CRM legt een ton op tafel voor integraal dorpenplan Brandweer Westerschouwen weerde zich in oefening op hoog niveau DE ZIERIKZEESCHE COURANT Vervolg- Kleine Kernen projekt Vliegtuigongeluk in Luxemburg Op de toren in Renesse Zeeuwse Pijpleiding failliet verklaard Meer politie in groeikernen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 30 september 1982 139ste jaargang Nr. 23191 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Schippers Cardiumin training SCHOUWEN-DUIVELAND - Het ministerie van CRM heeft onlangs bekend gemaakt 100.000,— beschikbaar te stellen voor een zogenaamd „integraal dorpenplan", dat op Schouwen-Duiveland de dorpen Ellemeet, Seroos- kerke, Sirjansland en Zonnemaire betreft. Het plan heeft als doel de leefbaarheid in de kleine kernen te be vorderen en zodoende is dit projekt een vervolg op het Kleine Kernen experiment dat zich alweer drieëneen half jaar met deze problematiek bezig houdt. Het verschil is echter dat het KK-experiment de werkzaamheden bepaalt tot afzonderlijke projekten terwijl het dorpenplan uitgaat van een integrale aanpak. Juist door de onderlinge samenwerking tussen de betreffende ge meenten kan deze bijzondere problematiek beter tot een oplossing worden ge bracht. Dit dorpenplan kan een voorbeeldfunktie vervullen voor andere (klei ne) kernen op Schouwen-Duiveland en natuurlijk ook daarbuiten. gemene zaken en 2 of 3 vertegen woordigers uit het dorp. Het dorpenplan dient voor 1 april volgend jaar gereed te zijn. Dit is al leen met een goede koördinatie en duidelijke afspraken haalbaar. Pas na 1 april kan worden begonnen met de daadwerdelijke uitvoering van het plan. Centraal staat in hoeverre redelij ke leefvoorwaarden worden geboden aan de bewoners van een dorp en ook, wat zijn de verwachtingen voor de toekomst. De dorpen Zonnemaire, Ellemeet, Serooskerke en Sirjans land hebben weinig mogelijkheden tot woningbouw en daarmee samen hangend tot bevolkingsgroei. Geen kant-en-klaar plan Zo'n integrale aanpak betekent niet dat een kant-en-klaar plan wordt geleverd, dat voor iedere kern van toepassing is, want ieder dorp bezit nu eenmaal eigen karakteristie ken en knelpunten. Wel moet het mo- LUXEMBURG - Bij een ongeluk met een Russisch vliegtuig op de luchthaven Findel in Luxemburg zijn woensdag tien passagiers om het leven gekomen. De andere inzitten den, in totaal 67, raakten gewond. De politie noemde deze aantallen defini tief. Van de gewonden konden er 27 het ziekenhuis na een korte behandeling verlaten. Volgens de politie waren alle inzittenden Sowjetburgers op een Luxemburger en een Belgische vrouw na. Beiden overleefden het on geluk. Nadat het toestel, een Iljoesjin 62 van de Sowjetmaatschappij Aero- flot, geland was, raakte het van de baan en brak in stukken. Voordat het in brand vloog, konden de meeste passagiers eruit komen. De Iljoesjin was van Moskou op weg naar.Lima. WARSCHAU - Volgens diverse Poolse kranten zal Solidariteit defi nitief worden verboden in het kader van het regerinsplan tot herstel van vakbondsaktiviteit die sinds de staat van beleg in Polen is opgeschort. De regering acht het weer toelaten van dergelijke aktiviteit noodzakelijk voor ekonomische hervormingen, al dus minister Baka. gelijk zijn voor de opzet en de tot standkoming van een dorpenplan een model (een werkmethode) te ont wikkelen dat voor iedere kern bruik baar is. Per dorp zal een beknopte inventa risatie worden gemaakt. Dan kunnen ook problemen worden gesignaleerd. Er wordt gekeken naar: bevolking (opbouw, samenstelling); wonen (volkshuisvesting, woningbouw, woonomgeving); werkgelegenheid bedrijven; voorzieningen (verzor ging, winkels, openbare instellingen e.d.); verkeer vervoer (openbaar vervoer, langzaam vervoer) en mi lieu (energievoorziening, geluidhin der). Om dit alles te realiseren worden twee v erkgroeper. in het leven geroe pen. Eén intergemeentelijke, voor overleg tussen de vijf deelnemende gemeenten, en één gemeentelijke werkgroep die zal bestaan uit: 1 ver tegenwoordiger van het kollege van b. en w.; 1 raadslid; 1 ambtenaar al- Dorpenplan: ja of nee