Huidige voorstellen niet toereikend voor coalitie Hoge Amerikaanse onderscheiding voor prinses Juliana AGENDA Antwoord CDA aan informateur: Bom in Joodse gemeente van Milaan Weg vrij voor machtswisseling in Bonn Vredesmacht d ee voigt met jn Libanon Stap voor stap Van der Stee wil tarief inkomstenbelasting verlagen Uitreiking in Middelburg bijna kompleet G.S. verlenen geen vergunning voor stortplaats STICHTING THEATER Jeugdsozen in het weekeinde 2 DEN HAAG - CDA-fraktievoorzitter Lubbers heeft in formateur Van Kemenade schriftelijk laten weten niet positief te kunnen antwoorden op de vraag of de voor stellen van de informateur geacht kunnen worden een toereikende basis te zijn voor koalitiegesprekken tussen PvdA, CDA en D'66 In een brief aan Van Kemenade wijst Lubbers er op dat, ,,voor het door ons zo noodzakelijk geachte hecht en daadkrachtig kabinet de basis ontbreekt". Indien er thans geen wezenlijk andere voorstellen gedaan kunnen worden, dient een andere koalitie beproefd te worden, aldus Lubbers. In zijn brief ontwikkelt Lubbers, naast bezwaren tegen een aantal on derdelen van het sociaal- ekonomische voorstel van Van Ke menade, ernstige bedenkingen tegen het voorstel inzake het al of niet plaatsen van kruisraketten op Ne derlands grondgebied. Hij signaleert een majeur geschilpunt tussen de PvdA en het CDA. Van Kemenade stelde voor dat het kabinet pas daadwerkelijk zelf de O* odigde bestuurlijke en operatio nele voorbereidingen tot plaatsing ter L -»d zal kunnen nemen als ook definitief tot plaatsing van deze kernwap mis op Nederlands grondge bied is besloten. Beslissing Nederland zal zeer ooedig een beslissing moeten nemen over de vraag of het al of niet dient voort te gaan met aktiviteiten, zonder welke plaatsing van kruisraketten in Ne derland feitelijk niet mogelijk is, al dus Lubbers. Het een en ander tezamen betekent dat een beslissing over het al dan niet plaatsen van de nucleaire middellan ge afstandsraketten sterk in de tijd naar voren wordt gehaald. Een negatieve beslissing nu ten aanzien van voorbereidingsmaatre gelen houdt inderdaad in, dat Neder land deze raketten op zijn grondge bied niet zal plaatsen. DARMSTADT (BRD) - Westduitse onderzoekers hebben een nieuw che misch element met het atoomnum mer 109 ontdekt, zo heeft de direk- teur van de instelling voor onderzoek naar zware lonen in Darmstadt, pro fessor Gisbert von Putlitz, meege deeld. MILAAN - Een zware bom heeft donderdagmorgen vroeg de ingang vernield van het gebouwenkomplex van de Joodse gemeente van Milaan, dat een synagoge omvat. Volgens de politie is de verantwoordelijkheid aanvaard door een kommunistische extremistische groepering. Toen de ontploffing plaatshad kort voor 1.00 uur in de nacht van woens dag op donderdag was er niemand in het komplex in een buitenwijk van de stad. Om tien over half twee kregen de redakties van de dagbladen Giornale Nuovo en Unita een telefoontje waarin werd meegedeeld dat een kommunistische organisatie verant woordelijk was. Later zou zij een kommuniqué uitgeven. Incidenten De laatste dagen zijn enkele kleine anti-Joodse incidenten in Italië voor gekomen die president Pertini niet temin de waarschuwing hebben inge geven dat boosheid over het bloed bad in West-Beiroet niet mag ontaar den in uitingen van antisemitisme. BONN - Na een dramatische worsteling om het ja-woord van de li beralen is de weg vrij voor een machtswisseling in de Duitse Bonds republiek. Nadat dinsdag 34 van de 54 parlementsleden van de FDP hun fiat gaven aan een overstap van de socialistische SPD naar de Christen democraten kondigde CDU-leider Helmut Kohl aan dat hij vrijdag een konstruktieve motie van wantrou wen indient tegen de minderheidsre gering van de SPD. Het politieke lot van Bondskanse lier Helmut Schmidt lijkt hiermee bezegeld. De over de wisseling van partner verdeelde liberalen diskussieerden bijna negen uur hartstochtelijk voor ze tot stemming overgingen. Verhouding Het bleek dat de verhouding tussen de twee vleugels nauwelijks veran derd was vergeleken met ruim