeker van dat er een kabinet V.V.D.-C.D.A komt, „maar zolang dit nog niet vast staat moeten we de andere mogelijk heid blijven proberen". Dat „Haagse Kringen" van het scherm verdween, weet Tromp aan de konsessie die aan het amusement in het programma werd gedaan. „Je zag palmbomen, een strijkje, drank jes aan de bar en een stel mooie vrou wen Maar om met Michels te spre ken: politiek is geen spel van drank en wijven Daaraan is het program ma ten onder gegaan". Theater „Haagse Bluf" doet volgens Tromp geen afbreuk aan de ernst van poli tiek. Op een vraag uit de zaal, waarom dan gekozen werd voor dr vorm het programma te brengen in een theater, zei Tromp „Politici voe ren per definitie theater op, onder re gie van Van Agt". „We moeten opboksen tegen de An- dré van Duins, de Tetten de Braak. Dat win je nooit, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Belangrijk is: je eigen gezicht laten zien". Kritiek was er op het wegkopen van Willem Ruis, dat was (unaniem op de vergadering) in het verkeerde keelgat geschoten. Tromp legde uit dat dit ter wille van de kijkcijfers ge beurde. Sterven in schoonheid „Wat moet je dan? Sterven in schoonheid en B-omroep worden?" De meningen hierover waren ver deeld, al v/ilde men over het alge meen de Love-boat-achtige program ma's van het VARA-scherm, inklu- sief Willem Ruis. Tromp hield echter vast aan de sandwich-formule: amu- sement/aktualiteit/amusement, „in afwachting dat het nog rotter gaat". De komst van satelliet-T.V. vond Tromp het einde van het omroep bestel. Verder pleitte hij voor het toewijzen van zendtijd koppelen aan een maatschappelijke stroming, en niet aan de verkoop van programma bladen. „In bijna elke krant kan men te genwoordig prima en soms veel beter dan in omroepbladen, lezen wat er vanavond op T.V. is. Onze leden zet ten over het algemeen in de lagere in komensgroepen, die dan zeggen: waarom een programmablad? Ik haal het wel uit de krant. Gevolg: minder leden, minder zendtijd en de spiraal naar beneden begint. Is al be gonnen". Het koppelen aan een maatschap pelijke stroming, politieke partij, was voor een lid aanleiding om op te merken, dat als de V.V.D. 50 zetels zou gaan halen, of die dan recht zou den hebben op drie avonden per week TROS-uitzending. Tromp: „God bewaar me. Maar ook als het de P.v.d.A. zou betreffen: geen drie avonden VARA. alsjeblieft". Gratis bus Voor Jan Tromp zijn inleiding hield werkte voorzitter Jan Slijkhuis de huishoudelijke agenda af, met no tulen mededelingen/ingekomen stukken en kaskontrole. fiij het be leidsplan '83 van de afdeling Schou wen-Duiveland werd de mogelijk heid geopperd om Haagse Bluf een keer mee te maken als afdeling De aanvankelijk gratis ter beschikking gestelde bus (VARA zou betalen) kan waarschijnlijk niet doorgaan vanwe ge het enorm aantal aanvragen van leden uit den lande De buskosten 700,— per bus) zouden zoveel opslokken, dat er geen geld voor het programma zou overblijven. Tromp hierover: „We zullen proberen u niet teleur te stellen, we zoeken een op lossing". Verder werden plannen besproken voor de 1 mei-viering. De begroting voor '83 700,— totaal) werd met algemene stemmen goedge keurd. DUIVELAND Eerste vergadering N.B.v.P. De Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Duiveland hield haar eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen in Oosterhof" in Oosterland. Spreker op deze avond was de heer J. Cevaal uit Serooskerke (W.), werkzaam bij de Z.L.M. Hij informeerde de leden over de verschillende mogelijkheden van verzekeren, de noodzaak om risi- ko's te dekken werd door hem op uit voerige wijze naar voren gebracht, waarna