De rapporten die inmiddels al zijn verschenen over dit dor penplan zien er indrukwek kend uit. Maar wat houdt het plan konkreet in, en hoe den ken de deelnemende gemeen ten hierover. Bij navraag bleek dat de ge meente Middenschouwen hele maal niet zo staat te trappelen om aan het projekt deel te ne men. Sekretaris L. F. van Wijck van Middenschouwen vertelde dat de gemeente bang is dat het plan te veel gaat kosten. ,,Het is al zo moeilijk om de begroting voor '83 slui tend te krijgen. We zien er waarschijnlijk van af en doen dus niet mee". Wester schouwen heeft het plan wel enthousiast ontvan gen. Burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer deel de mee dat als Ellemeet defini tief niet mee zal doen, Wester- schouwen zal voorstellen het dorp Noordwelle te laten deel nemen. Deze gemeente neemt dan met twee dorpen deel (Noordwelle en Serooskerke). Brouwershaven en Duiveland hebben laten weten aan het projekt te willen meewerken. ZIERIKZEE - Woensdagavond nam de Koninklijke Harmonie Kunst en Eerbezit van het nieuwe repetitielokaal: de gymzaal van de voormalige Rijks Scholen Gemeenschap in de Manhuis straat. Zoals wellicht bekend is het oude lokaal (school Nieuwe Boogerdstraat) in handen van de sloper gevallen. Na een opknapbeurt van de Manhuisstraat-zaal door leden en hun .aanhang" was er woensdagavond een openbare repetitie, waar voorzitter H. Asma zijn grote tevreden heid met het nieuwe lokaal uitsprak. De repetitie had overigens ook gemeentelijke belangstelling, in de persoon van burgemeester Th. H. de Meester, die het stadswapen van Zierikzee (in hout) aanbood ter verfraaiing van de nieuwe lo kaliteit. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft woensdag de Zeeuwse Pijpleiding Maatschappij (ZPM) uit Middelburg, onderdeel van de Bosschaart Groep BV uit Barendrecht, failliet verklaard. Van de tachtig werknemers ko men er vijftig op straat te staan. Derig mensen van de ZPM kunnen volgens curator Mr C. Brinkman naar alle waarschijnlijkheid in dienst treden bij Van der Ben- Pijpleidingen in IJsselmonde. Van der Ben is van de zeven dochteron dernemingen van de Bosschaart Groep alleen overgebleven. De Bos schaart Groep had 299 vaste en 35 in- direkte werknemers in dienst. RENESSE - De vrijwillige brandweer van Wester schouwen hield dinsdagavond een bijzonder geslaagde oefening ter uittesting van diverse onderdelen van de brandweerkennis en -deskundigheid. Op zich is het niets bijzonders dat de brandweer een oefening houdt, want dat gebeurt vanzelfsprekend regelmatig. Het bijzondere van deze oefening was het objekt waarop geoefend werd, namelijk de Hervormde Kerk van Renesse. De oefening, waarvan alleen het kader vooraf op de hoogte was, werd opgezet met een drieledig doel. Ten eerste wilde men een reële brondoor- zaak onder ogen zien. Er werd bij de oefening van uitge gaan dat de brand was ontstaan tus sen het dakbeschot en het houten pla fond van de kerk als gevolg van repa ratiewerkzaamheden aan de dakgoot van de kerk. Een oorzaak die, vooral bij oude gebouwen zoals deze kerk, zeker niet denkbeeldig is. Een der omwonenden zou de brand hebben ontdekt en gemeld. Zonder ladderwagen Ten tweede wilde men uittesten of het, met het beschikbare materieel, (men beschikt niet over een ladder- Ji ■T ij i RENESSE - De brandweer in aktie op de toren uon de kerk te Renesse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) wagen) mogelijk is om vanaf grote hoogte, in dit geval de 20 meter hoge toren, te blussen. Met andere woor den of men op grote hoogte over vol doende druk kan beschikken. Ten derde wilde men met deze oefe ning de manschappen bekend maken met een waardevol objekt in de ge meente, in dit geval de Renesser kerk. Om kwart over zeven werd het alarm gegeven en daarmee kwam de oefening op gang. De manschappen uit Renesse waren met drie minuten ter plaatse en uit Haamstede was men met zes minuten present. Er werd gewerkt met twee autospuitcn en een motorspuit. De autospuit van Renesse werd, met de daarbij behorende manschap pen, ingezet om de denkbeeldige brandhaard van binnenuit