een week geleden toen een stemming over het beginnen van koalitieonder handelingen met de Christen- Democraten bijna hetzelfde uitviel. Kohl verklaarde dat 34 stemmen voor de val van de socialisten vol doende was. Dit ondanks eerdere uit latingen in Christendemocratische gelederen dat 36 tot 40 Liberale par lementariërs wel het minimum was dat zich achter Kohl moest stellen. Een positieve beslissing ten aan zien van die voorbereidingen houdt slechts in dat Nederland doorgaat met het treffen van voorbereidingen voor een eventuele plaatsing zonder daarop een voorschot te nemen. Geschilpunt ,,Hier ligt, mijns inziens, een ma jeur geschilpunt tussen de PvdA en het CDA. Mijn fraktie wenst alle na druk te leggen op het streven naar het welslagen van de thans in Geneve aan de gang zijnde onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. Nederland dient alles te doen wat in zijn macht ligt om een goede uitkomst van die onderhande lingen te bevorderen. Die onderhan delingen mogen niet worden ge schaad en de westelijke onderhande lingspositie mag niet worden aange tast, meent Lubbers. Lubbers zet verder in zijn brief uit een dat hij nogal wat bezwaren heeft tegen de voorstellen van Van Keme nade op sociaal-ekonomisch terrein. Hij twijfelt er dan ook aan dat voort gezette besprekingen op dit terrein kunnen leiden tot een hecht en daadkrachtig kabinet. Een groot bezwaar vindt Lubbers dat Van Kemenade de koopkracht van werknemers, die hun prijskom- pensatie afstaan ten behoeve van de werkgelegenheid, op peil wil houden door een verlichting van de loon-en inkomstenbelasting. De daarvoor no dige ombuigingen worden echter niet aangegeven, zo schrijft Lubbers. KOPENHAGEN - Het aantal werk lozen in de tien landen van de Euro pese Gemeenschappen stijgt in elk geval tot boven de elf miljoen, het is niet uitgesloten dat er tegen 1990 vijftien miljoen werklozen zijn, zo heeft de Deense minister van arbeid, mevrouw Grethe Fenger Moeller, verklaard na afloop van een twee da gen durende informele bijeenkomst van de ministers van arbeid van de E.G. Eind augustus telde de EG 10,9 miljoen werklozen. NEW YORK - Premier Van Agt heeft woensdag in New York, waar hij als minister van buitenlandse za ken de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft toegespro ken, geweigerd kommentaar te leve ren op de uitspraken van kabinetsin formateur Van Kemenade. Dat zou niet in overeenstemming zijn met de afspraken over het fraktievoorzitter- schap en onderhandelaarspositie van Ruud Lubbers. PARIJS - De volgende Europese Arianraket zal pas in 1983 tussen eind januari en april worden gelan ceerd, zo heeft de sekretaris-generaal van het Franse Nationale Centrum voor Ruimte-Onderzoek CNES, Fred Dallest, meegedeeld. Brinkhorst zei naar aanleiding van de reaktie van het CDA op de voor stellen van Van Kemenade het jam mer te vinden als het CDA afhaakt. „Maar als het CDA de steven wendt, zullen we het CDA daarin niet vol gen", zo zei Brinkhorst. DEN HAAG - Het tarief van de in komstenbelasting moet omlaag, het zij via een herziening van de huidige tariefstruktuur, hetzij via een geheel nieuw, eenvoudig en gematigd tarief. Daartegenover moeten de mogelijk heden om voor de inkomstenbe lasting aftrekposten op te voeren, worden beperkt. Voorwaarde voor een verlaging van de tarieven is dat tevoren een so lide financiering wordt gevonden, Naast baten uit verminderde aftrek mogelijkheden en als gevolg van het dichten van gaten in de belastingwet geving zal dit gezocht moeten wor den in een verhoging van de indirek- te belastingen (bijvoorbeeld omzet belasting en accijnzen) en van pro vinciale en gemeentelijke belastin gen terwijl gelijktijdig de rijksbij drage aan het provincie- en gemeen- tefonds wordt verminderd. A V-*. Contourennota Dit staat in de zogenaamde contou rennota over de herziening van het tarief van de inkomstenbelasting die minister Van der Stee van financiën dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij een herziening van de huidige tariefstruktuur denkt de minister aan het