HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Nomen Nescio" begint met regionaal nieuwsprogramma Aanmoedigingsprijs voor twee Zeeuwse kunstenaars Japanse schoonheid Gouden griffel toegekend aan schrijfster N. Kuiper Ziekenomroep in Rode Kruis Ziekenhuis Vismijn in Colijnsplaat boert goed Jan Wolkers voelt zich Nederlanders zijn hardrijders in België „geschoffeerd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Blustij 28 september 1982 Nr. 2.1191) 5 Coördinator Harry van Rooijen van de ziekenomroep Nomen Nescio, achter de draaitafel tijdens een verzoekplatenprogramma. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De Zierikzeese Ziekenomroep Nomen Nescio in het Rode Kruis Ziekenhuis gaat uitbreiden. Al sinds enkele maanden presenteert deze omroep weke lijks een verzoekplatenprogramma, maar over ongeveer een maand begint Nomen Nescio ook met een regionaal nieuwsprogramma. Tenslotte gaan aan verpleegden en zieken de nieuwtjes voorbij, die men zo terloops in zijn of haar woonplaat hoort. Verder zal het programma vooral voor slechtziende zieken een welkome afwisseling zijn, omdat die ook al het nieuws uit de regionale krant moeten missen. Wekelijkse rubriek In dit wekelijkse nieuwsprogram ma zullen alle interessante en aktue- le zaken van één week aan de orde komen. Dit gebeurt in samenwer king met de Zierikzeese Nieuwsbode. Verder ligt het in de bedoeling repor tages te maken met zeer uiteenlopen de onderwerpen. Er zal ook een raad- spelletje worden uitgezonden waarop de patiënten direkt kunnen reageren. Het nieuwsprogramma staat voor lopig nog in de kinderschoenen. De teamleden van Nomen Nescio zijn om dit alles te verwezenlijken afhanke lijk van goede apparatuur, die vaak kostbaar is. Daarom heeft de omroep bij de zes gemeenten op Schouwen-Duiveland een verzoek om subsidie ingediend. In de welzijnskommissie van de ge meente Brouwershaven is daar in middels positief op gereageerd. De kommissie zal de raad adviseren een subsidie toe te kennen van vijf cent per inwoner. Tijdens de welzijnskommissie Dui- veland liepen de menigen hierover uiteen. Deze kommissie stelt voor Nomen Nescio niet te subsidiëren, maar een definitief besluit hierover valt tijdens de raadsvergadering donderdagavond. In de overige ge meenten is dit subsidieverzoek nog niet aan de orde gekomen. HOOGEVEEN - De I8-jarige Lam mert Smid uit Hollandscheveld is maandagavond om het leven geko men bij het slopen van een huis in Elim, gemeente Hoogeveen. Hij kwam terecht onder een vallende muuur en werd daarbij op slag ge dood, aldus de politie. Voor het eerst sinds vele jaren zal het niet nodig zijn, dat de gemeente Kortgene het tekort op de Vismijn aanzuivert, omdat er naar alle ver wachting in 1982 geen exploitatiete kort zal zijn. De omzet is de zes miljoen dit jaar al gepasseerd en verwacht wordt dat deze nog flink zal stijgen eer het 1 ja nuari 1983 is. Bij een dergelijke om zet zijn de exploitatiekosten gedekt en hoeft de gemeente niet te supple ren. Deze verheugende mededeling deed burgemeester J. D. van der Lin de deze week tijdens een gemeente raadsvergadering. De grote hoeveel heden vis en garnalen die dit jaar ge vangen zijn, hebben voor deze mee valler gezorgd. In 1980 bedroeg de omzet van de vismijn Colijnsplaat plm. 5 miljoen gulden. Besluit G.S. MIDDELBURG - Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de aanmoedigingsprijs voor jong Zeeuws talent voor 1982 toe te kennen aan twee beelden de kunstenaars. Het zijn William Verstraeten uit Middel burg en Piet Dieleman uit Arnemuiden. Ze zullen beiden het aan de prijs verbonden geldbedrag van f 2.500 ont vangen. William Verstraeten is voorname lijk een ideeënkunstenaar, met een nauwgezet oog voor het uit te voeren werk, het te gebruiken materiaal en combinaties daarvan. Hij maakt ge bruik van steeds wisselende