de mogelijkheid om vragen te stellen. De volgende bijeenkomst zal ge houden worden op 26 oktober in Nieuwerkerk, opgeluisters door de cabaretgroep „Capriolen". De N.B.P. rekent dan op een volle zaal. BROUWERSHAVEN Bijeenkomst over vrede en ontwikkeling De werkgroep „Vrede en ont wikkeling" bestaande uit leden van de vereniging Wereldwinkel en de groep Schouwen-Duiveland Atoom- vrie, verzorgt aanstaande vrijdag avond in het jeugdgebouw aan de Nieuwstad te Brouwershaven een muzikale inleiding over kernwa pens, kernenergie en ontwikkelings samenwerking voor de gereformeer de en hervormde kerk. Na dit pro gramma getiteld „12 flitsen muziek en lied" bestaat er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. NIEUWERKERK/ BROUWERSHAVEN Kerkdienst Brouwershaven Afgelopen zondag werkte de christelijke zangvereniging „Eén Naam is onze hope" uit Nieuwerkerk mee aan een kerkdienst in de her vormde kerk. Voorganger was ds. Schneider, organiste was Willy Bil den Hollander, die ook dirigente van het koor is. Haar taak werd overge nomen door mevrouw Schneider. In wisselzang werden gezongen: Psalm 98 en de gezangen 15 en 254. A capella bracht het koor Psalm 23 en het lied „Alzo lief heeft God de wereld ge had", een bewerking van Johannes 3 vers 16. NIEUWERKERK A.N.B.O.-vergadering Woensdag 6 oktober hoopt de A.N.B.O. afdeling Nieuwerkerk het najaarsreisje te maken. Reisdoel is in eerste plaats Neeltje Jans, verder naar Renesse waar het diner gereed zal staan, over de Brouwersdam naar Flakkee waar in Middelharnis gestopt wordt voor de thee. Om- AMSTERDAM - De Stichting Rechtswinkel Amsterdam meent dat een eventuele ontruiming van het kraakpand Lucky Luijk onrechtma tig is. In een brief aan burgemeester Polak schrijft de Rechtswinkel dins dag dat het arrest van het Haagse ge rechtshof, waarin tot ontruiming van het pand wordt bevolen, niet meer mag worden gebruikt. Het is volgens de Rechtswinkel geheel toegespitst op de situatie ten tijde van het kort geding en op belangen van partijen zoals die zich toen verhielden. LEEUWARDEN - De Friese Milieu raad is tegen de plannen van gedepu teerde staten van Friesland bij Her- baijum, tussen Harlingen en Frane- ker, een gebied aan te bieden voor een grootschalige windenergiecen trale zoals de samenwerkende ener gie produktiebedrijven SEP voor ogen staat. Volgens de milieuraad is het nog maar ten zeerste de vraag of de voor delen van een dergelijke proefcentra le zullen opwegen tegen de nadelen. Natuur en landschap worden volgens de milieuraad danig aangetast ter wijl het nog maar de vraag is of windenergie toegepast in dergelijke centrale's wel een rol zal spelen in de totale energievoorziening. BRUINISSE - De jaarlijkse startdag van het nieuwe seizoen van de C.J.V. clubs Ring Schouwen-Duiveland voor 12- tot 15-jarigen werd deze keer door de C.J.V.- Bruinisse georganiseerd. Honderdtwintig tiener-gasten waren zaterdag in Bruinisse, afkomstig uit Haamstede, Renesse, Scharendijke, Zierikzee en de gastvereniging Bruinisse. AMSTERDAM - De Westerkerk in Amsterdam gaat zondag 3 oktober weer open. Het gebouw ging in fe bruari tijdelijk dicht om een onder zoek naar bouwkundige staat en on derhoud mogelijk te maken. De kerkdiensten werden geduren de die tijd in de nabijgelegen Noor- derkerk gehouden. Een woordvoerder van de Her vormde gemeente zei, dat er binnen kort nog enkele herstelwerkzaamhe den moeten worden verricht. Maar in die periode zal de kerk open kunnen blijven.