Schippers in training voor besturen ponton Cardium Hoe kan bevolking meer bij 'welzijn' worden betrokken Ontwikkelingsprojekt „Kleine Basisschool" verloopt succesvol Oefenen op simulator Voorkomt dure oefenuren STREEKNIEÜWS Kantoor van Kavero B.V. te Brouwershaven gaat sluiten In Brouwershaven/Zoimemaire Advieskommissie Westerschouwen iWSfc', 3? V- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 30 september 1982 Nr. 23191 3 NEELTJE JANS - Ir. Broekhof(m) legt de funktie van de diverse knoppen, handels en meetinstrumenten van de si mulator uit. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 99 ni NEELTJE JANS - Het besturen van de Cardium is der mate moeilijk dat de vijfentwintig schippers, die voor deze taak zijn aangewezen, op het droge moeten oefenen. Op het werkeiland Neeltje Jans is voor een bedrag van 1 miljoen een simulator geplaatst, voorzien van alle knoppen, handels en meetinstrumenten, welke het echte bedieningspaneel aan boord van de Cardium ook heeft. Met behulp van twee beeldschermen oefenen de schip pers op het zogenaamde verhalen van het ponton, dat wil zeggen de Cardium door middel van ankerdraden voor tbewegen over de bodem van de Oosterschelde. Het ponton wordt namelijk voort bewogen met zes lieren, die aan de Cardium vastzitten. Vanaf deze lie ren lopen zes ankerdraden die aan de bodem zijn verankerd. Het ponton loopt dus als het ware over de bo dem. De Cardium dient daarnaast ook voor het wegzuigen van zand, zo dat een vlakke bodem overblijft. Daarna wordt de Cardium ingezet voor het leggen van de matten. Het verhalen van het ponton vindt plaats tijdens het zuigen van het zand en afrollen van een mat met een voorwaartse snelheid van 2 m/min. De maximaal toegestane afwijking van de denkbeeldige lijn bedraagt 0,5 m voor de zuigmond van het pon ton. De schipper aan boord van de Cardium kan niet zien of hij goed of fout stuurt. Daarom wordt de Cardi um voortdurend in de gaten gehou den met op de wal geplaatste meetin strumenten. Die gegevens belanden in de computer en worden op het beeldscherm van de schipper zicht baar. Vooruitdenken „Omdat de ponton zo traag gaat is het sturen zo moeilijk. De schipper moet ongeveer een minuut vooruit denken", vertelt de heer ir. H. S. T. Brockhoff van Dosbouw. Vanaf mei dit jaar zijn de vijfentwintig schip pers in training achter de simulator. Twaalf uur per week worden de zoge naamde „verhaal-schippers" opge leid voor het besturen van de Car dium. In totaal worden in de drie sluitga ten van de Oosterschelde 66 onder- matten en 66 bovenmatten gelegd, dat ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Tijdens deze periode zal de training - indien noodzakelijk - ge woon doorgaan. Aan boord van de Cardium bevinden zich kontinu vier schippers, onder wie één hoofdschip- per. Op het ponton wordt een vier ploe gendienst gedraaid, zodat al zestien schippers nodig zijn. De overige ne gen schippers zouden onder de noe mer reserve gerangschikt kunnen worden. Bedieningspaneel In grote lijnen bestaat de simulator uit een bedieningslessenaar, een beeldscherm, een computer en een computerprogramma. Het verschil met de realiteit is dat de Cardium is vervangen door een computerpro gramma. Natuurelementen als stroom en wind kunnen ook worden nagebootst en allerlei mogelijkheden op het ge bied van besturing kunnen worden geoefend. Op het droge wordt be paald wat de beste plaats is voor de ankerpunten van de ankerdraden en bij welke maximale stroomsnelheid een mat nog veilig kan worden ge legd. Elke mat wordt ook eerst op proef gelegd, voordat met het „echte" werk wordt begonnen. „Ondanks de aanschafkosten van 1 miljoen voor de simulator bespaart de machine veel geld. Dure oefenuren van de Cardium worden op deze manier overbodig en op een relatief goedkope wijze worden ris kante delen van eèn operatie uitge probeerd", aldus ir. Brockhoff. ZIERIKZEE Aanrijding op rotonde Twee automobilisten, P. B. uit