materia len en technieken, waarbij vooral de fotografie vaak een centrale plaats inneemt. Hem is de prijs toegekend om twee redenen. In de eerste plaats omdat zijn werk opvalt door een gro- ZIERIKZEE - Japan staat bekend om de ver fijnde kunstook op het gebied van schoonheid. Het grootste Japanse cosmelicahuis Shiseido begint zo langzamerhand ook in Nederland be kendheid te krijgen en dat was voor de firma Gudde te Zierikzee reden de schoonheidsspeci aliste Mitsue Osaki uit te nodigen voor een de monstratie in huidverzorgingsartikelen. Dit merk werkt uitsluitend met natuurlijke bestanddelen om het natuurlijk evenwicht van de huid te herstellen of te behouden. Gedurende de hele dag konden dames zich verle den week op de hoogte stellen van deze schoonheid sproduk- ten en verder bestond er de mogelijkheid zich te laten opma ken, naar Oosters inzicht. De nieuwe eyeshadow tinten voor de komende herfst en winter zijn zacnt rose, licht blauw/grijs en licht geel of goud, uitgevoerd in parelmoer. Voorde lippen worden donkere tin ten voorgeschreven als steenrood en aubergine. Verder werd ook de toepassing van maskers gede monstreerd. Bijvoorbeeld een masker in gelvorm, dat ge makkelijk op het gezicht is aan te brengen. Zo'n masker (peel off) verwijdert de dode opperhuidcellen, en geeft de onderste huidlaag de gelegenheid om de celvernieuwing te bevorde ren. De natuurprodukten van Shiseido vallen in Japan onder de geneeskunde wet. DAMASCUS - De leider van de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, Yasser Arafat, zal medio okto ber een officieel bezoek brengen aan de Sowjet-Unie op uitnodiging van het Kremlin, zo heeft het Palestijnse persbureau Wafa maandag bekend gemaakt. BEIROET - De officiële Libanese kommissie die is belast met een on derzoek naar de recente moordpartij onder Palestijnen in West-Beiroet, is maandag voor het eerst bijeengeko men. 99 te, constante verrassende kwaliteit. Die blijkt zowel uit zijn deelname aan tentoonstellingen zoals „Beelden op de berg" te Wageningen in 1979, „Beeldhouwkunst uit de Zuidelijke Nederlanden" in het Middelheim- park in Antwerpen in 1982 en „Kunst uit Zeeland", waarvoor zijn werk in 1975 en 1977 werd uitgekozen en wat ook voor 1983 het geval zal zijn. In de tweede plaats vormt zijn werk als coördinator van het ten toonstellingsprogramma in de Mid delburgse Vleeshal een reden tot het toekomen van de prijs. Door goed in zicht en nauwgezette voorbereiding heeft hij het mogelijk gemaakt dat de laatste jaren een groot aantal kwalitatief goede uitingen van ver nieuwende en grensverleggende beel dende kunst is gepresenteerd. Toe kenning van de prijs moet ook wor den gezien als een vorm van erkente lijkheid voor het feit dat Verstraeten in de Vleeshal activiteiten tot stand heeft gebracht die normaal gespro ken alleen in de grote kunstcentra plaatsvinden. Piet Dieleman is vooral schilder Hij kwam eveneens in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs omdat hij, nauwelijks van de academie, reeds de aandacht heeft getrokken met vitaal, krachtig en kwalitateif goed werk. Ondanks financiële moei lijkheden wordt zijn werk geken merkt door het grote aantal produk- ties, het grote formaat ervan en het verrassend gebruik van materiaal, kleur en vorm. De kwaliteit van zijn werk blijkt ook uit de keuze ervan voor de tentoonstelling „kunst uit Zeeland 1983" Dat Piet Dieleman niet alleen nationale erkenning krijgt, blijkt uit de opname van zijn werk in de international Tekentrien- nale, een tentoonstelling die in Neu renberg en daarna in lausanne te zien is. AMSTERDAM - Bouwvakkers van de Heidemij die werkloos raken zul len geen uitkering ontvangen. Dit besluit heeft de bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid maandag ge- BRUSSEL Van alle buitenlanders die in België sneller rijden dan is toe gestaan vormen