alsnog volledig toepassen van de inflatiekorrektie vanaf 1972. Daarbij kunnen de uitgangspunten van het schijventarief zoals dat in 1973 werd ingevoerd, worden ge handhaafd. Daarnaast zouden de ta rieven over de hele linie twee procent lager moeten worden dan nu. Zo'n operatie zou de schatkist 6,5 miljard gulden kosten. De invoering van een geheel nieuw eenvoudig ta rief dat losstaat van de huidige ta riefstruktuur kost 5,3 miljard gul den. Minister Van der Stee merkt op dat herziening van de tariefstruktuur stap voor stap zal moeten plaatsvin den, waarbij telkens moet worden geprobeerd de gevolgen voor de indi viduele inkomens en de financiering samen zo beperkt mogelijk te hou den. MIDDELBURG - Prinses Juliana zal op 16 oktober als eerste niet-Amerikaan de International Four Freedoms Award, een hoge Amerikaanse onderscheiding, ontvan gen. De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Koorkerk te Middelburg. Tegelijk met prinses Juliana zullen vier andere vooraanstaande Ne derlandse een Four Freedoms Award krijgen uitgereikt. roemde rede tot het congres op 6 ja nuari 1941, toen hij stelde dat vier vrijheden van essentieel belang zijn, wanneer de wereld zich wil richten op vrede en gerechtigheid. Als eerste De heer Van den Heuvel, voorma lig ambassadeur van de V.S. bij de Verenigde Naties, zei, dat prinses Ju liana der Nederlanden als eerste de internationale Four Freedoms- medaille zal ontvangen: „het is bij zonder juist dat prinses Juliana als eerste is voorgedragen om de FF- medaille in ontvangst te nemen. Tij dens haar regeringsperiode als ko ningin der Nederlanden heeft zij be wezen de demokratische waarden, zoals die ons zijn omschreven in de vier vrijheden, ten zeerste te zijn toe gedaan. In tijden van oorlog en vrede is het huis van Oranje het symbool geweest van moed en hoop op een be tere wereld, niet alleen voor het Ne derlandse volk, maar voor ons alle maal. Hare koninlijke hoogheid is vaak bij de familie Roosevelt te gast geweest, zowel in het Witte Huis als in Hyde Park. De persoonlijke vriendschap en be wondering die president Roosevelt voor prinses Juliana en haar familie koesterde, voegen aan deze onder scheiding een extra dimensie toe. President Roosevelt was buitenge woon trots op zijn Nederlandse af stamming. Het verheugt ons dat in 1982, het jaar waarin wij de 100ste geboorte dag van F. D. Roosevelt en het 200- jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de V.S. herdenken, deze eerste medaille aan prinses Juliana is toegekend". Prinses Juliana ontvangt op 16 okto ber in Middelburg de Four Freedoms Award. Dit is woensdagmiddag in New York en Middelburg bekendge maakt. In dc Zeeuwse hoofdstad ge beurde dat via de commissaris van de koningin in Zeeland, dr. C. Boertien. De uitreiking zal in Middelburg plaatsvinden omdat er tussen Zee land cn met name het eiland Tholen en de V.S. een speciale relatie bestaat Do voorouders van de vroe gere Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zouden op Tholen geboren zijn. De Four Freedoms Award is een in ternationale onderscheiding die jaar lijks zal worden toegekend aan dege nen die door hun leven en maatschap pelijke betrokkenheid op bijzondere wijze gestalte hebben gegeven aan de ideële doelstellingen die president Roosevelt formuleerde in zijn be- BEIROET/JERUZALEM - Met de komst van enkele honderden Ameri kaanse mariniers is de internationa le vredesmacht, die de orde en rust in Beiroet moet handhaven, bijna kom pleet. Ongeveer 200 mariniers gingen woensdag vanaf landingsschepen met trucks en jeeps in de haven aan land. Met helikopters werd een groep van 400 man overgevlogen naar de luchthaven van de hoofdstad. Er was woensdag geen enkele Is raëlische soldaat meer in West- Beiroet, nadat de laatste militairen zich hadden teruggetrokken van het vliegveld. De Israëliërs gingen niet weg voordat de eerste helikopters waren geland. Terugtrekking van het Israëlische leger uit de haven en van het vliegveld was voor de Ameri kanen voorwaarde voor hun komst. MIDDELBURG - Gedeputeerde