Zie- rikzee en E. v. d. M. uit Nieuwer- kerk, kwamen woensdag béiden uit de richting Bruinisse. Op de rotonde te Zierikzee moesten zij stoppen voor verkeer dat uit de richting Brouwers haven kwam. B. stopte op tijd, maar dat werd te laat opgemerkt door v. d. M., die met zijn auto tegen de wagen van B. botste. Beide auto's liepen materiële schade op. Kommissie Publieke "Werken De kommissie publieke werken vergadert maandagavond 4 oktober in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen toegan kelijk. De agenda vermeldt onder meer: beschikbaarstelling krediet voor slopen opstallen op voormalig bedrijfsterrein transportbedrijf Van der Wekken aan Rozemarijnstraat Gat van West Noord-Westen; be schikbaarstelling krediet voor plaat sen vangrail langs deel Nieuwe Ha ven ter hoogte van passantensteiger en beschikbaarstelling krediet voor uitvoering herbestratingen c.a. in en kele straten in wijk Malta. Grote Klaverjasavond Voetbalvereniging Zierikzee houdt zaterdag 23 oktober een grote klaver jasavond in de kantine op sportpark Bannink. Deelnemers kunnen zich melden op tel. nr. 01110-4023. Kollekte De in Zierikzee gehouden kollekte ten bate van de Nierstichting heeft 3.000,50 opgebracht. Zowel koliek- tanten als gevers worden dank ge zegd voor hun medewerking. Dubbele armbreuk Fietser M. M. H. uit Zierikzee liep woensdagmiddag 29 september om 12.30 uur een dubbele armbreuk op, toen hij kwam te vallen op 't Vrije in zijn woonplaats. H. passeerde een ge parkeerd staande auto, toen zich een onbekend gebleven bromfietser tus sen de fietser en de auto door ma noeuvreerde. H. werd afgevoerd naar het Zweedse Rode Kruis Zie kenhuis. WESTENSCHOÜWEN Doortrekken voetpad Het college van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland heeft gunstig beslist op een verzoek uit de bevolking van de kern Westerschouwen en haar re- kreanten, betreffende de doortrek king van een voetpad. In april jl. werden gelijk met dit verzoek circa 300 handtekeningen aan genoemd college verzonden. Bij de rekonstruktie van de Kraai- jensteinweg werd het voetpad niet geheel doorgetrokken. Het gaat over een lengte van enkele honderden me ters ter hoogte van de Kure tot de Boswachterij. Hierdoor ontstond een bermkant die veelvuldig benut werd als par keergelegenheid hetgeen weer tot ge volg had dat de voetganger onnodig in gevaar kwam. Het college van g.s. is met de indieners van het verzoek, van mening dat aanleg van dit ge deelte voetpad, een bijdrage kan le veren aan de verhoging van de ver keersveiligheid op deze weg. Het ligt in de bedoeling de aanleg van het gedeelte voetpad in 1983 te doen plaats vinden. RENESSE Brandje Woensdagochtend was er een Oorzaak: huidige marktsituatie BROUWERSHAVEN - In verband met de huidige marktsituatie zal het kantoor van Kavero Het Zeeuwse Land B.V. en Eurowoningen B.V. te Brouwershaven met ingang van 1 ok tober worden gesloten. De aktiviteiten van genoemde B.V.'s zullen in de toekomst vanuit het rayonkantoor Eurowoningen West-Nederland, gevestigd te Rotter dam, worden voortgezet. De heer O. Strikwerda zal zich met ingang van 1 oktober terugtrekken als direkteur van Kavero B.V. en Het Zeeuwse Land B.V., ten einde zich volledig te kunnen gaan wijden aan zijn nieuwe taken binnen het rayon kantoor Eurowoningen West- Nederland, in de funktie van adjunkt-direkteur. brandje op bungalowpark de Hori zon te Renesse. In de wasserette was een wasdroger oververhit geraakt en door een defekte beveiliging was het apparaat gaan branden. De brandweer Renesse was spoedig ter plaatse en door stroom en gas uit te zetten was het probleem snel opge lost. De brandweer Haamstede rukte eveneens uit, maar kon halverwege keren. Turnesse van start Woensdagmiddag startte de jeugd- gymnastiekvereniging Turnesse het nieuwe seizoen. Iedere woensdagmiddag kunnen turnlustige jongens en meisjes weer terecht in gymzaal ,,De Moerbei" te Renesse. Van 1 tot 2 uur de jeugd van 