de Nederlanders de grootste groep. Na hen komen de Westduitsers. Dat blijkt uit cijfers die de Belgische overheid heeft ver strekt. Vorig jaar werden er in België 20.460 processen-verbaal opgemaakt tegen buitenlanders die te snel reden. Daarvan gingen er 6.671 naar Neder landers. Dat waren er minder dan een jaar eerder, wat toen gingen er 7.132 processen-verbaal van de in to taal 19.716 die tegen buitenlanders werden opgemaakt naar de Neder landers. Maar onze landgenoten blij ven toch de kopgroep vormen DEN BURG - De schrijver/beeldhouwer Jan Wolkers weigert de aan hem toegekende Constantijn Huygensprijs 1982. Wol kers zei maandagavond ..geschof feerd" te zijn door ,,de eer" die hem nu pas te beurt is gevallen, terwijl hij ,,al twintig jaar meesterwerken schrijft". In die laatste twintig jaar zijn let terkundige prijzen toegekend aan knoeiers", aldus de schrijver. Wol kers werd afgelopen vrijdag via een gelukstelegram van de Jan Cam- pertstichting op hoogte gebracht van de toekenning. „Ik heb toen mijn ei gen werk nagelezen om te zien of ik ook een knoeier ben. Maar dat.is niet zo", aldus Wolkers. ,,De Nederlandse prijzentoestand is corrupt", aldus Wolkers, die er verder op wees dat hij nog onlangs in een interview met het weekblad ,,De Tijd" liet weten dat hij geen Neder landse letterkundige prijzen zou ac cepteren. „Ze hadden beter van te vo ren even kunnen bellen". Minister berispt Koot en Bie DEN HAAG - Minister Den Boer van c.r.m. heeft de VPRO een officië le berisping" gegeven wegens over treding van de wettelijk vastgestelde reklameregels voor omroepen, in de televisie-uitzending ,,Een kleintje Koot en Bie" van zondag 9 mei. De toegestane zendtijd voor ledenwer ving die maximaal 30 sekonden be draagt, werd zeer ruim overschre den, aldus de brief van c.r.m. aan de VPRO, iets wat deze omroep in zijn verweer ook had toegegeven. Afgelopen zondagavond reageerde de VPRO in een korte extra uitzen ding op de berisping bij monde van het duo Koot en Bie, dat voor deze ge legenheid was uitgebreid met een ambtenaar van c.r.m.", drs. Van Puthoven, alias Wim Kan. Het werd een gesprek waarin c.r.m." ge vraagd werd de grenzen aan te geven wat wel en niet mag op het gebied van reklame. Van Puthoven kwam uiteindelijk zelf tot de konklusie dat er eigenlijk niets mocht. Of deze laatste uitzending opnieuw voor een „gele of zelfs een rode kaart" i\i aanmerking komt, kon de woordvoerder van c.r.m. maandaga vond niet zeggen. Donderdag 30 september, 20.25 uu Anne Wil Blankers als de moeder vid Leopold Witte). r, Nederland 2: De moeder van David S. met haar aan drugs verslaafde zoon Da- Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 29 SEPTEMBEH NED. I: Dieren staan in het middel punt in het Tros jeugdprogramma Allereerst komt de tekenfilm Kleine dieren op avontuur. Dan de Dieren uit het groene woud en de Merkwaar dige dierenshow. Ren je rot besluit het middagprogramma. Ook ditmaal wordt een kijkje genomen bij de ne- derlandse emigranten in Amerika in Gewest tot gewest. De film Turkse aarde, Hollandse bodem, behandelt het probleem van de Turken in Ne derland. Studio Sport brengt beelden van basketballwedstrijden en een re gistratie van de Europa Cup. NED. 2: De VPRO brengt allereerst een aflevering van BGTV gevolgd door een aflevering van het quizpro gramma You bet your life. Nacht merrie in de jungle is een dokumen- taire die gemaakt is tijdens de film opnamen van de speelfilm Fitzcar- raldo in het oerwoud van Peru. Deze film laat zien hoe de rubberwinning geschiet in dit zeer ontoegankelijke gebied. De avond wordt besloten met het laatste journaal. WOENSDAG 29 SEPTEMBER NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Kleine die ren op avontuur; 15.37 De dieren uit het groene woud; 16.00 De mer kwaardige direnshow; 16.40 Ren je rot; 18.23 