-Hij verwachtte dat een defi nitieve restauratie nog enige jaren op zich zal laten wachten. ARNHEM - De leraren zijn woe- dend over het paniekerig bezuini gingsbeleid vol onbegrip voor het on-r der wijs en de mensen die er werken. Volgens de leraren schaamtelozer dan ooit wil de minister de salarissen van de onderwijsgevenden met 1,65 procent extra korten. Als dit niet verandert willen de le raren harde akties waaronder lande lijke stakingen. Ze verwachten dat de ambtenarenbonden zich bij de ak ties zullen aansluiten. Om stakingen ook financieel moge lijk te maken heeft het Nederlands Genootschap Leraren (NGL) in Arn hem een weerstandsaktiefonds in gesteld. De 18.000 leden dragen elk tenminste honderd gulden bij. De buitengewone algemene vergadering van het NGL besloot ertoe. streeks 17.30 uur zal men weer in Nieuwerkerk zijn. Zoals een goed vissersdorp be taamt nam de organiserende vereni ging haar gasten ?erst mee naar het domein van de vissers, de boten en het water. Met de mosselkotters „Bru 68" van schipper Okkerse, de „Bru 26" en de „Bru'27", allebei met De Ronde als schipper, werd een rondvaart over de Oosterschelde ge maakt en werden vragen over de mosselcultuur beantwoord. Na een uurtje was men weer in de thuishaven en verruilden de jonge ren het zoute water voor het zoete van zwembad 't Aquarium op Aqua- delta. Hier werd naar hartelust ge zwommen en gesparteld. Hongerig van al dit water ging het toen naar het Ned. Herv. jeugdgebouw waar de tafels al gedekt stonden voor een heerlijke mosselmaaltijd. Na dit cu linaire hoogstandje van eigen bodem werd de rest van de avond gevuld met gezellige spelletjes. Prettige herinnering Iedere club had de opdracht om on geveer een kwartier te vullen met b.v. play-back, sketsjes of to- DEN HAAG - De interimwet bo demsanering biedt de mogelijkheid om bedrijven mee te laten betalen in de kosten van het opruimen van vuilnis- en gifbelten waarvan er door de provincies al ongeveer vierdui zend zijn aangemeld. In de Tweede Kamer bestaat over dat wetsartikel echter grote onenigheid. De VVD is er principieel op tegen dat bedrijven worden aangeslagen voor de kosten van sanering van bodemvervuiling uit het verleden, indien bedrijven onbewust van de ge varen waren, dan wel onvoldoende door gemeenten op de vingers zijn ge tikt. Steun CDA Het CDA volgt de VVD daarin een heel eind. In het staartje van het de bat over het wetsontwerp bodemsa nering bleek dat CDA-woordvoerder Wolters zijn WD-kollega Trippels bijvalt in zijn bedenkingen omdat het „praktisch onmogelijk" zal zijn de heffing voor bodemsanering vopr vervuiling uit het verleden ten laste te laten komen van bedrijven. Een wijzigingsvoorstel van de WD om de heffingen op het bedrijfsleven uit het wetsontwerp te schrappen kan dan ook naar alle waarschijnlijkheid rekenen op een Kamermeerderheid. BROUWERSHAVEN - Woensdagavond werd in het stadhuis van Brouwershaven een spoedeisende raads vergadering belegd met slechts één agendapunt: het ver lenen van eervol (ongevraagd) ontslag aan mevrouw M. H. Limburg-van Doesburg als onderwijzeres in tijdelijke dienst aan de openbare lagere school te Brouwershaven. De raadsleden waren het er unaniem over eens dat een dergelijk ontslag een „trieste zaak" is, maar konden niets anders dan met het voorstel akkoord gaan. Reden van dit alles is een vergis sing die de gemeente maakte bij het bepalen van het aantal leerkrachten voor het schooljaar 82/83. Dit aantal is afhankelijk van het aantal leerlin gen. Het afgelopen schooljaar bedroe gen dat er 80. Op grond hiervan mochten per 1 augustus 1982 drie on derwijzers werkzaam zijn. Maar mo menteel zijn er vier aan de school verbonden en dat is teveel. Inmiddels heeft de gemeente bij het ministerie van onderwijs een ver zoek ingediend om deze vierde