10 tot en met 12. Van 2 tot 3 uur de kinderen van 7 tot en met 9 en ten slotte van 3 tot 4 uur de kleintjes van 5 en 6 jaar. HAAMSTEDE Opbrengst kollekte Nier Stichting Dankzij gulle gevers en enthousi- aste kollektanten heeft de kollekte van de Nier Stichting Nederland in Westerschouwen (met uitzondering van Renesse) een rekordbedrag opge bracht van 2.532,87. Vanaf genoemde datum zal de di- rektie van beide rekreatie-b.v.'s wor den gevoerd door de direktie van Eu rowoningen B.V., gevestigd te Rot terdam. SCHARENDIJKE Eenzijdig ongeval Woensdag 19 september belandde mevrouw K. W. D.-F. uit Scharendij- ke door onbekende oorzaak met haar auto in een sloot naast de Zwaard- weg. Jan de Jonge uit Zierikzee voer de de zwaar beschadigde auto af. Me vrouw D.-F. raakte licht gewond. KERKWERVE Vergadering Reinigingsdienst Donderdag 7 oktober kiezen de ver tegenwoordigers van de deelnemen de gemeenten het dagelijks bestuur van de Reinigingsdienst Schouwen- Duiveland. De vergadering wordt zo als gebruikelijk gehouden in „De Putmeet" te Scharendijke. De nieuwe vertegenwoordigers die gaan kiezen zijn: voor Brouwersha ven C. Slabbekoorn en R. J. v. d. Wekken; voor Bruinisse T. C. Hek man en L. J. v. d. Bos; Middenschou- wen W. den Boer en J. M. van Lange- raad; Westerschouwen J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer en J. C. Hendrikse; Zierikzee P. de Rijke en J. J. Geleijnse. De vertegenwoordigers voor Dui- veland moeten nog gekozen worden, het voorstel daartoe luidt: J. van Bommel en L. Meerman. Er zal geko zen worden volgens het systeem één stem per 1000 inwoners. Verder op de agenda: notulen en in gekomen stukken en een voorstel tot wijziging van de heffingsverorde ning reinigingsrechten. Voor tijd: zie agenda. BROUWERSHAVEN Oud papier Ten bate van de A.S.V. Brouwers haven wordt zaterdag 2 oktober oud papier opgehaald. De start is vanaf de Markt. Verzocht wordt het oud pa pier gebundeld gereed te zetten. BROUWERSHAVEN/ZONNEMAIRE - De kleuter- en lagere scholen in Brouwershaven en Zonnemaire nemen reeds twee jaar deel aan het ontwikkelingsprojekt „Kleine Basisschool" in Zeeland. Dit plan heeft onder meer als doel dat de kleine scholen aktief betrokken zijn bij het vormgeven aan de toekomstige basisschool. Dit projekt zou 31 december aflopen, maar inmiddels heeft het ministerie van onderwijs en wetenschappen toestem ming gegeven nog een jaar door te gaan. Het komende schooljaar zullen vooral de wereldoriënterende vak ken centraal staan. Daaronder vallen aardrijkskunde, geschiedenis en het vak kennis van natuur, het gebruik van de taal krijgt vooral de aan dacht. Dit projekt bevordert de sa menwerking tussen de christelijke en openbare scholen in Brouwersha ven en Zonnemaire. Faciliteiten Er gaat echter wel veel tijd zitten in dit projektwerk. Daarom hebben de scholen faciliteiten gekregen in de vorm van extra schooltijden (22 schooltijden extra voor de zes deelne mende scholen), extra begeleiding en extra geld 25,— per leerling). Tot nu toe hebben de onderwijsge venden het als prettig en effektief er varen om met kollega's van andere scholen samen te werken, zo staat in een onlangs verschenen rapport van de Stuurgroep kleine basisscholen in Zeeland, waarin opgenomen een overzicht van de stand van zaken van alle deelnemende scholen in Zeeland. Ook wat het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen en ontwikke lingsmateriaal betreft kan deze sa menwerking effektief zijn. Materiaal zou uitgewisseld kunnen worden. Uitgangspunt van het projekt is, dat in elke woonkern onderwijsvoor zieningen voor 4- tot 12-jarigen ge handhaafd moeten blijven, met vol ledige handhaving van de identitei van elke school. Tot nu toe is he overleg over de bestuurlijke gevol gen nog niet op gang gebracht. „Er moeten ingewikkelde politieke be slissingen worden genomen", aldus het rapport. Het feit dat de kleuter school in Zonnemaire dependance is van de kleuterschool