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest:, 19.50 Politieke partijen; 20.00 Turkse aarde, Hotlanasë^budem21.20 Met vooruitziende blik; 21.37 Journaal; Voorproefje kinderboeklenweek AMSTERDAM - De Gouden Grif fel, de jaarlijkse onderscheiding van de kollektieve propaganda van het Nederlandse boek voor het beste kin derboek is dit jaar gewonnen door de schrijfster Nannie Kuiper. Zij krijgt de prijs voor haar boek „De eend op de pot". Dit is maandag tijdens een perskonferentie in Amsterdam be- kendgemeekt. De Gouden Penseel 1982, de prijsj voor de beste illustrator of illustra trice van kinderboeken, werd toege kend aan Joost Roelofsz voor zijn il lustraties in het boek „Voor en ach ter", dat ook door hem geschreven werd. Daarnaast werden negen zilveren griffels en twee zilveren penselen toegekend. De winnaars en winna ressen krijgen hun prijzen op 13 okto ber uitgereikt ti jdens de opening van de Kinderboekenweek in Utrecht. De Kinderboekenweek wordt dit jaar voor de 28ste maal gehouden, van 13 tot en met 23 oktober. 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Stu dio Sport; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.56 Schade en schande; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.28 Socu- tera; 20.33 BGTV; 21.03 You bet your life; 21.30 Nachtmerrie in de jungle; 23.00 Teleac; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. DONDERDAG 30 SEPTEMBER NED. 1: Komende herfst- en win termode wordt getoond in Nieuws van de kledingmarkt. In de Australi sche serie Sons ajid daughters is de scheiding tussen Patricia en David uitgesproken en zodoende valt ook de scheiding van de tweeling. Patri cia huwt met een rijke landeigenaar en David belandt in het arbeidersmi lieu. 's Avonds presenteert Chiel Montague het programma Op volle toeren gevolgd door de tweede afle vering uit de Duitse misdaadserie Dr Renz Co. Bezuinigingen in het be roepsonderwijs is het onderwerp van de aflevering van Aktua tv. De NOS brengt dan het eerste deel van de ge schiedenis van Suriname. NED. 2: De NCRV opent de uitzen ding met een aflevering van het spel letje Zo moeder zo dochter. Kitty Janssen en Joost Prinsen spelen de hoofdrollen in de nieuwe jeugdserie De Zevensprong. Na het journaal de film De moeder van David S van de hand van Yvonne Keuls. David S is verslaafd aan drugs en verstoort daardoor de relatie in het gezin. Zijn moeder wil hem ten koste van alles van de drugs afhelpen en verwaar loost daardoor haar man en de ande re kinderen. Langzaamaan komt de moeder tot andere gedachten en weet zij haar huwelijk te redden. Het praatprogramma Rondom tien han delt ditmaal ook over drugsversla ving. DONDERDAG 30 SEPTEMBER NED. 1: Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 16.00 Herfst- en wintermode; 16.45 Sons and daugh ters; 18.23 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Eerste hulp bij onge lukken; 19.10 Op volle toeren; 20.00 Dr. Renz Co: 21.00 Aktua special; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag van daag; 22.10 Avonturen aan de wilde kust; 23.15 Journaal; 23.20 Studio sport; 00.15 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuwé voor doven 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 Zo moe der. zo dochter; 19.25 De ze vensprong; 20.00 Journaal; 20.25 De moeder van David S.; 22.30 Rondom tien; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor doven. 