leer kracht aan de school te mogen hand haven tot 1 januari 1983 en zo moge lijk nog langer. Ontslagtermijn Dit verzoek zit echter nog in de ambtelijke molen, terwijl de ge meente een ontslagtermijn van drie maanden in acht moet nemen. Dat betekende dat de gemeente voor 1 ok tober het ontslag moest aanvragen omdat een grote kans bestaat dat het ministerie geen rijks vergoeding ver leent voor een vierde leerkracht na 1 januari volgend jaar. De gemeente weet overigens ook nog niet zeker of een rijskvergoeding wordt verleend voor de periode augustus '82-januari '83, want op grond van het leerlingenaantal had er geen vierde leerkracht werkzaam mogen zijn. De gemeente meent echter een goe de reden te hebben voor deze vergis sing. De openbare school maakt na melijk deel uit van het ontwikke- lingsprojekt „Basisonderwijs aan Kleine Scholen te Brouwershaven en Zonnemalre". Dit projekt is toege kend door het ministerie van onder wijs en duurt tot en met 1983. Bij de toekenning van dit projekt, heeft de gemeente in de veronderstel ling verkeerd, dat zolang het projekt duurt de huidige bezetting aan de school gehandhaafd kan blijven. „Wij zijn namelijk van mening dat voor de voortgang van het projekt het noodzakelijk is met vier onder wijzers door te gaan. Immers, de to tale werkwijze van het projekt is daarop gebaseerd Bij vermindering van het aantal onderwijzers zouden er moeilijkheden kunnen ontstaan met de voortzetting van het projekt". aldus het kollege neeistukje. Deze werden bijzonder leuk opgevoerd. Tegen het eind wer den nog gezamenlijke spelen ver richt. Een bijzonder gezellige en sfeervol verlopen middag en avond was voor de jongeren voorbij en men toog huiswaarts, een prettige herin nering aan Bru meenemend. Een kompliment verdiend zeker het bestuur van de C.J.V.-Bru voor de verzorging, een dankwoord voor de mosselschippers en het beschik baar stellen van de mossels, is even eens op z'n plaats. De C.J.V.-Bru had zich een uitste kend gastheer getoond en een dank woord verdienden verder de mossel schippers voor het leveren van de mossels. Advertentie Maar de beslissing van het ministe rie hierover laat op zich wachten en zodoende moesten de raadsleden ak koord gaan met het voorstel me vrouw Limburg eervol ontslag te verlenen. Zowel de ouderkommissie als ou ders van leerlingen van de klassen 3 en 4 hebben een brief aan het ge meentebestuur gericht, waarin zij nadrukkelijk verzoeken het besluit te heroverwegen. „Het is overt eerbaar dat oen goede onderwijskracht die zich volledig in zet voor de kinderen en is ingescha keld bij het schoolprojekt halverwe ge het schooljaar moet verdwijnen. Wij kunnen ons nauwelijks voorstel len dat de gemeente Brouwershaven de financiële lasten niet zou kunnen dragen, als mevrouw Limburg het komende schooljaar aan de school verbonden blijft", aldus de ouders. Wethouder S. C. J. B. Losehaeoff- de Kanter lichtte toe dat de gemeente zich aan de wettelijke bepalingen moet houden. „Het zou ons ook beter uitkomen als de vierde leerkracht aan de school verbonden mag blijven, maar het da lende leerlingenaantal dwingt ons tot deze maatregel Het is geen kwestie van bezuinigingen. Het mag eenvoudigweg niet, mits dispensatie wordt verleend" De komende drie maanden zal wor den onderzocht of dit besluit terugge draaid kan worden. Zal de minister toestemming geven voor een vierde onderwijzer zolang het ontwikke- lingsprojekt duurt, dan kan me vrouw Limburg op de school werk zaam blijven. Deze kans is echter niet groot voor hetzelfde geld heb je dan wel een «echte rr.clka Mol M. Ztorlkn* -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4