sta ten van Zeeland hebben de Centrale Vuilverwerkende Industrie (CVI) in Terneuzen vergunning geweigerd voor een stortplaats in de Van Wuyk- huisepolder tussen Hoek en Philippi ne. De vergunning was aangevraagd voor het storten van huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, bedrijfs afval, grof huisvuil en met huisvuil gelijk te stellen bedrijfsafvalstoffen. Het provinciaal afvalstoffenplan staat een stortplaats op deze plaats niet toe. Zoals bekend is volgens dit plan de Koegorspolder de enige plaats waar in Zeeuws-Vlaanderen huishoudelijk afval en grof huisvuil gestort mag worden. Ook de milieu- inspektie voor Zeeland en burge meester en wethouders van Terneu zen hebben in hun advies aan gs be zwaar gemaakt tegen het verlenen van een vergunning voor een stort plaats in de Van Wuykhuisepolder. De CVI kan binnen een maand be roep aantekenen bij de Kroon tegen het besluit van gs. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zlerikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Advertentie vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur JILLCLAYBURGH LA LUNA" INTRODUCING MATTHEW BARRY VERONICA LAZAR RENATO SALVATORI andwithTOMAS milian 16 jaar a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur 2e week De triomf van de franse cinematografie een film van CLAUDE LELOUCH ITOUM? alle leeftijden extra lange voorstelling in dolby stereo Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, uur, kinderklub. Oostcrland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur, Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond. 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30-20.00 Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 30 september Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Confessionele Vereniging in de Hervormde Kerk, met lezing van dr. W. Aalders. 19.45 uur. UW ontmoetingscentrum. Kontakt- avond. 19.30 uur. 14.00-16.00 Wcsterschouwcn keling voor hervormde en gerefor meerde kerk. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond voor op zichzelfs staan- den. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Toneeluitvoering „Bed den" van Dimitri Frenkel Frank. Bal na Trio 1. 20.00 uur. Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. „Les uns et Les autres". 20.00 uur. Burghsluis Neeltje Jans. Excursie stormvloed kering. 10.30 - 16.45 uur. Brouwershaven Markt. Oud papier. 09.00 uur. Noordgouwe Ned. Herv. Kerk- Concert ensemble „Cambiata" en organist Anton den Boer. 20.00 uur. Oost er land Dorpshuis. Sluitingskoncert. 19.30 uur. Zondag 3 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „Les uns et Les autres". 20.00 uur. Maandag 4 oktober Zierikzee Stadhuis. Vergadering kommissie publieke werken. 19.30 uur. Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 20.00 uur. Dinsdag 5 oktober Zierikzee 's Landskamer, Havenpark. Verga dering Waterschap. 15.00 uur. Stadhuis. Kennismakingsbijeen komst nieuw ingezetenen. 20.00 uur. „Binnen de Vest". Ouderavond. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Naaikursus. 19.00 - 21.30 uur. Woensdag 6 oktober Zierikzee Ger. Kerk. Vergadering Ger. Vrou- wenkontaktgroep. 20.00 uur. Marktzicht. P.v.d.A. ledenvergade ring. 20.00 uur. Burgh Kantine sportpark Van Zuijen. Re gio-vergadering voetbalverenigin gen. 19.30 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duiveland. 16.00 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstcde) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden, vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing. Hotel Bom. Aanvang Bridge-klub. 09.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijdon. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Duiveland. 20.00 uur Vrijdag 1 oktober Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „La Luna". 20.00 uur. Brouwershaven Jeugdgebouw, Nieuwstad 13. Muzi kale inleiding over vrede en ontwik (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niel voor bezorging), na 17 30 uur. (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2