16 Met een half uurtje had ze de wagen weer toonbaar. Zo, nu het handschoe nenvakje opruimen, tenminste als het nodig is. Ze opende het en haalde de papieren er uit Meteen zag ze iets rose schemeren. Zeker een poetslap. Zou wel bar smerig zyn. Ze haalde het verfrommelde stukje textiel eruit Het viel uit haar hand op de zitting. Het viel opea Met grote ogen staarde Ina nu naar het kledingstukje, want met een schok konstateerde ze, dat het een beha was. Een rose beha Ze bekeek de binnen kant van een der cups en las het merk. Gelijk herinnerde ze zich, dat ze en kele weken gelden met Jannie Essen- ga, haar buurvrouw, had gewinkeld in de stad. En bij deze gelegenheid had Jannie een beha gekocht Een rose. Deze beha. Ze herkende het aan 't merk. Versuft zakte ze neer. Met de beha in haar hand keek ze verslagen voor zich uit Het kledingstuk was verre van schoon en het zat in het handschoenen vakje van de Mercedes, de wagen, .waarmee Frans elke dag op reis ging. Jannie noemt Frans een stommeling Frans ter Schcure reed die morgen in snelle vaart de stad uit Hij wilde omstreeks half tien in 's Hertogenbosch z^jn, en dat betekende ruim anderhalf uur rijden. Daar had hij zjjn eerste klant een in aanbouw zijnde fabriek, die een aantal speciale instrumenten moest hebben. In principe waren ze het er al over eens geworden. Er was een afspraak gemaakt voor de2e morgen. Tien uur precies in de woning van de toekomstige direkteur. In het hart van de stad. Daarom wilde hij er bijtijds zijn, want hij moest ook nog een plekje zoeken voor de auto. Op de autoweg trapte hij het gas pedaal dieper ia De motor gehoor zaamde regelmatig en rustig, zodat de snelheidsmeter wees tol over de hon derdtwintig. Vrijwel konstant reed hij op de inhaalbaan. Het was een tikje heiig: Voor zich zag hij een lange file, dus minderde hij vaart. In de buurt van Den Bosch keek hij op het dashboardklokje en zag, dat het net negen uur was. Mooi een poosje tijd voor een kop koffie, dacht hij tevredea De pijp, die hij bij huis al aangesto ken had, was leeggebrand. Automa tisch trok hij de asbak naar voren en legde zijn pijp er in. Bij het wegrestau rant remde hij wat schielijk af voor de afrit Bij die gelegenheid viel de pijp uit de asbak. Als-ie nu maar niet stuk was. Je wende aan dat ding. Een nieuwe moest je weer helemaal inrokea Frans parkeerde zijn wagen nabij het restaurant De motor viel uit en hij bukte zich om de pijp op te rapen. Gelukkig nog heel Weer legde hij hem in de asbak en toen pas ontdekte hij, dat er nog wat in lag: een half op gerookte peuk sigaar. Met knipperende ogen keek hij naar het donkere stukje tabak. Hoe ter we reld komt die peuk in lna's auto? Zelf rookte hij nauwelijks een sigaar en de enkele keer, dat het gebeurde, was het een kleine, een senoritas. De donkere kleur kwam hem bekend voor. Wacht eensBert rookte altijd Door GRE DE BOER van die zware sigaren! Bert Essenaar. Brazilianen noemt hij ze steeds. Hm. Heeft Ina hem zeker een keer mee genomen in haar wagen. Naar de stad. Of misschien terug. Was Berts wagen laatst niet stuk? Er staat me zoiets voor. Hij gooide de peuk naar buiten en deed de deur van zijn wagen op slot. Maar terwijl hij buiten stond met de sleutels in zijn hand, dacht hij na Een onzinnig vermoeden kwam even in hem op, maar op hetzelfde moment verwierp hij het weer. Onzin, hoe kan ik zoiets gemeens denkea Dat doet Ina niet. Waarom zou ze? Ze is dol op me. Nog altijd nadenkend deed hij en kele passen in de richting van het res taurant Plotseling zag hij de wegge worpen peuk sigaar op de weg liggen. Als door een ingeving gedreven bukte hij zich en raapte hem op. waarna hij hem in zijn vestzak stad. Daarbij zag hjj niet de verbaasde blik van twee dames, die achter hem aankwamen, en hun hoofden schudden. Wie raapt erin deze tijd nog peuken op? In het restaurant dronk hij nade- kend zijn koffie en betaalde. Terug in zijn wagen inspekteerde hij nog eens de asbak. Er lagen twee afgebrande lucifers ia Witte lucifers, zoals Bert ze altijd gebruikte. Want hij had er een hekel aan zijn sigaren op te steken aan een aansteker. Het kon niet missea Bert had hier bij Ina in de wagen ge- zetea Ina had zelf een aansteker, maar .sigarettenpeuken lager er niet in het asbakje. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5