te Dreischor. geeft geen problemen, omdat de de pendance vrijwel zelfstandig werkt. Doel Het doel van de samenwerking is de vaardigheid van de onderwijsge venden te vergroten met betrekking tot het scheppen en begeleiden van open leersituaties, deze situaties praktisch voor te bereiden en erva ringen uit te wisselen. De ouders worden goed geïnfor meerd over dit projekt. Dit gebeurt via informatie-avonden, schoolkran ten en kijk-avonden. De betrokkenheid van ouders in woners met de school wordt steeds groter. Dit komt ook omdat geregeld een beroep wordt gedaan op inwo ners om bijvoorbeeld iets te vertellen over een beroep. Zodoende leren ook de kinderen beter naar hun eigen dorp te kijken, terwijl de onderwijs gevende bewuster betrokken is bij zijn omgeving. WESTERSCHOUWEN - Op de dinsdagavond gehou den vergadering van de advieskommissie voor het wel zijnsbeleid in de gemeente Westerschouwen werd bij de behandeling van het evaluatierapport door de leden van de kommissie de hamvraag gesteld, op welke wijze men de bevolking meer kan aktiveren en betrekken bij het welzijnswerk, een probleem waar men overigens overal mee worstelt. De in het rapport geuitte suggestie, dat de medewerker welzijn „de boer" zou moeten opgaan om de be trokkenheid van de bevolking ver der te vergroten zagen de kommissie leden bij een nadere beschouwing ook nu niet direkt als een atdoende oplossing voor dit probleem. De heer J. Deïst merkte hierbij op, dat ailes om de financiën draait, maar deze middelen worden eerder terug geschroefd dan opgevoerd. Door de voorzitter J. C. de Feiter werd dit beaamd, „bij de start was de belangstelling van de verenlgin gen goed te noemen, maar toen men te horen kreeg dat men er niet op moest rekenen dat de beschikbare gelden zouden worden opgevoerd hadden ze het gezien". De voorzitter merkte verder op. dat men bij erm eerder verschillende zaken aan het terugschroeven is, een gegeven waar men periodiek mee wordt gekonfronteerd. Om de mede werker welzijn met lege handen de boer op te sturen, zag men niet zitten. De leden van de welzijnskommis- sle waren unaniem van mening, dat het funktioneren van de kommissie sport-, jeugd- en kuituur naast de welzijnskommissie een overbodige luxe is daar in beide kommissies za ken worden behandeld die de nodige raakvlakken hebben en dat van een overlapping kan worden gesproken. Door de leden werd het wel nuttig geacht om bij een eventuele ophef fing van de kommissie Sport-, jeugd- en kuituur een sportraad in het leven te roepen waar alle takken van sport die in de gemeente worden beoefend in zijn vertegenwoordigd. Overigens had de welzijnskommis sie te Westerschouwen zelf een evalu atierapport samengesteld dat alleen betrekking heeft op deze gemeente. In de voorgaande vergadering was men tot de konklusie gekomen, dat het algemeen samengestelde evalua tierapport teveel punten had waarin men zich niet koh vinden en welke zeker geen betrekking hadden op Westerschouwen. Samenstellers In samenwerking met de leden A. Damman, J. Deist en J. L. Flach werd het rapport herschreven door de sckretaris A. F. D. de Vos en de medewerker G. Groenlecr. Met enkele kleine wijzigingen werd onder dankzegging van de voorzitter aan het adres van de sa menstellers het rapport vastgesteld. Vastgesteld werd ook de jaarreke ning 1983 voor sociaal-kulturele akti viteiten met een totaal bedrag van 120.136,56. Door de heren A Kort en J. Deïst werd bij de behandeling hiervan nog eens de aandacht ge vestigd op het subsidie beleid in zijn algemeenheid dat zeker aan een her ziening toe is. Besloten werd de heer J. Deïst te benoemen als lid van de I.C.R.P. (re gionale welzijnskommissie). -."i v De twee looere scholen en de kleuterschool te Zonnemaire maken deel uit van het ontwikkelingsprojekt ..basisonder wijs non kleine scholenSamen spelen op één schoolplein, samen bezig aan één projekt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3