te bestrij den met twee hoge druk spuiten. De motorspuit van Renesse werd ingezet om het water op te voeren tot de torentrans. Deze werd door de wa gen van Haamstede aangejaagd om extra druk te verkrijgen om het mo gelijk te maken vanaf de toren te spuiten. Persluchtploeg Een persluchtploeg ging. via het besloten trappenhuis van de toren naar boven, om vandaar uit met twee stralen de brand" te bestrijden. In tegenstelling tot binnen in de kerk werd vanaf de toren wel echt gespo ten om te kijken of men over vol doende druk beschikte. En dat bleek, tot ieders tevredenheid, het geval te zijn. Tevens werd bij de oefening ge bruik gemaakt van de mogelijkheid de nieuwe halogcen lamp en de vorig jaar aangeschafte agregaat op bruik baarheid te testen. Ook dit nspekt van de oefening was zeer geslaagd, want de verlichting bleek ruim vol doende te 7.ijn. Ook werd tijdens de oefening aan dacht geschonken aan het verkeer, omdat dat iets is, waarmee men in werkelijkheid te maken heeft. Over het geheel bezien kan gespro ken worden over een uitstekend geslaagde oefening, waarin alle gestelde doelen zijn bereikt. Het ligt ook zeker in de bedoeling om in de toekomst vaker te oefenen op waar devolle objekten binnen de gemeen te Restaurant Renesse voor reservering tel. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Schuldenlast Volgens Mr C. Brinkman is het ont zettend jammer dat de ZPM failliet moest worden verklaard. Het bedrijf had een schuldenlast van vele miljoe nen guldens. Toch heeft de ZPM het afgelopen jaar vanuit een goed gevul de orderprtefeuille gewerkt. De bedrijfsresultaten waren uitste kend, maar de slechte financiële situ atie van de overige Bosschaartbedrij- ven heeft de Zeeuwse Pijpleiding Maatschappij volledig uitgehold. Volgens Brinkman is dat faillisse ment dan ook volledig te wijten aan het wanbeleid dat de voormalige di- rektie de afgelopen jaren heeft ge voerd. Hij noemde met name de aan koop van branche-vreemde zaken als hotels en rusthuizen. SPIJKEN1SSE - Minister Rood van binnenlandse zaken wil proberen de politie in groeikernen, waar de om vang van het korps onevenredig dreigt achter te blijven bij de tocnn me van de bevolking uit te breiden. Dit z.ei hij woensdagmiddag in Spij- kenissc bij de opening van het nieu we politiebureau in die gemeente. Een van de groeikernen is Spijke- nisse, met een inwonertal dat vorige week de 50.000 is gepasseerd. De plaats heeft oen korps van 78 man, dat aanvankelijk zou moeten worden uitgebreid tot 96 man. Volgens mi nister Rood is dat getal niet haal baar. Hij zei niet wat volgens hem wel haalbaar is. Advcrtcnttr WA> ffih Pe BUT Verwachting tot vrijdagavond: Rustig herfstweer Droog en zonnig weer, maar in de nacht en ochtend plaatselijk mist; minimumtemperatuur van 12 graden aan de kust tot 7 graden plaatselijk in het binnenland middagtempera- tuur rond 19 graden; weinig wind, minder dan windkracht 3. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 4 okt. Zaterdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuid 3 Zondag: Zonnige bewolking Kans op neerslag: 20% Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 2 Maandag: Kans op neerslag: 20% Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 1 okt. Zon op 6.40. onder 18.28 Maan op 18.18, onder 4.16 Volle Maan: 3 okt. (2.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 1 okt. 2.21 14.01 7.48 20.10 Springtij: 5 oktober HET WEEROVERZICHT DE BILT. 30-9 Het K N M I. deelt mede: Na de passage van een regen- gebied, dat gisteravond het zuiden van ons land bereikte, zullen druk- stijgingen zich vanuit Frankrijk en Engeland over Nederland uitbrei den. Het zal morgen dan ook een mooie herfstdag worden. Weliswaar zal 7.ich eerst op een aan tal plaatsen mist vormen, maar daar na wordt het zonnig en voor de tijd van het jaar tamelijk warm. De wind blijft zwak. Ook voor het weekeinde zijn de vooruitzichten goed De mid- dagtemperatuur zal nog iets hoger worden, waarbij in het binnenland waarvan van 22 A 23 graden kunnen worden bereikt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1